t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

968 0
01 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Februari. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sf2m61cq1c/8
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de JAA 1 FEBRUARI 191 Nr 5 't Landbouwleven Orgaan der Landbouwaldeeling van 't Provinciaal Voedingskomileit va Oost-YIaanderen. VEHSGHIJNENDE IÉDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, •tare men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegëlaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mêdedeèlingen, berichten, annoncen, enz., moeten ien laatste den Maandag aoond ingezonden worden. Prijs van inschrijviûg : 3 frank voor België per jaai. De boekwêrken, waarvan men twèe exemplarén aan dt Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regél, 25 c.; de dubbele rlgel, 45 c. Bij herhaling, vol gens tarief. Grootte letters en gravure^ volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele bç\endmakingen : Dekken van merries en het snijden van hengsten 49 Bedreigen der openbare veiligheid 49 Vuurvaste steen : aangifte van de stapels 49 Rooilijnen en onteigeningsproceduren 50 Berichten en mededeelingen 5C yoordrachten 52 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 52 Het Werk van den Akker 54 iWat ik over de melk wensch te vertellen. V. (Vervolg.) .... 5É rAllcrlei nicuws : Werk van den Akker 5£ Voeding en handel te Brussel 5£ Verdiende straf 58 Broodbakken 58 Inenting tegen rundertuberculose 5fi Mond- en klauwzeer in België 59 Bekendmakingen van tûege Je Duitsche Overheid. VERORDENINGEN UIT HET GENERAI!-GOUVERNEMENT.(Niet geldig in hei etappengcbicd.) Verordening betreffende het dekken van merries en het snijden van hengsten. 1. — De landbewoners mogen hun merries al-leen laten dekken in de dekplaatsen (Deekstationen), die door het Duitsch bestuur zijn ingericht. 2. — Àlleen de merries, waarvoor de «Kreischef» of, in de vestingen en te Brussel, de kommandant een schriftelijke, afgestempelde en genummerde toelating heeft gegeven, waarin ook de beschrijving der merrie voorkomt, mogen gedekt worden. 3. — Telkens een merrie gedekt wordt, is daar-van in het dekboek, dat ieder dekplaats moet houden, aanteekening te doen, waarbij melding dient gemaakt van de beschrijving der merrie, van den naam van haren bezitter, van de gemeente, van het nummer der toelating en van de overheid, die dezelve heeft afge-leverd.4. — Op verzoek van den « Kreischef » of, in vestingen en te Brussel, van den kommandant, moeten de hengsten van meer dan 2 jaar, die in 't bezit zijn van landbewoners, binnen den daartoe te bepalen tijd worden gesneden. 5. — Wie deze bepalingen opzettelijk of uit nala-tigheid overtreedt, wordt met een boete van 300 tôt 10.000 mark of met ten hoogste 1 jaar opsluiting of ge-^aI^genis, of met i'én van beide straffen gestraft. Ge- schiedt de overtreding opzettelijk, zoo kan bovendien dt' verbeurdverklaring van den dekhengst, van de gedekte merrie en van deu te snijden hengst uitge-sproken worden. G. — De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tôt oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 5 Januari 1917. Verordening tegen het bedreigen der openbare veiligheid. De verordening van 11 Januari 1916 tegen het bedreigen der openbare veiligheid (Wet- en Verorde-ningsblad, bl. 1511), wordt zoodanig gewijzigd, dat de volgende artikelen 1, la en 16 artikel 1 vervan-gen : Artikel 1. — Wie binnen het gebied van het Ge-neralgouvernement opzettelijk een overstrooming veroorzaakt of, gewelddadig en van wapens of ge-vaarlijke werktuigen voorzien, zich schuldig maakt aan een aanval of aan opstand tegen de gewapende macht of vertegenwoordigers van de Duitsche bur-gerlijke of militaire overheid, wordt met den dood gestraft.Zijn er verzachtende omstandigheden, dan kan dwangarbeid, doch niet minder dan 10 jaar, of le-venslangen dwangarbeid, in plaats van de doodstraf worden uitgesproken. De poging tôt de misdaad wordt even als de bega-ne mi daad zelf gestraft. Artikel la. — Wie aan een samenscholling deel-neemt, waarbij een misdaad gepleegd wordt, die overeenkomstig artikel 1 strafbaar is, loopt alleen wegens deze deelneming dezelfde straf op, als wan-neer hij de misdaad zelf had gepleegd. Artikel 1 b. — Elke afspraaktot het uitvoeren van een misdaad, die overeenkomstig artikel 1 strafbaar is, en elke andere handeling ter voorbereiding van zulke misdaad, wordt, indien het niet tôt een poging der misdaad gekomen is, met dwangarbeid gestraft. Brussel, den 5 Januari 1917. Verordening betreffende aangifte van de stapels vuurvaste steen. S I. — Aile stapels vuurvaste steen, die op 10 Januari 1917 binr en het gebied van he, Generalgouver-nement voorh.-inden zijn, n;oeten aangegeven worden.§ II. —Vallen onder toepassing van deze Veror" dening :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes