Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1073 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Juni. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3x83j3bn4g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

24 Jaargang — Er 49 5 Gentlemen het numraer 28 Juni 1914 TYBAERT DE KATER 1 U I Ï>J BvJU KïO I ÏÎHft I , ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-itaande adres, doch kunnen ook gedaan worden >p aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vraehtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan sijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en sonder toelating mag Hiets uit TYBAERT worden ivergenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, 311 geen handschriften worden teruggeven. Veranderins van adres binnen het iaar, fr. 0.25 betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zss maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLA.ND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrjjven AANKONDIGINGEN : 4e bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, Ie bladz. per regel « l.— ^ van aures mnnen net jaar, ii . v.za —*- «wu*. lcë EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeveti Filozofen. TYBAERT'S 25° JAARGANG gaat in binnen eenige weken. Al wie zich abonneeri, krijgt het blad van nu af kosteloos toegezonden. Verder ziillen te dezer gelegenheid merkwaardige premies worden aangeboden, die meer dan de waarde van het abonnement vertegenwoordigen. Zie de aankondiging daarvan op de 4e bladzijde. En laat niet na u te abonneercn op den nieuwen jaargang. TYBAERT'S ZILVEREN JUBELJAAR ! Geen enkel hekelblad heeft ooit te Antwerpen zulk een aanhoudenden bijval genoten, — en Tybaert is niet zinnens zijnen steert in te trekken, om den bij-lange niet ! Kribbeleer. GEMENGDE BERICHTEN Zeg, Tips, nog drij dagen en't is er op met «stompen. Zwarte Jaali vraagt nen entraineur ; wat denkt-er zoo al over ? Als ik in uw vel stak, zeker bood ik mij aan, al was het dan maar om dien zwarte te probeeren wit te kloppen. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Ze hebben den eenen Bert met den anderen beer gezien. Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. Nonkel Piet c'est lui savé Tybaert jubelé 25 jaar, c'est beaucoup félisseté son ami Tybaert. .Hij zal hem de protectie aan de hand doen van den Vinkenfrutter, en quansque Nonkel Piet disé komsa, un peu pompé dessu... Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. De Pekbeest van het telephoonbuizenhuis heeft zijn duiven verlapt ; liij knauwt de boonen zelf, en dat allemaal sedert hij aan nen... ge-waaid is. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. O Langeneusses qui sonne zou geeren weten wie dat Tybaert heeft ingelicht over het geval der Antwerpsche stampers. Nog eens raden, John, en dan zijt-d-er nog niet. Generaal Pluim zat Zondag voor zijn mannen te peerd, zoo fier gelijk nen str...ijder. Al ver-loor hij den toom en stijgbeugels, toch maakt hij nog figuur, maar langs achter... Ahmay, mijn billen, zeetem, wat blazen II! In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. De zotte horlogiemaker heeft over veertien dagen in Calmpthout de vogel hooren fluiten... en Martha floot mee. De Foto's van het huis Verbeeck & O, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Nu het toch te laat is beklaagd de Oude Belg een onschuldig zwaar gewicht. Maar wiens schuld is het, dat de vijfennegentig kiloman geen der 3 Turnhoutsche deugden kon engagee-ren om den kleinen bamboe te leeren? Dat zegde niet, eh, ouwe ! Inde Gelagzaal van de Viaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Kolonel de Sleutel, groote flamingant en op-perjozefiet, zou eerst nog maar wat naar de avondschool moeten gaan om viaamsche opstel» len te leeren maken. Hij schrijft nen brief naar zijn mannen met eventjes 15 fouten in. Ge moet eens komen, Stan ! S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundum6teenen voor schijven te schuren. De hollandsche komedianten krijgen veel be-kijks, als ze maar geen komedie spelen... Het hollandsche publiek is anders niet in den schouwburg te kri)gen voor hun kunstpraesta-ties. Verstandig hollandsch publiek ! Dat heeft het zeker van het antwerpsche afgeleerd !... Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Wie heeft Gèneke Kanvauler al gezien, met zijn zeemarmotten ? Julius César wel, maar hij wacht het oogenblik af om zijn twee dochters in de companie in te lijven, zoo ook Fonske den zwemmer met zijn twee zonen. Zeg, Jef van de Moorkensplein, zaterdag zal het patat zijn in Brussel 1! Dat 's spijt dat de blauw uffra mijn verstand niet heeft meegenomen naar de expositie van Lyon, zei de Soepkop, Zie eens wat ophef en wat reklaam voor destad, zooiets in een kaske met opschrift : «nullité administrative» ! Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. De Porceleinen had zaterdagnacht nen slag van den kater zijnen steert tegen z'n stelten ge-kregen. Vraag het maar aan den worstenban-kier.SOVERE1GN Den Rik met al zijn duiten vindt het flauw, wat in Tybaert staat. Wees maar gerust, Snob-ske, er wordt van die historié aan die koffietafel niet gesproken. Fientje weet ailes, maar zwijgen moet ze, anders op haar bloote billen en geen zwemmerskaart. Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Mijn broek versleten, mijn hemmeke steekt er door, miin frak die blinkt, en nog spreken ze van geenen opslag ! Dat 's beest, zei Baardje Steenbeer. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elêktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bii O LE CLUYSE & C*e, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. De filosofen van Den Ys moeten hun wijsheid niet aan een verkeerd adres sturen, anders weet geen mensch hoeveel eieren Tybaert in zijnen steert slaat, als hij bij de Nagelbandjes komt ruizemuizen... Oud Suske telde tôt drij. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Het schijnt dat de buis van den nieuwen Dia-pazon dan toch eindelijk terug verhuisd is naar de Van de Wervestraat. Wat nu gezongen als den Diapazon zal uitgaan ? Op een ander nen cylinder gaan leenen, eh, schrijver ? Nergen* beter garsten dan in de Cour de Londrtu Carnotstraat, ira, Antwerpen. Wat komt Esculapke doen in de Statiestraat ? Zijn dat operaties ? Renseignementen, zulie ! flljfe- — Aile Vlaamschgezinde dag- en 2IH^weekbladen liggen ter tafel in het y|iV VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aas Eigenaar : Gust Janssens-Janssea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen behorende tot de categorie Satirische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1890 tot 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes