t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

340 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 Juni. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 21 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55f996/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l8te JAAR 24 JUNI 19)5 N 20 't Landbouwleven Orgaan der Laadbonwafdeeliag van 't Pfoyinciaal Voedingskamheh vm Oost-Vlaandereu VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bcstuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den dijnsdag, ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Ofiicieele bekendmakingen : Waarschuwing tegen werkweigering . . . 157 Grafschennis . . 157 Beslagneming van het hooi . . . . 157 Voor het onderwijzend personeel . . . . 158 Hoogstprijzen voor vee . 158 'Comice Bottelare . . 158 Berichten en mededeelingen . . 158 Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaand. 159 Strenge maatregelen tegen misbruiken . . . . 159 In de keuken . . . . . 160 Over het benuttigen van ons fruit . . . 161 AHerlei nieuws : Brood met maïsbloem . . . . . . . 161 Aie voor de beeten . . . 161 Hoender en duivenmest . .... 162 Aardappels en gedroogde pulpe . . 162 Maatregelen tegen de vleeschduurte . . . . 162 Wetenschap voor de huishoudster . . 163 Gevaren van bedorven voeder ...... 165 Tegen typhus en andere besmettingen . 165 Mond- en klauwzeer in België 166 Verdeeling vais Arachide- en Sesaamkoeken 166 Mond- en klauwzeer in Holland 167 Marktberichten 167 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Waarschuwing tegen werkweigering. Op bevel Z. Ex den Heer Etappen-Inspekteur maak ik bekend dat : « Het gedrag van verscheidene fabrieken, welke uit voorgewend Patriotisme en onder beroep op de overeen-komst van den Haag werken geweigerd hebben, welke voor het Duitsche leger bestemd zijn, bewijst, dat in de bevolking pogingen bestaan. met het doel aan de Duitsche administratie van het leger moeilijkheden te bereiden. « Ik maak U bekend, dat zulke pogingen de goede ver-standhouding tusschen de Duitsche Overheid en de Bevolking verstoren en dat ik zulks met aile middelen welke mij ter beschikking zijn, zal onderdrukken. « Ik maak de Gemeentebesturen verantwoordelijk, dat zich zulke pogingen niet verder uitbreiden en dat de bevolking, zich zelve ten laste moet leggen, als de tôt nu toe bestaande vrijheid door eigen schuld der bevolking zal noodzakelijk verkort en beperkt worden. » Luiienant-generaal, (get.) Graf VON WESTARP, Gent, den 10 Juni 1915. De Etappenkommandant. Grafschennis. Etappen-Inspektie. Gent, den 14 Juni 1915. Aan de gemeente Erpe op welker gebied het graf vai een gevallen Duitschen soldaat door uittrekken van het grafkruis en doorboren van den grafheuvel geschonden werd, is door vonnis van het opperkommando van 't leger eene dwangboete van 3000 mark opgelegd. Dit brengt ter openbare kennis. De overste Van 't burgerlijk beheer, VON Keudell, regeeringsraad. Beslagneming van het hooi. Aile voorraden aan hooi en de geheele opbrengst van den hooioogst worden hiermede voor de Duitsche Militaire overheid in beslag genomen. De Burgemeesters hebben te zorgen dat het hooi zoo spoedig mogelijk ingebracht wordt. De opbrengst van den hooioogst moet van de gemeenten overgenomen en gestapeld worden. De inwoners mogen alleen zooveel terughouden, als zij voor de voeding van hun vee noodig hebben. Hierbij is in aanmerking te nemen dat het mogelijk is in grooten omvang groenten voor voeder te gebruiken. Het moet opgelet worden dat de weiden zuinig gebruikt worden, zij moeten in kleine koppelen ge-deeld en deze eerst dan uitgewisseld worden, nadat zij heelemaal afgegraasd zijn. Het is volstrekt niet zuinig wanneer groote weiden, zooals het dikwijls is gezien ge-worden, maar aan eenige stukken vee overgelaten worden, zonder de weiden met stiptheid in te deelen. De voorraden van hooi moeten in passende plaatsen bij-eengebracht worden, als het even mogelijk is of onder dak, wanneer deze ruimten voor den graanoogst niet moeten vrij blijven, anders zijn hooimijten op te richten en deze yoed te bedekken, goede vervoermogelijkheden (goede straten, als het mogelijk is : spoor); ook op bewaking tegen brand en diefte moet daarbi] gelet worden. De burgemeesters hebben aanstonds te melden : 1. hoeveel hectaren weiden in hunne gemeenten bestaan; 2. hoeveel hectaren klavervelden in hunne gemeenten zijn; 3. hoeveel daarvan eigendom der gemeente en niet ver-pacht zijn ; , 4. hoeveel daarvan aan kloosters en kerken behooren; 5. hoeveel daarvan aan bewoners behooren, welke ge-vlucht zijn; 6. hoeveel runderen, kleinvee en paarden voorhanden zijn;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes