t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

242 0
20 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 September. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d21rf5mq1d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

•zt ..... . . . ,ysaari»M6 Een 611k on het Uitspaosel. , M. Vanderlinden, voovzitter van do be-etuurskommissie der vak- en atnbachtschool St. Antortius, lieei't voor de wcrkloozen in « Het Vo!k » een reeks voordïachten begon-ncn, met het doel, de wondeien der sehep-ping binnen 't begrip der sterrekunde te «îoen kcimen. a In cen cors te voordracht heeît hij deze ^rcck een algemeen o verzicht genomen van de sterren die aan het uitspansel prijken, ze in tnvee categoriën verdeolend : 1 ) de sterren die hun eigen pinkelend liclit hebben en, de tventelingsbeweging der aarde niet medege-rekend, ons toescliijnen vast te staan; 2) de planeten, die niet sehitterglanzen, slechts liolitgovend zijn door de sti-aten der zon te weerspiegelen en rondom deze een wente-lingsbeweging uitvoeren. Reeds de Ouderen hadden de belangtijkste planeten erkend; men ontdekt er thans nog voortdurend. Daarenboven bewegen zicb in den aantrekkingsstraal der zon nog een aantal licbamen van verschillende grootte. Het geheel maakt ons planeetstelsel uit, waarvan de zon het middenpunt is. De voordrachtgever braeht daarop eenige meergekende bijzonderheden in hei'innering, nopens de zon, 1.310.000 maal zoo groot als de'aarde, in 25 dagen op zicb zelf rond-draaiend, met al de planeten van baar stelsel aangetrokken naar dat deel der ruimte waar de sterrongr'oep gozien wordt, welke gekend S s aïs het sterrenbeeld van Hercules; — Mercurius de dicbtste planeet bij de zon, 1/23 zoo groot als de aarde, nog 14.000.000 mijlen van 4 kilometer van de zon ver-wijderd, er omheen wentelend in 88 dagen; •— Venus, op 27.000.000 mijlen van de zon, er in 224 dagen rond wentelend en van welke mon, evenals van Mercurius, nog niet weot in hoevesl tijd zij op zich zelve ronddraait; —de aarde, de derde planeet,met 3.200 mijlen mlddellijn, op iets meer dan 37.000.000 mijlen van de zon, in 24 uren op zicb zelve ronddraaiend en in 365 1/4 dagen ombeen de zon wentelend, vergezeld van een wach-ter. demaangenoemd; —Mars, op 57.000.000 mijlen van de zon, met een jaar van 687 dagen af bijna twee van onze jaren, doch met een dag van 24 uren gelijk de onze, als lichaamsomvang het zesde van dien der aarde; —- Jupiter, de grootste planeet van het zonnestelsel, alleen grooter dan al de andere planeten samen, met een middellijn van bijna S0.000 mijlen en lichaamsomvang 1300 maal zoo groot als die der aarde, het dwizendste deel zoo groot als die der zon, een krlngloop van omirent 12 jaar beschrij-vend, maar op zicb zelve ronddraaiend in 9 uren 55 minuten, vergezeld van 8 wachters; — Saiturnus, het vreemdste der lichamen vaai 't zonnestelsel, do ruimte doorreizend in gezelschap van een overgrooten ring rondom zich en van negen wachters, heb-foenele een bol 733 maal zoo groot als de aarde, met een middellijn van bijna tien maal zoo gïoot als deze der aarde, terwijl de middellijn van den omgevenden ring 70.000 ■mijlon bedraagt, in 29 54 3aar omheen de zon wentelend en in in tien uren op zich zelve ronddraaiend; — Uranus, 70 maal zoo groot als de aarde, op 700.000.000 mijlen van de zon, veigezéld van 4 wachters zijn kringloop tloende in 84 jaar; — Neptunua, even groot als Uranm, met één wachter in 164 jaar omheen do zon wentolend, waarvan ze !î.160.000.000 mijlen verwij-dord is, evenals jVûB t'runus ongekend in hoeveel tijd zij op ;Z'ieh zelve ronddraait. > Do beroemdo Engelsche stei'rekundige jHerschel! maakte dat ailes duidelijker door deze vergelijking : de zon als een bol met 2 voet middellijn ; Mercurius een mostaard-zaadje, een kring met 164 voot middellijndoor-loopond; Venus, een erwt, 264 voet kring; de aarde ook een erwt, 430 voet kring; Mars «en groote spelelekop. 654 voet kring; Jupiter e:n middelm&tige oranjeappel, 2.200 voet of bijna 'tzesde van een mijl kring; Saturnus een ldeino oranjeappel, 4.400 voet of bijna 1/3 mijl kring.; Uranus een groote kers, 8.200 voet of 3/5 mijl kring. Neptunus, welke ten tijde van Herschell nog- niet gekend was, zou men door een kleino pruim kunnen voor-stellen.Mogen we op al die cijfers en maten wel wezenlijk betrouwen? Volkomen. Al de • sterrekundigen van gansch de wereld, de geïeerden van aile nationaliteiten, die hun bestaan aan de studio van het uitspansel gewijd hebben, zijn van de gegrondheid dieT gegevens volstrekt overtuigd. Vcrscheidene dezer zijn overigens herhaalde malen op-nieuw nagegaan en bevestigd geworden, zelfs teeds voôr de christen tijdrekening en op de strengst nauwkeurige wijze. Is 't niet volkomen verstandigj als bewezen aan te nemen wat door de bevoegde geleerden van ganset de wereld is vastgesteld geworden? De voordrachtgever heeft er niettemir aan gehouden, eenige van die vaststellinger MENGELWERK 41 EENE HELDIN Vrij naar het Snqalss'i door Ertilel BITSSOK. (•) «O» — — Een kasteel zooals er spraolc is in Doi Quichotte ? merkte Hendrik op. Zijn er torentje aan, ophaalhrnggen, ondcraardsche gangen, ko zijn Eablo ? — Of er zijn, vriend ! Onderaardfiche kelMert ware vergcethollen. die zich tôt aan den ho nitstrefeken. Daar braeht men eertijdB de ge vongenen over, daar liot naen hen den hongei dood sterven. — Die sleohte lieden ! Maar r.p onze dngei dienen die vergeethollen tôt niete meer, déni ik ? men brengt er niemand meer in ? Dp S-panjaard laehbe. — Het ianatuurlijk, vriend ; reela vele jarel Ttnden er enkel de ratten neehtverblijf. Misfcress Brown gevoelde dat eene rillin al hare ledcmaten doorfcrok.Welke leugcnaar Zljne stoutmoedigiieid kende gcene pale: meer. — Dit ktnd ls onverdraaglijk met zijn (*) Verboden nadruk. 28e Jaar; — Kr 219; GoSsdlenst — flulsgezln — Eigsndom Vrijflag. 20Sspt;Hi!33r ISIS I 'T VOLK in eenvoudigen zin te bewijzen. Voor do aarde namelijk, heeft hij aangetoond, hoo men kan erkennen dat zij rond, aan de polen afgeplat is, dat bot binnenste van den aardbol op zeer hoogen warmteg'raad in vloeienden toestand verkeert. Hij betoonde ook, hoe men de afmetingen van den aardbol bepaald heeft, en dat men de aarde, in haar geheel, niettegenstaando hare dalen en hooge bergen, mag aanzien als een ronde bol met platte polen. Tevens herinnerde hij aan de wetten der natuurkunde, overigens door de ondervinding bekrachtigd, volgens welke de lichamen elkandor aantrekken .in rechtstreeksche verhouding met hun massa en in tegenstellige verhouding met het vierkant hunner afstanden of verwijdering van malkaar. Zullcs vastgesteld, volstaat het aan te nemen, dat delichamenonzes planeetstelsel in do ruimte geslingerd zijn met een oorspronkelijke snelheid in betrekking met den afstand die hen van de zon schoidt, om zich de bewegingen der planeten uit te leg-gen. 't Is aldus dat de sterrekundigen met wiskmndige juistheid den kringloop dier sterren: hebben kunnen bepalen. jNfet de be-vinding hunner waarnemingen aan de be-rekening te onderwerpen, zijn zij soms tôt morkwaardige uitslagen gekomen. Hier twee ziîlke gevallen : Eond het eindo der achltiende eeuw had-den de werken van den sterrekundige Kepler er hem toe geleid aan te nemen, dat or tus-schen Mars en Jupiter een leemte moest. wezen, welke volgens hem diende aangevuld door het bestaan van cen of meer planeten. De sterrekundigen gingen aanstonds die sterren aan 't opzoeken, en Piazzi, bestuur-der van het observatorium van Palermo, ontdekte in den nacht van 1 Jannari 1801 de planeet Ceres. Sindsdien heeft men in die leemte nog een hcele reeks kleiner planeten ontdekte De laatste planeet van het zonnestelsel, Neptunus, is nog maar sodort, ongeveer 70 jaar gekend. 't Wonderbaai'ste : het is niet bij middel van kijkglazen, ma.ar wel door de berekening dat zij ontdekt werd, en zie-hier hoo : Sinds de ontdekking van TTranus volgde men aandachtig dezer loop in de ruimte, en tusschen de stellingen welke de sterrekundige berekeningen haar op voor-hand aanwezen en die welke zij werkelijk innam, stelde men zekero verschillen vast. -Men vermoedde dat die afwijking wel kon te wijten zijn aan do werking van een onge-kende planeet en do sterrekundige Levorrier ging het aan, om dezer stelling en haar be-standdeelen te bepalen. Na een arbeid van verschoidene jaren, kondigde hij aan dat de gezochte planeet moest bestaan en bij duid.de hare plaats in bet uitspansel aan. Mon zou niet nauwkeuriger i n de bepaling kunnen zij n. Welnu, in den avond van denzelfden dag waarop de uitsîag der berekeningen van M.Le verrier hemtoekwam,b£merkteM. Galle, van Berlijn, de goheimzinnjgo planeet juist op het aangewozen punt. Het was Neptunus, die tôt verder sporen de uitei'ste grens van ons planeetstelsel afteekent. Die feiten bewijzen onweersprekelijk, dat de onderstellingen, door de sterrekundigen gemaakt om de sterrekundige wezenheden van ons planeetstelsel uit te leggen, evenals de uitslag van hun berekonjngen, het volste vertrouwen verdienen. Wij mogen hen du? op hun woord gelooven wanneer allen t'eens zijn om ons vaststellingen te bevestigen. welke ons maar buitengewoon, zelfs fan-tastisch toeschijnen, omdat wij de noodige studiën niet gedaan hobben om er ons per-soonlijk rekenschap van te kurmon geven "TER ZE E. Berliin, 18 Scptcmber. — Ambtelljk. — Onze duikbooton in (le Middellandsclic Zec hebben 9000 br. r. ton verzonken. De Overslc v. d. Admiraalslaf d. Marine. Den Haag, 17 Septembor. — (Kofrespon-dentieburcel. (Ambtolijk.) — Wegens de beschieting van cen Nodeiiandsch bewa-kingsvaartuig, den 27 Oogst, door twee Engelsclie vliegtnigen, met Itommen en machiengewei'en, Werd den Nederlandsclien gezant te Londen opgedragen nadrukkelijk te protesteeren. Het bewakingsschip bevond 1 zich binnen de kustenwators. Ofi ieleele Meâeâe slingen ïn Vlaandercn, Fpankrijk en Elzas. (DUITSCIIE MELDING.) BERLIJN, 18 Septeiuber. — Uit het groote hoofclkwartier : — Legergrocp van Lroonprins Rupprcchl. ■— Bij Yper werden voon.itstooten, beiclei"-zijds het konaal van L» Bissée mcnigvuldig lie r ha a kl e deelsaanvallen van den vijand aîgewezen. — Legcrgroep von Boehn. — Pefiingen van den vijand om zich Noordelijlc het Holnon-woud bij onze linies aan te werken, alsook deelsaanvallen tegen Holnon en Essigny-le-Grand mislaikten. —• Legcrgroep van den Duitschen kroon-prins. — Tusschen de Ailette en de Aisne zette de Franschmon zijp aanvalkn voorfc. In den voormiddag stootte hij tusschen Vauxaillon en Allemant, in den namidd^g na sterkste vuur op gansch het front met sterke kracliten voorait. De vijand, di» voorcerst op Pinon en Zuidclijk den straat-weg Laffaux-Chavignon in onze linies bin-nendrong, werd in dm tegenstoot weer teruggeworpen. De tegen het overige front gerichte aanvallen mislukten vôôr onze linies. — Legcrgroep von Gallivi'z. — Geen bijzondere gevcchtsbedrijyigheid. — Legcrgroep van herlog Albrecht van Wurtemberg. ■—- Ivleine vei'kemiingsgevech-ten aan het Lotharinger front en in de Sund" gouw. — Avondbericht. — Engelsch-Fransche aanvallen op breed front van het bosch van Havrincouit tôt de Somme. Tegen den op 'tmidden van 't slagveld,tusschen Hirgieourt c-n de Omignon-beek binnengertrongen vijand zijn tegenaanvallen aan den g ng. Aan het overige front zijn de aanvallen van den vïjrnd afgeschrmpt. Wij strijden overal ten Westen van onze oude Siegfriedstelling. (OOSTENRIJICSCHE MELDING.) WEENEN, 18 September. — Ambtclijke mededeeling : Bij de K. en K. troepen nicts van belang. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, dinsdag 17 S-rptember. — Offi cieel: Noordelijk de Aisne bedrijvigbeid dei beide arfclleries. In Champagne hebben onze troepen een overval uitgeSroerd en gevaage-nen genonie-n ten "West n '< Maisons-de Chanipagne. Tussche-n St. Hilaire-le-Grane en den Mont-sfms- No m, alsook ton Noorder van Reims, hebben wij versclieidenc over valten teruggewezen. Elfiers niets «an ti stippen. — Avondbericht. —■ Ten V/esten vai St. Quentin hebben onze troepen in den looj van den elag vorderirigjn verwezenlijk in de sti'eek van Holnon en van Savy. Zi hebben cen vijftigtel gevangencn genomen Tusschen de Ailette en de Aisne, hebben W; onze winst vermeerderd. Plaatselijke aan vallen hebben ons toegejaten vooruit t ga-ar» op de hoogvla.kt'.-n ten" Noorden en tei Oosten van Allennnt. Wij liebbcn te: honderdtftl gevangenen genomen. D -.'.'n morgen hobben wij na een lovendi geveeht een door don vijand steik geliollde purtt bemaolrtigd ten Oosten van Saney. Hs aar.tal dooeier. door ons ten Nocrden va Laffaux gevonden, getujgt fie belangrijkheid d< veriiezen, door den vijand tijdens de gevechte in deze streek geleden. Op het Vesle-front hee de vijand drio verschillende keeren tegenaai gevallen op ouze stellingen in de streek va Glennes. Hij is t'élkeris met zware veriiezen teru; gewezen. Niets te m-.lden van het overige fron — VUegwezen : Binst den dag van 16 Se; tember zijn acht vijandelijke vliegtuigen née geveld of onbreclderd en een kabelballon ve brand. Ons nachtelijk bombardeeringavlis wezen ineft g.ewarkt tijdens razige storm e regen. Meer dan tien ton sprir.gtuigen zijn a • geworpen op spoorhallen, bivaks en vlie terreinén van den vijand. Verscheidene brandi zijn vastgesteld geworden. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 17 Sep tember, -Officieel : In den nacht ondemamen wij met goc gevolg cen afzonderlijkc verrichting beide zijds lre-t kanaal Ypcr-Komen, rukten on: linies op een front van meer dan twee mijle vooruit, brachten een aantal gevangenen i en maakten mtvchiengeweren buit. Op het slagfront kwam het tôt botsinge met vijftndelijke afdeelingcn,die aîzoaderlijl patroeljesondememingen aangingen in c omgeving van Mo eu vr es en bij Gavrellc-} In de omgeving van Fauchy en Oppy I richtten wij nieuwe posten in. — Avondbericht. — Uit het- Zuidclijk deel van ons front brachten onze patroeljcs dezen avond eenige gevangenen weg. In de omgeving van Ploegsteert en Oostelijk van Yper schoven wij onze Unie licht vooruit. Van het overige front niets t? melden, behalve wederzijdsche artilleriebedrijvigheid in de verschillende sectors. m» mm mwLMmm* (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 18 September. ~~ Uit het grooto hoofdkwartieî : Oostelijk de Cerna staan de Bulgaren sedert den 15 September in den strijcl met Fransclien, Serven en Grieken. Tôt afweer van den vijand zijn ook Duitsche bataillons ingezet gewoa-den. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 18 September. — Ambtelijke mededeeling : Albanie : Een deelsaanval der Iteliancn langslieen de kust werd afgewczen. Op den hoogtenrug Zuid westelijk van Berat, waar wij onze linies Zuidwuarts vooruitgeschoven hebben, werden vijandelijke a an va lien terug-geslagcn.(BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 16 September. — Van den gene-raaistaf : Macedoniscli front : Na korte artillcrie-voorbeieiding vielen Italiaansche cenhedcn onze stelling Oostelijk de hoogte 1050 aan, doch werden door vuur teruggeslagen. Van het dorp Gradesnitza tôt den berg Ichaun waren er binst gansch den dag hardnekkige infantcriegevechten vôôr onze nieuwe stellingen. Oostelijk van Gradesnitza, Noordelijlc van Dobropolje en bij het dorp Zborske, wezen onze eenheden door vuur aanzienlijko vijundelijke kraçhten terug, waarbij zij hem zware vorllezen toebracliten. Zuidelijk van Gewgheli Werden Engelsche vel'kermings-afdeclingen door vuur verstrooiû. Bij Doiran was het artillerie vuur van weerskanton tanieljjk hevig. Verscheidene Engelsche verkenningsafdeclingen, die onze Zuidclijk van Doiran vooruitgesehoven stelling na-derclen, werden vtrjaagd. Kuitsch-Oosleiiriilisch-Ualiaaîische Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 18 September. — Ambtelijke mededçeling : Da Italiaan zette zijn insi>3nniug9n voort om in 't bezit ta yeraken van onze stelling op het gabied van den Monte Pertiea. Het doel zijner ■ aanvallen van gister, efôor hevig artillerie- en mijnwerpîvsvuur begeleid, was do Tevsson-rug, l tegen Welken hij vijf maal storm liep. De vijand > werd telkens m verbitterde lijfsgevechten terug-t geslagen. j A?,n den Monte Tomba en den Monte Solarolo . werden vijandelijke naderingspogmgen verij-j deld. Op de hoogvlakte Oostelijk van Asjago - bijwijlen zwaro artiUeriegevechten. s Talrijke vijandelijke vliegers wierpen bommen i af op verscheidene plaatsen acliter het front i en in het Etsch-dal, zonder noemenswaardige schade aan te riehten. g (ITALIAANSCHE MELDING.) n ROME, maandag 16 September. — Offi-■t cieel : n Sterk ondersteund door hevig en nauw-r keeirig artillerie.vuur, deden onze infunterie-n afdeeiingen dezen morgen, in de streek Et Noordelijk en Noord westelijk van elen i- Grappa, koene overvallen tegen de vijan-n delijke linie, verbeterden aan enkele plaatsen 5- de reeds bczette steîlingeij en maakten tnl-t. rijke machiengeweren buît- Wij teldcn tôt i- liiertoe 321 gevangenen, waaronder 5 offi-r- cieren. Op de rest van het front nrtilleric-r- wei'kingen met onderbreklngen, en bedrij-5- vigheid van patroeljes £ 6em - susahapp ^llîk Antwoord verwacîit 3- Den Haag," 17 September. — De parle-!n mentaire verslaggever van de Daily News verneemt uit dlplomntische kringen, dat d< Vcrbondenen cen gemeenschappelijke nota _ zouden opmaken, die zich zou urtsprelcer over den toestand, geschapen door di ^ Oostenrijksche nota en de vredespogingen r- De noodwendigheid van zulke verklarinf re worelt in diplomatische Amcrikaamscht^ krin n gen uiteengezet. Men neemt daarbij hel n stand punt in, dat de Oostenrijksche not; onbepaald is en dat voorstellen tôt vredes n besprekingeri van Duitschiand moester ;e lcomen, wiji Duitschiand" de hoofdvijand is e Er worelt ook betoond, dat de Vcreenigde aanhoudende vragon; gelief het te veront-schuldigen, don Pablo, sprak Jeanne. — Die vcrschooning geef ik gaorne aon mijnen jongen neef. Als hij verlan g t deze plaatsen van dlchtbij te zien, zal ik ze hem geheel aantoonen als hij met zijnrn vader naar S. Domingo lcomt. Belofte is bijgevolg schuld. Ik spoed mij er bij te voe.g"n dat ik in de stad een veel aangenamer verlilijf heb, ' waar 11c het grootste deel van mijnen tijd _ eloor'oreng. Anders zou men mij waarlijk reeds in mijn oud kasteel eloodgevonden hebben. : Carmen, die nevens de onderwijze»res zat, boog zich met ohrust naar deze kirttste, die zeer bleek scheen : " — Zijt gij ziek, madame? Men zou zeggen dat gij het bewustzijn gastt veriiezen? Indcrdaad, niettegenstaande heldhaftige ^ pogingen om zich goeel te houdeîi, schecn mistress Brown al hare lcrachten te verlioz^n; haar hoofd waggelde van rechts naar links, 1 zij gevoelde zich zoo ongesteld dat zij vreesele elken stond tien gi'oneie te vallen. ■J Zij had echter den moed te antwuorden : — 't Is niets, Carmen; die vreeselijkc a hoofdpijn plaagt mij opnicuw, lk zal aan uwe stiefmoeder vragen mij te mogen ver-wijderen.Men stond van ta tel op. De twee mànnen waren naar de rookkamer gegaan, die aan het salon paalde. De o'nde-rwijzeres naderde om hare vraag tôt madame te riehten, toen de»3, haar on-derbre-k nde, zegde : — Wat zoucît ge mij aitngenaam wezen, dame, indien gij u zooals gewoonlijk, als geen vreemdelinge wildet bescbouwen en een uur met ons in de familie doorbrengenl Ik zou wenseben dat deze heeren de uïtvoering Itoorrten van het gewrcciit van Haydn, dat gij met Paepûtn zoo meesterlrjk op het klrt-vic-r speeMj; gij jsnlt mij vervolgens helpen om de tltee «p te diemen; tôt op dit oog-nblik houd ik u gevan-g n. Jeanne legci-c het zoô :";n boord, gebruikte zulke mawierm en wist zoo de gepaste woeir-dm te vin dm, dat weigeren niet mogelijk was. Voor ditraaïl. onderv.ierp mistress Brown zieh opni àW. Zij k'-n niet ajndri.ngen om te veifcvekkeii, e'vzr liasdelwijze zou le z«nder-Uïi-g voorkomen als vreenidelingen een bcziick op het. kast?el afleg'geïi. Zij nain 1 r breiwclk en zette zich in eeaen koek om zaîks voort te zetten. — Di ■ ko-zijn is een fliuke gast, een aan-vallig persoem, merlcte mevrouw de Sapin-covirb op. Wat er van, Paquita 'i Behaagt hij u. Mistress Brown, angstig zijnde en geer woord willende veriiezen, lichtte het hoofe op. Het jonge meisje glimlachte en werd rood doch antwoordde niet. Dit stilzwijgen gold eene bevestiging. — Hij staat mij geenszins aan, fluisterdi Carmen aan het oor harcr onderwijzeres Hobt gy bemerkt, dame, hoe valsch zijr oogslag is, hoe hij aïs een verrader in cei tooneolstuk voorkomt? Ik zal, gelukkiglijk hem niet iiawen- — En wie zal. bijgevolg,. met hem trou Wt'ii ? vioeg mistress Brown op denze'fdei toon. — GTj weet het niet? Ik dacht dat onzi vaeler er u een woord had over gezegd. —- Er is spraak van eene echtverbinteni tusschen ko zijn Pablo en nie ht Paepiita maar ssst.... spreek er niemand over, 't 1 een geheiiu. . Jeanne kwam er juist tilpsehen en zich naa de on'iwwijzeres keerende, zegde zij : — Madame, laat dit breiwerk rusten en gee ons eenige deuntjes ten beste. Op die wijze zu! gij dezo oneiankbaren te.rug brengen, die or voor den sma.sk eener Rigaret hebben vorlatei Eva nam plaat# aan bet Clavier en liet eenig tonea b'»rec • l't Y errais t.) fcittff'r-r» 'rMifinwii n iVri,i ri Stiten niet willens zijn cen vrede aan te nemen. die het Oosten aan liet Westen zou ten offer brengen, en dat zij de ophefîing van het verdrag van Brcst-Litowsk en de ontruiming van Roemvnië, Servie, Monténégro, alsook van Frankrijk en Bclg'të zul len ver gen. In Fransche diplomatische kring"n neemb men het stmdpuntin, dat de Oostenrijksche nota cen krijgslist is, met het doel, de Vcrbondenen te verdeelen op het oogenblik dat de oorlog zich in hun voordeel Wcnelb. Op de verklaring van Balfour —(die bij esn feestdisch zegde dat het ihgann op Oos'ï.n-rijks nota niets praktiscli kan afwerpen) — zal, naar men meent, een stellige verklaring uit Parijs volgen. - D n Huag, 18 Saptomber. — Een half-ambtel'ijke melding Uit Loijden zegt, dat het antwoord der Verbondenen binnen woinige dagen te verwachten îa. — Washington, 18 September. — Het antwoord der Vereonîgde-Ststen aan Oostenrijk-Hongarië werd dezen namiddag bij het Zweed-sche gezantscbap besteld om naar Weenen overgemaakt te wortien. — Zurich, 18 Saptember. — Daily Express meldt : Het Engelech ministerie komt donder-dagnoen om 12 utlr samen tôt het nemen van een basluit over de vredesbetrachting van Ooetenrijk-Hohgarië. Lloyd George ia nog immer bedlegettr/ IN DE LUCHT. Berlijn, 17 S'sptemb°r. — Ambtelijk. — 11rots vijandelijke overmaeht en duister weder hebben onze luchtatrijdkrachten boven de slachtvelden van Verdun, den 13,14 en 15 Septembar, weder-om uitslagen verkregen, eenig in hun aard, Da meerdere kampstrijdkracht van onze jacht-vlicgera hebben onze werkvliegtuigen en ouze ballons toegelaten de vrchtende landslcrachten bijna ongehinderd steun te verleenen. Gedurei de die drio elagen hebben onze jaehtvliegeniers 44 vliegtuigen en 8 ba.llons afgeschoteii. Veststellingen naderhar.d gedaan hebben de geialien in de legerberiehten opgegeven nog verhoogd. Aan 't gehoÉlé front werden den 13 September 21 vijandeUjice vliegtuigen en 1 ballon,-don 14 September 46 vijandelijke vliegtuigen en 15 ballons riaar beneden geschoten. Het jacht-eskader II behaalde den 14 Saptember hwl alleen 13 lUchtoverwinningen. Tweo jachttafels verlioogde het getal harer zegepralen tôt 100. Do aanvalsgeest van onze jachtvliegers wordt gekenmerk^ eloor do volgende uitslagen : don 14 September braeht opperluitenant Buse.her alleen 6 vijandelijke vliegtuigen tôt- afstorting, opperluitenant vrijheer von Boernigh en lui tenant Muller schoten gedurende die dagen 4 vijandelijke vliegtuigen naar beneden, luite» nant Hauaoman vernietigde m de laatsto dris dagen zevejj vijandelijke vliegtuigen. D1 vijand verloor 95 vliegtuigen en 25 ballons gedurende de drie dagen, tegenover slechts 10 vliegtuigen en 27 ballons langs onze zijde. Het voorbarig triomfgeroep der vijandelijke gazetten wegenS hare overlegenheid, heeft van onze vliegers een waarachtig Duitsch antwoord ontvangen Den Haag, 18 September. — Central News verneomt uit Parijs : Da vijandelijke vliegers deden herhaalde pogingen om boven het midden der stad te.goraken. De stoffelijke schade is zeer beduidend. Een groot getal zware bommen werden naar beneden geworpen. Nederlandsclis Staîen-Generaal DEN HAAG, 17 September. — De konin-gin opende heden den nieuwTen zittijd der Statcn-Generaal met de volgende aanspraak: Het is mij cen behoefte, voor de Staten-Generaal openlijk de zorg en de smart uit te spreken, welke de buitmgewone noodtoc-stand van niijri volk, met hetwelk ik onop-* houdend leef en gevoel, in mij verwekt. Des te grooter is de danlcbaarheid, waarmede ik jegens God vervuld ben, nu de vrede in ons land bewaarel blijft. De nog steeds voortdurenele wercldknjg vorelert van gansch on» volk ook verder zware offers, die, naar ik vertrouw, bercid-willig gebracbt worden. Niettegenstaanda ernstige mocilijkhcden,ten geyolge van welke ele ecemomische toestand cen immer ernstiger karakter aanneemt, blijven onze betrekkin-gen met aile mogendheden van vriendscliap-pelijken aard. De verplichtingen, die elen neutralen Staten opgelcgd zijn, zal ik met onveranderde stiptheld en beradenheid na- komen. . . De beproefde eensgez.indheid der natic helpt mij bij mijn onwrikbaar inziclit, onze onafhankelijkheid tegen a!len aanval tôt het uiterste to verdedigen. Zulks belet niet elat er naar getracht worde, de lasten der mobilisatie zonder v^rmindering des legers zoo mogeJijk te veriickten. De verwijdering van liet op de tijdsomstandlgheelen gegrond ge^brck aan noodwendige levensmiddelt-n blijft het voor-werp mijner voortdurende bezorgiUieid. Ik ben er op bedacht, de daartoe. sti'ekkende maatregelen zoo weinig dTukkend mog lijk te maken en de zekerheid van de rechten der bevollcing na te streven. Thans reeds worelt volledige opmerkzaamheid geschonken aan 1 de maatregelen na den oorlog, die zoowcl ; hier te lande als in de koloniiin moct n gc-'• troflen worden, om aan de zoozeer gestoorde i liandel en nijverheld de noodige verUchtin-' gen en hulp te verse ha ïï-n. 1 De toestand der staatskas wordt steeds zorgwckkander en vereischt elringendst mo-1 gelijke beperking der uitgaven. Daarnaast , zullen grondige maatregelen tôt verhooging . der mddelplen niet kunnen uitblijven. De troonrede sloot met een mededccl;,'.g der op het gebied vun binnenlandschc poli-i tiek ontworpen maatregelen. IN RUSLAND. 1 De gewoeen oorlogsminister Sv.chomlinow \ooi den kop gaschotent — Het Franscli blad Petit Journal verneemt Uit S. Pe£ersburg, dat do : gewezen «orlogsrninietor Suchomlinow, een tier hoofdaanloiders van den oorlog in Rusland, L wegens deelneming aan de laatste samen-1 zweringen (tegen do Bolsehcwiki) voor den kop ' gesohoten werd. Nieuwe aanhoudingen. — S. Petereburg 18 September. — Da gezanten der Verbondenen 1 bij het Roemeensch hof te Jassy, die n» het slniten van den vredo tusschen Duitschiand <-n ! Roemenië, naar Rusland gekomen waren, zijn nu, op bevel der Bolsehewiki-regeering in staat • | van aanhouding gesteld. Het betreft de gezanten ' van Engelanii, Franlcrijk, ïtaliB en de ^ ree-nigele-Staiten.f DUITSCHLAND. — De bifeenroeping det t hoofdkommissie van den Uijksdag. — In de s besprekingen We'lke tusschen de leiders del i. meerderheid spartijen van den Rijksdag e maandag gehouden werden, was men hel Ieens geworden om de hoofdkommissie van den Rijksdag vrij dag aanstaande bjjeçn t<

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes