t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

542401 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Maart. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj5988p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3le JAAR 29 MAART 1917 Nr 13 'tSandbouwleven Orgaasi (1er landbonwafdeeling vao t Provinciaa! Yoedingskomit^ii var* Oost-Vlaanderen. VSRSGHIJNENDE IEDEREH DONDERDâ<J Ailes wat Beituur en Redaktie van hét blad betreft, dure men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermMding van "t blad en den naara des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten len laùtste den Maandag middag ingezonden worden. INHOUD. Officieele be\endmakingtn : Examen voor teekenleeraars : schikking 145 Afroomers en botermachienen : aflevering 145 Boomen op stara : beslaglegging 145 Verbouwen van aardappelen 146 Vervoer van goederen : aanyulling 146 Berichten en mededeelingen 146 Voordrachten 146 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 147 Werk van den Akker : voordrachten 148 Provinciaal Land- en Tuinbouwkomiteit : verslag 148 Tentoonstelling van kweekkonijnen 149 Verzekering tegen arbeidsongevallen 150 Wat ik over de melk wensch te vertellen. X 150 Allerlei nieuws : Aflevering van vleeschmeel 152 Voedering van de geiten 152 Soepblokjes voor de keuken ! 152 Koolrapen ingelegd gelijk zuurkool 152 Koolrapen ingelegd gelijk pompoenen 152 De kwaliteit van gras- en klaverzaad 152 Overtredingen ten nadeele van 't Nationaal Voedingskomiteit 154 Mond- en klauwzeer in België : 155 Bekendmakingen van Wege de Duitsche Overheid. Schikking betreffende het examen voor teekenleeraars. Art. 1. — De hieronder genoemdè personen worden tôt leden van de examencommissie benoemd, welke gelast is met het houdën van het bijzondere examen tôt verkrijging van het diploma (eertificaat van bekwaamheid) voor het gé-ven van tèekenlessen in s Rijks middelbare scholen \oor die candidaten dié niet hebben kunnen deel nemen aan het examen van 22 Augustus 1916 : Lambrechts, G., leeraar aan de Middelbare Normaal-school te Gent; Prévenir, leeraar aan de Middelbare Normaalschool tè Gent; • Van Peteghem, 11, leeraares aan de Stad's Normaalschool voor juffrouwen te Gent; Thiery, H., lèeraar aan de Koninklijke Academie van Schoone Kunsten te Gent; Hullebroeck, leeraar aan de Nijverheidsschool te Ou-denàarde.Art. 2. — Het ambt van voorzitter wordt door den heér G. Lambrechts uitgeoefend. Art. 3. — De « Verwaltungschef beim Generalgou-verneur in Belgien » zal voor de vervanging van die leden der examen-corrimissié zorgen die belet zouden zijn aan de zitting deel te nemen. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 frank. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan d* Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbelë regel. 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Grooté letters en gravuren volgens plaatsruimte. Art. 4. — Ook andere candidaten als de in artikel I ge-noemde mogen aan het examén deel nemen. Art. 5. — De aanvragen om toegelaten te worden moeten vôôr 24 Maart 1917 aan het Ministerie voor Weten-• schappèn en Kunsten, 14, Waterwerktuigstraat, Brussel, ingediend worden. Art. 6. — Het examen zal in de teekenzaal der Academie van Schoone Kunsten tè Gent, op 2 April aanst. en de ërop volgende dagen plaats grijpen; het examen begint den 2 April om 9 uur 's voormiddags. Art. 7. — Het examen mag volgens keuze der candidaten in de Nederlandsche of in de Fransche taal gedaan worden. Als djclactische proéf moet er eene les in de Nederlandsche en eene in de Fransche taal gegeven worden. Brussel, jiçn 24 Februari 1917. Der Generalgouvemeur in Belgien, Freiherr VON BlSSING, G eneraloberst. Door deze brëng ik bovenstaande schikking openbaar tel kennis. E. H. O., den 14 Maart 1917. Der Etappeninspe\teur, von schickfus, General der Infanterie. Aan al de gemeenten. Al dè afroomers en botermachienen, die in het bezit der inwoners der geraeente zijn, moeten dadelijk do®r de-zen aan de gemeente afgelevérd worden, alwaar zij in een magazijn moeten verzameld worden. De burgermeester is daarvoor verantwoordëlijk dat al dé voorhariden toestellen aan de gemeente afgeleverd worden. Eéne lijst der afgeleverde afroomers en botermachienen moet opgemaakt en aan de Landbouwafdeeling der Kom-mandantuur tôt 27 dezer ingezonden worden. Der Etappen-Kommandant, O. B. (get.) WeTTSTEIN, Leutnant. Op al de op stam staande boomen wordt beslag gelegd. Men zal èerstdaags beginnen met de boomen, die langs den weg staan, te vellen; kennis moet daarvan gegeven worden aan de eigenaars van die boomen, die langs de gémeentewegen staan. De Baudirektion zal voor het vellen der boomen zorgen. Aan de eigenaars der boomen zal, na de wegvoering, een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie