t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

427 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 20 Mei. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 22 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2f7jq0tj4z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

't Sandbeuwkven Orgaan der Landbonwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskoraiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes waï Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten .met vermeiding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den dijnsdag, ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele be\endmahingtn : Vernielen van geleidingen . , . , . 113 Duiven en merriepaarden 113 Berichten en mededeelingen 113 Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. . 114 Goedkoop voeder . . . . . . I 14 Het schellen van aardappels . . . , . . 115 Allerlei nievws : Boerinnenkringen . . . . 116 Maïs 116 Ravisonkoeken . . . . . . . 116 Geheele of gepletterde ha ver . . . . . 116 Gedroogde appels . . . . . . 116 De Middenmaatschappij van Bouwkunde van België en het Verbond van de provinciale maatschappijen der bouwkundigen ........ 116 Vergiftig . . . . . .117 De kalkstikstof . .... ..117 Mond- en klauwzeer in België . . . . . 118 Mond- en klauwzeer in Holland . . . . . 118 Marktberichten . . . . . , . . 119 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Vernielen van geleidingen. Etappen Insp. 4. Gent, 12 Mei 1915. Voor het vernielen der telegrafen- en telefoongeleidin-gen, in den nacht van 7 tôt 8 April 1915, is door vonnis van het Armee-Kommando aan de gemeente Moorsel eene boete van 4000 mark en aan de gemeente Baardegem eene boete van 5000 mark opgelegd geworden. Dit brengt ter openbare kennis. De chef van 't Burgerlijk Beheer, von Keudell, regeeringsraad: Duiven en merriepaarden. 1. Van heden af zullen de personen bedoeld onder cijfers 1, 4 der bekendmaking over duiven, uitgevaardigd door den opperbevelhebber van het 4 leger, in geval Van overtredingen, met eene boete tôt 500 mark of met eene daarmee overeenstemmende gevangenisstraf gestraft worden, indien de wet geene strengere straffen toepast. Onder « duiven » volgens den geest der kennisgeving zijn niet alleen reisduiven, maar duiven van aile soorten, ook luxeduiven te verstaan. 2. Het dekken van merries, die nog in het bezit van inwoners zijn, is verboden zonder goedkeuring der kom-mandantuur. Overtredingen zullen gestraft worden met eene boete, die kan gaan tôt 500 mark of een daarmee overeenkomende gevangenisstraf, voor zoover niet door de wet een strengere straf voorzien is. Gent, den 12 Mei 1915. De EtappenkpmmandanL BERICHTEN. Aile vrijdagen, te 10 ure voormiddag stipt, openbate vergadering van landbouwers en andere belanghebbenden, in 't Landhouwershuis, Gouden Leeuwplaats. te Gent, onder voorzitterschap van den heer J. Maenhaut, Voor-zitter der Landbouwafdeeling van het Provinciaal Voedingskomiteit, bijgestaan door den heer P. De Caluwe, Staatslandbouwkundige. Op die vergaderingen worden de landbouwbelangen van den dag besproken en iedereen kan er mededeeling doen van zijne bevindingen, of inlichtingen bekomen over de aangelegenheden van zijn bedrijf. Aflevering van Voedergerst. De 213 tonnen gerst zijn aangekomen. Te beginnen van Woensdag 19 dezer, zal men afleveren aan al de gemeen-ten, die er eene aanvraag van in regel gedaan hebben, zoo-als voorgaandelijk, met naamlijst van de landbouwers die er verlangen en opgaaf van hun getal peerden. Prijs 42 fr. de 100 kgr. De hoeveelheid gerst voor iedere aanvraag beschikbaar, is kunnen verhoogd worden, aangezien vele gemeenten geene bestelling ingezonden hebben. De gerst is in zakken, maar de belanghebbenden worden verzocht, bij het afhalen, alleszins eenige ledige zakken mede te brengen, voor 't geval dat er slechte zakken zouden moeten geledigd worden, om de gerst in betere zakken te vullen. Schikkingen zijn genomen om in eenige dagen al de gemeenten te gerieoen, zoodat dringend verzocht wordt, de afhaling te doen in den loop der week. Wat er dan nog zou overblijven, wordt reeds van Dijnsdag 25 dezer afgeleverd aan de plaatsen waar het meest behoefte is en die zich het eerst aanbieden, altoos met aanvragen door den burgemeester onderteekend, waarin tevens uitdrukke-lijk verklaard Wordt, dat de gerst uitsluitend bestemd is Voor de landbouwers. Voor betaling, afhalen van bons en lading, zich weer rechtstreeks wenden tôt de gebroeders Terryn, Dok., 29, Gent. Voor de Landbouwafdeeling van 't Provinciaal V oedingskomiteit, P. De Caluwe. i-; JAAR 20 MEI 1915 n- 15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes