t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

728 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 April. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 27 februari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qr4nk3743j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 e JAAR 27 APRIL 1916 Nr 17 't landbcuwleven Ofgaaa der Laadbonwafdeeling van 't Proviasiaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den Maandag aOond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote Ietters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele bef^endmakingen : Verordening betref fende herbergen 209 Uitvoerverbod van eetwaren 209 Bestrijding van de schurft bij paarden 209 Bevattelijke onderrichting omtrent de schurft 210 Bestrijding der schurft onder de paarden der burgerbevolking 210 Paspoorten en onderrichting voor de reizigers 210 Regeling van den boterhandel 211 Berichten en mededeelingen 211 Voordrachten 212 \Landbouwafdeeling : Verslag der wekelijksche vergadering. 212 "Saarzame noenmalen. (4e vervolg.) 213 landbouw ten huidigen tijde. Bemestingsleer VIÏI 215 .AlÇfhi nieutos : Pedigree op zoek 217 Bevoorrading van tarwe 217 Groote onvoorzichtigheid 217 Mond- en klauwzeer in België 217 Mond- en klauwzeer in Holland 217 Marktberichten 218 Bekendmakingen van wege de Duitsche (Jverheid. Verordening betreffende herbergen. 1. Aan de eigenaars van aile herbergen, koffiehuizen en drankinrichtingen van iederen aard, met uitzondering van degenen, die d^jfoe de uitdrukkelijke toelating der Etappenkommandanturen bezitten, is het verbaden aan Duitsche militairen spijzen of dranken te verstrekken. Overtredingen worden met ten hoogste een jaar gevange-nis en met ten hoogste 5000 Mark geldboete of met eene dezer strafferi en met sluiting van de herberg gestraft. 2. Het verbod moet aan aile huizen van voorgenoemden aard van buiten door het opschrift « Fuer deutsche Hee-resangehoerige verboten » duidelijk kenbaar gemaakt worden. Het verzuim van dit opschrift uit te hangen wordt met ten hoogste 3 maanden gevangenis en met ten hoogste 1000 mark geldboete of met eene dezer straffen gestraft. 3. Indien herbergiers de toelating verkrijgen spijzen en dranken aan Duitsche militairen uit te reiken, onder de voorwaarde van uitsluiting van burgerlijke personen, zoo moeten hunne huizen door het opschrift « Nur fuer deutsche Heeresangehoerige » kenbaar worden gemaakt. Het uitreiken van spijzen en dranken aan inheemsche bewoners wordt in zulk geval met dezelfde straffen als onder 1., het verzuimen der kenbaarmaking met dezelfde straffen als onder 2. gestraft. E. H. O., den 13 April 1916. Der Etappeninspekteur, VON Unger, General der KaoaUerie. Uitvoerverbod van eetwaren. De uitvoer van de hieronder aangegeven voorwerpei buiten het gebied der Kommandantuur Gent, ook naa andere Kommandanturen wordt hiermede verboden : Eieren, melk en aile daaruit vervaardigde koopwaren wild, wildbraad, gevogelte van allen aard, geiten, scha pen en konijnen, zooals veevoeder van allen aard. Desgelijks wordt ook de uitvoer van vleesch, verscl of gerookt vleesch, zelfs in hoeveelheden van minder dai 10 kilogr. en van allen aard verboden. Tegenhandelingen zullen met eene boete tôt 500 mari of met gevangenis tôt 6 weken gestraft worden. Gent, den 14 April 1916. Der Etappen-Kommandant, VON WlCK. VERORDENINGEN UIT HET GENERAL-GOUVERNEMENT. (Niet geldig in het etappengebied.) Bestrijding van de schurft bij paarden en andere eenhoevigen. Art. 1. — Is een paard behept of verdacht behept te zijn met schurft, dan moet daarvan bij den burgemeester der gemeente waarin zich het besmette of verdachte dier bevindt, terstond aangifte gedaan worden. De aangifte is ook verplichtend wanneer paarden met schurftige dieren in aanraking gekomen zijn. De verplichting tôt aangifte treft den bezitter of dezes lasthebber, verder de geraadpleegde veeartsen en aange-nomen veeartsen. Art. 2. — De schurftige of verdachte paarden moeten door den bezitter of dezes lasthebber reeds voor het ingrij-pen van den burgemeester zoo afgezonderd worden, dat er geen gevaar voor verbreiding van de plaag bestaat. Art. 3. — Stelt de van wege den burgemeester bijgeroe-pen veearts vast dat paarden de schurft hebben of er van verdacht zijn, zoo moet de bezitter de aangetaste of verdachte paarden aanstonds aan de behandeling van eenen veearts onderwerpen, tenware hij verkiest de dieren te laten afmaken. Samen met de behandeling moeten de stal-lingen, het tuig, het gereedschap en aile andere voorwer-pen, die met de aangetaste of verdachte paarden in aanraking gekomen zijn, volgens de voorschriften van den bevoegden veeartstoeziener ontsmet worden. Art. 4. — De schurftige en verdachte paarden mogen, zoolang de voorbehoedende maatregelen niet opgeheven

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes