t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

2176 0
19 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 November. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 10 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8s617/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Mgc-meeae loi 'a Lmds dicsisl. VERSLAG AANDEN lvOM.\(.. Sirr, De heldhaftige soiiJftten Uwer Majest^it hebbon een foeiangrjjk gedeeîlo va ci den vaderlantlschen bodem herovwd. Een zeker aantal btffgaps die don mili-lairen leeftijd be/eikt hebben, werden aldtig bevrijd na- een v-ierjarige afschnwelijke ver-drukking.Zij zijn bezield met de vurigste vader-fandsliefde. Zij branden van verlangon cm plaats te nemen iu de rangon van ons roem-fijk legor. Het is noodzakelijk ze onder de *apenfc te roepeu. De miiitiewet van 30 Augustus 1013 is t» de huidige omatendigheden-ontoepasselîjk want zij veronderstelt een ong?schonden bestunrsinrichting en vei'eischt oeno lange on uitarst nauwkourige roc-htspleging. Anderzijds, hebbon de besluitwetten op do militie van 1 Maart 1915, 0 Deceimber 1915, 1 M^art 1916, 21 Juli 1910, 1 Mei 1917 en 20 Februari 1918, in de meeste hunner bepalingen, onze naar den vreemde uitge-weken lanugenooten en dezer bijzondei'en toestand ten doel. Eene nieuwe wetgeving is dus noodzakelijk Het hiorbijgevoegd besluit-wet zaltoelaten in korten tijd, de bestanddeelen van een nieuw leger aan te werven. Aan deze tookomstige soldatexi zal de edeîe taak te heurt vallon dfiel te nemen aan de eindzegepra&T. Bovendien zal wanncer het vredesuur zal elaan, de dienstneming dezer reeruten den «poedigen terugkeer naar hunne sinds zoo îang verïaten haardstedenvergemakkelijken, aan onze bewonderenswaardige veieranen die in zooveel opzichten recht. hebbon op de ei'kftTitelijkheid en de bezorgdheid van bet Vaderland. Deze overwegingen zijn het, Sire, die ons av toe deden besluiten aan Uwe Majesteit's handteekening het hierbijgevoegde besluit-wot en koninklijk besluit voor te leggen. Wij hebben de eer te zijn, Siro, van Uwe Màjesteit, de zeer eerbiedige en getrouw dienaars. De Minister van Binnenl. Zcifcen, PAUL BERRYER, De Minister van Oorlorj, DE CEUNINCK. Brugge, den 31 Octobei 1918. (Ons Vaderland 1249) * * * De Moniteur kondigt eene zeer belangrijke wet af, wa&rvan we hier het belangrijkste wtikel geven : Aï t. 1. —Al de Belgen geboren tusschen de jaroa 1879 tôt 1890 inbegrepen zijn in dk-mt van het vaderland geroepen. Koninkrijk Belgiê. MIWSTERIE VAN GELDWEZEN-Beheer d.er Schatkist en der Openbare Schuld. Buitscb pld io ouiloop in Belgiè. LMtgtft» van Schatkistbons tsgen 6 %, ver-vallende na 8 Jaar. BERICHT. Ongeminderd de maatregelen, die ten ge-»&sten tijde door het Bélgiseh Staatsbesfcunr Sfcùllen genomen worden rakende de inttrek-Jtirxg der Duitsche munten, die in België in Eop zij a, worden. er aan de Jnhebbeis • munten, ter taschrijving aangebftden van de Belgische Sch&tkist tegen 5 %, .Veïvallende na drie jaar, uitbetaalbaaar in ©elgisohe frahken op 1 December 1921, op de volgende voorwaarden ï. — De în-t«ekeningon zullen aanvaard worden b)j de agent en defr Nationale Bank van Belgie beginnen Tan eenen datum, die door den Minister -van Geldwezen zal vastgesteld wor-0en; te dien einde zal er eem bericht in het Belgfeeh Staatihlad geplaatst worden en ter kennis van het publiek gebracht door middel v&n pîakbrieven. Pormulieren van het bulletijn van inschcij-vîtig zulleii bij voormelde agenten ten dianste der belançhehbenden ,gesteld worden. II. — Wijsse van ietaling. ■— De insdhrij-. viin?tai zijllen naogen gekweten worden : O) voor de %, ten hoogste in marken, op voet van 1,25 fr. pcr mark; b) Voor het %> ten minste, in frankenï aan pari; zullen in dit bedrag aanvaard worden de biljetten van het département van uitgifte der «Société Génëraie de Belgique », alsmede de verv&Hen int«l'est-koepon» d«lr wchtstreeksche en on-fechtstreeksche openbare Schuld en der Bons van de Belgische Schatkist. III. -— Tijdstip en bedrag der stertingen. — De inteokenaren mogen zich kwijten, naar hua vei'kiezen : hetzij ineons bij de insdhïij-viiic; hetzij in twee keeren, to woten : voor de helft of voor de %, bij de inscbrijving voor het overige binnen eenen termijn van 8 ma®,nden te rekenen van den dag hunner inteekening. De stortingen in marken moeton in hun geheel geschieden bij het inteekenen. Het "bedrag dat bij de inteekening ni et vol- ' kwelen werd, kan maar verffend worden op de wijze hierboven onder littera 6 aange-duid, tijdens de tweode storting. In geval van ■uitstel, zal do schuldenaar van rechtswego intresten jegens de Schatkist verschuldigd zijn op voet vain 61. h. 'e jaai's, to beginnen Kiot den vorvaldag van den termijn. Daaren-boven mag de Minister den dvager ver val! eu rerklaren van zijrrc rechten on, zonder voor-aj"gaa»flo vermaning, den vorkoop dor Bons 1 doen vfijTÎchten, oui de Schatkist de .sommen te vwgoeden, die huriv zoudon verschuldigd ■wr*^en. IV. — Minimum van Inteektning. —De Infceèkeningeh, moeten sprekm op rev- np-■minSfll "kipitaal 100 frank oî meeWoufl vnn 100 frank. V. —* Aflevering der l'oorlonpige. lilcls tn der Mijvendt tttels. —■ In «fwacbtlag van het nt-levpw» fier MîJ-vmcle tit -lc, 7.r\l éen rtubbel van het Bulletin van Inschrîjving, vooïzien ran het ontvangst'DpvfîJs clet gestoxte golden, *».n den inschTijver ter Uarid, gestcld trorden; «lit bulletijn van inschrijvlng 2îal moeten, in bet vooi'koenfl geval, overgelegd 'Worden ▼oor de Inschrijvlng van den tweeclen J>e- VERSCKIJNT S JVIAAU PB3 iA/SEK S CSNTIEÎVISN HET NUiyiMER talingstermiin; tegen afgitte ran dit stuk. ; door tien insohtijver hehoorlijk gekwytoerd. . zullen de blijvcnde 'bons lien atgeleverd I worden. Wanneer de inteekening zal volkweten zijn. . zal de insehrijver op aanvraag aan den agent i die zijne iùsehrijving «ntvaoigen heett, van : ■wege het hocttibestmiï deï Schatkist en der Openbaïe Schuld, de afteVeTing kunnen be-kon^-n van een cndosseevbaar ceïtiîioaat, dat la ter zal uitge'Wisseld worden tegen de : Mij Vende tifeçis die er op zullen ver me 1(1 staan. VI. — Veiyioading van inlereslen. — Op de stortingen. die lia den 30 Novf ihiitT 191s. zullen gedaan worden, zal de .inlcekt iî 1 de Schatkist înoet'an vergoedit1 ;î."V ,« ov >t "* Selang van de Intresten die sedort de» 1 De à cember 1918 verloopen zijn. op voet van ■ 's jaars, de aîvekenin-g*S!'";''hiedeude pet 15 dagen en elke ingegane vijîUen dagen op", hun geheel verschuldigd zljnde. Vil. — Vorm der titels. — De bons zullen gemaakt worden aan drager; zij zullen vooT- ; zieii zijn van zes liaUjaarlij,ksche intrest ' koepons, voor de vervaldagen van 1 Junl 1919 tôt 1 December 1921 inbegrepen. VIII. —. Plaatscn van uitbelaling der titels \ en der koepons. —• De vervallen intoest- koe- ] pons zullen, in Bclgi-sche Iranken, uitbetaal- j baar zijn bij al de agenten van den Staats-kassier (Nationale Bmk van België), te i Brussel en in de provinciën; de bons zullen ' in dezelîde kassen uitbetaald woTden. Gedaan te Brugge, den 11 November 1918. : De Minister van Geldvjezen, I A. VAN DE VYVERE. ] i n— irrri—rnif-i— - De Krijgsgevangsnea Terui ! Het Nederlandsch blad Telegraaf schïijft dat het in de statie van Sittard (Neder-landsch Limburg) wemelt van krijgsgevan-gen solda ten der Verbondenen, die door Duitschlftnd in vrijheid gesteld zijn. De pbeurisîiissm in Nadsrlaad Wij lezen in VIndépendance belge !van! vriidag 18 November : In Nederland is er beroering; de oorlogg-verwekkers Worden als onverlangd aaniien. De sociaiisten beWegen zlch. Zaterdag of zondag moet een congres gehouden worden en Troelstra zal zich openbaar voor de re-volutie verklaren. Het Bolschewisme keurt hij aî, van het anarchisme wil htj niet. dooh •• bîj zal voorstellen een soldatenraaë tp vor . œen die moet beslissen wat bet hoogste : a^zaff vat> haf. tânet mopt. ziïn- In de Kamer heeft Troelstra de «ontr '^n, af.Tigevallen,, haar verwijtende otn hare rnllt- j taire omgeving. De bou geoisie hoept V'ije lijk na den oo.log de nijverheid terug irt handen te nerao'i, dtroh de sooiaHstenp'!.rtij ; vraagt de soclalisoering van den aTbeid, Daarblj v-erzekeren de socialiste» dat rtj j op den steun van het leger mogen Staat ; malcen. De bezetting van Elzas-Lothoringen.) S Heden maandag 18 November, hebben, dô Fransche troepen te Metz hunne offici- » eele intredfe gedaan- Op maandag 25 Novem-J ber zal Strasburg ^îîlcleel door do FranBohe ' legers bezefc worden. Zater. — Woelingon ontetonden in vor- ^ seheiîl&ne Nederiandsehe stedon. Do pogin- ; gen die ondernomon werdenom de republiek I uit te roepen zijn onderdxukt gewordon. Do | ïegoering van Engolaad is tusachtmgekomen. | Zeliot aan do Nodei'landsche regoering WBten ? dat indien de révolutionna ire bewoging nlet ; gesmaoht werd er geen levonsmiddelen naeer ^ zouden verzoaden worden. De Engelsohe;] regeering zou terens het aîbroden van eoa.- î lis! Troelstra geeischt hebben Foch naar Mîtz en Siras'aurg. Metz zou ten laatste gister (zondag) door ] de DuitschOTs ontruimd zijn, Strasburg'] twee, drie dagen nadion. Maarschalk Poch ] zal de twoe steden plechtig binnon rijden ■ aan het hoofd der Vorbonden lt>gei'a,in aan- | wezigheid van présidant Poincarré ®n hoofd-jj minister Clemenceau. Afvaardigingen der ; Wftgevende lichamen zullon eveueef» bii ? die plechtigheld aanwezig zijn. VeHattgenis. . J Aan de Duitschers werd een dag veiien-® genis toegostaan voor de ontrataihig van j Beigië, liuxemburg en Eîzas-Lotharingon. j Dus hobfcen zij vijftien dagen in het geheel. j i Président Wllson en EultscMaM. Op het verzoek om levensmiddelen Vooi' »' Duitschland met de vei'zekering dat ze regel-, « matig zoudon uitgodeeld wordeea, heeft président Wilson dosn antwoordeii : « In deze voorwftarden heeït de président • najj bevel gegcfven te verMaren dat hij beêwrfd ■ is het verzenden van leveivahiddelen naar . Dnitscbland welwiîlend in aanrncrking te, nemen ien om oiuniddellijk in betrekkimg te., treden met do Duitsche regeering, indien hij op zijnft beuît do wrarhocg krîjgt dat dea openbare orde in Duitschland gobandhfcafd' ml blMren. SjBasje ea F«*»!i!ks*ï?lr. De Iveoing vpn Sna.'njè heeft, irtidak d« ' wppenstilst"md. gétockiCnd Was, dwi Veov-zittei' <\eî Fi'ansche reptiMick ceh hùtS^feet ' gestuurd, er op wljzenàe vadeTlands- > ilefile en helclenmOed Vermogen. In ziJtï d,ank-ant"Weord heeft preflflent Poincftré den Koaing van Spanjc he^^ukt «j om wafc hij voor de «laehtolîer» va» tWi: oorlog gédaan. Ueeit, * *♦* « jjB ', 4^ IN BELGIE ;j TEBÙ&l Uit Le Havro wordt gamold : Do Belgi-sjhe bestuurlijke dienstei; en het diploma-i iseh korps bereidon zich voor op het vor-' trek naar België. i ïreinon worden voorzinn van af 19 De-cember. Een dienst voor geleidelijke over-iiifa&fesijip:. der vluehtelii-çen naar België .'iH jncericht. Maar w^gens de moeilijk-■<,( '■ Bo1 iF.suJJcr» z;j 0Vui»i'ï KS&6. ' i...M'en m naar! . ■ haardsteden te'^wg te koeren. Hsî B2lsisc& SPG3rr/Sg?9rIî53r- Maarschalk Poch ho t do Duitschers ' ; verzocht officieren te ze .den naar Koning [ ; Albert, om zoo vollod go inlichtingen moge-, lijk te goven over de inrich. ing van het spooi'-. wegverkeer in België en over de vaarten. . | Men weet dat de Duitschers namelijk in ■ , België de sèinen veranderden op onze spoor- • | wogen. EEli MELB. Brocder Jorls OscaT D 'raye, brankard.lar | I in 't 5° linieregiment, kloosfcerling der Heilige j Harten, sneuvelde als slaehtoflet van zijne groote zelfopollerlng. Zijne Gongregatie Ver), est in hem één harer îlinkste mannen. Oscar was geboren te Moere (bij Ghistel). Na gedurendo diie jaren van achter den ÏJzer zijn dorpje te hebben zien liggen, vlel , fiein 't -geluk nlet roeer ten deele zijne ge-liefde ouders en tien jongere broertjes en zusjes te gaan omhelzen. De Heer hebbe BÎjne soiioone ziell îergosdiag voor de ppgoSlscbteHî Oqzo aandacht wordi gevestigd op een verzoekschrift gezonden tlan het gemeente-: Jiestuur van Gent, waar!» men vraagt bij de bevoegde overheid atan te dringon om voor de opgooischton, die neer dan 20 maaa-' j den in Prahkrjjk misliahdeîd worden en jthpager geleden habbcn, oeno behoorlijko | î. vargoeding te bekoxneu want de 30 pfen-' ^^pgrn daags welke $|j| daar ontvir^en, JÔSSp' '«n coen 'mm als oen ioSn aanzien worden HSet stuk slait met 't vo3gend« : «Velen i> onzer mode-opgeëischten zijn vermoord ge-' «rorden on ruaten op dp kerkhoven van l Mario, Bosmont, I»aon, eus. En 't ware toch . I hiet naeer dan billijk aan de weduwen en J j wezen (of aan de ouder; eene behoorlijke S vergoefting toe to kennej:, » • ; Tndcrdaad, een gewlcbiig vraag. En we •|hopen dan ook dat die zaak met I'welwillendheM. aal ondarsocht worden. De Dulîscha opstanS ta BrnsseL Men meldt ait Amsterdam i Bij het op-roer van de Dnitsohe soldatente Bruss«l ■i grepen schermutaeiingen plaats. De Dultsc&ers îe Aersclîot- > j In 't begin van den tweeden helft der J maand Oogsfc 1914 zijn de Duitschers te j Aerschot blnnenjevallen. Ze Werden eene j eeTste maal door de Belgische soldaten er ! Weêr ult Weggejaagd, doch konden al spoedig j tei'ugkeeTen. Welhaast begonnen de onver-! telbaro baldadigheden. Ds vrouWen Werden . j in de kerk opgesloten, 1 dagen lang, en r | moesten daama In stoet door het stlkkend •J heet Weder, naar Leuven waar men er bîj ] hare aankomst begon in te schleten l 1 j De mannen werden vei.ameld. Sommigcn ' j moesten eerst hun eigen graf delven en • | werden op den boord er van doodgesahoten. ? Men zegde dat er meer dan 300 vielen en ; i in één put be grave n werden, er naartoe ge- i braeht op draaytarren en afgestort. Een : ,)?iester heeft men weêr f ovonden, de han-s den met een Uz»rdraad saneengebondenj In geknitl^e houdhig heel ■waarschljnHjklevend <£ in den. grond gesïopt. y En on(iertusschen werd het lipve st.eedje îettertîjk ultgebrand, door Woest dronke sûfi'aten, die roofden wat te vondeft en Ver- nielden om te Vernlelrn 1 * * ♦ ' ,Dultfchland is wreed gestraft gcworden. Maar die wi'ecde straî, is ?çniet verdiendï Opsîaud der Cuifscbirs u Astwerpen- -f Parijs, 18 Nov. — Bij den soldatenopstand te Antwerpon, wei'den I tiiteche officieren jgenoodzaakt per auto te vluchtén. Hunne «ciiouderbandjes werden afgerukt. ïïuJils aan de verdsêî^m van Lulk- | n Tijdens eene betooging der vrouwen te , S. Sebastlaan (Spn.nje) werd den Belgischen kc®»ul een prachtig Belgisch vaSndel ovér-I î.natdigd, «tdks ter eore, vs'.n den onverschrok-kefi hcldenmoaâ der Belgen tijftens de ver-Ac91 gin g van Luik. IIK S®i^?ïa8. Bomfesute om .zoo to aeggfnniet boschactigd. îSesige imiaen cLvagen spf>ven van obussen. Icooiintinfin blevon ook onbosch&cligd. llinsien eon tiental dagen, ;\,ls do machionen nageziea syu, keta feervafe worden. Uit Gosfsstde. Bij middel van vonkentelegr&mmen ver-nomon bobbende dat Ç.0 statie van Oostende onderniynd lag en de unrwerken er van zondag gcregeld waronfdat do ontploffing woens-dag zou plaats hebben, zoo heeft men bij het Duitsch hoofdkwartier een officier gevraagd . om do mijnen onschadelijk te komen malien. Uit 8for«tsr»iJfs. De verschijning van ons geliefd b!ad werd hier met bijzondere vreugde door de bevol-kjng begroet. 't Was !m.rno''s het ncnpite \ iaàmsch Wad M?ïXîmePlip.. l.îiiodc-Hùôd, de vci'koopea's werden letfcerlqk bestormd. Door de groote moeilijlcheden en do bijzondere onkosten dien wij voor dit oerste blad hadden, waren wij verplicht oen verhoogdon prijs vast te stellon. Dank aan do genomon maatregelen kon ons tweedo blad rceds aan den normalen prijs van S centiemen verkocht worden, wat ook met de volgende nummers zal ktinnen gedaan worden. Ons doel is onze Vlaamsche bevolking een goed verzorgd blad te bestellen, waarin zij de groote wereld-gebeurtenissen kunnen volgen. Wij rekenen op do getrouwheid onzer duizende lezers om ons pogen to steunen. Lees en help dus Het Volk verspreiden, dat u aan 5 .centiemen per dag t'huis zal besteld worden. Klachten en vragen om inlîchtingen worden aanvaard ten bureele bij Gaston Bossuyt, Recollettenstraat, 14, Koftrijk. Langs de Sshefda. De Scheldestreek tusschen Gent en Audenaerde is door den Dultachen aftocht wreed geteisterd geworden. Te Eeclîe werd de schoone nieuwe kerk, bijna totaal ver-nield. Vele huizen der lieve gemeenten zijn niet meeT bewoonbaar. De laatste Duitschers. hebben Asper la ten den dag vô'ôr Allerheillgen, op den voet door de Fransc1,' \nagetreden. Van Duitsche zijde volgde < geWeldig bombardement, zoodnt de inwoners moesten Wegvluchten in de richting van Deinze. Ook Werd er onop-houdend met stikgaz geschoten. Inwoners zijn gedood, anderen min of meer erg ge-kwetst.Eyne, Oudênaerde en al de Scheldedorpen hebben erg geleden. En tôt nu toe merkte men nog de sporen van den wreeden men-schenstrijd die er gewoed heeft. 8Ibî Èfefr.rëo. Het i Te Dcum » vrijdagmorgen te 11 ure in de dekanale kerk gezojigen, Was door een ontelbare menlgte volks bijgewoond. Feest-lijk opgetogen stapfcen de school- en weeskln-deren in stoet door ds straten. Aile burger-lijke en militaire overheden waren in de kerk aanwezig. Na de plechtigheld deed het bur-geliijk muziek een toeht; ook het muziek van het 3" jagers te voet heeft zijn opwe-kende vaderlandsche tonen laten Weer-galmen.Om den Hcere ta danken Wàs Eekloo in feest 1 liât Bendermonde Verleden woensdagavond zijn de laatste Duitschers uit onzo stad vertrokken. In de haven en reedo vanScliolde enDen-der lagen honderden schepon die reeds maandagmiddag werden bevlagd. De alge-moene bevlagging en versiering der stad is dinsdagmorgen begonnen. Do Duitschers hebben dit niet belet. In bijna al de huizen prijkten de beeltenissen van Koning en Ko-ningin. Zelfs puinhoopen, en die zijn hier helaas maar al te talrijk, zijn versierd en bevlagd. Do heer burgemeester Bruyninck heeft dinsdag eene proclamatie aan de bevolking gericht, de onafhankelijkheid van het vrijo België huldigende en de bevolking tôt kaîmte aanzettende. Vrijdag weTd in onzo hoofdkork oen plechtig Te Dettmgezongen, bijgewoond door bestuurlijke en rechterlijke ovorhodon. Onze wijdsche tompel was te kïein om het toe-gostroomde volk to bevatten. Reeds zatordag vôôr den waponstilstand zijn de Duitschers aan de plundering van de talrijke schepen in de haven begonnen on verkochten de proviand aan aile mogelijko prijzen. Den maandag was de plundering algemeen, doch met het vertrek der Duitschers hield deze ook op. Het is onmogelijk den schrik to beechwj-ven die onze bevolking de laatste dagen ult-gestaan heeft. Do Duitschers schenon onze oude vestingen te willen benuttigen om hovigen tegenstand te bieden, waarbij het laatste van onze stad scheen te moeten ver-loren gaan, Zij trokken onze streben onder wat or en wllden Dender on Schelde ver-sterkon. Voeg daarbij de Duitsche dreàge-menten van ontruiming, opeischingen en die ons bij middel van plakkaten wopden bekeîid gemaakt en den lezers snHen den sehrfk onzer bevolking begrijpen. Doch ailes is geîukkig voorblj. Love do Koning 1 Love de KoninklSjke familie ! Leve het vrija, onafhankelijkô Belgie! (G. B.) la fla sSrsek van Oudenasrfle» Uit Audenaerde wordt ons b«rlcht : VoorVeer te vertrekken.hebben de Dulfc-seliers te Auden'ierd.e de 17 bruggen ver-nicld. Na hun aftocht hebben zij ult Nukprke de st^eek gewelftig en l!»ngdurig heschoten. St. 'Walburgakcrk la heelemaaj onbruikbaar ; toren wankelt. Het stadhuls van Auden-ferde verd door drie granaten getroflen, twee in het dak en één op den voorgevej, •net het ge volg dat heli balfeo» afgerukt werd. Aug. Van Isestem, uitgevar voor denaaml. maatscb, «Drnkkerlj Het Volk », Meersteçg. «r 16, Cent, da^blad door de censmir loegelaten. De groote zaal van het stsdhuis is echter nog in staat om er mis In te le;zen. De kloosters der Zustei's Carmelioten, d,er Zusters van de Kindsheid, der Zwarte Zusters en het hospitaal liggen in puin. Geîukkig werd geen enkele zuster gedood, zelfs niet gekwetst. . In den kelder van den heeT Minnaert, in de' Statie straat, hadden 22 menschen een on-derkomen gezocht, toen de Duitschers met stikbomraen begonnen te scliieten. De menschen namen de vlucht. Enkele meters verdei" vielen zi] neer jn bleven er gestorven liggen, aile 22. Te Audenaerde oxigeveer 70 dooden. Te Eyne 16 dooden. Te Avelgem 600 dooden. De Overste van het klooster te Petegbom heeft men dood in de keulîen gevonden, getroflen c'.oor de beschieting. De pabtoor van Eyne verliet zijn kelder om naar Wanneghem te vluchten, tc-n einda zich aan de stikgaz te onttrekken. Onder weg is hij gestorven. In de gansche stroek zijn tatrljkc huizen onbewoonbaar, uitgebrend o£ ingestort. In de kerl; van Paemele, een kunstjuweel van eerste Was, zijn al de Tinte» gèbroken, maar het lieve ticmpcitie .is IguikbaPr gebleven, want vrijdag \\cr<l het <-,T«.Da. m » W iri "i'J'e,i ■ : De ",eîk van ^ de pastoor leest mis in zijji. k van Peteghem werd in lj»«nd te ohot.-n. De' kerk van Eyne heeft mon ivr,,;De kerken van Berchem en Heuriie " ijn eroïteen" ■ "*' onbi-uikbarrr. Het bombardement 's op Allerzielen. begoa nen en 1 0 dagen lf.ng bleven de mc-nsriien ofwel in de keldeis verscholen of v/aren op de vlucht gegaan. De troepea dei" Vei'l)on- . denen hadden aan de burgertijke bevolking 4000 gazmaskers uitgedeeld en oolc voor brood en andere levonsmiddelen gc-zorgd. OIT CsEilT. MOORD. — De heer Leopold Dierickx, gemeenteonderwijzer, 34 ja-ar oud, wonende Wennemaorstraat, 56, werd op Aen hook . der Capucienenstraat en Brabantdam door eon soldaat bij middel van een mes vermoord. Het gerecht onderzookt. OPROEP. — De beclieT),den en werkliedon der statiën van don staatslpoorweg worden dringend verzocht zich zonder uitstel aan to bieden ten bureole van hunnen onmiddoi-lijken overste, waar zij onderrichtingen zullen ontvangen voor de dienitherneming. BEROEPSHOF. — Het Bevoepshof van Gent zal eene plechtige openbare vergade-ring houden woensdagmorgen, om 11 uur, ten gerechtshovo, Koophandelsplaats. De drie Kamers zullen hunne werkingen herne-menmapndag 25' N'ovember, in do Vlaam-sche Academie. BERICHT. — De bureelen van den plaat-selijken bevelhebber zijn ingeriehl T o">rold-laan 11. BUXTENGBWONI5 AARDAPPELRAN1 SOENEERING AAN 5 KGR. PER HOOFD. — De handelaars deT gemeenten Ledeberg, Gentbrugge en St Amandsberg, Welke het rantaocii v».r. * kg". Fecdo,..--i,r "ter hoo*4 aan den prijs van 0.35 îr. per kgr. aan hunne klanten wenschen uit te bestellen, worden Verzocht zich op de volgende dagen in da Stcdelijke Magazijnen St Agneetestraat nan te bieden om er de voorafgaandelïjke bets-ling uit te vocren. De aardappelen mogen door hen afgehaald worden in de Stoppel-straat (Magazijn Hye-De Crom) of zullen hen ten huize afgeleverd worden tegen de betoling der geWohe vervoerkosten, maandag, 18 November en dinsdag 19 November voor de handelaars van Ledeberg; Woensdag 20 November voor de handelaars van Gentbrugge ; donderdag 21 November voor do handelaars van St-AmandsbeTg. De bureelen zijn open van 8 tôt 11 % en van 2 tôt 4 % uur. BERICHT. — Van 15 ee*er is het post-bui'eel van Gent (Koorxvmarkt) voor .het publiek geopend van 9 tôt 12 en van 2 tot5 uur, voor het frnnkeeren der brieîwisse-lingen en de uitgifte van postwisscîs. DAMES VAN HET CHRISTELIJK ON-ZERWIJS, MOEDERttUÎS (DOOFESSLE> Priesterstraat. — De leergangen der vrijo Middelbare Normaalschool herbeginnen op maandag 18 November ; de klassen van het Externaat St-Joseph en der kostelooze Sint» Annaschool, donderdag 21 November. ■ Huis St-Louls, Oude Houtiei en Sint-Plcters-lvuis, Smisstraat, herbeginnen de klassen maanndag 18 November. AAN DE WERKELOOZEN. — Door on voorziene omstandigheden kunnen de voor-drachten voor de workeloozen deze Week nog niet bLc^^"w BERPOESSCHOOL, Korte Crevelstraat, Ibis. — De leergangen der Beroepsschool en der afdeeling voor vol-waBsene iuflrouwen zullen donderdag aan-staande, 21 November, herbeginnen. De lessen voor werkloozen zullen reeds maandag 18 November hernomen WoTden om 4 Vi uur. MIDDELBARE EN LAGERE NORMAALSCHOOL., Froebelafdeeling, Kostschool Onz« Lieve Vrouw Presentatie, St. Nicolaas. — De leergangen zullen heTopend worden op maandag 25 November aanstaande. (1547.) Bedankingen. Brugge, 11 November. — Onze Koning heeft een schrllven gezonden «an den Koning van Spanie om hem te bedanken voor ailes wat hïi gedurende den ooTlog voor de Belgen gedaan heeft. Later wordt gemeld dat de Spaansche koning het 6tuk reeds ont- van gen he&ffc. _ ,, M. en Mad. JSap-Gornebs; Mej. Bertha Sap; Mej. Martha Sap; M. Constant Van de Walle; de famille MaeTtens bedanken hartelijk vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheld en deelnmlng hun bewezen bij het afsterven van hunnen teer-geliefden vader, schoonvader, schoonbroe-der. oom en grootoom, M. Félix SAP. Gent, Gildestraat 13. (1542.) Mevr. wed. J. Stevens; M. en Mevr. Emest Stevens Meire en hunne doc h ter Madeleine; M. en Mevr. Jules Stevens Da Frenoe en hunne Ulndjren Gaston, Alfred en Vallerie; de familiën Stevens en Ver looven bedanken van harte vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid en deelneming hun betoond bij het afster ven van hun teergellefden echtgenoot, va der, schoonvader, grootvader en bloedver want. J. STEVENS «ent. midornkaai. 3a 1564. ^asr.* — V 2C8; - GaSsdir.st — BategsèÊ — Elgscgoa Efasdag. 19 «svKater 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes