t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1402 0
10 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 December. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zc7rn31r4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

LaMimwMangBii. XXI IJLtîL» JULLJIIA/UU (A/fAs VI OUV^VO U-U-C-Li» ' ' **"» een groot getal belanghebbende landbouwers uit aile streken van Oost-Vlaanderen bijg woond, zoodat ze in de ruime zaal moest ge-houden worden. De heer volksvertegenwoordiger MAEN-ÎÏOUT, die de bijeenkomst voorzat, gaf de volgende linb'ehtingen : Kleine gerst, 25.000 kilo beschikbaar. Kainiet, 30.000 kilo, tegen 13 fr. de 100 kilo. Beide axtikels te verkrijgen door het Indienen van de gewone liisten. Svlfaat en superfosfaten mag men even-eens aanvragen, tegen 2.10 fr. per eenbeld voor de enkele en 2.25 fr. voor de dubbele. Paspoorten. — Voor reispassen naar Franlcrij k en Engeland zicb te wenden tôt den arrGndissementskommissaris ; voor Ne-derland tôt den Nederlandschen konmil, woenende Antwerpschensteenweg, te Sint-Amandsberg (Gent). Melk. — Er is veel gebrek aan melk ; de landbouwers diencfc se naar vermogen af te etaan tegen 0.50 fr. den liter. Paarden en vee. —- Zionder uitstel moeten de gemeentebesture» den inventaris van het vee en de paarden opmaken en bij den heer gouverneur der provmcie inzenden. De bur-gemoesters en de boeromenschon dienen ook malkander kracbtig te helpen ter opzoeking van de verdwenen dieren. Die ze achter-houden oî helpen verduiken zijn dieven en zullen ook als dieven door het gerecht ver-volgd worden. Door de zorgen van het Landbouwkomi-teit zullen de paarden welko wij uit den vreemden zullen ontvangen, tusschen de gemeenten die or meest behoefte aan hebben, verdeeld worden, tegen prijzen van 1000 ff. tôt 1500 fr. Men zal zo niet mogen voortver-koopon en men zal ze elkaâr moeten leenen. Oorlogsschadcvergoeding. — Woensdag zal do wet op de oorlogssehadevergoeding ter Kamer neergelegd worden. Als de wet ge-stemd is, zullen wij eene bijzondere verga-dering houden, om over de upfcvoermg en toe-passing gezamenlijk te beraadslagen. SENATOR BARON DELLA FAILLE drong aan opdat de Duitschers zouden ver-plicht worden onze gestolen merriea weder te geven. Anders zal on3 ras nog lang kwij-uen. ( Toejuichingen. ) M. DE KEIZER gaf eenige inlichtingen over het opzoeken van het vee, de verdeeling der meststoîfen en het verschaffen van melk, want wanneer goeden wil ontbreekt, zal M wederom dwang moeten gebruikt worden. De heer MAURITS LIPPENS, burge-meestor te Moerbeke, trad op dit oogenbli de zaal binnen. De heer voorzitter wenscht hem geluk om zijne terugkomst uit Duitsch-land, waar hij bijna 4 jaar opgesloten bleef. Na wederbedanking door M. Lippens vestig-de M. G. Gabriël, van Het Volk te Gent, da Randacht op de redelijkheid der schadever-goeding aan de menschen die door de Duitschers als opgeeischten gedwongen worden tegen 30 pfenningen daags te gaan werken en nog veel orger dan slaven behandeld werdea. lien moet aan die zaak ruchtbaar-heid geven, die menschen helpen in het op-maken hunner stukken en zorgen d.at er bij do bevoegde besturen ovei? ge3proken wordt" De heer advokaat VAN OVERBBK35 deelt rnede dat deze die eene leening aan-gegaan hebben, nopens hunne jaarlijkschs a fkortingen eên staat zullén ontvangen. h M. MAENHOUT steuht de gezegdena ivan M, Gabriël en wijst er op dat do per» jsoonlijke vergoeding door de wet voorzien te, en do vergadering slmfc met eene nûttige jbespreking over de beste middelen om zijn meegesleurde dieren weer te vindén. ! In de vergadering der burgemeesters, kort te voren gehouden, werden ongeveer dezelfde tlJST van hst Vee door de Duitschers achter-oGiaten in de volgende gemesnten : O. !.. V. WAVER. 26791 41875 29275 29252 29105 27431 25168 29907 14895 26908 29421 29176 29040 44879 26490 26510 29540 29325 29504 29265 26233 ">T106 26867 27219 27524 29225 26393 29275 ! 41 168 29260 41472 14875 14888 29105 25168 27131 3 14895 27118 27042 27249 29381 ; 26492 27527 26381 25232 28560 , BEGIJNENDYCK. 33191 19406-27214 18531 11798 26240 11394 ' 32640 18376 17686 20516 27531 31581 11189 ! 3358 31448 12663 17284 19177 20529 9895 31385 40350 31786 26417 15278 119706 32679 2.-G70 31297 1080 10531 9907 27517 21406 28 L35 2353 20239 27231 2053 12737 40679 -40559 21161 37449 17678 32618 12771 27841 11622 11398 18881 MESSELSROECK. j 40488 86992 27657 11654 38710 12716 43203 ! 5719 31403 18740 1640 9979 9986 28717 3802 36992 18820 34518 9964 30467 84418 1 11344 11202 43214 18066 9971 31447 21565 ' 22255 33058 9972 17601 2546 14901 40032 « 5228 9S90 14254 5032 36652 23627 40530 < 9«S5 1125 9016 9888 38212 23461 9958 : 34546 2000 8876 14651 35865 18075 9134 126S 9086 34241 12731 14514 11683 39759 , ,18713 31642 39490 8074 40521 38834 18153 , 87448 21322 24667 43999 13356 9887 9984 ! 9884 9889 9883 9976 14 1282 8230 J 57 3959 11961 9960 9957 1190 27024 8449 5990 27575 11797 8886 18593 34129 22161 36571 909 1160 31949 6966 27251 46176 11664 11312 9967 9978 30814 2668 , 9891 9962 9089 9980 40534 40551 1729 J 11126 18741 35047 13764 9973 8920 37704 9151 23794 40124 9963 9744 9975 11568 ' 629 40865 3496 : BET ECOM. 1 9879 38115 75282 11261 1898 3417 23540 ' 19620 7714 12777 26829 8078 2230 31870 ! 2733S 17242 5603 9877 20278 12562 1327 ' 13503 7942 31166 7782 25264 17667 1928 87599 9878 7122 38833 182S6 12595 8624 23935 12112 38087 31 17591 30999 5294 ÔS829 2824 12258 3782-6 35373 37017 21520 < S358 29361 2-6816 17704 8688 7117 30150 81630 40259 5251 14497 5557 8032-2 25060 1 6454 5673 6503 29329 26286 21013 8257 1 80382 9280 26812 5879 5280 7268n 27221 < &3185 24198 27643 12830 2078 2780 27020 X 89082 26932 35176 17725 27285 38455 37118 1 21668 21129 6148 11861 31258 , ROTSELAER. i 18246 31582 30264 32754 37626 9912 11400 11125 30989 19625 21038 13159 770 27051 153g 34 10825 32154 12800 9911 9910 B7998 1 9916 1272 Bericht. — De landbouwers die hunne , beesten gaan opzoeken moeten voorzien *ljn van goede bewijzen met de inschrijving ^ àer dieren en geteekend door don burge- 11 Beester hunner gemeente. h i • 28e Jaar* — Kr286 Gofisdiasst — Msgszin — Elgsndom Diiisâag, 10 DECsrahsr 1918 'T VOLK wsesssssassi w VERSCH1JNT S M A AL. PER WEEK 3 CENTIEMEN HET NUMMSR Voortijdîge Duitsclie Vredcspogingen. BELGIE BEDRE1GT. — FRANKRWKS TROUW. j Voor het Itali&ansch hoogere Gerechtshof is den 5 December het geding begonnen van j den verrader kommandant Oavalini, die ' met don vijand onderhandelde om de Ver- ; bondenen door afzonderlijke vredosshiitin-gen te verdeelen. Cavallini had echter een voorVxmc, een ' zoogezegd ingénieur Lorenzo d'Adoa, die met invloedrijke Eransche, Duitsche en Italiaansche politiokers in betrekking s tond. Door tusschenkomst van den Duitschen diplomaat von Ja^ow, kwam hij, in de tweede helft van December 1914, in onder-houd met den Duitschen politieken voorman Erzberger, later minister van het nu verval-len keizerrijk. Deze verzocht hem,mits rijke betaling, naar Parijs te ga»n om over een afzonderlijke vrede tusschen Erankrijk en Duitschland te onderhandelen. D'Adda aan-vaardde met genoegen en vroeg op welke grondslagen die vrede zou mogelijk zijn. «In algemeene lijnen moogt ge Baggen, antwoordde Erzberger, dat wij geneigd sAjn Elzas- Lotharbugen aan Fratikrijh U geven en hoegenaamd geen ooriogsvergoeding v*a- ! gen. Daareniegen moet Frankrijk on* opper-gtzag over Belgie erkmnen. » D'Adda deed opmerken dat de over-heersching vanBelgië een ontzaglijke hinder-paal voor den vrede zou wezen. Doch Ers-berger weersprak : « Luister, wij sowtsn tolfa Berlijn aan onze viijanden hunnen geven, maàr het Belgisch grondgebied vrijlaten, nooitl Wij behoeven Belgiô tegen Engeland. Wij , denken aan de toekomst. » D'Adda kwam den 3 Januari 1915 b* Parijs ; aan en verbleef er tôt den 24®. Hij kwam er in voeling met de ministers, oud-mbdsters, invloedrijke dagbladschrijvors, bankiers, nij-veraars, doch ALLEN verklaœrden dat het lot van Belgiê met dat van Frarikrvjk verbrm-den tvas. De onderhandelaar ging naar Beaflfla den negabieven ultslag zijner pogingen aan von Jagow mededeelen. Deze antwoordde t «*t Is onmogelijk. Dan zullen wij den oorlog voort-zetten, wat er ook van kome. Weet gïj dan oiat dat onze generaalstaï reeds ongenegen is voor het gedachte van Eizas-I.-otharaiesai ankel en eenroudîg aî te staan? Ho« tovaen wij kunnen overhalen om ook aan BtlgiA te verzakenW » T'halven Pebruari bereidde zlch D'Adda om nogmaals na&r Parijs te gaan, ala tax medelid van de Fransche regeermg hem vertrcruwelijk liet weten, dat generaat Qal-Heni (do toenmalige militaire gouressneur van Parijs) hem van bij zijn aankomet mu âoen aanhonden. D'Adda gaf het op en weM vervangeû door Cavallini, die nu roQt sijn verraderlijke streken t-eraohtstaat. Offleieele Mededeelingen. DIS ENTENTETSOEPEN. Londen, 6 December. — Officiel Engelsch bericht van 5 December : Onze troepen zetteden hun opmarsch voort op Keulen en den Rhijn, waar zij 's avonds de lijn Blankenhein, Oost-Schlinden, Erft, Grovenbaçh bereikten. — Later. — De Engelsche lanslers kwamen vrijdagmorgen in Keulen bin-nen. De bezetting van Trier door de Ame-rikanen had ïonder ongeval plaats. I«dep-een spreekt lof van htm onberispelijke houding. — Londen, 6 December. — Het derde Amerikaansch leger bereikte de l^)n Udelhoven, Dorkweiler, Landach, Driesch Todenroth, Nard, Woresbach. — Londen, 6 December. — Men ver-klaart ofîicieel dat de intrede der Entente-troepen te Batoem, te Balcoe en in andere plaatselijkheden van Transcaucasiê voor ! ioel heeft de bepalingen te stevmen van ien wapenstilstand met Turkije en de orde te handhaven in streken, waarover ' Je bepaalde oplossing overgelaten •woïdt ' aan de beslissing der vredeskonferencle. — Londen, 7 December. — Ofîicieel : Gister bereikten onze troepen de aîgemeen ■ lijn Rîiombachweilers, Westelijk-Berg-hteim, Wevelinghoven. ; Meestsrssbap io âs Lssht- i LONDEN, 8 December. — Reuler ver- 1 icemt uit ofïicieele bron dat de 2000 1 vliegtuigen, welke Duitschland moet le- î veren, weldra in handen der Verbonde»ea zullen zijn. Sedert 1 Januari 1918 verloor [ Duitschland in 't geheel 6000 vliegtuigen. < De Verbondenen verloren er veel min, î îoodat hua overmacht in de lucht thacs ; yerpletterend is. Op een Mljn gsloopsn. Londen, 6 December. — De admfrtji- 1 teit kondigt aan, dat het Engeïsoh oor- - .ogssohip Cassandra in de Oostzee op eea j inijn liep te middemacht tusschen wo«ns- t lag en donderdag. Het schip zonk een 1 rarnadifin. Elf led«i der bemaiming ont- I jreken; men denkt dat zij door de ont- ] jloffing gedood werden. De overige be- ; nanning werd gered. J Tegenmaatregelen. Volgens een /iauas-telegram zijn Fran- f che en Engelsche krijgsgevangenen in e n 1 :amp in Saksen zoodanig mishandeîd ge- ] vorden, dat maarschalk Foch, t'akkoord J ( net de bondgenooten, zou besloten heb- I ] >en krachtige tegenmaatregelen te neuaen. J 1 De Vredeskoneracls. OPENBARE OEBSDEN. Door een apostolischen -encykliekbrieî Tic ht aan al de bisschoppen en de geeste-kheid van gsnsch de wereld, noodigt de îus hen uit openbare gebeden in te rîcii-n tor gelegenheid der vredeskonfe-ncie,DE KRIJGSGEVANGENEN. Berlijn, 8 December. — De bijzondere immissie, door de internationaJe komrûiesie in den wapenstilstand gelaat met hoi iderzoek der vraagstukken befcrekkolljk i krijgsgevangenen, hield haïe afzonderlijke srgadering. De Fransche kolonel Denain, )orzitter, eischte voor dé gevangenen ooter vrijheid in Duitschland. De Duitgohe gevaardigde stelde wederkeerige toege-ngen voor. Kolonel Denain weigerde, lar de voorwaarden van wapenstilstand geen melding van doen; b}j de onderhan-•lingen over de verlenging van den wapen-Estand, die den 12 December zullen be-unon te Trier, zal hij bepalingen a-angaande î Duitsche gevangenen voorstellen. Wilsoss Sels. PARUS, 6 December. — Wilson ver-n gt zijn aankomst 24 uren te vertragen. en 13 December te Brest, zal hij den >lgenden clag te Parijs aankomen. la Zwlîssrlaafl- De vertegenwoordigers aller dagbladen m romaanscli Zwitserland, te Lausanne srgaderd, hebben eenparig, om hunne uitschgezindheid, het aftreden geëischt 5r leden van den Bondsraad Schulthess uller en Decoppet, onbevoegd om Zwit-rland bij de vredesbesprekir.gen te ver-igen'woordïgen.Oedwongan terapavs, Parijs, 6 December. — Volgens de fi-uicieele bepalingen der voorwaarden an wapenstilstand, mag Duitschland de ypotheken op spoorwegen, mijnen en idere onderaemingen niet vervreem-;n. Aile in Frankrijk en België gestolen aardijpapieren moeten teruggegeven orden. Elzas-Lotiiarlaetn- PARIJS, 7 December. — De Nationale ergadering, te Stradtsburg vereenigd, :emde eenparig een verklaring, voorge-:eld door gansch een groep, zeggende dat a Nationale Vergadering, bezorgd om och m Frankrijk noch bij de neutxalen ach bij d«n vijand den min s t en twijfel te .ten bestaan nopens.de waarachtige ge-oelens der Elzassers en Lotharingers, aststelt dat een tegenovergesteld betoog echts het werk was van een onbedul-ende minderïieid oî van Duitsche agen-;n.Zij verklaart zich -pleçhtig de trouwe ertolker van den standvastigen en on-eranderlijken wil der bevolking van Izas-Lotharingen, reeds in 1871 totBor-saux uitgedrukt. Zij aanziet het voor amer als het onschendbaar en onver-reemdbaar recht der Elzassers en Lo-îaringers, leden der Fransche familie ; blijven. De Vergadering aeht het haar plicht, Doraleer uiteen te gaan, op hare beurt it ambt van Elzas-Lotharingen te ver-Jndigen, onbetwistbaar en bepaald bij rankrijk heraangehecht te blijven. Deze proclamatie zal in aile gemeenten ïn Elzas-Lotharingen uitgeplakt worden. Oaîsigeaiiig, Berlijn, 6 December. — De Duitsche gatie te Berlijn meldt, dat een Itali-tnsch ministerieel delcreet de onteigening iveelt van het Palazzo Caîfarello, zetel îr Duitsche ambassade te Rome. Duitseh-nd verzocht Zwitserland, daar tegen protesteeren. Illtalre Teggcravoiutls ln Onltschîand» Volgens het Poolsch blad Gonice Kra-nvslci meldt dat verscheidene rëgimenten m het Duitsch leger, gelegen te Grodno i in andere garnizoenen, naar Berlijn op-kken oîn de voorloopige regoering omvoi werpen. Zij verklaren zich « keizertrouw > i zijn aangevoerd door officieren van het ich der landjonkera. Op weg naar Berlijn sbben zij de Poolsche dorpen Miendirzeeza i Bialagowitantinow en een aantal andefe >rpen vorwoest en geplunderd. De Pool-he regeering van Warschauw heeft een ■aohtdadig protest bij den Berlijnsohen inister Ebert ingediend. —rTTrm—i Nlsuw MfriistsrlB la RosmsnIS- De koninklijke familie is teruggekaerd lar Bucarest. De regeering is samengesteld als volgt ! jorzitter en buitenlandsche zaken : gene-al Coanda; binnonland t generaal Vaitoi-10 ; oorlog : generaal Grigorisco; ondorwijs s Poni; openbare werken : Aughel Salignys ] adbouw : Fotin Enesco; financiën : Ose. . iriacesio; justicie : Buzdugan; handel : -. Cotesco; ministers voor Bessarabiô t ; onletz en Oinourean. NI.iuw R08mpnI8. ; Nieuw Roemenië vormt een eenwezigen aat tusschen den Dnjester, de Pruth, dan i >nau en de Theiss. De hand reikend aan n Poolsche, Tschecho-slowakische en Sef- j '-Kroatische geburen, zal hij voortaan n sterken dam uitmaken tégen allen litschen aanval op de Europeesche vry- : Onze Voi'stea te Papys. Pai'jjSj 0 December. — Koning Albert en ins Leopold bezoohten het Belgische evluchtsoord van Courbevoie, wa« Bel-sche ouderlingen en soldaten, aisook ?ansche gekwetsten opgenomen zijn. De oning onderhield zich gemoedelijk met ikwetsten en ouderliiigen en werd overal > geestdriftige toejuichingen onthaald. — Parijs, 6 December. — De Koning en '. Koningin woonden een ontbijt b^ in het inisterio van buitenlandsche zakan en >gaven zich vervolgens, wa.rm toegejuicht, iar het stadhuis, waaP een ontvangst ln-richt was. De voorzitter van den municlpalaa B&ad de prefekt van het' département der >ine zegden de Vorsten eerbiedig weîkom. Do Koning dankte, den lof sprekwnde in Parijs, waar gedurende vier jaren meer m ooit hot hart van Frankrijk klopto. Dan is het zeker van zijn bestemmingen, nu het zegevierend. De Vorst brengt aan J-rijs den groet over der bevrijde Beigitche oden en de wenschen van BelgiS root de ootheid en den voorspoed van P«3js. Eon tusschenmaal werd dan opgediend, ïarblj levendige heildronken gewiasald srden. De Koningin, vergezeld van Mad. Poinearé, szocht het hospitaal Cochln, warm teege-icht door de gekwetsten en de menigte. Om 19.30 ure verlieten de Vorsten Parijs i bestemming voor Brugge. Zij wwfden lar de Gare des Invalides vergezeld door >n Voorzitter der republiek en Mad. Poin-»ré. De menigte juichte de Vorsten nit-mdig toe. Bij hun aankomst ter etaiie ai'den zij begroet door MM. hoofdminâster émenceau, de ministers Pichon en Leygues, > generaals Mardacq en Duparc en lord erby, Engelschan ambassadeur te Parijs. en afdeeling infanterie vormde da eere-acht. Ook prins Leopold drukte de hand m MM. Poincaré en Clemenceau en «an heidene peraoonli.ikheden van Parijs. Krsdlstea voor 6a VeF&osâsoBB. Naar uit New-York gemeld werd, h©eît Mac Adoo medegedeeld, dat de fcre-eten aan den Verbondenen tôt 8 mil-ïrd 200 millioen dollar beloopen. Be Fraascàs Leening. Naar wij hooren, meenen veel menseben, at de Fransche bevrijdingsleening 21% illiard ingeschreven en 19% milliard ;stort kapitaal opbracht. •— Is 47 % illiard samen, zegge-n ze. Dat is verkeerdT De totale opbrengst 27 milliard, 853 millioen, 251.000îrank aarop 19 milliard, 720 millioen, 102.000fr erkelijk gestort zijn. 't Is overigens al in rond sommeke ! Tiirkscîis MIsdaden- Nog vôôr de aankomst van de vloofc der erbondenen te Constantinopel, hebben de lar in het Parlement vortegenwoordigde rioken voldoening geëischt voor de vol->nde misdaden : 1. Bloedige uitroeiing van een millioen ischuldige Armenen; 2. Uitdrijving buiten de staatsgrenzon i verbeuring der goederen van 250.000 rieken; 3. Bloedige uitroeiing, na de oorlogsver-aring. van 550.000 Grieken; 4. Vermoording van 250.000 gemobiîi-erde Grieken in de arbeidersbataillons? 5. Afschaffing der vrijheid van handal; 6. Mishandelingen op de Arabische natie. asslag op 8en Repabîleksvoorzlttgr- LISSABON, 6 December. — Door een îrsoon werd, zonder hem te trefïsn, n pistoolschot gelost naar den voorzitter ;r Portugeesche republiek. De plichtJge erd aangehordfr>. Gengraal ûs Gasteirau- Den 17 November laatstleden, midden n ontzaglijken toeloop van geloovigen, ng generaal de Castelnau, de redder in Nancy en de held van Grand-Cou-nné, vergezeld van zijn zoon kapitein i Castelnau, van een kolonel van ziin aî en van een ordonnance-officier, te ancy 1-aiielen voor het koor der kerk m Notre-Dame de Bon-Secours (Onee ive-Vrouw van Goede Hulp), deed er n ingetogen gebed en offerde er een armeren ex-voto, deze woorden dragend-NOTRE DAME DE ÎBON-SECOURS ETERNELLE GRATITUDE Nisi Dominus custodicrit civitatem, frustra vigilat qui eustodit eam. AN O.L. VROUW van GOEDE-HULP) (EEUWIGE DANKBAARHEÏD.) ndien de Heer over de stede niet waakt,) d hij die haar bewaakt, vruchicloot de jvacht houden.) Generaal de CASTELNAU. 12 Sentember 1914, ENGELAND. — Verledene v/eek had Chelmsford de begrafenis plaats van tenant Frans Vrencken, van het 2« Jars te voet en van zijne verlooîde m»-îier Van Santen, met twee dagen tus-lenmimte gestorven, hij aan de gevol-ti eener kwetsuur, zij aan de gevolgen r Spaansche ziekte. FRANKRIJK. — Treinbotsing. — De •léans-express kwam bij de ssatie van 5uny-sur-Loire in botsing met een iin Amerikaansch® levensmiddelen. Er n tien dooden en 25 gekwetsten vast-steld. Andere slachtoîîtirs ligfeen nog Duia' i Ausr. Yan Iseghem, uitsrever voor denaaml. mn.afsch, tDrukkeriJ Het Volk », MeersteeR, nr 16, Gent, dagblad door de censuur toegeiaten. iur uo censuur Luegeiaten. la MesRlng der Katholtefa) WerkliedsD vas Gent Vrijdagavond heeft te Gent, in het lokaaî let Volk, Oudburg, een zeer bolangrijbe a talrijk bijgewoonde vergadering plaats shad der afgevaardigden van de maat-?happijen bij den Anti-socialistischten i^erkliedenbond van het arrondissement ent aangesloten. De voorzitter heer Gustaaf Eylonbosch rengt vooraf hulde aan Eerwi Pater Nuyens, loek en gazond uit zijn ballingschap uit luitschland teruggekeerd en aan den goe-an, trouwon vriend Ferdinand De Clercq, io sinds 25 jaar op voorbeeldige wijze nariens de werklieden van het arrondissement ent, het ambt van werkrechter waarneemt-•at dubbel hxddebetuig werd hartelijk to»-Bjuicht.Vervolgens doet de voorzitter de volgende îededeelingen : a) Het is billijk zooals in December 1917 ;eds werd voorgesteld, dat de gedachtenissea an Z. D. Hgr Mgr Stillemans en M. Arthur "erhaegen door een gedenkstuk onzer dank-aarheid vereeuwigd worden. Wie dienaaa-aande gedachten heeft, mag zo schrifie-jk bij het bestuur van den Bond te kennen svem. b) Ware het wenschelijk de benaming' an den Bond te wijzigen, bijvoorbeeld Xet Volk, K&tholieke Werkliedenbond? In volgende zitting kan dienaangaando an bepaald besluit genomen wordon. c) Wijlen heer Arthur Verhaogen heeft den iond eene gift ten bedrage van 3000 fr. agelaten. Aan de familie werd eene bedan-ing gezonden. d) De lessen aan de jongelihgen zullea innen kort hernomen worden. e) Met de Gentsche fabrikanten hebben wfj n de socialisten een belangrijke bespreking ehouden, met het gevolg dat de metaal-, ouw-, druk- en schildersbazen dadelijk erklaarden de werkliedenvereenigingen te ullen erkennen. Nadien hebben de weef-ibrikanten laten weten dat ze met de ve*-sgenwoordigera der werkliedenvereeniging» e voorwaarden van loon en werk zullea espreken. Wat de Koning gevraagd heeft, rordt bij ons aldus reeds in de praktijk g»-teld.De vriend Wallijn, bestuurlid onzer m#-aalbewerkersvereenlgtng, verschaft inhebr ingen over de overeenkomst t-usschen de ereenigdo werklieden en de gesyndikeeirâ» atroons gesloten. Arbeiders 0.60 fr. in laats van 0.30 fr. ; leerjongens 0.30 fr. tôt .45 fr. per uur in plaats van 0.10 en 0.20 ff,,, elijk het vôôr den oorlog was, de stielmaa-en : 50 per cent verhooging op de vroegere jonen, daarbij voor allen 0.15 fr. per uns uurtetocslag. Overuren 3 voor 2, zondag-rerk dubbel loon. Voorloopig 60 uren in d» ,-eek werken, nadien 54 uren met toepassing er Engelshe week, 't is te zeggen den zateï?* lagnamiddag niet werken. In elk werkhuî# rordt een fabriekraad ingoricht ten elnd» :e kleine geschillen te veroffenen ; voor Igemeene grootere belangen, komt, gelijk a" het bouwvak, een verzoeningsraad w» tand ! ( Toejuichingen). In de bouw- en textielnijverheden zijn d* oorbereidende werkzaamheden in gang, let ia dus de triomf van den vrede ! M. Max Storme vraagt radikale afschafr ing van het zondagwerk en M. Adolf Va» 'Jaanderen treedt op voor de werklieden dJ|> ot. het laatste toe in Gent en elders voor des )uitsch gewerkt hebben, doch in de laatst* agen geen loon meer ontvingen. M. Emiel Vandermotte antwoordt dat dis aak in het gemeontebestuur van Gent ove#« .'ogen wordt, on hij zal aandringen om vooJ e belanghebbenden voldoening te bekomen. t Ware echter goed ook bij de andere betrok» :en gemeentebesturen dezelfde voetstappefc an te wenden. Men behoeft de namen die* ,-erklieden bij de gemeentebesturen in t* enden. M. Bené De Bruyne verstigt de aandacht p de noodzakelijkheid der propaganda tea oordeele der vakvereenigingen, die ntt, leer dan ooit, voor de werklieden eene oa» nisbare noodzakelijkheid geworden zijn, angezien aile arbeidsaangelegenheden doof e vereenigingen geregeld worden. /) Men zal de namen der gesneuveldea an de aangesloten maatschappijen verza» lelen, ten einde er eene eerelijst van op t» iaken. g) Voor het nieuw lokaal werden doof ouwmeest-er M. Jozef Haché drie bruik» are plannen opgemaakt. De tjjdsomstandig1 eden zullen moeton uitwijzen 't welk vatj e drie kan uitgevoerd worden, (Slot volgt^ 08 kwestie «Jer MaFken. Vele menschen meenen dat er op da mrken een verlies gaat zijn van 10 ce», emen per mark. Zulks is onjalet. Er weui ier enkel kwestie van Brusselsche banken ie de marken welke zij van kîiënten fa» epot ontvangen hebben, willen omzetten i franken, mit* 10 centiemen per marie erlies. Wat van den anderen kaat uit Brus*! ameld wordt is gerustetellend. Krachtenji e maatregelen door de regeering te treffei» d het Duitsch geld ten voile uitgowiseeld rorden tôt een bedr&g vas 1000 mark [.250 fr.); om echter smoickelarij of bedrog 5 beletten, zullen waarborgen vereischf 'orden aangaande de waarachtigheid van et bezit. Wat de personen aangaat die meer daa 300 mark bezitt-en, zij zullen hun geld igen gangbaar geld kunnen uitwisselea . joara de Nationale Bank in staat zal zijn m er de terugbetaling van te bewerkstelli» m. In afwachting zullen do sommen waar-v*or men zou beschikken voor loopondo ikening kunnen gedeponeerd worden en Let voordeel benuttigd. Personen en niaatschappiien (banken) die ch bezig houden mot den wissel, zijn ver-)cht eene lijst in dubbel op te maken van s marken, vreemde biljetten en gemoente->ns welke zij in kas hebben en die lijst nnen do clrié dagen t« zenden : Ministerie m geldwezen, Wetstraat, 9. Brussel. Vool }t tiitwisselen dor marken vp-ii. de bijzon-sren ztdlen andere maatregelen genomen orden. uîft aan BulnlS- Pariis, 7 December. — De Figaro zog* it markgravin Arconati Visconti aan elgië het kasteel Craesbeek met de kunsfc-erken en het park ten geschonke gaf. D« jschenking werd gedaau als hulde van ^fTrz-w»/î^»ir»rr vnni»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes