t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

263 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 Maart. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 04 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q52f767m1g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HIlT ILTIM iTfeH m HlBiiRl» ÇabzooçezegduliimattirQ der Entente aan Nwiarfand, in oïis vorig nummer vorrneld, vordienfc wel waftnader toegeiieBt te zijn. Zooals gezegd, g&ï de iîéderlàndsche r&Inistër voor BuïtcnlancÈehe aangoïegen-heden, in eea langer nota aan do Tweede Ramer uitvoerige nietiedeeliugon. over den stand der onderhaiidelingea voor het ocono-ntieeh vergelijk met de Entente-regeeringen. Bondir sameugevai-, is liet de wenscli dci' Entente, niefc slcchts de in Amorikaansehe en KrtaefsaFte lïawBBs Ilggender ïïederlancfechc KC!i:;p. :i te bemachtigen, nxaar ook nos? de StiffiOOQ ton sciieopsïnim. die inNedferlaadsahe havens vaoi-handoa zijn, er uifc te ha!en. ^ Sinds ve!e maarodeu lieeft Anierika de Nexlerlaaisrhe schepen in de Amerikaaneche havens vastgehouden, hun bonkerkolën en vï-rcLïmi weigerend; en sederfc einde 1917 wordt ts* I/Tndëu met de bondgenooton ondér-handeld eve? wat.- Xeclerland als tfcgonlcve-r;ng moefebieden, opdat liefc de gewiehtigste artikels aan voetlingstaiddelen, mestslofteu, grondât offeir enz. ver&rjjge. De verôontlen rqgeerinjjpu zagdeu een rnin-der d'an uormaal ranteoen aan voeder- en œeafenidtfeîen toc. indien Nedôriand zich vcryiiihtte den nitvoer van landbouwarti-Bcla= (brrter, lioffie, vee, eseren. enz.) naar jDnttsehland ofwel gansch ter sfcaken ofwel totîh stork te bi-peskon. Wat vissehesij aati-Î4arïr, raoefc N-ederfanirf-zich verpHchteu niefc Hier-r dan 3000 ton visch p er kwns£aal aan de eeritrr.aHanden te leveren, on bovendiea lïioel f7i een a mit ai visschersboottm vaardig S'est eJJvForde-Horiï. voorEngeland, dervissche-fcij aaa de Engelselic W-esfckusfc uit tevoeren. Van Nëderl&nd wordt in howfdterak dit verr^scht:. Aan ISTéderland wsor.dt taegestaîin tlïo- schepen te benuttigen, weike- het voor 55§piM2—eu uitvcwr van on naaYïfédeïlandsch-ItKlia en. de verbandcA on ncutrala I&nden noodi« heef:. Hefc gBzainaniijk overhlijvende s .-hrf'.r.^L'uiiu, aoowat oen lialf millioon ton,. v>vsrd 1 v nr de Ente«todanden -oorbehouden. : h la du» eigeniijk sspheel de îfcderiaudsohe .j^Vâfis-vloot^ welko de Entente hespreekt, xuc\,<-y.icrt.de schepen welke NederiandiB in» " iîi<» ni- voerbezorgoa, venr niemand anders mogen varcn noc-h ladea. \H>igc-ns de îfedeiJandschB rainisterhet in KaneriïOLtt voorstelt> geeit, do -Kfdcrlanfkcho rcîje.H'îns; toe-, dat de ssiiopen die zictï in de macht der Entente berindon, voo?al do in Amorika vast^e&ouden aehepen, toeh niot ler-iia; ta Vt-rlirijEcn zijn, en aat Amerika or tren sîottc kon tije overgaan, zonder meecen 1 eften don wiM dci' edgenaors, de NÇderfand-fseha schfTïen in: beimttiging t© ncmen. I)a Nodorlandsclie regeering gaf dërhialve Rf.u <ltr jSederlandsche seltcej7saic;eî!aars' oor-loi? hnnno seb^pen te verpaehten (verchar-■( eren) voor ecne reis van ten hoogste ncgéîrtig «iagpn, welke?eis eohter niet doorgevflai-sstro-ken uaoehtgaan. ÏDio regeering tos or wel bawucfc van, dat f-on vofgelyk met de Entende -ook. zijno uit-■werking op Duitschland niet lîonrmisBen on /a* dan ook, met Dnitschland mofct onder-liandekl wopden. Want in rnitvoos de naar Buiischiand nitgaando landbouwvooribïEng-ijeStm, levert Êuitscbland onontbeerlijke. artikelsrzooals bijv. de steenkolen ; eirboven-dienis-Duitsebland in staafc de vrije vaar-5^e%il-in de Noordzee- te siuiten en hkidoor d' uitwerking van een Necierlandaoh vpr-gciiifc mïi. de Entente over de ve^wending van echecpsEUim tôt eeix begoocneiing te iLakçn. 'J3v oerste tegenTverpinçen op het bepaald verge!ijk \rerden van Dûitschc zijde iuger ch< Mj het uitvaren van de "■ INfieuwe Amsterdam». ITlaarder—zoo zegfc het Noder-landsch ministerieel berickt — zette da Duitsshe regeering nogia de « Norddcutseke Alt^omeine ZeituTi.g » hnar standpunt uiteen. Er werd van Bvtitsclie zijdo verzet tegen 'aangefceekond, dat. ernogvan de lïoeveelhcid inNoderlandsche haveiiiliggende tonnemaat dezevcsrtiet. _ Anderzi>ds eehter stBwn de Errtemte-regee-lèageH op liefc stanApuiit, dat de gezamen-lijko Nedcrlandscke vloot, dus ook de in Nederlandsebe bajvens llggende schepen, in vaarfc moesfc gezet •wordon. Dat de in Ain cri k a vastgebonden schepen naar Nederlond varen, willen de varbonden regeeringen slechts toegçven, als in verwisselingevenveel ssheeps-Eittia naar, Amerika vaart. Maar ook deze- ver-wisseMng zonden zij terngnemeni indien niet gclieel do tonnemaat incozet werde. Nit ontstaat langzamerhand voor N-eder-land ecn nooatoestand, die bijzonder in de maand Jfci zal sehezp gewordon zijn door gebsek van. voodingsmiddden. Do Neder-îândsche regeering wensehte dna onder-hissehen 100.000 ton tarwe to vorkrijgen, <_b rrr het tot stand komen. van 't vergSlijk Wljffc siuieren. Dezcn toestand. nemen de Verboïniencn th'i«s w.ierom hun vei'langen iloorte zettea- Zij verklaren zicrli bereid die 109.000 ton tara-e te 1. vercrr, on voorwaarde rlat ïîeàorîand handelç alaoî het deor hen vcriangde Vcrgelfjk refais tôt staad gçkomen iva.ro, 't- i.s tozeggrn, dat de Entente van. nu af over al bot sclieopsrnim van oSTédorland ttfiav goeddunken knruie beseliikken. Deze opvptting wordt door den îîedor-landsclien niinistei.' voor buitenlandsche aan-gclogenlieden bevestigd in een bijkomendfi nota, in welko bjj zegt dût do vcïbonden regeeriiigeii htmno toezegging terngnemen, indien do Koderlandsche gehepen-niet iu de gevaarsstroken gcforacht worden. De K"eder-Ïandsciïe sebepea zonden dixs jtaist gelijk de schepen tter Entente zelve behandeld ■worden en reizen moeten ondemenien door de ver-sperring?gr-bieden, ook voor transport var t roepen _ en. dergelijke. 't Is hieroveJ.' dat tbarts aàrr Nederlanc achfc dàgen bedenktijd gegeven vrcrcl. * «|t Bovenstarmde wns geselxreveïi en gezet tofin volgend beric.Vtt toekwam : Tn do Noderlandscfae Tweedo Eamer- deef de landbouwminister Pôsihujna de verras sentlo rnededeeling, dat de inlevering vai rogge door de boeren 30 millioen kilogram o 25' % meer gegeven lieeft dan de sehattingei bedroecon. De broodveFzorging in Nederlanc ware dus niet, zooala mt«i gevreeed lieeft nlechts toi ,l'uni, maar wel tot over de maaiM Jnli, en mfigeliiksr zelfa tôt aan den ûieim'ei oogst verzekerd. * Amsterdam, 15 Maarfc. — Volgons een bc ïicht uit Washington hehben âe Vereenigde Staten en Engclàind eene laatste nota _ ge zonden aan de Nedorlandsehe regeering ilaarin wordt gezegd : Wanneer Holland tegej 15 Maarfc met toestemt in de overeenkoma vanbetgebmik der Nedèrlairische schepen zal de Entente do schépon in gebraik nemen Amaterdam, 15 Maart. •— Een plaatsoliil blad zegfc dâfc de minister van buitenlandsch zaken zich waarschynlijk dirtsdag zol uite: in de Twecdo îlaraer, over de houding de tegeorintr tegenover het ultimatum. 28 Jaar, — Codlsàlosst — Huistjssîa — Einssdom 'T VOLK VERSCHIJNT e M AAL. PER WEEK tS3ESfaCX3£2B3SS*2Slft i t Zonâag» 17, ea Maaii^ dag» 1 fiaart 1018 3 CENTIEWIEN HET NUWSiVIEl^ GfOciseleMgdeiigeiinacn In VlaaiKÎemî, FraukrijU en Elzas. (DUITS0HE MEr.nnw.) BER1IJN, 15 Maart. — Uit liefc gcoot®? hooîdkvvartier : — Leg.ergroep van kroonpiins Ttuppcccht; van Beieren. —- De artilleriewoi'kirig die ge» durende tien dag zwak was, versteikte in eenige sectors v-60'r Mot inbanièen der duister-liig. Qedurende don naclit lierleefde zij, in verirand. mafc eigeno en vijandelijka verken-ningsstooten.—Eogergroep van den Dnileeheti IÇroon-prms-. — De glinnlernest der Eransshen op de kathedraal van. llcsims werrl opnie-invin. ireiMng: gezies. Hevig vemioUngswan»- la®, van af d'en middag op ctnzï stciîingBn l^ôbr-" fîelijk^en Sbordoasfcel^k van Probes, fstcske PraaseRe aîdeelfogon, die met den avond op brsed fkjnt- voca'nitgingen, tendèn sîècïts Westeliik den straatweg 'i!h«izy=N'{urroy vsctr vatten in onze voorste gravon. Voor't orc-rige werdenzij inl^sg^vechi- te®uggewjrp««r; Op den Oo^jtelîjk^.n"' Maasoave!" hield' do go-stege® vr.urbefli'ijvîgheid aveï.ïr.g aan. • — Avonilbericiit. — Niets nieuwB. Bixl'CS- (PRAîîSeHE MBKOXNG.) PARUS, doîiderdag.14Mîtscît. —Offlcieel: ïaintiijk levwidige aïtiikH-iefsiïijd over gebeel het front. Drie viiandelïjke ovcrvallen mislukten onder hafc Eraasoh. vuuft in de. stroek van Maison do CSrajnpagne, van Vair-quais ea van Hoaviltfe. (EXOELSCIIE ^ET.'DIN(Ù) LONdBN, wos-7îf«hw,' 13 Maar.t'.—GRîcleel: Een vijavHlelijka aÊdaelings die vannaeht, in de iutlîijh«Kl van. la. Yaequesie» onzeliîâer ti'aehite: te n.idereri, is door ona me vtr-dreven. Ten KQt.rdeit van Loas ftentet-a wlj met succès een over val uitgeyoe'Ai en gevai>r genen mea temggenomen. "jèni Zmïtlftji van Arniajiitèi>e& hsf-fè een sterke» vijantlelgkB af-deeimg; na cetï krachtig bomb'arflcnrorît, een Kngelschen p»s t ovor'v-alleri.Wij misses eenigo manne n. Gi^tera.vondw.os er a-aœiejilîjîcc heflr|j^g-heid vaa de aiitilierio ten van Oaîïîbraï, tfegçaaver Loos. bij Mee'^sk-èa 13tj Paîsehendale. Op M Oosîolijk Fnoiut (DUITSCHE'MELDÎKG. ) Beïltjii, 15 Maart. —Uifc hdt-gr&oto lwoîd-kwartiee : Yijandeliike benâen, di.e in Qplsrajjic de fcaanvaa Gomel en Kkfp." narr Bachniatsch be jreigden, werden in veelvq.ldige gçvechton veïstrooid. Bachmatsch \veitVbizot. Dmlsdi^OôSiêPjijiiSc'n-Kaiisass&KeSkiflg, (DTTITaCHE MEEDTÏTŒ) BETIEUÎ?, 15 Maarfc. — Uifc het groote hooîdkwattier : NietS" nienws. (OOSTENBUE3GHE M.PLDIKG.) Wcenen, 15 Màart; — Ambtclijke œedb- deelmg: Mets: menws. (ITADrAASrSOHE MEEDIlNFQi) ROME, Wbensdag 13 Maart» — OiticieseJ. : In tien leop van den dsg. root giàfer hebben vit vijandelijke aideîiingen, dio op-de. Noordelijke hell'mg van don Col délia Boretta. gelegsrd; w&reu, raet- oi>a geaelint .be- denMoatft Crisfoila (Znictoiîjl de StWio), ia destreelïvasn Tonale en Oostelijk van (jardii. tôt de vlwchfc. In het AsfcLco-dal liad een trefïen plaiats tusschea onze patroelies en die van den vijand, weike gouoodzaakfc waren terug te trekken. He tvr e -terz ij d se h gesehufc, dat «er 3i©t gebeeia- frimi aen niatige veilizacanlieid-ontpiooi«le> wrs langn den Kiave lerendiger. Ona. spervanr troî'vijandèli.}kc>. ti-o^pen. ea. wagenis, die zich ten 2uiden tv n Hovihta voortbewogen en bescîTadigdè de wedccix in. de kstsirstreek. De vliegersbedrij^Tghoid. wa^ in tfe vh'.kto bemerkens\vaaa.'d!g bovon (la - vooi'ste Unies-en het oitmkTde! îîjjc daar achleJT- gelegeit ter-rein. Bktst-âen-dsg vrerden vs.Kindeliî'K&ksfm-pen àôoiror.ZÉ morhic.vlîBgt«igoa bt-warj^en. Binsfc den nachfc bslfgdea oeûigs leklings-luehtEehepoîi vijanâotijfce vliegjîiaaiKesi. Een viiandélijfc vliegtnig vrerd door een onzer vliegers affceschoten en wat og den liuker oever van doi^Piave. !(Idii>Âziiv liaafaifô m Sy^ië. (TU.RKSCnE MEEDîSTG.).. ïEDNSCMÎTlîfOPEE^Mtart- — Uit het hooldkwartier : l , Een vijandelijke tE€>3. die in-liefc Senîaai-fclal wlde vooraitguan opf Mkskera, wordmot Vei'-. liezen aîgçmizen. • In Trebizondê vielen 82, in Erzeroem tofc hiertoe 32 kaaatKimen en. in MaucKlatum 18 ^ mynwespers in aivre liandan. Armeiiim teffsterkte van 2.090 maa, vjè9 1 îiiaeLdengeweRïn. on 240 niirers vielen den - lLMaart or:7.etrosroen in Achl&t on Ixorauteoh aan. en. v,ra»ydc3rrmi\- vevHszen a%estagen. î *T El FI 'Z. E!- 1 Amsterdam, 14 Maai't. — Do Engelaclio admiraliteit deelfc inede dat in de verloopen week 15 sefaepen van meer en 3 van. min dan 1600 ton, verzonkon zijn. Açhfc schepen - werden zonder gevolg aangevallèn. Qok een - visBchersvaartnig is gezpnken. ; Berlijn, l'5 Maart (Axnb'.elijkl — In het 1 afsperrmgsgebied rond Engoland, vooxal in fc het Kanaal, hebben cmze-ondërzeefeoofcen den , vijand weêrom een verlies van 20.000 h. r. t. handèlsscheepsrairûte beroklcond. Alla ver-t zonken stooniera, waarbij drie waafidevolla s schepen 4000 tôt 5000 b. r. t. metende, waren 1 bowapend en voor *fc raeerendoel door be-c scliermmgsbooten gcdekt. De naam van de diexi^eladon Eransche etoombeak « fiéné- garnhie » (162S b. r. t.)* kon vafjtgestekl wor-«en. ïTefc lioofdaan'cleel <kr bereikte uitelagen had. kapit«in-la?t.enaafc: Viebog. De overste v. d. AdhriEaatstaE d. Marine. EUsIasd, Resiaanlë sb ris GMîmï'MafîeBSiîsâaii. Behalr-ô" voor GosteBi*ij&-Bawgarijen en Bulgarie^ zullen de stakken. der bekraehti-itinsç vaiï *fe geslot«n vredèavessirag tusschen Oëbïiùtio en^ de C«ati'aal-MogendBaden, wel-haast uitgewisseld wor-lea. ITetj uitic<ïerôn de? bels?achtigingstukken van 't ver^Pag+Tisschen Croot-Iîtsslarad en.de Ceniraal-Mogendlïeden is echtee nog zoo ver niet gevoïdertL Gp 15 Ms-^rt werden de ver* handelhigen xnrb Boem?nie liernomem — Lonrl^n, t4 Maavtv- * Daily E?;pre?s » vcrne«i.nfc uit" Sfe. petergbuïg : Het groofcste ^ede^ite der Rassische KwavterZeevloot îigt to-Odws»; <fê h^ndeteriieppn wc.i'âen.eeîitor naar H<-bas'ropooi gehi-aehf. Berlîjn, .1 rt Mcïivt. — Eene aivaardiging van dfeii lîaerfandaeinsa.T.andsraail. die te Borlyn aangakomen is, werd hedenmiddaig. door den rnksl5anssrif>r-g?aaf Hertianc onfcvangen Hfet ia te vonrzien. (lau de aï v-aarfiigiag ook dfear den IEûizW ingebcor zalontvaîigen woiden. — De rijiksfeansftiiep ontving gister dett vo oïzittes: vaiï den.Jïiii!»«dseherv senaafc Svirt-liu£%-ud, vei'gezald vaa <le.i. Eiîilandaoheï1. ge-zantr stwadîasukÉLDf Slislt. — Stockholm., 15 Sîaart. — E e Zi'.veed'sche ttoepen beginnen Aiànd-eiland weécom te vetlai o.iu; eene romp.agme weEtLheden vroog iîTgeselfwpfc oui nœar âtoekholm fcerog te keearrîï. — Over do. Rn^si-x-he ko nte-'entio ta Mos-fcmi- haric&fc Rente®: Do Bî lsshewiki-lcdeTi doî'feaiïfej'esrtkrheb'be-ithsskïteTinietdSS tfegen 30 s'esnmen Isûffc vredesverfteig vn» Bresfc-Xiitoivsk goeà te keiïron. M» ctit bericht zijn do vertegenwoordigeri der vakveraeriigiagen uifc de.parfcij getreden. ÏÏ8 Eaî^nta m- Japn. Partis^ li- M&art: — Talfeens een berickt uit Eoriderr zomlenr der vcrtcgenwoordigera vatr aile Er. teatc-S?tatçn te Port-Arthur eene Qvereerrkornsfc oirdcftesSend hehben die de ûitbreitlijxg van. den Jopans«hen opmmcli 'in Silrriê bepaald. Marcel Se»rrbafc dealt in I de « ITunianité^ de voor.vaa■.•-lfvn mede. van •Wilson, in de zsalcvan het Japansen in-irrijpen. Vol gens deze voovr.-aarden verlangi Wilson eene hep.aalde verklaring van J- yian, dat hût geeno aânhechthig ia 't zin heaifc. en aile en wil 1 iandéi en.ttgaa. het Duitsche rijli ën niet! tegen Rsfsland'. B? J"P^2ïïsc-^ Tus&sh^komst & Pc-tersburg. 15 7raàart. —Meldingen .die hier taefcwarman zeggeir tgjfc <fr> Japaneezés çeedfi hagonï e. i ziin moi teehïiieke voor-bereidingen voor hium& tusaclienkoir.st ir Sî-herië. Duizexuîe Chineesche arbeidera zijn dag en natht- hezig aait dea bonvvvan nica^e ,.ij.zereiiweglijneïi, die. van. Wiadiwoatoo'i uil in twee riehtingen loopen; te' wefcen naai Nikola.jewjk en naar Èiarfita. Boyendiei wordir nevens. de ij;z erc n «vr-gii jn, die naai Irfoetsh en Tobolsk loo.pt, eeo tweede lijr ' geiègrh RoHertd materîaal is voldoende voo? handen voothet Japanschnlan tot tusscUen komst, daar te Wiadivrostok re.ii=achtige-ge-liouwen met. AroerikaarScho leveriiTgen voor1 hawden zijn. Jàpaneesche technielcers er ingemienrs zijn bezig met de samenstellins dt-r wagons "en lokomotTeven. — Het paleia «Konc Geoïga- Pàlaisrs, te E-openbagen. toebehoo rende aan terning Gonstantin van Grielsen-land en aan defGrieksehe prinsen Nikolaa' en André, werd, togen i millioen kronen, aar de « ETet Transatlautisehe Compagnie » ver koo'et. HOME. — Japan en het Vatikaan- — «Italia» schrijft: Inde krîngea van he Yatikaan is mea van oordeel dat Japai hinnen kort een vectegc awoordiger bij he; VatiUaan zal benoomen, 't is te zeggen cem voorloapige benaeming, zooal!3 het d.<,)0 Éngeland en Nedariand gedaa» we-rd. Mei veï-fcûopi tevons' dafc: dé beteekkingen tus scliea liefc Vatikaan en Portugal zullen kun nen heraangoknoopfc worden. — Kardinaal Domenica f?<ïrafioi algemeen prefekfc der propaganda is oveufedeni, H USLAND. —-De-heer Jules DcsbPeê, ge-zant van Belgio bij de Ruasische regeering, lieeft, vergozeld van zijn neisoneel, Bt.Psters-bnrg ver'at s i. Den'2H Eebrtrari is hij té Hel-singfors (Finlarul) aaugekomen, en zal dhar vooaloopig gevestigd blijVen. rrisr ssiEo-iS- W3rkbswlî2s?i. De kommandantatnr lieeffc bsstatigd, dafc verecheidene landbewoners zich nog niefc hehben onderworpen aan de bspalihgen der oj enbare bekondmalcing' van o0-ll-17. be-trefÊende : het bewljs van wûfkzaaînheid. Diebopalingen hi'den onder andnre: Op 11-12-17, moefc elke tnannelijkê perso ou, van ten voile 14, tot het voleindigd 00" levensjaar, in hsfc bezit zijn van een nauwkeurig opgesteki werkbawije. Het is aan. de wei-klieden verboden, zandor toelafcing der Kominafnlanfcuur (arheidersambtl, een atbeidskontrakt, alivaar liei met militaire ' dtensfcen, Duitreho nijverJKed'e« of Bolgische werkgevcsr.% aan te gaan. Afs:i d» werlÉge\»erB is. befc vei'boden, oeneîi arbeider of bedietide fce aanvaarden die niefc in hefc bezit ia van een tote w i j zhieisb CiVii 3 der. EommandantUur (arbeidersambt). Aanvragen van Belgssche ondernemers, moeten aan hefc Arbeidsambfc gerichfc worden. Werklieden die van eenen werkgever wot^ don aa -gesebaft, ontvaîigen- van befc arbeidersambt esn toewijzigingsltewijs. Dafc be-wiifi rnaet in olk-geval door den werfegâver af le nemen, en niet de vermeldingaairvaard of niet aanvaard, binnen de. 48 uren, aa*ihefc arbaiclsam'ot terng te stur&n. Hfet ver-breken vaa het av.beidskont®akt, moet do werkœan binwen.de 48 uren aan het arbeiflsambfc der koriimfi,ïifiantvir meideu. De wei'kîjever moet van zoohsasfc een werkman bij hem uit difcnst is- geti'eden, znlks- birman de 48 m'en arai het arbcidsamht medeitëelen. Voeuheelt den daaï.roor en gcdï-ntet.e formn'.ieren. lam-r.eriiop hefc arbeidsambfc veykregen worden. ITebepalingen op derugzijde vaa het wark-bewijs- zijn ongeldig. LanâirrwoTicn die den voorgeschreron ondîrdoîû he-.'ïîikt hehbm. of' donzelvesi over-sclweden hebben moetftn zich tofc hefc A.r-beidersfunbt tort ketopmaken der kaart'flf de ccrt.vaHgstrdei'zelve aanbieden. Parsonen dia van Gent veïtrekkan, of zich hier meiivv voTttgsn" mocfcen zulks perFSoaniiik aan hefc arboidsarobt m^iden. Wio niefc in !fc bezit is van een geldig werk-bewîja, valscho ong-Yven verstrokt, of op andere manier tege is'rijd'ig met- deze bepa-: lingon, handelt,. wordt, vooï zoo ver m; geen , boogore st-raiïcn vast^eateld aën, gestraft , met eene geldboeto tôt 1009 mark, en- vrij-heidsberooving tôt 3 maaiiden of met een " dezer slrofîen. i Bevoagtl zijn de militaire aveifieden en recKtbauken. Ho vend iea wopdt er op apmerkzaata ge-maakt, dat verandèringen op (le mode ar-beidslcaart alîoen door liofc arhaidsambt der kommrrndâtuur'mogcngedaanwarden.ïfegen-handelingen worden gostïaft. D e*Etapp enkommandant. ; lifiM -VfliEH; Zilting van Yrijdag, 15 Maart, in'tEand-bonwershuis te Gênt, onder 't voorzitterschap van den heer volksvortegenwoordigeï Màen-liaut, die 'fc volgende modedeelt : Yleescjaneel, 6000 kilo vordeeld: Poasele ; 1EOO ; Lootenira!!.'-- 1000 k. ; Oherskamp lOtiO k. ;.Laudegem 500 k. ; Uamme G06 k. ; Oostaeker 3.00 k. ; Vosselaeeo 1000 k. s i Booncngrcûs. — De gemeenten vrelke er-l nog veriangen, moeton hunne lijsten vôôr vriidag iuzonden. Zaaitartce en -ro<j:;e. —Sommige gemeenten dianen hun vergooding.nog ai te halon. 't Gold i voor den 15 Aprii niet afgehaafld, wordt den t eigeadomvan 't komitoii. De geldontvaaigers 3 moeten-voorzien zijn van do noodigebewijzeii. > ' LLa.'icVoouwhven is-sveêrom ver.ichenr;u. De - insahrijvers moeten, hun exemplaren afhaîen 1 in 't Làndbauwcrsluiis, te Gent, denVrijclag» Pccrdcbooners. — Er zal plantgoed var-dèeld - worden,uitsiuifcelijkfcusBchende îandbouwoïa dio er ve:led?n jaar geene geplant hebben. — — -j ■ ■. De lijston mogen seffena îageznnden worden. De booncn zijn reed« aangekomen. Klavcrzaad.—Er is-eenekleine hoeveeliveid. aaa Schelderode,. Poesele, Aatst, Maeholen en Mai-ie-Laethein, elk 5 kilo, tegen 12 fr. f>r kii. fietaling&briuvm voor (jehvanlen gvrst voor al de gemeenten der kommandantuur Oudë-naerdo.M. DE KEYZER geeffc eeaige inliehtiiigen over do groevie beaaesfcing die we'haast oen zeer dringonde aoodzakelijkheid zal worden. Witte steenklaver isdaartoe bestgeschikfc, daar ze groeit in allegronden, en het dubbcl weerd' is der gewone stalvotte. ?.s mag van nu af gezaaid worden in dekvr-uchten, baver, vlas, rogge, enz. Spreker trakt evenoens de aandaeht op liet ci^enkw<3feken van allerhando zaden, wortela. heeb,*vç), eapen, enz. LEE FDA î.-rb ij-LEUVKN. — Ecnhtndbow teer door çmotÙcclaare vemitoord. — De land-bouWer M. V., was door smokkeîaars ver-zocht goworden, eene saraenkomst te hebben aan den kant van een boschje. buiten hefc dorpi Gëdurende zijne afwezighoid ontving_ de vrouw het bezoek van een persoon die eea boterham vroeg. Terwijl zrj bez-ig was eene sncô brood af tè snijdon, sprong de korel haar telijve onpoogdc haar te worgen. Zegelukte er eehtef in uit zijne kla<j.Wen te geraken on kon orû hulp sehraeitwen. Geburen snelden toe onpoogdén cfen vluolitenden mistladiger te vatten, doch hij kon zich irit de voeteu maken. Kort rtadien iverd het lijk van don hoaria 'fcklein Bogfchje-gev«nden% het hoofd letterlijk van den romp gesnedon.^'/Hin geld-beugeL was vex'dweneu, zoodafc di' fstal als oorzaak der misdaad voronderstëld wordt. De poiicie denkt dafc de slnokkelaarrs-moor-donaars tot de bevoikiug van (iiool-IU'ussol behooren. mr VOGFTZSTTING DE H AARBAPPEL-HANTSOÉSSERÏMG VOOR G ROOT-GSNT. — 6feediut;ndô do week vau 18 lob en met 24 ÏVLaavt. zal- aan de hevoikiug der 1®, .2?,.3% 4^, 5e, 6e, 7e en 9" wijic ht-fc aardappei-rant«oen van 1 kgr. per honfd, door degewone handeîaa.rsafgô'.everd worden. AFLEVERîNG DER WOL. De ver-leenda verçoeding voor do opgoëise-hfce ma* trafîwol (geleverd vôôr eindo December 19 L7) zal ten Ssadhuize (Arsenaalzaal), van 9 tofc 12 1/2 Uur, uitbeta&ld word?n aan de be-wonersvan do 3° poficiowijk. 4m50 voor de eerste, 3 m. voor de tweede en. IrnSO voor de derde hoadanisheid van wat. Woensdag 20 Maaïfc, aan de persoïien wier naana beginfc niefc A, B tofc en mot 1); Donde»xlag21, De 1> tot en met Dot,'.; Vrijdag 2,2, I) m, Il tot en met X; Zaterdag 23, 71/ tôt en met fiowlan-, Maandag 25, &'pa tofc on met Van CjDinsdag 20, Van II tofc en met- Z. Men gelieve zicU pessoonlijk. oa-n-te bioden en zijn ontvangst-' bewijs motte te brengen. 3E-SGH<JIT.—SiodèVn'ks brooddivnBt voor CJrrjôt-Genl. — VoorlseUiny van den verhoop i'an be»ehnit. Maaadag, 18 Maart : van 9 tat 10 uur, van 16.201 tot- lTî.SOU; van lO tot 1*1 uur, van 10.50! tôt 10:800; van 11 tnfc 12 uur, van 16.801 tot 17.200; van 2% tet T1/, uur vnn 17.201 toi» 17.550 ; van tofr 4-1/, uur, verr 17.551 tôt l-7.'0f)0. Dinsdag, 19 Maarfc: van 9 tôt 10 uur, van 17.931 fot 1S.20Q^ van lOtot 11 uur, van 18.201 tot 18.500 ; van 11 tôt- 12 uur, van 18.501 toS 18,900; van 2y. tôt 'd'/> uur, van 18.901 tot 10.250; van SU tôt 4'/, uur, van 19.251 tofc 19.008. ^ * P R i J S WIK N EN DE MUMMEHS vp.d de tombola, ingericht door den Ering, « Euns t> en Lierdadigheid » ten voordeele van don N*at-ional on. Belg isch en Bond tegen de Tering. 703S1 1273ft 20252 3985202070 73332 73705 52513 68154 20357 40280 82375 11023 98790 89762 85294- 900T6 00772 63075 61213 10192 ' 9ô581 33118 00176 02567 60526 07781 71496 37713 79603 81523 05532 63327 53546 30753 84574 35566 40601 00429 80531 35069 04374 58934 1765 1 80084- 59420 54589 58SQ6 24904 ' 8-1101.2389î. 87758 23150 49115 02478 08744 01911 52615 01040 00S37 58953 1.081-1 18314 79380 77965 61836 29011.07530 00735 35185 69868-95051 11643 34838 57569 76149 45794= 84667 78729 98705 33708 28585 50870 93060 884IS 3434a 544-58 05414 92055 85396 S8946 17081 24262 30077-0991891778 0590S 58328 ] 3924.78108 91-270 36755 28982 24884 25426 44508 91945 23148 41869 25307 57826 09444 89203 2S592 75432 77568 59683 92857 72495 66601 57350 6076L 41,150-05179 34070 55713 01893 30450 24436 23196 85400 36375 94465' , 89719 3o240 95796 80 ^56 17333 34495 10738 . 48548 34034 51273 93108 59595 04527 25230 9333 53456 094S1 78342 35316 72305 58935 79110 88597 4 6830 0QU2 ! 03827 76104 18015 32379 3S78& 05231 Dfe'prVjzen mogen aîgehaald worden in liefc îôkaaî " E1 msfckoffiehuis », Schouwburgstraafc S; Genfc, op al de weekdagen* vaa 12 -Maarfc tôt-12 Juni l'Ois; van 3 tôt 6 n. 's namiddags. — Ile verlang te HUREN BURGERS-HtîIS gelijk vloers, dicht de Koornmai-kt. Sehrijvea V. N. bureol van 't blad. (940) mmmwm LIEwmm* Van jaar tofc jaar breidde zich deze plaatsr uit, zoodafc ze eindelijk eene belangriiko voorst-ad van Berlijn werd; overalzag mon fEaaie villa's die in de laatste jarea verrazen waven. EEatklfeine-lioveniershuis, waarvan de luitenanfc diiekanaers in Imite h«d, werd aan de beide kanten Uegrëasd door schoono viOa's mefc schoons bloeintwinen, zoodat hefc^ lieve îiaisje meffc sain kle'neh. groentëntuin on boomgaard, wel wa,fc onbeduidend" voorlfwam, ai maa k te hefc gesn onvriîïtdelijke indruk. M. Zier waa feeds vele jaren weduwnaa.r, Zijne vrouw had de geboorte hrmner dochter niet» lî¥ug overîeeld. Sederfc werd zâjn huis-hondrn» bestatird door zijn oemge jaren oudere, nog or.gelrawde zuster Constance, aie zijne dochter Valontine met moederlijke zotgvn'digheid opvoeddë. Eori on tijçl nadat zij totlidmaat der Kerk was aangenomen, liacl V aient ine liet ou^ eriy ke liuia vciiaten om zelf in haar onderhoud te voorzien als helpster in de liuishonding, of ais-geselschapsjnfferbu burgerfiikaof adsllijke familiëa. Zij wklde liaren vader niet langer hewvaran, tante Constance kon de ziekc wc-î verpîegen en bovendien voor de huifehouding aorgen- . , Yader on dochter hielden mnig veel van elkaader, ]to4 scheiden viel hun zwaar, doch zij brachten dit offer wegens de dringeade onistaiîdighedoa r-n omdat de ouda- tante, die beider daukbaarheid wel verdiend bad, geen andor ouderkomen had kunnen vinden. M« Ziaï waâ een veelzy dig oo,twikkeld man, maar in den 1 aatsten t-jjd was hij knorrig en stoof hi'l apo edig op. Eeae-hartziekte, die hij uit een omstîgen aanval van rheumatiiick in de gewrk'-hten had behouden-, noodzaakte ham op nog jaug-digen leeïti,idtofclio.tr verlaton van een laop-baan, die hij met voorliefde gekozen hadL Naderliand schreef hij met veel bijval apfci-kelen. overoorlôgzaken. inaar de daa-raan ver-' bondeninapanning kcmliij niefc verdfagen, en daarom had hij ook deze besigheid laten varen. Zoo leidde de beklagenswaardiga man nu een eenzaam treurig leve». Do cemigo gasfc, die hem nu en dan kwam opzoeken, was oen achterneef van zijn over-leden vrouw, die eanrige maanden gelodenuib Ameiika was- teruggekeerd, waar hij ge-ruimpn Wjd gewaond had. , Zijn eenige vriend was zijne dochter, on het 'deed hena altijd veel gênoogen, als zy voor langeren of lcorten tijd bij hem iwam. Zoo dacht hij ook. ml zijne dochter voor eenige dagen bij hem te logeoren was ge- *V Val3nfcinewist'dathaarvadors'levenaîsieen oen zijden d'raad hing, en had hem daarom de1 waarheid niefc durven beÊeanen; voorloopig had zij harea toevlucht genomen tofc een leugen' je ea gezegd da*fc zij van mevrouw Rechling achfc dagen vrij had gekregen. Daarin lag, niets onwaaxschijulijks, wanfc mevrouw had haar reeds meermaala fcoege-staan eenige dagen bij harcn vader door te brengen, wanner zij zelve met haren zoon op reis Was. , , M. Zier zat: in deruime kameï, dieals salon, woon- en eetkamer dîende. en waarvant de meubelen, ofschooa netjes onderhouden, van vseî iasigen dienst getulgde». SU sat m een mefc leer overferpkken- leunstoel bii den haard,-die slechts w^inig warinto vorspreidde, of-sehoon buiten eensnijdendo noordoostenwind hlaasde, die ook. zijn weg door de reten van. het half vermolmde vauater wist te vinden. De luitenanfc had eene lange magere ge-stoito en ingevallcn trekken, die vrooger sehoon geweest waren on waaruit nu nog veel verstand &prak. Op de rnagero kaken lag oen flauwa roode kleur ; in de grijze oogen ' flikk.ordo een onrustig vnur, dat verraadda hoo den geest van dezonmannog altijd streed . tegen de zwaldteid van het liebaaui. Zijne stljve ledbmatea waven gehuld in een grijzan kamerjapon, een huis mute je bedekte zijn dunne griize haren en een doc! van zij a heog kaaV voorhoofd. Eussens en deketis ) dienden-oni liera te- s1 eunen en te verwarmea Aan het andere einde van het vertrek zat Ya!ontine. Zij droeg een grijzea wollen japon mafc aansluifoE.de hais. Hoa eeavoudig dit kleedings.stnk ook was, het deed de fijne, onberiapelijke flguur van hofc meisje aller-voordeeligsfc uit komen. Zij zafc met den rug naar hofc vonster gekeerd en-de Pcbriia-rizon. die nu en dan door de wolken brak, scheen harelokken mefc gouden vonkjesto beslrooien. - Yalenfcifshie-ld eea fraai iageboaden boek in de lïand, dat door zijne nieuwheid aan-merkeliik af^tak bij de veel gebruikte klas-sleke en wetenschappelijkewerken, die in da boekenkasfc m liare nabijlteid stonden. Mett hare welîuidende stem las zij haren vad'er voor; dit was eea der grootste go-noegens di® de zieke nog smaken kon, ou zijne dochter verznimde niramer hem dit ge-npegen te verschafïen, zelfs al kwam zfij 3îecht9 700r eçnigenran. [ . T\ Tervoagt-Ï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes