Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

2919 0
15 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Februari. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Geraadpleegd op 03 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m903t57/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

24 Jaargang - N' 30 5 Gentlemen het nummer 15 Februari 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunncu 00k gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brleven moeten vraehivrij gestuurd -worden. • Al wafc voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijïi bureel worden gezonden Aile eigendomsreckten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag niete uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Z«s maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschlund . . id. Mark 4.— Engeland' ... id. Shillings 4.— Frankryk ... id. Franks 5.— Vereen. Sfcaten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentin* ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tjjde inschryven AANKONDIGINGEN : 4« bladi. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 H- M m 11*1 rrsA a harichfnn -4 a A EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN De leeuwen hebben Zondag in de Harmonie tegen het Kalfken gebriescht. Dat is heel goed, maar ik vind dat ze dat vroeger hadden moeten doen. Koopt Blumer's z*er fijne Liedjes-chocolade. 't Kartel is aan 't zakken, staat er in de ga-zetten. Niet betrouwen, dat spel.. De logebroers zullen wel maken dat er op tijd en stond gekar-telleerd worde, anders vallen er te veel metsers leeg. SOVEREIGN la ^e'béate 't Prinske is weer onzichtbaar geworden in Europa. Ze zeggen dat hij in zijnen kelder zit en rattenvallen fabrikeert. Anderen beweren dat hij zich in den Tir oefent, om, als 't nog eens werk-staking is, het Borreventje en Tybaert door hun pens te schieten... Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Hoe komt het dat Pompendessel gaat klagen in de Pantos dat hij nog altijd zijn klein blondje geerne ziet ? Ja, jongen, ouwe liefde roest niet en spijt komt altijd te laat ; maar par contre, nu rijdt ge toch, eh? en rijden, rijden dat is ple-zant, rijden met de centen van nen frutmar-.chand !... Bock, Munich, Garstan, in vaten of flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Joske onze toekomende voyageur heeft ge-vochten tegen Miekîn, het zwart madammeke van boven en zij heeft de bretels van zijn broek getrokken : maar ze heeft ze toch zelf weer ge-maakt. Dat 's toch braaf, eh ?... Palais d'Eté Cinéma, C-arnotstraat. De nieuwste films ".Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Nou ! nou 1 de blonde heelt aan de Lansheer veel genoegen verschaft. Spijtig voor de var-kens, eh, Jules ! Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Tappeken wordt al blinder en blinder : nu ziet hij zelfs geen duitsche jufvrouwen meer staan... Jîij zal moeten geopereerd worden... De Figgelieren gaan den poesjenel uithangen met hun 5000' lid, in kostuum, met hun vlagge* sken uit en ailes. En onze burger komt daar naar zien. Elixir d'Anvers vôor en na h«t eten, helpt de spijsvcncering. Onze Gust heeft meeget tudeerd, met een witte klak, met stormband en sterkens. Hij was zwaar van studie, want zijn makkers steunden hem langs twee kanten. 't Schijnt dat hij bacca-schnickolaureus in garstebier zal gepromoveerd worden. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-bo'pundumsteenen voor schijven te schurën. De firma Coco Clown & Co is gelikwideerd. Wat is er gevonden geweest ? Veel stof en spin-nekoppen, maar geen marchandies. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. De Graatveger zegt dat Tybaert een japneus is !... Tybaert zegt dat de Graatveger een deftig mensch is. Ik geloof dat we aile twee verkeerd zijn. Nergens betar gar«ten dan in de Cour de Lonar.i^ Caraotstraat, 113, Antwerpen. Het lief platsmoeleke ofte Rempartslaper zegt dat ze zijn frak en zijn cens gerat hebben. Maar dat gelooven wij niet, zulle, uitgehongerde span-jaard.Harbergiars. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij O LE CLUYSE & C<=, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. Daar zijn mannen van den R. D. het stadhuis aan 't kuisschen. Ze staan aan den verkeerden kant van den gevel. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. De schrijver der Revue mocht niet naar het bal van den Bloemenkring gaan, anders hadt Diseré de bel afgesneden, en de poëet daarover in den Athenée laten logeeren. En dat in den winter !! Eene Volks-Muziekuitvoering te Antwerpen Met het grootste genoegen vernemen wij dat de zaug-vereeniging «Arti-Vocali» dezejonge doch reeds zeer verdienatelijke kunstschaar eene Volksuitvoering voor-bereidt van het overschoon oratorio «DeRhijn» van den betreurden meester Peter Benoit. Deze zal plaats hebben op Vrijdag, 6 Meert aanstaande. te 8 ure, in de feestzaal der Koninklijke Maatschappij van Dierkuude. De herhalingen, onder de leiding van Meester Edw. Kcurvels, zijn reeds ver gevorderd en ailes laat verhopen dat men zich aan eene puike vertoikingmag verwaohten. De bijvaldermenigvuldigeuitvoeringen vanArti-Yocali — evenzooveel meesterwerken—is ons overigens hier-voor een goede borg. Wij kunnen niet genoeg aandringen de poging dezer kunstschaar aan te moedigen en te steunen. Als volksuitvoering zijn de prijzen tôt ieders bereik gesteld, zegge : Voorbehouden beneden plaatsen Frs. 2.— Beneden plaatsen „ 1.— Ie Bovengaanderij „ 0.75 2° » » 0.50 De Willem gaat zijn cuisinière uitbreken, en glorietjes maken in zijnen kelder, mee allemaal schoon gruun pampieren bloemen. En daar gaan ze dan met Carnaval sampanne drinken. Entree 40 centiemen. Zie dat ge uwen kop niet stoot. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Sedert de Vloei deelmaakt van het fabrikaat weet hij niet hoe hoog hij zijnen kop moet trek-ken. Pas op, Sus, voor uwen hais, anders krijgt gij het karrikatuur. De "oto's van het huis Verbeeck & Co, 7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Het Westvlamingerhoofd profiteert van den coup de fer om op de ton te winnen. Maar gij moet dat niet gelooven, 't is maar een uitvinding ran Diseré. CARNAVAL. Verhuring van pruiken. Grimeerine. F. CONDES, Kerkstraat, 48, Antwerpen. De Tieger gaat zijn eigen reneweeren voor dien duitschen idioot, waar al de snobsen zot van zijn. Als Trees Anbooté maar niet zaloes wordt... want dat zou wreed kunnen doen. Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. — Aile Vlaamschgezinde dag- en ^JaB^wcekbladen liggen ter tafel in het QŒVrVLAAMSCH HUIS, De Keyaerlei 2a Eigenaar : Gust Janssens-Janssen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen behorende tot de categorie Satirische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1890 tot 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes