t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

331 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 Juni. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p843r0qv2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste JAAR 10 JUNI 1915 Nr 18 t Sandbouwleven Orgaan der Landboflwafdeelmg vas 't Provmciaal Voedisgskomiteit vaa Oost-V laaa d eresi. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG, Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den dijnsdag, ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele bekendmakingen : Règlement voor het Postverkeer in het gebied der Etap- pen van het leger ....... 137 Aflevering der paspoorten . . . . . . 138 Uitvoerverbod . . . . . . . . 138 Straffen voor beschadigingen . . . . . 138 Dragen van eereteekens . . . . . . . 138 Handel in geld en bankbrieven . . . . . 138 Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen 138 Berichten en mededeelingen . t . . . . 139 Drinken .......... 141 Aardappelschellen en geschelde aardappels . . . 142 Maïskoeken ....... .143 Allerlei nieuws : Tegen meeldauw der stekelbezien . . . . 143 Mond- en Klauwzeer in Holland . . . . . 143 Groenten voor de keuken . . . . . 144 Zonderlinge guano . . . . . . . 144 De duurte van 't vee en de tusschenhandel . . . 144 Mond- en Klauwzeer in België . . . . . 147 Marktberichten . . . . . . . . 147 Bekendmakingen Van wege de Duitsche Overheid. Règlement voor het Postverkeer in het gebied der Etappen van het leger. In kracht komende Van af 21 Mei 1915. Het postverkeer ingericht door de Etappen Inspectie voor de Belgische bevolking binnen het gebied der Etap-pe voor het leger, is beperkt tôt Duitschland en België. In het bijzonder gelden de volgende voorschriften : 1° Zijn toegelaten brieven, postkaarten en warenmon-sters tôt een maximum gewicht van 350 grammen, in de Duitsche, Vlaamsche en Fransche taal. Zijn niet toegelaten de waarde-, aangeteekende- en paket- zendingen, evenals drukwerken. 2° Voor postwissels, die bij de Postbureelen Aalst, Oudenaarde, Kortrijk, Gent (Zuid), Sottegem kunnen gedeposeerd worden en geenerlei mededeelingen mogen behelzen, gelden bijzondere voorschriften, die kunnen ge-vraagd worden op de Postkantooren. 3° In België hebben de postbestellingen reeds in dezen moment in ongeveer 1800 steden plaats. Eene alphabe-tische lijst dezer steden is te verkrijgen tegen 20 centimen in aile postontvangbureelen der Etappen-Commandan-turen.4° Aile brieven moeten in open couvert gefrankeerd gepost worden en op de achterzijde van het couvert naam en adres van den afzender dragen. 5° Brieven, die onderwerpen van militairen of politieken aard behandelen, worden niet ter verzending toegelaten. 6° De onder cijfer 10 opgesomde Etappe resp. plaat-selijke commandanturen nemen brieven en postkaarten in ontvangst. 7° Porto tarief voor het postverkeer binnen België : Brieven : voor elke 20 gr. 10 centimen; Postkaarten : enkele 5 centimen; met antwoord 10 centimen; » Monsters zonder waarde : tôt 100 gr. 5 cent., van 100 tôt 200 gr. 10 cent., van 200 tôt 350 gr. 15 cent. Met Duitschland : Brieven : voor de eerste 20 gr. 25 cent., voor elke meerdere 50 gr. 15 cent.; Postkaarten : enkele 10 cent., met antwoord 20 cent.; Monsters zonder waarde : tôt 100 gr. 10 centim., voor elke meerdere 50 gr. 5 cent., (maximum gewicht 350 gr.). 8° Postzegels worden door de Etappen-commandan-turen uitgegeven. 9° Brieven uit plaatsen van het GeneraaI-gouvernement België, alsmede uit Duitschland, kunnen ook in omge-keerde richting aan de inwoners van het Etappe-gebied verzonden worden, indien bij het adresseeren op de volgende voorschriften gelet wordt : a) Brieven uit Duitschland en het gebied van het Ge-neraal-gouvemement België, moeten van dubbelen om-slag voorzien zijn. Alleenlijk de buitenste omslag moet gefrankeerd zijn. Op het binnenste, open couvert moet het adres van den ontvanger staan met vermelding van de dichtstbijgelegen etappe-plaats. Bij voorbeeld : Aan den heer N. N. Koningstraat, 1 GRAMMENE-bij-DEINZE. Het buitenste couvert mag gesloten zijn en moet ge-adresseerd worden : Aan die Etappen-Inspektion Gent Postlagernd BRUESSEL. Aanmerking : Het is niet toegelaten verscheidene brieven onder één omslag aan de Etappen Inspektie te zenden. b) Brieven uit plaatsen van het Etappengebied naar plaatsen van het Etappengebied worden geadresseerd met bijvoeging van : door de Etappen-Inspection Gent. Voor 't overige gelden voor brieven naar het Etappengebied dezelfde bepalingen als onder 1, 4, 5, 7, ver-vermeld worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes