t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

567949 0
12 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 December. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 30 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9p2w37n26f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TWiiiTini mrnnmni r.nwr-r.tlTOTTOr^T^Wiil Bevoegdheii es Nut va» t Yronwenslemreclit; ' [Vit een rede van Mej. Van den Plat, uit-gesproken op het Kongres van den BeL gisohen Volksbond, in September 1911» te Kortrijk.) Waarom zouden de hedendaagsche vrouwen minder bevoegd zijn om te stemmen dan anderen ? Zijn ©r niet Vêle vraagstukken, namelijk op gemeen-telijk gebied, die in de bevoegdheid der vrouw vallen 1 Bij voorbeeld, de armen-verzorging, de openbare gezondheid, de straatverliçhting, de naleving der , wetten op de openbare dronkenschap, en de sluiting der herbergen. Er zijn er zelîs vele, waarvan zij, door hare dagelijksche ondervinding, beter op de hoogte is dan de man : de waterdienst, de gezondheids-maatregelen op de wegen, de inrichting en de policie der markten. De gemeenteraad moet ook de f inancien ' beheeren, de belastingen indeelen. De : vrouw zal, tcn minste zoowel als de man, bevoegde bestuurleden kunnen kiezen, : aangezien zij het is die gewoonlijk de ge-meene kikomsten beheert in het huisgezin. < De man brengt het geld t'huis; maar op de vrouw valt de moeilijke taak dit geld te bedeelen volgens de noodwendlgheden en te sparen omde belastingen te betalen. Gelooît mij dat zij het oog in 't zeil zou houden De gemeentezaken veronderstellen ook de inrichting en het toezicht der bewaar-en lagere scholen. Wie zou durven be-weren, dat de vrouwen minder bevoegd zijn dan de mannen voor wat het bestuur en de zorgen harer kinderen aangaat? Maar de gemeenteraad alleen houdt zich niet bezig met de schoolkwestie, de Kanier doet het ook; zij is het die beslist oî de kinderen aan hunne ouders oî aan den Staat zullen hehooren. Zij is het die het verminderen oî het vermeerderen der belastingen ®p de levensmiddelen regelt, die goede m slechte maatschappelijke wette* maaict. Zij is het die wettelijk het huisgezin kan recht houden, oî, integen-deel, de vrije lieîde en de echtbreuk kan in d'hand werken. Gaat dit ons al niet aan, Mevrouwen t En indien wij tusschen twee lijsten mogen kiezen, zullen wij het onderscheid niet kunnen maken dergene die ons het meest waarborgen van zedelijkheid en eerlijk-hcid geeît? En gelooît gij dat de vrouw daarover slechter kan oordeelen dan de algemeenheid der mannèn ? Laat ons de bevolking in haar geheel beschouwen: werîdietlen en huishoudsters, pachters en pachteressen, handelaars en handelaarsters, waar wordt het praktisch verstand, de spaarzaamheid, de gematig-heM, de zedelijke opvatting in do hoogste mate waargenomen ? Is het bij de vrouw aiet en teîlen deze hoedanigheden voor tiiets in het bestuur van een land. 1 * . * * Waartoe zou ons het stemrecht dienen 1 Het zou ons helpen onze vrouwenbelan-gcn verdedigen, het maatschappelijk leven verbeteren, en de godsdienstige belangen voor te staan. Noch de vrouwen over 't algemeen, tioch de îeministen in 't bijzonder begeeren eene denlcbeeldige en schadelijke gelijk-heid te stellen tusschen de werkzaamheid der beide geslachten; maar gij weet dat er zekere hervormingen zijn die de vrouw wettelijk mag eischen. 'k Zal u enkel de twee bijzonderste noemen. Wij vragen voor de gehuwde vrouwen dat het tegenwoordig stelsel van gemeen-sc'nappelijke goederen zou veranderd wor-den derwijze dat de man volgens de wet het recht niet meer zou hebben te verkwisten wat zijne vrouw ingebracht heeît. Voor aile vrouwen, gehuwd oî niet, ge-uoodzaakt te leven met de opbrengst van haar beroep en dit beroep kennende, vragen wij dat het loon van haar werk ten minste voldoende zij om haar te doen leven. Dit behoort niet uitsluitend tôt de wet, ik weet het. Maar als de vrouwen een stembrieî zullen bezitten zal hunne macht een gunstigen invloed hebben op de voorwaarden waarin de vrouw werkt. Het zou ons dienen, heb ik gezegd om de vrouwelijke levensvoorwaarden te verbeteren : het zou ons ook helpen het maatschappelijk leven op te beuren. Meer dan de man zouden wij strijden tegen die twee groote kwalen, de grootste vijanden der vrouw en der gansche maat-scîiappij : de dronkenschap en de onzede-lijlcheid. En brengt niet in, dat wij on-machtig zouden zijn om hen te bestrijden: in Noorwegen, in Zweden, in Finland, Over al waar de vrouw sedert eenige jaren het stemyecht heeît veroverd, 't zij in aile eraden, 't zij in de gemeente alleen, overal heeît haar in/ioed vruchten gedragen, overal heeft zij de verwoestingen der ziekte, der losbandigheid en die van het pauperism verjninderd. Een wocrd van Foch, In de kathedraal van Straaisburg zogde de aartspriest.er 2. É. H. kanunnik Scbickelé onder meer aan maarschalk Foch : « Gij zijt het, die de goddelijke gunst hobt gekregen, in de plooien van het vaandel den stempel te zetten èn van de zegepraal én van de bevrijding èn, wij durven het sillon hopen, van den zoo vurig verlangden, fcepaalden vrede. 't Is waarom wij irt dit oogenblik onze erkentelijkheid en onze vurige gebeden gaan zeggen aan den God der leger-«cliaren, die ten elotte de God van den ▼rede is.l» . Met onverholen ontroermg antwoordde maarschalk Foch enkel deze woorden : «God heeffc ons de zegepraal gegeven. Wij danken God erover, en 't is om Hem te danken dat we hier gekomen zijn. » De Gaulofo bemerkt daarop: «Svilk een volzin, vntgesproken dooï zulk een man, jn ziilk een oogenblik, zal recht tôt het dankbaar iuirt van aile katholieken door-ftSMBU > 28*Jaan — B'288 Çodsâlenst — Huisgezin — Elgenâom * Conâsrdag, 12 Dscember 1918 I 'T VOLK VERSÔHIJNT S MAÂt; f»E« WEEK 8 CENTIEMEN HET NUMMGR De Tredeskonferencle. DE 14 PUNTEN VAN WILSON. 150 experten hebben een hàlve scheeps-lading dokumenten uit âjle landen ver-zameld om de veelbesproken 14 punten van Wilson toe te lichten. De président zou echter niet op de onveranderiijkfe aan-vaarding, maar enkel op de overweging gesteld zijn van zijn program, dat in Amerika zelî veel tegenstand ontmoet. Veel Amerikaansche voormannen ver-klaren, dat Amerika niet voor taak heeît, als beschiklcer van het lot der Europee-sche natiën op te treden. Door de kiezin-gen van November, een republikeinsche meerderheid in Kamer en Senaat bren-gend, heeît Amerika zich tegen de 14 punten van Wilson verklaard. Amerika moet erkennen, zegt onder ander Roosevelt, dat Engeland het recht heeît de grootste zeemacht van de wereld te bezitten. Amerika heeît daarentegen recht op de grootste militaire macht na Frankrijk. Het beginsel van de « vrijheid der zeeën mag aan Groot-Brittanië het vermogen niet ontnemen, in de toekomst nog den grooten dienst te bewijzen, welken het thans aan de Verbondenen bewezen heeît. Engeland moet daarenboven het recht hebben al de op Duitschland veroverdo koloniên te behouden. Aangaande de «vrijheid der zeeën » en de koloniên is men in gansch het Britsche Rijk volkomeh t'alckoord met Roosevelt. * * * De Petit Journal zegt dat het waarschïjn-lijk is dat in den loop der voodoopige onder-hooren van de aîgevaardigden deï Verbondenen voor de Vredesconïerencie, zal vast-gesteld worden of er op do vredesconferencie spraak zal zijn van den Bond der Natiën ofwel of dit punt later zal besproken worden. Londen, 9 December. — Officieel wordt aangekondigd, dat de Engelsche coalitie-regeering bet vaste inzicbt heeît, bij de Vredeskonferencie de afschaffing van den verplichten legerdienst in aile Europeesche landen voor te stellen. Wilson op weg. PARUS. — Men meldt uit New-York dat de » Georges Washington » en de oorlog-schepen die de begeleiding doen, te kampen hadden tegen eene reeks onweders. Het kon-vooi zou dinsdag de Acoreneilanden pas-seeren.Parijs, 10 December. — Er worden te Parijs en in de provincies groote betoogingen aangelegd ter eere van Wilson, om te toonen boezeer het volk verlangt dat zijn werking den vrede der volkeren moge bijbrengen. — Londen, 10 December. — De Amerikaansche regeering liet te Weenen en te Berlijn woten, dat zij niet verlangt van hen rechtstreeksche mededeelingen te ont-vangen; deze rnoeten aan aile verbonden Natiën gestuurd worden. — Washington, 10 December. — Per radiogram meldt men van de George Washington, dat Wilson niet zal plaats nemen aan de tafel der vredeskonferencie, maar bestendig in voeling zal blijven met de hoofden der verbonden Staten en gereed zal zijn om aile hem onderworpen vraagstukken te behandelen. Officieele Mededeelingen. DE ENTENTETROEPEK. LONDEN, 9 December. — Ofïicieel : Gister bereikten onze troepen den Rhijn tusschen Godesberg en Keulen. LONDEN, 10 December. — Het derde Amerikaansch leger bereikte den Bhijn bij 't invallen van den nacht. Het bevond zich op de lijn Rolandscak, Brohl, Wasse-nach, Munstermaifeld, Ehembollen. BRUSSEL, 10 December. — Kolonnen Belgische infanterie bereikte de dwasslijn Niederkrachten, Rheindahlen, Kneydt, Hom-merden, met lichte afdeelingen t-e Boitsheim en Viersen. Eaiîscîie Dnlkbootsn naar Frankrijk. PARIJS, 9 December. — Ofïicieel van het ministeri© van zeewezen : Het Fran-sche aviso-schip Istre, komende van Har-wich (Engeland), wordt morgen te Cherbourg vcrwacht met vljf sloepen, die elk een Duitsche duikboot op sleeptrouw hebben. In deze eerste groep vijandelijke schepen, door Engeland aan Frankrijk overgeleverd, is een groot duikbare kruiser van het jongste type begrepen. JapansGha Erulser ts Constantlnopsl CONSTANTINOPEL, 8 December. — Den 6en dezer kwam de Japansche kruiser Nisshin, onder de vlag van conter-admi-raal Sato, met twee torpiljeurs in Constantin opel aan Nofî een Bultschâ Mlsdaad. PARIJS, 8 December. — De veralagen van den Spaanschen ambassadeur te Berlijn stellen vast dat, hun bevrijding afwach-t,ond in het kamp van Langenalzen, negen Fransche krijgsgevangenen gedood en vijf-tien anderen zwaar gekwetet werden door de Duitsche wachten, zonder dat ieta daartoe aanleiding had gegeven. Deze misdaad zich bij zoovele andere voegend, is de Fransche regeering besloten ze ditinaal niet ongestralt ha laten. De omkeering in Duitschland. AFSTAND VAN ALLE RECHT. — Het agents chap Wolfl meldt uit Berlijn dat het oiïicieel «tuk, waardoor de gewezen kroonprins van Pruisen en Duitschland verzaakt aan aïle rechten van troonop-volging, te Berîijn aangekomen is. Het stuk is gedagteekend : Wieringen Nederland, 1 December 1918. Van den anderen kant heeft de kroonprins aan een Engelsch dagbladschrijver verklaard, dat hij van niemendal aîstand gedaan heeît. — De Echo de Paris meldt dat het fortuin van den koning ran Saksen en dat van den prins Jan Georges, de onroerende goederen der koninklijke famllie onder zegel zijn ge-plaatst.Bloeâlge Onlnstsn te Berlijn. PARUS, 8 December. — Brnter ver-neemt : Na een meeting van oorlogsinvalie-den on werklooze verlofgangers te Berlijn, gingen zij in optocht door de Friedrich-strasse. De fusiliers der regeeringswacht wilden hen uiteendrijven. Daardoor ontetond een zwaar gevecht, in hetwelk Sestien do o don en vijftien gekwetéten vielen. Feitelijk wae 't een war« ataatsaanslag, dien de socialisten Lieblcnecht en Spartacus beproefden tegen de regeering van socialist Ebort. De twee partijen schikten tegen elkan-der hun troepen, gewapend met mitrailleusen geweren en granaten. De troepen van Lieb-kneoht werden overhoop goworpen en vlucht-ten ordeloos uiteen, dooden en gekwetsten ter plaatse latend. De verliezen der re-geeringstroepen waren gering. Wijl Lîeb-knecht zich inspant om zijn troepen te her-vormen, voorziet men nieuwe gevechton. —BRUSSEL. 10 November.— Een radiogram Horsea meldt dat, op dringend verzoek van den burgemeester van Keulen, twee brigaden Éngelsehe mitrailjeurs In Keulen binnentrokken om de orde in de stad te herstellen. De erostige wanorders waren uitgelokt door ontbonden Duitsche troepon. De zaken der stad waa-en geschorst gewor-den door de inwerking van een zoogezegdon Arbeiders- en Soldatenraad, die traohtten den burgemeestar ai te stellen. Een Grnwel zonder Haam- De Frankfurter Zeitung erkent dat er, onder leiding van prins von Bulow, een Duitsche inrichting bestond, die ten doel had door anarchisten van aile slach iangso\ er Zwitserland, niet enkel spring-stofîen en -tuigen, maar ook bacilen van besmettelijke zlekten in Frankrijk en zoo mogelijk, ta het Fransoh leger te brengen ! Generaal von Buîow overleSen- De Kreuse Zeitung meldt dat generaal von Bulow op 28 November 11. te Weenen over-leden is. Hij bestuurde het 17 e leger dat afhing van de legergroep van prins Rup-precht van Beieren. Hij stond in den secfcor tusschen Lens en Cambrai. Klezlngen In Bslerens De verkiezingen voor den te vernlea-wen Bcierschen landdag zullen den 15* Januari 1919 gehouden worden. Aile vrouwen en mannen hebben kiesrecht op 20 jarigen leeîtijd. Op 25 jarigtai leeîtijd zijn aile vrouwen en mannen kiesbaar. Waaruit men kan opmakon dat het vrouwenstemrecht meer en meer veld wint ^______ IN NEDERLAND. DE REGEERIÎiOSMOEILIJKHEDEH. TJit Amsterdam wordt gemeld dat men zich hier aile dagen verwacht aan de officieele vraag der uitlevering van den ex-keizer en den ex-kroonpeins. De melding zegt dat incb'en de Verbondenen eene druiking uitoefenen om de bijzondere plichtigen voor een internationaal gerecht te brengen, de regeering zou toe-geven, doch eeffat aan de Verbondenen zou aanbevelon zich tevreden te stellen met de ver.bintenia vanwege Nederland den ex-keizer en den ex-kroonprms, voor hun leven te interneeren in eene der Nederlandeohe koloniên, bij voorkeur Nedcrlandsoh IndiS oî do Antillen: in aile geval op een eiland dat onder de waakzaamheid staat de® Nederlandsche vioot. 'Men voorziet ook eene vraag om vergoe-ding aan Nederland om zijne onzijdigheid te hebben laten sohenden, door de Duitsche troepAi te hebben laten passeeren doo* Limbuïg on Duitsche oorlogsschepen van Antwerpen komende te hebben ontvangen BrazlIlS en Portugal, De Braziliaansche Kamer heeît de be-noeming gestemd van eene kommlssle gelast op economlsch gebied een nauw verband tôt stand te brengen tusschen Brazilië en Portugal. Een gelijkaardige kommlssle was reed* door de Portugee-sche Kamer benoemd. Ras, taal, ligging en geschiedenis wijzen Brazilië en Portugal op elkander aan. 't Zijn de Portugeezen dte BraziliS ge-maakt hebben, dat tôt in 1822 een Portu-geesche liolonie was. De zeereis door den Atlantischen Oceaan, van Brazllie naar Portugal is kortw dan van Portugal naar dezes Afrikaanschebezittmg Angola.Veel economische belangen hebben de twee landen met elkander gemeen, Onze Voi'slen te Parijs. Belgisclî-Fransche Teîegramwlssellng. Vooraleer het Fransch grondgebied te verlaten, stuurde koning Albert volgend telegram aan den «Voorzitter der Fransche republiek : Amiens, 6 December 1918. Op het oogenblik den grond van Frankrijk te verlaten, houd ik het ter harte, U in mijn naam on in dezen der Koningin, onze diepe dankbaarheid uit te drukken voor het zoo warm onthaal, dat de regeering der republiek on de Parijzer bevolking ons in den loop dezer twee onvergetelijke dagen gedaan hebben. Vanwege Frankrijk zie ik er een nieuw en kostbaar betoog in van de sympathie, aan welke de gevoelens van de onuitwischbare vriendschap der Belgische natie beantwoorden. Ik bied mijne hulde aan Mad. Poinoaré en ik bid U, Heer Voorzitter, te gelooven aan mijn trouwe verkleefdheid. ALBERT. De voorzitter der republiek heeft geant-woord : Het Fransche volk blijft onder den diepen indruk van het bezoek, dat Uwe Majesteit en Hare Majesteit de Koningin hun wel hebben willen doen, en het is er gelukkig over, dat Gij van uw verblijf een aangename herinnering mededraagt. De banden,_ die voortaan België en Frankrijk vereenigen, zijn van zulken aard, dat nieta ze kan ver-broken. Door hare geestdriftige toejuichin-gen, heeft de Stad Parijs er U de plechtige verzekering van gegeven. Ik bied mijn eerbiedsbetuigingen aan Hare Majesteit de Koningin en bid U te gelooven aan rcùjn trouwë vriendschap. Raymond POINOARE Betoogingen ts Rljsel* Aan den naam van M. Gamiel Jacquet, handelaar te Rijsel, den 22 September 1915 door de Duitschers doodgeschoten omdat hij Fransche en Engelsche soldaten uit de klauwen der beulen gered had, ls door de Fransche regeering het Eere-legioen toegekend geworden. Te dier gelegenheid is de Koning van Engeland voor een paar uren naar Rijsel gekomen waar hij midden een hartelijk îeestbetoog vân wege het volk ontvangen werd. ________ Fransche Politlekcrs ta it , Elzas-Lotbarlngen- PARUS, 8 December. — Een groot aantal senators, volksvertegenwoordigers en municipale raadsleden verlieten dezen morgen Parijs om zich in Elzas-Lotharingen te be-geven. Président Poincarré, ho ofdmlnteter Olémenceau, minister Dubost en Kamw-voorzitter Deschanel vertrokken In den avond met drie verschillende treins, tusschen 21.40 en 22 ure. — Parijs, 9 December. — Président Poincarré kwam dezen morgen de Straats-burg aan en werd aan de statie ontvangen door de munie ipaliteit, de ministers, sénat ors, volksvertegenwoordigers, maar-schalken en den plaatselijken bevelhebber der Ententetroepen. De burgemeester wenschte hun welkom. Na het antwoord van den Président, hadden ontvangsten op het stadhuis plaats. Van op de pui van 't stadhuis deed M. Polncaré een rede-voering, waarin hij zich tôt geheel Elzas wendde en welke hij besloot met deze woorden : b Honderdduizenden Franschen zijn g&-sneuveld opdat zich de eenheid van net vaderland herstelle. met ons, Elzas, znlt gij de gedachtenis van onze dooden eeren, want zooveel en meer dan de lêvenden zijn zij het die u bevrijd hebben. » De rede van den Président maakte don diepsten indruk. Bemlâflellng voor CW11 en Pern- SANTIAGO DA CHILI. — Op een bood-schap van Wiîgon, zijn bemiddeïing a&nbiô-ftend tusschen Chili en Peru, antwoordde dt Voorzitter van Chili gunstig, het bo' eidege-recht aanvaardend, waarvan Argentin» het voorstel steunde. Het gebied van de Zee. ENGELSCHE LICHTE KRUISER GE-ZONKÊN. — Eon weinig vôôr mldder-nacht van den 4 December is de Engelscge "lichte kruiser Cassandre in de Baltiscbe zee op eene mijn geloopen en een uur later gezonken. Elî matrozen zijn veTdwenen, denkelijk door de ontploîîing gedood. De overige oîîicieren en matrozen konden opgenikt worden. EEN FRANSCH LUCHTSOHIP VER-LOREN. — Eon Fransch bestuurtmar luchtschip geraakteboven de Middelland-sche zee in een tempeest en ls \erloren go-gaan. Enkel twee man lconden door bjj-snellende torpedobooten gered worden. 't Schrlkbewinil ln Rusland- Een Nederlander schrijît over Rusland : De bevolking door een ijzerenband om-kneld, heeft de kracht niet meer om zich te verzetten. De policie, de zekerheid, het gerecht, heeît plaats gemaakt voor het schrikbewlnd. Nooit heeft men zooveel terechtstellingen en zooveel opsluîtin-gen beleeîd. Hoe dikwijls heb ik niet ge-stooten op groepen vrouwen, vôôr de ge-vangenissen verzameld, op zoek achter hare echtgenooten, broeders oî zonen I.,.. Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. tDrukkerij Het Volk », Meersteeg, nr 16, Cent, dagblaî door de censuur toegelaten. Economische Âangelegeuhedcn. Allen vereenigen zich. — De ijzcrîabri-kanten van België hebben zich in eene syndikale kamer vereenigd. Aile ijzer-îadrikanten uit 't gansche land worden verzocht zich aan te sluiten : Adret Henegouwlaan, 39, Brussel. Ook terug ! — Het Belgisch spoorweg-materiaal dat naar Nederland gebracht werd, zal men naar België terugbrengen, gemiddeld 50 wagons per dag, gevuld met levensmiddelen uit Rotterdam. Gedurende de maand November is de aankomst van voedingswaren voor België te Rotterdam tôt 108000 ton gestegen. Men noemt zulloi reeds eene merkfelijke verbetering. Parijs- Zeehaven. — In de Kamerzitting van vrijdag heeît de onderstaatssekretaris der openbare werken, aangekondigd dat' het druk bestudeerd wordt om Parijs al» zeehaven in te richten. Daartoe zou het volstaan de Seine 4.50 meter te verdiepen. 't Vernielde in Frankrijk. — Achttlen honderd bruggen moeten hersteld wordenj 40.000 ton staal zal daartoe noodig zijn. Daarenboven werden 120 sluizen vernield en er moeten 5000 kilometer ijzerenwegspo-ren vervangen worden. Elke meter spoor ver* tegenwoordigt 80 kilo staal. waaruit _ men berekenen kan Welke hoeveelheid « matière » er noodig is om het verkeer te herstellen' Arbeidsnieuws. Beweging der bloemistgasten. — Hal Centraal vakverbond der Voorultziende bloe< mistgasten van Oost-Vlaanderen heeft een schrijven gericht aan de syndikale kamer de* Belgische Hofbouwers, ten einde vermeer* dering van loon on verbeterde werkvoor* waarden te verkrijgen. Om die zaak nader t* bespreken wordt eene openbare vergadenf gehouden, zondag 22 December, te 2 ure 's namiddags, in de Drij Koningen, bij Viotor Calle, Antwerpschen steenweg, t» St. Amandsberg. Aile bloemistgasten zouden dienen op post te wezen. Werkstaking in de Engelsche katoen• nijverheid van Lancashire. •— Aile mogelljfc pogingen om de dreigende werkstaking is de katoennijverheid te Lancashire t* vermijden, zijn zonder gevolg gebleven, Zaterdagmiddag hebben de spinnerijep hunne poorten gesloten. 100.000 werîe» lieden zijn zonder werk. De Trade-Union* (werkliedenvereenigingen) vragen 40 pet honderd verhooging op de huidige looneni de werkgevers bieden gemiddeld 25 pe? honderd verhooging. De werklieden va*-werpen de patroonsvoorstêllen en we!» geren het geschil aan eene scheidsrechteiw lijke uitspraak te onderwerpen. j De 8-uren werkdag. — De Fransch» minister van zeewezen heeît besloten dat in de marine-arsenalen de 8-uren werkdajÉ wederom ingevoerd wordt, zooals het vôé* den oorlog reeds 't gebruik was. IN BELGIË. Binnenlandsche Mededeelingen, DE MILITAIRE VERGOEDINGEN. Gezien de bezotting geëindigd is, zal da vergoeding aan de hulsgezinnen geene hulé meer zijn, maar milicieyergoeding; tooh ca het Nationaal Komiteit voort de vergoeding blijven geven. Deze vergoeding wordt ntw uitbetaald tijdens het verlof zonder soldé van den militair. De familiën van milit&iren, die naar dam vreemde gevlucht waren, hebben de vergoeding daar ter plaats ontvangen. Van zoo»; haaat zij in België terugkeeren, hebben recht op vergoeding, op voorwaarde dat kunnen bewijzen dat de ondorstand in de* vreemde oçgehouden heeft. De familiën van soldaten die tijdens rien oorlog gehuwd zijn, ontvingen de vergoeding niet meer, maar deze werd uitgekeerd aaffi de eohtgenoote van den soldaat. Ook d* vergoeding is opgehouden aan de familiS» wier zoon officier werd. De vergoeding zal voorte geschorst blijvej» aan de vrouwen van soldaten, wiens gedrag tijdens den oorlog af te keuren was, teïi ware de soldaat zëlf het intrekken van de»' maatregel vroeg. Krljgsb8stnnr van Oost-Vlaandersni Gent, 8 December 1918. De lichting der miliciaklassen zal te* spoedigste gedaan worden, zoodra de aaiv wervingsoperaties zullen geëindigd zijn. Een wetsontwarp daarover zal aan d« Kamers voorgelegd worden. Het is t« vot»^ zien dat de klassen van 1914 en 1915 zulleq' opgeroepen worden omstreeks 15 Januari deze van 1916 omstreeks 1 Maart; deza va» 1917 omstreeks 15 April, en deze van 191» omstreeks 1 Juni. De klas van 1919 zal maaÊ opgeroepen worden zooals gowoonlijk. Als gevolg zal zoodra het mogelijk is eeft groot deel der soldaten die nu onder df" wapens zijn, naar huis kunnen gezondeflt worden- De kwestie der jongelingen die tijdens flj bezetting aangehouden, toen zij de grens wB den oversteken, wordt_ met betrek van di| vaststelling van den diersttijd, door de r»* goering onderzocht. De kwestie der vrijwilliga dionstneming wordt als volgt samengevat : I. Er wordt geene vrijwillige dienstna-mîng meer aanvaard voor den duur van de* oorlog. II. De mannen van 16 tôt 85 jaar oud, dlf begeeren in het leges dienst te nemen ail vrijwilligers, moeten eone_ verbint-enis on» derteekenen van beroepevrijwiillger, die li«* aan het leger verbindt voor een ter mijn vm*' 18 jaren met wêrkdadigen dienst van te* minste 8 jaren, indien ze meer dan 18 jaar oud zijn; van 5 jaar Indien ze geene 18 jaar on* zijn. Ze mogen hun korps kiezen. III. Bij toepassing der wet van 1018, kunnen do jongelingen, geboren in 189» (klas van 1919) eene verbintenis van mllioW-vrijwilliger teekonen, die hen verpllcht tôt eon termijn van werkdadigen dienst. Dez« milicie-vrijwilligers mogen hun wapen niai kiezen. IV. De kandidaton vrijwilligers moete* zich aanbieden bij de korpsovorston en da plaatebevelhebbors. ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie