t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

373 0
06 september 1913
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1913, 06 September. t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Geraadpleegd op 06 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2r3nv99t98/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

q*l pu Tweede Jaargang. — Nummer 36. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMEN. Zaterdag 6 September 1913. NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOR EN BOOR HET VOLK VOOR TAAL EN VRIJHEID ïödsfen T^oruitsti^^encüag^anaig^ Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Br&gge en de Provincie West-Vlaanderen. Aankondigingen : Den regelfr. 0.20 ■ Rechterlijke aankondigingen■ 1.00 Voor reklamen en langdurige inlasschingen, zich te wenden tot het bestuur. fr. 2.00 Abonnementsprijs : België, één jaar Buitenland, vrachtloon erbij. Boekwerken waarvan een exemplaar ioegeiondtn wordt geven recht op aankondiging, twee exemplaren op beoordeeling. Bureeleq van 't Blad : 33, Wollenstraat, Brugge. Telefoon 589 Men wordt verzocht alle artikelen en mededeelingen, evenals de briefwisseling, rechtstreeks naar den Bestuurder, te zenden. Alwie verlangt 't « VRIJE VLAANDEREN » regelmatig tot einde December 1913 te ontvangen abonneert zich voor fr. 1,00. Zie lnschrijvlngsbewljs op de 4debladzijde. ü£* 't VRIJE VLAANDEREN Is verkrijgbaar bi| Edward Bossier, Gazetverkooper, Philipstockstraat, 6, te Brugge. Belangrijk Bericht. Vele kiezers ontvangen nu rond dit tijdstip vanwege het Gemeentebestuur hunner woonplaats, eene waarschuwing hun meldende, dat zij voor de eene of de andere reden van de kiezerslijsten geschrabd zijn, of dat het getal hunner stemmen verminderd is; zij die zulk stuk ontvangen mogen het doen geworden aan de « Vooruitstrevende Arrondissements federatie ». Be personen die mondelings inlichtingen begeer en en in de week niet vrij zijn, mogen zich daarvoor aanbieden den Zondag voormiddag in de Bovenzaal van het « ZWART HUIS j. 23, Kuipersstraat te Brugge, van H ure tot 4% il S ure. Liberalen, opgepast! Be kiézefëlifsten die nu voorloopig gesloten zijn, liggen ter inzage van het publiek tot BI Januari idij-fjop het Secretariaat en in elk der Politiecommissariaten der stad en in de buitengemeenten in het Ge-meentesecretariaat . Wij verzoeken al onze vrienden niet na te laten deze lijsten te gaan onderzoeken en in geval zij er niet of met een ontoereikend getal stemmen op voorkomen, vóór den 31 Oktober aan het Cóllegie van Burgemeester en Schepenen de bezwaren ie zenden waartoe de lijsten aanleiding geven. Be bezwaren moeten, van eiken kiezer, afzonderlijk en met de noodige bewijsstukken ingediend worden; bij gebreke van bezwaar, binnen gezegd tijdbestek aan het gemeentebestuur gezonden, zou het latere verhaal, strekkende tot de inschrijving van eenen kiezer of tot de vermeerdering van het getal zijner stemmen, niet meer voor het beroepshof ontvankelijk wezen. . W- Nog meer lasten ! De Senaat heeft dus de nieuwe lasten gestemd, die het Gouvernement voorgesteld had. Die lasten moeten zoogezegd dienen, om de meerdere oorlogsuitgaven en de toelagen, welke tengevolge van de nieuwe schoolwet aan de kloosters zullen verleend worden, te dekken,.^ Maar... de nieuwe lasten zullen ten hoogste 33 1/2 miljoen opbrengen zoodat de Regeering zelfs niet eens over het noodige geld voor de legerherinrichting beschikken zal,, aangezien die uitgaven op 47 miljoen frank geschat worden. Verder zijn 15 à 20 miljoen noodig voor arbeidspensioenen en 5 miljoen voor goedkoope woningen, zonder te spreken over het aan te vullen tekort van Kongo en .dit van den Spoorweg. Het is dus onbetwistbaar, dat het Goevernement op het einde van het jaar alweer, niet alleen voor een ledige kas zal zitten, maar ook voor een kolossaal tekort. Uit politieke bezorgdheid heeft minis* ter de Broqueville een middel bedacht om het varken te kelen, zonder het te veel te doen schreeuwen. Hij wil aanvankelijk slechts een klein gedeelte van het deficit aanvullen om den slechten indruk van de legerwet niet al te zeer te vermeerderen. Want het staat vast dat de voorgestelde belastingen totaal ontoereikend zijn. Dat blijkt uit het feit, dat -.dQJdgrjka.le regeering, om het tekort aan te vullen, vroeger reeds een honderdtal miljoenen (83 volgens minister Levie) leenen moest. Sedert meer dan tien jaren had de klârikâle Hegeering nieuwe lasten moeten haffen om het evenwicht in 's lands financiën fje verzekeren. Onf^ekiezers echter niet te mishagen, hsfcben de klerikale ministers, welke elkaar sinds 30 jaren opgevolgd hebben, verkozen de openbare schuld te vermeerderen, welke op 15 Oogst 1.1. de kolossalesalesom van 4 miljard 605 miljoen bereikte. Te vergeefs hebben liberale afgevaardigden dien noodlottigen toestand in de Kamer en Senaat aangeklaagd." Loochenen kon de Regëering echter niet, dat de openbare schuld van anderhalf miljard in 1880, thans tot ruim 4 miljard is gestegen, en dat we tot over de ooren in de schuld steken. Toch poogde zij den indruk te milderen, welke die onrustwekkende vermeerdering der Belgische schuld bij de bevolking teweegbracht. Steeds voerden de ministers aan, dat die Staatsschuld een gelijke som staatseigendom vertegenwoordigde. Alleen onze spoorwegen hadden, Volgens hen, een waarde welke'gelijk stond met onze openbare schuld. Ongelukkiglijk voor onze klerikale Regeering, bewees de heer Hanrez in den Senaat, dat de waarde onzer spoorwegen met 800 miljoen overschat werd. Waarom zouden wij dus, zooverklaarden eenstemmig al de ministers, nieuwe lasten heffen ? Dat werd bij de laatste kiezingen zelfs in vlugschriften en plakkaarten aangetoond en bevestigd;''Toch begonnen vele klerikale volksvertegenwoordigers en senators in tè zien, dat het verderfelijke stelsel der aanhoudende leeningen en uitgiften van schatkistbons ons krediet vermindert. Volmondig bekenden klerikale hoofdmannen, dat de toestand c van ons geldwezen onhoudbaar was, dat de Belgische schuld niet langer mocht vermeerderd worden, dat een ein- de moest gesteld aan alferlei prachtuitgàven|^relke ons landK^enbetwistbaar naarden afgrond leiden tfco&t. Onze lezers zullen zich verder herinneren, dat de klerikaleh over de daken schreeuwden, dat zij slecfirts égnjzopn per familie voor den krijg-sdienst"«ouden vergen, dat de vergeïdnfg in zake militie zou behouden blijven, daft er geen nuttelooze krijgsuitgaven meer gedaan zouden worden,., als zij maar aan het bewind bleven. Nu de kiezingen, dank zij de officieele omkooperijen, in hun voordeel uitgeval? len zijn, komen dé belastingen te voorschijn, wordt de militie vergoeding afgeschaft en. worden honderden miljoenen besteed aan de uitbreiding en versterking van het leger ! Kortom de kiezers werden. .. bedrogen. Thans weer worden ze in de doeken gelegd, aangezien het Ministerie den .waren .toestand van_'s.lands geldwezen verduiken blijft en nog steeds voortgaat met uitzinnige uitgaven van weelde te doen. Op de buitengewone bëgrooting worden alweer miljoenen uitgetrokken voor de woning van den minister van geldwezen ; voor de veeartsenijschool en dezer bemeubeling, welke reeds zooveel miljoenen heeft gekost, staat nogmaals 3 miljoen 900,000 frank aangeschreven. Verder treft men er nog ettelijke miljoenen op aan voor de verdedigingswerken rond Antwerpen, welke reeds 156 miljoen vergden ; nieuwe forten en kazernen moeten (nóg gebouwd worden, de gronden voor een niéuw kamp moeten aangekocht worden, terwijl op de meeste forten gebrek aan geschut is. En hoeveel begonnen werken moeten eindelijk niât voltooid worden ? Werd reeds vroeger gemiddeld 83 miljoen per jaar geleend, met hoeveel miljoenen zal in de eerstkomende jaren onze schuld dan nog vermeerderd behoeven te worden, eer dit alles tot stand zal zijn gebracht* Feitelijk staat het Ministerie dus op dit oogenblik, ondanks de nieuwe belastingen, voor een grooter tekort dan ooit de geschiedenis van ons land zal gekend hebben. Het is derhalve onbetwistbaar, dat nieuwe lasten noodzakelijk zijn, wil men niet in den ingeslagen weg der voortdurende leeningen voortgaan, De belastingbetalers wezen dus verwittigd. De eerste stap tot verzwaring vanlasten is gedaan. De andere zullen nietlang uitblijven.L.B. PJ y/y/» ., Politiek Overzicht. De politieke beweging zal weinig of niets beduiden gedurende de maand September. Ministers, senators, volksvertegenwoordigers en leiders der verschillige partijen hebben voor een viertal' weken vaarwel gezegd aan hunne bezigheden? Voor wat onze meesters der Wetstraat aangaat geven wij hier het verblijf waar zij gedurende hun verlofdagen gaan vertoeven. Hoofd minister de Broqueville zal zich uitrusten op zijn kasteel te Postel in de Klempen ; ministers Carton de Wiart én Renkmjzullen elk eene villa te Hastiéres betrekken; minister Berryer en Segers gaan naar^Spa ; minister Poullet is reeds op zijn villa te Middelkerke; minister Vandevyvere is voornemens eene reis door Europa te ondernemen ; minister Helleputte zal te Corbeek-Loo verblijven terwijl minister Davignon naar zijn buitengoed te Masures .yertrekt ; minister Hubert gaat zijne verlofdagen te Morlanwelz doorbrengen. Alleen minister Levie zal geen vakantie nemen daar hij de toepassing der nieuwe belastingswetten moet voorbereiden. * Woensdag laatst zijn de belgische Parlementsleden naar^de interparlementaire conferentie getrokken die in den Haag werd gehouden : 93 leden, waarvan 31 senators en 62'kamerleden uit alle partijen zjjn er heengetrokken. * Men zal zich nog herinneren dat minister Levie tijdens de bespreking der .belastingswetten hield staan bij hoog en laag dat de nieuwe wet geen cent meer dan veertig millioen zou opbrengen. De klerikale brief wisselaar van een Oostendsch blad, die ambtenaar van het ministerie is, schrijft het volgende : « Blijkens berekeningen gemaakt' door bevoegde lieden van het departement der Schatkist en die van goeder hand zijn ingelicht over alles, zouden de nieuwe lasten verleden week door de katholieken van den Senaat gestemd, driemaal zooveel opbrengen dan wordt voorzien ! » Dus 120 millioen in plaats van 40 ! ! Nog een staaltje van de politieke eerlijkheid der klerikalen ! Hebben wij ja dan neen in die omstandigheden het recht te houden staan dat het hoogtijd wordt dat de kiezers die volksbedriegers van het bewind wegjagen ? Te Antwerpen werd ïn den loop der veriedene week eene provinciale tentoonstelling van Huisarbeid geopend. Alwie de tentoonstelling van den Huisbeid tijdens de wereldtentoonstelling van 191.0 bezocht heeft zal zich nog den pijnlijken indruk herinneren die hem door de verschillige uitstallingen van huisarbeid gegeven werd : slafelijk, ongezond en slecht betaald werk ! Uit « Vooruit », het blad der Gentsche Socialisten, knippen wij het volgende aangaande dit aangrijpelijk vraagstuk : « Wat we van heden af kunnen zeggen, is dat onze legers zullen versteld staan, wanneer zij vernemen dat in onze twintigste eeuw vanverlichting en beschaving, de heerschers vanons gezegend kapitalistisch België nog tienduizend arbeiders, voor de provincie Antwerpen alleen, (N. der lt.) een bestaan schenken slechter dan trekbeesten en hen bovendien nog een loon betalen waarmede zij hunneschoothonden den kost niet zouden kunnen geven ».m Te Cappellen, fcy Antwerpen, greep verleden Zondag eenë groote liberale betooging plaats ter gelegenheid van de inhuldiging van tien blauwe vaandels, geschonken aan de tien verschillige afdeelingen der liberale werkliedenvereeniging. Pas tien maanden gesticht telt zij reeds 700 leden. De heer Pécher, volksvertegenwoordiger, stelde de beteekenis der grootsche betooging in het licht. « Dit feest, zegde hij, is een teeken dat het sociale leven in de liberale partij ontwaakt is. » Op dit gebied werd te lang geslapen. Gelukkig is de tijd van werkeloosheid op maatschappelijk gebied voorbij ; in de meeste dorpen onzer provincie zijn reeds liberale mutualiteiten. Ze tot stand brengen en doen bloeien is het werk van heden ; dat zal ook het streven in de toekomst zijn ». Wij geven die laatste woorden van den koenen en dapperen leider der vooruitstrevende liberalen van Antwerpen, ter overweging aan de^octrinaire associatiemannen van Brugge. Mochten zij er hun profijt uit trekken ! Men begint reeds te redeneeren over de aanstaande wetgevende verkiezingen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers, zooals men weet, telt thans 186 leden, namelijk, 100 katholieken, 84 liberalen en socialisten en 2 kristen demokraten. In 1914 zal de Kamer gedeetelijk moeten hernieuwd worden en hiertoe zullen verkiezingen plaats grijpen in de provinciën Luik, Henegouwen, OostVlaanderen en Limburg. De politieke toestand in deze gouwen is aldus : Henegouw, 31 Kamerleden, waaronder 21 liberalen en socialisten en 10 katholieken ; Luik, 22 Kamerleden, namelijk 14 liberalen en socialisten en katholieken ; Oost-Vlaanderen, 28 Kamerleden, nanralijk 18 katholieken, liberalen en socialisten en 1 klisterdemokraat ; Limburg, 7 katholieken. De aanstaande verkiezing loopt tdus. over 88 zetels waarvan 43 worden bekleed door katholieken en 45 door leden der oppositiepartijen. In 1012 werd het antiklerikaal kartel gesloten in 12 omschrijvingen. Liberalen en socialisten streden afzonderlijk te Bergen, te Luik en te Gent. Voor wat de Hooge Kamer echter betreft zullen er in 1914 geene verkiezingen plaats hebben, daar het mandaat voor de senators der provintiën Antwerpen, Brabant, Namen, WestVlaan-deren en Luxemburg, slechts in 1916 ten einde loopt en het mandaat van de Senators der vier andere provinties slechts in 1920. In 1916 zouden wij dus te Brugge verkiezing moeten hebben voor Kamer en Senaat ter zei ver tijde. Naar onze meening zal het zoolang niet meer duren, daar het bijna zoo vast als zeker staat dat na de uitslag der « Herzieningskommissie » die men voorziet tegen einde December 1914, er ontbinding der beide Kamer zal zijn met algemeene verkiezing in gansch het land. ■ •Argus.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes