t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1750 0
16 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 November. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c53dz03w5z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2te JAAR 16 NOVEMBER 1916 Nr 46 't Landbouwleven Orgaan der Landbouwaldeeling van 'î Provinciaal Yoedîisgskomlleli van Oost-Viaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaigenbergstraat, Gent. Overnamé en vertaling dér artikelèn slechts toegelaten aiei vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncèn, enz., moeten ten laatstè den Maandag avond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaas. De boekwerkën, waarvan men twee exemplaren aan Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncèn : de regel, 25 c.; de dubbele reg«fî, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens Dlaatsruimte. INHOUD. Officieeîe bekendmakingen : Schoenwarenfabrieken : arbeidsduur 561 Textielgrondstoffen, enz. : handel 561 Weefsels, gemaakte en gebreide goederen : stapelopneming 561 Rekgombanden, oude gom, enz. : aangifte 562 Handel in boter : wijziging 562 Regeling van den handel in boter 562 Verbrandingsmotoren : stapelopneming 562 Paarden van de hand te doen : verbod 563 Voertaal in de door den Staat ondersteunde avondscholen. . 563 Vleesch van zieke dieren : inbeslagneming 563 Berichten en mededeelingen 564 Hofbouwkrediet , 564 Voordrachten • 564 Verbetering van het paardenras van inlandsch ras : wedstrijden 565 Voedermiddelen en eetwaren : verdeeling 565 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 565 Ammoniaaksulfaat en Turfstrooisel : verdeeling 567 De werkmansakker (9e vervolg) 567 Allerlei nieuws : Aflevering van Vleeschmeel 569 Suiker voor de bijen 569 Aardappelgroeze als bedekking van aardappelen 569 De kalk voortijds en nu 569 Mond- en klauwzeer in België 570 Marktberichten 570 Uurtabel der treinen. — Groep van Gent 571 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. VERORDENINGEN UIT HET GENERAL-GOUVERNEMENT.(Niet geldig in het etappengebied.) Verordening betreffend den arbeidsduur in de schoenwarenfabrieken. Art. 1. — In schoenwarenfabrieken mag ten hoogste gedurende 24 uren për kalenderweek gewerkt worden. De voorschriftën op de beperking van vrouwen en kin-derarbeid blijven van kracht. Art. 2. — Het hoofd van het burgerlijk bestuur (Ver-waltungschef) bij den General gouverneur in België is ge-machtigd uitzonderingen toe të staan op de bepaling van artikel 1, lid 1. De arbeidsduur mag evenwel in den loop van één maand niet meer dan 105 uren bedragen.^ lëder aanvraag voor uitzonderingen moët vergezeld gaan van een bedrijfsplan, waaruit de aard van het werk, de indeeling van de werkuren en het aantal werkliedén blijkt voor de tijdruimte, gedurënde dewelke de uitzonderingen zullèn gelden. Art. 3. —■ Nijveraars (eigenaars, werkbestuurders4 enz.), die vorenstaande Verordening, wat betreft dë voorschriftén op de beperking van den arbeidsduur, overtre-den, worden met ten hoogsté één jaar gevangenis en met ten hoogste 20.000 mark boete, of met een van deze beide straffen gestraft. De Duitsche krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tôt oordeelvellen bevoegd. Art. 4. — Deze Verordening wordt met ingang van 16 Oktober van kracht. Brussel, den 10 Oktober 1916. Verordening houdende aanvulling der Verordening van 22 Augustus 1918, over den handel in textielgrondstoffen, in halfafge-werkte en afgewerkte fabrikaten, even-als in hun afvalvoortbrengselen. Ter aanvulling van paragr. 7 der Verordening van 22 Augustus 1916 over den handel in textielgrondstoffen, in halfafgëwerkte en afgewerkte fabrikaten, ëvenals in hun afvalvoortbrengselen (Wet- en Verordeningsblad nr 252, bl. 2599) wordt bepaald : 1. Ook na den 15 Oktober 1916 mag alleen hët tiende deel der aan te geven stapels van de hand gedaan of ver-werkt worden. 2. Voor het overige mogen warèn van Jezen asrd, bui-ten de verkoopen aan de onder paragr. 4 van vermelde Verordening aangeduide kantoren en maatschappijen, noch van dé hand gedaan noch verwerkt worden. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur, Afdeeling voor handel en rij-verheid (Verwaltungschef, Abteilung fuer Handel und Gewerbe) kan uitzonderingen op dit verbod toestaan. Brussel, den 14 Oktober 1916. Verordening houdende aanvulling der Verordening van 19 Juli 1916 over de stapelopneming van weefsels, gemaakte en gebreide goederen en van lintwaren. Ter aanvulling van paragr. 4, lid 1, der Verordening van 19 Juli 1916, over de stapelopneming van weefsels, gëmaakte en gebreide goederen en van lintwaren in BeU gië (Wet- en Verordeningsblad nr 239, bl. 2435), wordt bepaald : 1. Van de aan te geven waren mogen behalve het reeds vrijvërklaard tiende gedeelte van elke warensoort (hoeda-nigheid), nog 15 t. h., tezamen aldus 25 t. h., verkocht, versneden of verwerkt worden. De overige 75 t. h. blijven overeenkomstig de Verordening van 19 Juli 1916,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes