Tusschen Brussel en Leuven

617 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Juni. Tusschen Brussel en Leuven. Geraadpleegd op 11 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/np1wd3qr3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oplage : i.ooo. Nr 4, Juni 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadcren waren vrij ende vrij 00k blijven wij ! U, zonen van ons Brabant, U binde een echte vriendenbaiid ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Nog eens verzoekenwijontàjongens hun brieven en kaarten metmededeelingen, hm aanvraag om bladcn enz. te zenden naar den vertegenwoor-diger van hun dorp. De VERTEGENWOORDIGERS zijn nog-maals vriendelijk verzocht en wij leggen er den na-druh op — hun mededcelingen voor den i" der maandop te zenden in ééns. — niet in den loop van een brief, maar op een bijzonder papier, langs éénen liant duidelijk beschreven, gereedom aan den driikker afgegeven te tvorden. Zoo niet, blijven wij er niet mede uit de voeten verahen. -- Ze vergeien niet mi}, op tijds, llet aantal verlangde exem-plaren op te geven. Dit nummer wordt op 1000 exemplaren geti oltkeii. Steun wordt er ons mild verleend. Hun die èiis endérsteunen weze hier in naam der jongens van Midden-Bràbant andermaalvan harte dank gezegd. Daar de soin der onkosten eehter sonder opliouden klimt, zitllen we in; H vervolg aan de gegradeerde vertegenwoordigers geen omslagen meer iôezendett, sooals ive tôt nu toe deden. Hoogst vereerend en zeer aanmoedi-gend is voor ons onderstaande brief, ons uit Londen door Mgr. De Wachter, hulpbisschop en viçaris-generaal van Z. E. Kardinaal Mercier, toegezonden. Monseigneur De Wachter was eertijds pastoor te Campenhout;parochiedievopr tiaar vroegeren herder de diepste gene-genheid bewaart en hem om zijn gezegend zieleiverk dankhaar blijft. Monseigneur gelieve om zijne hoogge-waardeerd schrijven en oui zijn milden steun onzenbesten dank te aanvaarden. Bishop's House, St. George's road, Southwark, S, E. Mijnheer de Hoofdopsteller, Het is mij een waar genc e^tn te vernemen dat gij het gedacht hebt opgevat een vriendenbladje te stich-ten om de jongens van de streek met malkaar in betrekking te bren-gen. Gij hebt hun daardoor den grootsten dienst beweien. Wie heeft niet ondervonden dat het plekje grond, waarop we samen geleefd, gevverkt, geleden hebben misschien, waar we onze uren van verzet en uitspanning hadden, dat dit duurbaar brokje van het vaderland ons innig verbroedert en wederzijdschen troost brengt in het te herdenken en te be-spreken, in de zoete hoop bijzonder van het weldra wêer te zien met al wat ons duurbaar is ? Menschen ons eertijds onbekend, maar uit dezelfde streek, die we in den vreemde ont-moeten, winnen seffens onze gene-genheid.Voor mij is het hier een troost zoowel als een reden van fierheid de namen te doorloopen van mijne beste jongens van Campenhout. Waar is de tijd dat ik ze daar voor mij zag zitten, aandachtig luisterend, toen ze de catechismusles-sen tôt voorbe-reiding hunner eerste H. Communie bijwoonden! Meest allen dergenen die in de vuurlijn staan waren mijne leerlingen. Geen enkele dag gaat voorbij zonder dat ik ze gedenk in het H. Sacrifïcie. Ik neem deel in hunne harde beproevingen, in hun lijden en strijden, maar 00k in de fiere overtuiging en het onwankelbaar vertrouwen van welhaast ons geliefd Campenhout wêerte zien. — Ja, mijne beste vrienden, hebt moed en betrouwen. Ginder verre zucht men, weent men, lijdt men om uvventwege... dagelijks 00k stijgen ginds de vurigste beden op voor u uit uwe christene familiën, ter eere van O. L. V. van Campenhout. Ver-geet de lessen niet die ik u in* uwe kinderjaren gegeven heb... Weest dappere soldaten, voorzeker, helden van onverschrokken moed, maar weest 00k oprechte christene jonpe-lingen, die zich niet schamen vooruit te komen wanneer hunne christe-lijke plichten op het spel staan. Gedenk onze Lieve Vrouw van Campenhout wier heerlijke processie wij hebben hersteld in haren eeuwen- . ouden luister. Vergeet haar niet. Zij is de machtige Koningin die hare trouwe onderdanen beschermt. Zij is de teedere Moeder die hare kinderen teederlijk bemint. Weest overtuigd dat Zij u nimmer zal verlaten, op voorvvaarde dat gij haar als Koningin en als Moeder vereert en bemint. Het is droevig, voor \elen van u, niet s te verne/nen van uwe duur-baren... doch troost u, de verlossing is in 't verschiet, Weldra zingen we het « Te Deum » der glorievolle ze-gepraal. Na lijden komt verblijden en na regen zonneschijn. Ons klein landeken dat voor eer en recht zich heeft geslachtoffert, komt eerlijk en roemvol uit den reuzenstrijd. Ik zal voortgaan met u in mijn hert te dragen en voor u te bidden. We zul-loa onze gesneuvelde helden geden-ken. Zij hebben den prijs dei vrijheid betaald met hun bloed. Hunne namen moeten later in uwe kerk in gouden letteren schitteren om de gebeden ; hunner medeburgers af te smeeken | voorzeker, maar zij moeten 00k een© eeuwigdurende les van opoffering en vaderlandschlieicle zijn vcor de toe-komende geslachten. U w oud-pas!oor, t A. A. Dewaohter. Vie. gen. van Z. E. Ivard. Mercier. De toestand tusschen Brussel e*i Leuven. De hoofdtoon der ontvangen be-richten luidt : ailes kalm en rustig. De eetwarenkosten peperduur ; maar op den buiten trekken de menschen hun plan. De armeu worden mildda-dig bijgestaan. Het vervoer is lastig, Treineai rijden niet meer voor 't volk. De paardenzijnten deele opgeëischt. De groote vrees was vôor korten tijd : deontvoeringen.Zijn ergebeurd? Enkele geruchten schijnen er te meh den. Veel zijn er toch niet geweest. Onder aile voorbehoud geven we de uit Holland aangekondigde : Steen-ockerzeel : 85. Noseghem : 7. Anderen spreken van: Erps Querbs : 10,Steen-ockerzeel : 73, Kortenberg : ;8, No-neghem : 25, Bergh : 2. Over de ge-t3llenbestaat geen akkoord. Een rede te meer om het met aile voorbehoud aan te nemen. H it juk weegt toch zwaar op de scho iders van ons volk. Maar den moad verliezen, dat niet !... Schoon, prachtig, laai volk in al uwen een-voud en uwe stoerheid ! Blijf der va-deren vrijheid en der vaderen zeden en geloof hou en trouw ! Met een innig verzuchten wordt er gesproken en veel gesproken over de jongens die ginder aan den Yzer lig-gen gekampt. Opde windenuit het Oosten komen hun znchten ons toegewaaid en wanneer de maan over onze rusttnde dorpen envelden en bosschen in Mid-den-Brabant hangt te glimmen, dan stsat er hier of daar 00k een moeder, een zuster of verloofde naar diezelfde maan te kijken die de schreden van hun jongen langs Vlaan eren's meer-schen naar voorlinie of rustplaats ge-leidt en met eendiepverlangen wordt er verlangd naar het weerkeeren der jongens en jubelen doet hun hart bij het bepeinzen der zal:ge slonden van het blijde, o zoo blijde wederzien!... God bospoedige dien dag ! — En gij, mijn jongen, maak nu door uw zuiver gedrag dater dien dag geen donkerte valle in de klaarte der blijd-schap en dat gij moeder en verloofde met zuivergebleven blik moget in de oogen staren en met reine lippen den reinen kus op hun wangen nederleg-gen ! 1 Juni 1917. V. V. G. KINDERBEDE. O Vadertje, 't is al drie jaren Dat gij moeder en ons verliet, Acli, kom terug, wil sparen Ons lijden en verdriet. Met beidcarmtjes omliooge Ik U bidde, o Lieve Heer, Wil mijn gebedje aanhooren, Sclienkons gauw onz'Fader weer. Dag'lijks ik beweene O Vader, U, zoo zoet, Moeder en wii, alleene, Verwacliten U met spoed.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tusschen Brussel en Leuven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes