t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

205 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 Mei. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 13 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2zf33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ifcflsc&eflf dedeelîosca en Yerordenlogei. é98. — VERORDENING over de in beslag-. le&iinq en de stapelopneming van en dan handel inzeildceleen, zeilen, enz. in het Belgisch gedeelte van hti gebied van het 4e leger. Onder opheffing van artikel 1 cijfer 4 der verordening van den Opperbsvelhebber van het léger van 1? ^ "-rnber 1917 (Verordeningsblad tfoor het gebied van het 4e léger, blz. 1007 e. v. .ordt er bestemd alg volgt : IN BESLAGNEMING. Artikel 1, — Al de op den dag der bekendma-king dezer verordening (proefdag) In het Belgisch gedeelte van het gebied van het 4e leger poorbanden waren-voorraden van den in lid 2 aaiigeduideii aard zijn in bsslaggenomen. Vaflen onder toepassing der in boBlagncming : Alïe soorten van nieuwe, gebruikte en in ge-Wruik zijnda z<ùldoeken, alla soorten van nieuwe gobruikto en i t gebrUik ïijnde zeilen, met inbe-grip der lijkcn (zoomtouwen), aile soorten van nfeowe, gebruikte en In gebruik zijnde tenten (ook oircus-, kermis- en tuintenten), dekzeilen, Bonnetenten, huiven (ook wagetikleeden), gereed gosneden atukkon uit zeildoek en andere wecfscls welke tôt dezelfde of soortgelijke doel-einden dienèn, schouwburgcoulissen. Art. 2. — Wie volgens artikel 1 in beslagge-nomen voorwerpen in bewaring heeft, is verplieht deze zorgvuldig te bewaren en behoorlijk te behandelen. Do in beslaggenomen voorwerpen welke op sfc» dag der cfkondiging dezer verordonir.g in gebruik zijn, mogen tôt- de in artikelen 3 en 4 voorgesehrevene aflevering tôt dezelfde doelein-îlen als tôt nu toe, voortgebruikt worden. Elke reehtazakelijke beschikking over de in Sïeslaggenomen voorwerpen, de aan- en yerkoop ïrvan is alleen met vergunning van het « Mili-saerisches Textil-Beschaffungsamt » toegelaten. Voor het vervoer ervan ia de toelating van de Sroepsn betr. van den « Wirtschaftsausschuss » fier Btappen-Inspektion 4 noodig, ook indien dit binnen dezelfde plaats geschiedt. STAPELAANG1FTE. Art. 3. — Wio volgens artikel 1 in beslagge-ROMen Voorwerpen in bewaring heeft, is ves-jpliehfc de op den dag der bskendrnakiiig dezer verordening voorhanden voorraden met aangifte va» den eigenaar en de be waarplaats op te ge ven. Ce aangifte moet tôt 5 Juni 1918 gedaan worden, te Gent bîj het « Militaerisehes Textil-Besehaf-îungeamt » in het overige legergebied bij de Orts- of Etappen-Kommandantur der bewaar-plaata. De Orts-Kommandanturen van het Operotiegebied dienen de aangifte tôt 15 Juni 1918 in bij de voor hen bsvoegde Groepen, Weiko de aangiften tôt 20 Juni 1918 doorzenden. De Etappen-Kommandanturen zenden de bij hen iagediende aangiften tôt 15 Juni 1918 âoer aan het •< Minitaerigchea Textil-Beschaf-lungaambt » te Gent. Do aangifte moet op kaorten van aangifte ge-ïehieden, welke bij het « Militaerische Textil-jSesehaffungsamt » te Gent en bij de Orts- en SMappen-Kommandanturen verkrijgbaar zijn. Op gror.d v&ix vroegero verordeningen reeda \aagegeven voorwerpen moeten niettemin, op grcntl der door deze verordening bepaalde ver-VjliehtiRg tôt aangifte, nogmaals aangegeven «for d'en. Tôt aangifte verplieht zijn natuurlijke en rechispersoîien, vereenigingen van privaat-Koht* rlijke of openbaarrechtelijke nstuur, h^tf -i«5s- en Jiijverheidsbedrijvenalsookalle bedrijven «H inriohtingen van Staat, gemeenten en kerk, ■WclkoiB.bcslaggonomenwaieninbewaringhebli8n om het even o£ zij al den niet do eigenaara van Jeze waren a:jn of het recht hebben er over te EES'fS3VIM!KGEN AAKGAAKDE HETAAN-KGOPBN EN ONTEÎGENEN. , _t. _ Het « Militaerisches Textil-Bcschaf-fungtamt » te Gent is gereehtigd de vcjgens arti-tel 1 in h"slaggenomen wareïi aan vastgestelde prijzea te koopen. In geval een onderhandsche aankoop niet tôt ftand komt, thar.s mag het «Militaerisehes ïexUl-Beschaffungsamt » te Gent de betreffende coedoren onteigenen. In dit geval zal de echade-Joosstelling geschieden overeenkomstig de schik-kingen van den Rijliskanselier van 25 Aprîl 1915 betreffende de te volgen reehtpleging voor de s Reiehsentechaedignrgskommission » — Rijks-ïommissie voor schadeloosstelling — (« H ichs-fenzeiger s van 26 April 1915, n° 96, bijlage 1). A;*t, 5, — Volgons bekendmaking der Orts-îi Ktappen-Kommandantur der bewaarplaats jBOEfc de aflevering der in artikel 1 in besleg-genomen voorwerpen aan de gemeente der bewaarplaats op de door de gemeentebeature iburgemeesters, schepenen of hunn© plaatsver-vajag'rs) Ijekend gemaakte dagen en plaatsen getohiedeii. Tôt afleverirg aan de gemeente verplieht zijn de in artikel 3 lid 5 genoemde personen. De ver-plichting tôt afleveron omvat tevens de verplieh-ting hout- en mctaaldeelen enz. van de in beslag-genomen voorwerpen te verwijderen. De gemsentebeaturen (bnrgemeestere.sehepe-ner. o? bunne plaatsvervangers) moeten dezen aflîvoringstermijn 200 \TOegtijdig bepalen, dat do ttflovering tôt der door de Orts- of Etappen-•Kommandantur bepaalden dag gedaan is. Do afgëleverde vooswerpen moeten door de af kveraars van vaste eti kette n \ c orzie n w 01 der, :Uit welke do naam en de woonplaats des afleve--raara blijkt. Do gemeentebesturen mooten van hun Uant de aan hen aîgeleverdo voorraden op .do door de bevoegdo Orts- of Etappen-Kom-mandantnur bekendgemaakte dagen en Ipîaatson alloveren. De voorwerpon worden îvoîgen.» artikel 4 door het Militaerisehes ;Tey Ul-Besehaffungsamt » overgencraen. 28 Jaar. — N. 120. Goâsûlenst — Eaisgszln — Eipafiom Zondag, 2S. sn Maandag. 27 Mai 1918 'T VOLK VERSCH1JNT 6 M A AL. PER WEEK O CENTiEMEN HET NUMMER iimimhiii - - .111 n- m 1 riri ii i r n ■«-r -o- • of bewoners verlatene of niet beWoonde ge-bouwen zyn de gemeentebesturen (burge meesters, schepenen of hunne plaatsvervangers) voor do uitvoering der verofdenlng verantwoordelijk. Zijn»huizen door Dultsche militalren Inge-nomen of. bowoond, thans wordt de uitvoering dei verordening door de bcvoegde Orts-of Etappen-Kommandantuur geregeld. V RI JVS RKL A RÎNG EN. Art, 7. — Aanvragen om na artikel 1 In beslaggenomen voorwerpen te mogen be-houden mooten tegelijkertljd met de volgens artikels 3 in te dienen aangiften aan het « Militaerisehes Toxtil-Bcschaffuugsamt » ge-zonden worden. De Orts- of Etappen-Kom-mandantur moet voor iedere aanvraag hare meening breedvoerig erover uiteenzetton» of het al of niet noodzakelljlc 1s de aanvraag in te willigen. Indien het « Militaerisehes Textil-Beschaffungsamt » het behouden der voorwerpen toestaat, thans verkrijgt de aanvragereen dienaangaandbewijs, dat hem voorlooplg van do in artikelen 4 en 5 voor-geschrevene afleverinff bevrijdt. Deze be-sllsslng van het «Militaerisehes Textil-Beschaffungsamt » kan uitsluitelijlc door het vertoon van een zulk bewijs betoogd worden.STHAPBEP ALING EN. Art. 8. — Met ten hoogste 3 jaar gevange-nls en met geldboete tôt 50.000 mark of met eene dezer straffen wordt g&straft, wie de voorschriften dezer verordening of do op grond dezer verordening uitgevaardigde ult-voorlngsvoorschriften of aigemeeneofbijzon-dere schikklngon der Orts- of Etappen-Kommandanturen opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt. Op dezelfde wijze wordt gestraft wie tôt overtredingen der voorschriften dezer verordening of der op grond dêzer verordening ■uitgevaardigde nltvoeringsvoorschriften of dçr algemeono of bijzonder? schikkingen aânmaant of jopsfcookt Voor zoover volgens do algemeono strrffwetten geene strengere stratfpn toepassclijk zijn. De'zelfde stjSîfo treft de gomeentebesturen (burgemeesters, sçhepenen of hunnô plaatsvervangers), die de hun door dezo verordening opgelegde vorplichtingon niet vervul-len.Daarnevens mogen de voorraden tôt welko de Qvertroding betrekking heeft, verbeurd verklaard worden; in geval van opzétteljjke oVertreding desïer verordening moet de ver-bcurdvcrklaring uitgesproken worden. Elko poging is straîbaar. Zijn bevoegd de Dultsche militaire recht-banken en militaire bevelhebbers. Art. 9. i— De "voorschriften dezer verordening, met uitzondering der over het vervoer bestaando bestemmingen, zijn niet van toe-passing op voorwerpen waarvan hen be-wezen worden dat zij op den proefdag het eigendom uitmaken van het Nederlandsch-Spaansch Hulpkomlteit of van het Nations al Hulp- en Voedingskomiteit, insgelijks niet op voorwerpen welke zich op vervoermidde-len, welko voor de genoemde Komltelten gebruikt worden, of op schepen bevlnden, welke voor een Duitsch bestuur in gebruik zijn. Ileeft geen dor voorgenoemde comiteiten en besturendein art. 1 opgesomde voorwer-pen noodig, thans zijn de voorschriften dezei verordening overeenkomstig van toepas-sing. De voorwerpen moeten binnen de twee Weken bij het <■ Militaerisehes Textil-Be-schaaffungsamt » te Gent opgegeven worden.Art. 10. — Do Groepen betr. de Etappen-Inspection 4 zijn gemachtigd, voor hun gebied uitvoeringsvoorschriften tôt deze vei ordening uit te vaardigen- Aile aanvragen en voorstellen aangaande deze verordening, moeten aan het « Militaerisehes Textii-Beschaffungsamt » te Gent gericht worden. A. H. Q., den 9 Mel 1918. Der Oberbefchlahabcr, Sixt von Armin, Generaal der In/anterle, PRIJSLWST. ï. A. NleuWe en zeor goed bewaarde ka-toençn en gekleurde half-linnen zonne-tenten (marquises), tenten, ook tuintenten zeilen en zeildekens, wagenhuiven 4 M de kùo. — B. Gelijk onder A, maar alleen zuivei llnnen,ruw en doortrokken 8 M de kilo. — II. A. Goed bewaard gelijk onder I A, 3 K de kilo. B. Good bewaard gelijk onder I B 2 M de kilo. III. Véel gebruikte, gelijk onder I en II 1 M de kilo. IV. Panoramalinnen, schouwburgcoulls-: son, goed bewaard, doortrokken en geschil-| derd, 3 M do kilo. V. Gelijk onder IV, maar ln slechten staai r%n frûhTnlrftr* Tllrlflft 1 TVT (1a kilo. { GfficIesIeMeâeilesiineen in Vlaauderen, Frankrljk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) Bei'lijn, 24 Moi. — Uit het groote hoofd-kwartior : De toestand is onverandord. In het Kem-melgebled, beiderzijds de Leio en do Soarps, Zuidelijk de Somme, alsook tussehen Morouil en Montdidier lçefdedenrtilleriebodrijvigheid met don avond op en was ook binst den nacht levendig. De infanteriebedrijvigheld bleef bij verkenningsgevechtex» boperkt. Eigen ondernemlngen Zuidwestelijk van Bucsuoy en aan de Oise brachten gevangenen — Avondbericht. — Niets nieuws. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, dondsrdag 23 Moi. — Offlcleel : Tijdelijke beschieting Ztiidelijk do Avre. Een vijandolijke overval in do streek des wouds van Monglval mislukte în ons vuur. Onze patroe'jes en afdeelingen drongen in de vijandelijka Unies, bijzondor in Champagne, in het bosch van Avocourt en in de \Voevres. Wij namen gevangonen en brachten materiaal in. Rustlgo nacht op h&t overige front. — Avondbericht. — Bijwijlon artillerle-bedrijvighoid aan eenige punton Zuidelijk de Avre. Geen bedrijvlglield van Infanterie. BHitsch-OosteBrpseh-Haîiâansche Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 23 Mei. — Ambtelijko mede-deeling : Aan hot Italiaansche front leidde do vor-kenningsbedrijvigheld, van weerskanten ge-ploegd, ook gister aan verscheidene plaatsen tôt gevechten. — 24 Mei. — Na stork, vorrogrijpend ge-schutvuur, vielen de Italianen gister hor-haalde malên onze stellingen aan op de Zugna Torta en in het Etschdal. De twee eerste aanvallen braken roeds in het voor-treffelijk werkend vuur onzer batterijen bloedlg samen. De aanvaliers vloden terug ln de graven. Bij don detden aansetn'm kwamen de Italianen tôt nauw aan onze stellingen. De kei-zerlrjke schutters van het 4° régiment spron-gen uit hun dokkiïigon en wierpen zich den vijand met hun gs'wonde dapperheîd tegen Het lijfsgevecht eindigdo mot een volledigo zoge dor on zen. De aanval werd overal toi^ig gev/orpen. Een laatste Itallanennest werd nog in den çacht gezuiverd. Tôt denzelfden uitslag leidden drie voor-uitstocten, welko do vijand beproefdo tegen onze stellingen op den Monte Asolohe. Ook dezen werden telkens aîgeslagen. Zoo is voor do Italianen ook het vlerde jaar van hun roofkrijg mot zwaro mlsluk-kingen begonnon. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, woensdag 22 Mel. — Offlcleel s Langs het gebergtefront duurt de bodrij-vigheid onzer verkennersafdeelingen in ons voordoel voort. Zuidelijk van Assa drong eenBritsche patroelje ln de vijandolijke Unis binnen en bracht eenige gevangenen weg. Afdeelingen onzer koene solda ton stolden een kleln garnizoen Noordoostelijk het Val Bello gevangen en drongen binnen in Stoc-careddo (Noordelijk den Col dol Rosso), waar zij den vijand voi'Hezen toebrachten en een munltiedepot in de lue ht dedon \lie-gen. De artiileriewerking v<aa overal matlg. Oostelijk de Ponte di Piave en van Zenson was ons vuur tegen de vijaiidelij^e batterijen bijzonder werkzaam. De bedi'ijvigheid onzsr vliegers was bemerkenswaardig, o venais die der bondgenooten. , Rkia-Azië, Kao1 as:<s en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 21 Mei. — Uit het groote hoofdkwartier : Palestina-front : Tijdolijk hinderingsvuur, Vijandelijke bewegingen aan het brugge-hoofd op den Jordaan werden door onze artillerie onuer vuur genomen. Vooruit-tastends patroeljes van den vijand wozen 1 Wij overal af. Aanhoudend levendige vlie-[ gersbsdrijvigheid. Mesopotamlë : Geen gevechtshandelingen Op de overigo oorlogstooneelen nlets van bsteekonîs. TER ZEE. Berlijn, 24 Mel. — Ambtîlijk. — In he-i afspefringsfflïbled rond Engeland werd dooi onze onderzeebooten wederom 15.000 br. r. t vijandelijke hsmdelsscheepsruimte in der ; grond geboord. Deze uitslagen werden over' WfiSetid beroikt nabii dn Oos.t,kust vari Enfin- land, trots sterke vijandolijke afweer. Twee stoombooten werden uit geleidtreins weg-goschoton. De overste van den Admiranhtaf der Marine. IN DUITSCHLAND. Est SîemrscM lu PrHïssn. Volgena con aclu-ijven in Gcrmania, het voor-naamata orgaan van hst Oentrum te Berlijn zou het Oantrum naar eene overeenkomst zoe-ken op don grondslag van eene toegevoegde stem, 't zij voor den oudèrdom, 't zij voor do huisvad.ers met een bspaald getftl kinderen. Eon blad merkt daarbij op dat zulks onmoge-lijk kan aangenomsn worden, daar hot gelijk stemreoht even ala eene natuurnoodwendigheid er tooh komen moot. Amsrlka en Madtrlanfl. Rotterdam, 24 Mel. ■— Uit Washington wordt gsmold : De regeering dor Vereenigdo Staton heeft aan ds Nederlandsche regeering modogedeold, dat het verzoek, om de drio Nederlandsche schepen, die zich thans in de Amorikaansche ha von bevlnden, toe te laten het graan door Wilson beloofd te vervoertn, niet zal kunnon toogestaan worden en dat om eene verdere vertraging der graanleve-ring te vermijden, Nederlandsche schepen naar Amerika moeten gezonden wordon. De ir.eldlng dat Nederland Uet uitvaren van Noderlandscho schepen uit zijno havens ver-boden heeft, wordt hier in do officisele krin-gen niet verstaan, doch men vormoodt dat Duitscliland voor deze iiouding raede verantwoordelijk is. Washington, 24 Mai. — Het oorlogs-hanjjelsminlsterio doet thans fie noodigo stappeja om, in de dàartoe goschlkte haven-plajitson, de 50.000 ton gfaap.» aan Nederland bplofifd, gereed te bronza om to ver-sehlpïieh. 15J)Ô0 ton graàn lfgglç. roeds gereed orn veïsohipt te worden en evenveol zal bij do aankomst der Nederlandsche schepen bijeen gebracht worden. Aan de Noderlandscho regeering v.'e"rd te verstaan gegeven dat do stoomers ljinnen korten tijd kunnen wog|çhaaî4 Wordén, dâar do voor-raâd enkel eon be'paalden tijd kan bewaard Worden, De schopen mpetpn genomen worden ûitdo vloot die thans ln de Nederlandjclie haven ligt. Natuyrlijk heeft de waarboïgs-verklai'lrig van don Amerikaahsehèn voor-z^ttor, dat do stoomers die naar Amerika gëzonden worden om het graan te halon niet zullen la. beslag genomen wordon of vastgeho'utlen, ook betrek op deze schepen. IN RUSLAND tTit Moakoti wordt gemeld : Den 14 Mei heeft olhier eeno zittiilg plaats gehad van de alge-meene regeermgskoïnmissie te zamen met de Sowjets van Mogkou. Tijdens eene redevoering zegde hoofdniinister Lenin : Japan hondt een naillioenenleger bereid dat voorloopig door Amerika in toom gehouden wordt. Eene overeenkomst dezer baido landen ware nadeelig voor Rusland. Het is ook mogelijk dat Amerika eene andero doening volgt.. De Engelsch-Fran-sche troepen bij da Murmanijzerenwegbaan kunnen niet ontwapend worden, daar de Bol-schewiki daar zonder wapens staat. De Trana-kaukaaisohe republiek heeft zich van Rusland losgesoheurd, zonder het vredesvercîrag van Brost Litowsk te willen erkennen. Kusland heeft op-gehouden eene groot-mogendheid te wezen ; het imperalisrae is uitgeleefd. Ten slotte deelde hij mede een draadbericht uit Berlijn van den Rusaischen gezant Joff ont-vangen te hebben waarin deze verzekert dat Duitschland vriendachappelijke betrekkingen met Rusland wenseht en gelijkstelling der Rus-sische onderdanen met deze der andere neutrale staton. Na eene bospreking werd de regeering opge-dragen het Oostelijk leger te versterken ; ook werd hetRoIschewikidekreet nopens de burgerij goedgekeurd. PARUS, 24 Mei. — Het Ameribaaneche Rood Kruia in Rualand heeft zich tôt Amerika ge-wend, drir.gend smeokende tôt het zenden va levensmiddelen, daar het Russiech Rood Kruia niet meer in staat is de duizende kinderen te varzorgen die het aangenomen heeft. De sterfte bij de Russische kinderen is zeer hoog- KIEW, 24 Mel, — Da Don-Kozaldsen republiek heeft sene voorloopige regeering gevormd met ingenieur Blockkoff aan het hoofd. Eene afvaardiging dezer nieuwe republiek is te Kiew aangekomen om door den Oekrainisçhen Het-man on«vangen te worden. Do wederzijdsche betrekkingen nemen een gunstig verloop. — Hot Personeel van het Dultsche gane-raal-konsulaat ls don 20 Mel te Moskou aan-gekomen. De togstand ln Flnland- — Het vraagstuk, of monarchie of republiek, vervult nog immer do openbare meening in Finland. Dinsdag sprak de vereeniging der Fin-sche dagbladschrijvers van gansoh het land zich met groote moerdorhejd uit voor den Bu< publikeinschen staatsvorm. Men is algemeen te-vreden met do benooming van Svinhutud tôt staatsleider. Hij zal slechts het hoogste gezag voeren tôt de regeeringsvorm bepaald vastgo-steld is.-De oud-Finsche groep stemt voor een« monarchie. STOCKHOLM, 23 Mei. - Da Fiuschs Senaat heeft aan de wetgeveade kommissie van den Finsehen Landdag het voorstel gedaan eene nieuwe regeering te vos'men, op den grond-slag der monaroliie. Met 9 »temmsa voor en 8 tegen besloot de kommisBie ce»; vcors.tcl van re-publikeirachon regeerirgavorm van do har,d te wijzen. Da oud-Finnen en de Zv.vden stçmden voor, do jong-K; ,r,c.n o; do ln-dbouwcrs tegen Bsstenrijk-Ho&^ai'îjâiî sa Finlanfl. To Weenen zijn de onderhandelingen tussehen Oostenrijk-Hongarijen c-n Finland begonnen. Eu!'?srij3 en Rnsianil- SOFIA, 22 Mei. — Tachabroeehikow, die bij het b?gin van den oorlog Bulgarie bij het Sêr. viseh hof vertegenwoordigdo, is tôt Bulgaarsc'he gezant te Mcskou banoemd gc werder,. CblnôesG -Jspaassch verdracj In een verdrag tussehen de Chinecscho- en de Japansche regeeringen op 17 Mei onclerteekenc heet het volgens Reuter : Beide regeerin.gen slui« ton zich aan elkander ten eindo het gevaar van een Duitseh vcordringen in het Oosten te beletten, om wederzijdscho hulp te bieden, waar . een gemeer.zaam handelen r.oodwendig is. De Cliip.eesche overheden verplichten zich den Japaneezen, in het bezette gebied, de opdroeht te vergemakkelijken en de Japaneezen waarbor-gen ds souvereiniteit van China en do plaatse-lijk© tolrechten in acht te nemen en het Chi-; neesch gebied na het eindigen der operatiëd te ontruimen. De Chineesc-hie troepen mogen ; ook buiten het eigen land gebruikt worden. In het geval dat bij de handeling de Chineesehe Oosterbaan moet gebrui-kt wordon, zal een» bijzondere overeenkomst gesloten worden. Isrsc'iia Proklamatî?- ROTTERDAM, 22 Mei. - Volgens de laatste bariehten hipr uit Londen toegekomen, hadden de meeste aanhoudingen van lersche nationa« liaten, zonder wezenlijko uiteenzettirg, hoofd* zakelijk plaata iri hetdistrikt Cork. In eene pro• ldamatie der Vereenigde Ieren uit Cork ver< épreid, heet het : Hst uur von den gedwongen trgenstand tegen Engelsche brutaliteit en geweldheerschappij i£ aangebroken. , Da regeering van den migdaciïgen Lloyd George, vertwijfeld oveT het hopeloos verloos van den oorlog, over haar fiasko en dat der oor* logspartij, wilhet toteenlaatste slag laten komeB en wel tegen ons vrije Ieren. Zij beweert dat wij vrije Ieren asrnenspannen raet de Pruisisclw partij en dat wij een geheim verdrag^ gesloten hebban met de militaire kàste van Duitschlara. De regeering bsweert verder dat de Ieren var: de Duitschers wapenen ontvargen hebben oa te midden van het groote offensief oo k in Ierland de wapens op te vatton om met de vijanden van Engeland aan Britannie den la-atsten stoot t« helpen toedienen. Do aîigst van Lloyd Georgfi is groot, hij grenst zelfs aan waanzin. Gij allen weet dat wij, uwe ondergeteekende trouwe leiders en vooratandera van Ierlanc^ vrijheid er niet op uit zijn ons land door Exige! sche aoldeniera in puin en asscho to laten veî-woesten.Gij allen weet dat wij uwe leiders met zinnerj zijn u en uwe kinderen te lateu behandelen zoo. ala Engeland de Boeren en tallooza antaK schuldelooze volkeren verdrultt hfeft en ver-moorcl, Laat u door de leugens der ERgelscW opstokers niet van do wij» brergen. Wij willes onze vrijheid en onze rechten eindelijk verwer. ven zoo het kan zonder bloedvergicten. V. et JJ verteld wordt is sch-andeliike leugen, loria^nQ strijdt voor zich zelf en b-vccht ieder ciien hol op dien weg n?-ar vrijheid en recht ontmoeteîi zal. De Duitschers hebbsn ona niets gedaan ! wij zijn niet hunne vijardan ; wij wenachen eener rechtvaardigen VTede die zoo wel de Duitscnert als ons het recht op eigen *even en «itwikkenns geeft, en die hen zoowel als ons bevrijden zal van de aanvaHen van Engeland op de andere volkeren der sarde. BIJIT E3ST JLi.^lsrTD • LE HAVRE. — De Moniteur beige kondigt de 7e lijst af der Belglsche solda ten ln den. loop van don veldtocht gesneuveld of over-leden. Buiten do wijzigingen en bijvoegm' gen aan de zes eerste lijston bevat de lijst 2000 namen. , , , , FRANKRIJK. — Een Belg bij ongeluk gedooeh — In Pas-de-Calais, te Fruges, ging Demariex, een Belgisch landbouwer, een gospan voereude, door de gemeente on Wilde langs den kant de< Eure uitwijken, toen hij door een eutomobiet aangeredenen op den slag gedoodwerd. ROME. Naar ult Rome geraeld wordt had ln de Slxtijnsche lcapel van het Vatikaan eon plechtlgo ceremonio plaats, gowijd aan do vredespropaganda. De kardlnalen Gas« pari, Vanntelli, het dlplomatisch lcorps bJj den Holligen Stoel, wasudigheldsbekleeders, talrijke ledon der Nederlandsche kolonle ea andere gonoodlgden namen or dool aan. NEDERLAND — De BelgUehe vliichtsliiir/en in Nederland en de belastingm. - De Nederlandsche bladen deelen mede dat de Bestendiga Afvaardiging van de province Gelderland m bevestigenden zin de kwestie opgelost heeft, te weten of de vTOUwen van Belgiache geïnter-neerden, die eioh te Harderwijk zijn komen vestigen, al of niet moeten ingeechreven worden op de rollen der gemeentebelasting. De afvaardiging heeft haar besliesing gegrondvest op hoe feit dat deze vrouwen, gezien haar langdurig verblijf te Harderwijk, beschouwd moeten wor-, den ais gehuisvest in deze gemeente. — Droevig einde van een Belgiech geïntern eerd0t i» Nederland. — Wij vernemsn dat de onder» officier Mois, van het 14« linieregiment, admlaU strateur van de geïntemeerdengroep van \ v âge* ningen, bij ongeluk verdronken is, vrijdagnaniid. dag, terwijl hij een bad nam in den Rljn, lwf onmiddellijke ondernomen reddingapogingen bleven vruchteloos, men healde slechts twee uu» later het lijk van den ongelukkige op. SPANJE. — De Belgiache trammaatBchappf te Carthaeno heeft hore jaarrekening geslota? Daaruit blijkt een verbe torde toestand mot <* vorige jaren : Ontvangsten 198411 in lôtfif 206412 in 1916 on 208701 pesetas la 1017. D* # winsten van het laatste jaar ^Sroegen onge« veer 54000 frank» I MENGELWERK 59 TROUWE LIEFDE. — OI) Koetvraad, Koenraad, hoe kunt ge 4a t wa-ganî kreet zij en strekte onwillekeurig iâe ai'm&n naar hem uit. Dooh toen hij haar aan !îyn Ifiart wilde drukken, week zij terug : Het fûag jdet »ijn ! i — Naar goddelijke en mensohetijks wetten b#t wel zijn l sprak Lageman, doch nu iïiiengde Agnes zich weer in het gesprek. '■ — Dring niet aan, zegde zij, tussohen Valen-en Koem'aad tredende, behandel haar als fe'île^zieke, die weer aan de vrije lueht en aan ©nûesehijn gewoon moet worden. Hoor eens «at ik beduwrt heb ; morgen laat ik de koffers .fèkicsn «o ga met Valentine naar het Zuiden. f, Een uitroep der beide heeren bewees, dot dit Spfou boa niet gelegen kwam t ï — Gij heeren der Sohepping zijt toch allen SKoote egoîeten, vervolgde lij sohertaend, maar p it»n e» nietâ non veranderen, wij moeten een ytor raar.ndea op reia. Koenraad gaat dien tijd Zookta om dakpannen en steenen te bak-pai,, en gij, vriend..,, — Js, wat wordt mij oj^elegd t vroeg Lage-®aii half sehertsend. half treurig. j IUMt'i l 11 il II *"/> I I. . -Ç--— :1 -V-T -.J Ge troost U met het bewustzijn, dat men een goed werk aooit ten halve mag doen ; om het goede werk te voltooien, staat ge mij een trjdje af. Verder vindt ge troost in de vele brieven, die ik u zal zenden en in het voornitzicht op de va-kantie der rechtbanken. Dan moogt ge mij aan de oevera van het Vier woudsteden of Thumermeer komen opzoeken. — Mag ik dan meolconaer,, vroeg Koenraad. — Daar zullen wij eens over donken, niet waar Valentine ! Dezo zonk in Mevr. von Beeren's ftrmen en zegde snikkend : — Oh Agnes, het is te veel, het is te veel ! Wilt ge dat ook nog doen, na a1 les wat gij reeds voor mij gedaan hebt î Wilt ge nu reeds scheiden van uw pas verwoi'von ge-luk ? — Ja, om nog gelukldger terug te keeren, antwoorddo Mevr. von Beeren en sloot haar den mond met eenen kus. — Ik heb het zoo b&sloten en daar blijft hot bij, voegde zij er sehertsend bij. XXVI Er waa een jaar verloopen, voor was het Mel. 1 In Reohling'a tuin gsisrde de vlier en bloeidcn de voorjacisbloemen, de fruitboomen spreiddon hunne sneauwwitte bloemsoms over de aarde. Zwaluwea en coievaars waren teruggekeerd evenals de werklisden uit Silezië en uit de Lippe voreten dommen. Als een nooit falend teeken van bestendig goed weder, stegen derookwolken dersteenovwis loodrecht naar boven ; maar in de kleigroeven en in de werkplaatsen der fabriek heerschte eene stilte els 's zondagg, hoewel het een werk-dag was. Niemand werkte ; geen kar, die steetoen wegvoorde naar de schepen, die in het kanaal op Isding lagen te waehten. En die schepen waren met vlaggen versierd, evenals hot heeren-huia, dat bovendien in een feestkleed van bloe-men en planten gedost was, zoo schoon als de tuinman slechts bijeen had kunnen krijgen. De opzichter en de meesterknechts hadden hunne werklieden in zondagskloeren wel reeds tienmaal beduid waar ze staan moeaten hoe zij met hunne muta moesten zwaaien en wanneer ze « hoera » roepen moeaten. Al was de vreugde en deelneming algemeen bij die lieden, het was toch wenschelijk dat zij op ordelijke en mdrllkwekkende wijze hune gevoelens toonden bij het groote feest. Dat groote feest gold den intoeht van Koenraad Reehliiog en eijne jonge vrouw. Niet voor slechts weinige maanden, doeh voor goed lcwa-men zij zich in het heerenhui» te Zeekla vestigen. Met de nieuwe meubeîen, die het reocte eanwezi-ge ameublement moesten aanvullen, waren ook Louise, Mina en Hendrik, de vroegere bedienden van Mevr. Rechling, naar Zeckta gekomen om hunne dienstbetrekking bij het jonge paar te aanvaarden.Met hoogroode wangen stond Louise in do keUken en maakte voor de jong gehuwden het eerste maal gereed, dat zij in hun eigen huia zouden gebruiken. Mina Eep aanhoudend in de kamars om te ziaa of er nergene iets vergeten waa en Hendrik was bij den koetaier op den bok ge-klomen om zijn jonge meester en meest6res aan de spoorwegBtatie te gaan afhalen. Koenraad zou heden zijne Valentine in hunne woning binnen voeren. Agnes had haar reisplan ten uitvoergebracht. Reeds den volgenden dag waren de dames afgereisd, zoodat Valentine eerst veel later vernam op welke wijze Adolf Bauerlieh zioh aan den aardschen reohter ont-trokken had. Ook vernam zij eerst later, dat Reohling voor tante Constanoe gezorgd had, door haar in een gesticht voor oude dames eene plaats te koopen ; doch het oude mensch had daar niet lang genot van. De apanning en de aandoeningen der laatste maanden hadden haar staande gehouden ; toen zij tôt vrede en kalmte terugkeerde bezweek zij : men vond haar op zekercn dag dood, in haren leunstoel zîtten. H Vervolgt.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes