Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1212 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 Juni. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Geraadpleegd op 08 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cc0tq5t15q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

24 jaargang vWananMnanni N" 48 5 Gentlemen het nummer 21 Juni 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezcnden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Paklcen en brieYen moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en sonder toelating mag niets ui t TYBAERT worden -overgenomen. TYBAERT zal over elle nieuw boek spr-eken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Yerandering van adpes binnen het jaar, fr. 0.25 » INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5..— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrjjven AANKONDIGINGEN : 4« bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, Ie bladz. per regel « 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. TYBAERT'S 25* JAARGANG gaat in binnen eenige weken. ?'f Al wie zich abonneert, krijgt het blad van nu af kosteloos toegezonden. Verder zullen le dezer gelegenheid merkwaardige premies worden aangeboden, die meer dan de waarde van het abonnement vertegenwoordigen. Zie de aankondiging daarvan op de 4e b.adzijde. En laat niet na u te abonneercn op den nieuwen jaargang, TYBAERT'S ZILVEREN JUBELJAAR! Geen enkel hekelblad heeft ooit te Antwerpen zulk een aatihoudenden bijval genoten, — en Tybaert is niet zinnens zijnen steert in te trekken, om den bij-lange niet ! Kribbeleer. GEMENGDE BERICHTEN Mager en Kwaad ofte het Parijsch stadskind -is naar Londcn geweest ; hij is tijdens zijne af-wezigheid als assureur vervangen door den beenhouwer die ook bij Marie Balans den hof heeft gesoigneerd, maar van de bloemekens moest af blijven, just gelijk Mager en Kwaad... Vraagt uwe prijzen aan E. Van Rteth, Nationalestr. 138. Wanneer een koordende koordenmaker eene koord wil koorden voor zijne te koorden koord gebruikt hij koordenj. maar als eene koord van zijne te koorden koord ontkoord, al de koorden van zijne te koorden koord ontkoorden. Bock, Munich, Garsten, m vaten ol flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. DeAntwerpsche voetbalsupporters gaan dezen winter hunne favoris vergezellen in aile hunne verplaatsingen, om ze aan te ix.oedigen. Maar aan deplacementen als die van zaterdagnacht doen ze niet mee, daar hebben ze geen aanmoe-diging voor noodig. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij O LE CLUYSE & Cic, Paardenmarkt, xo, Antwerpen. Louis de spuiter uit 't Kiekendorp is, och arme, zijn lieve Trees kwijt. Hij zit er niet veel mee in, zeetem zoo, hij heeft nu zoo een lief waterhondje in ruiling teruggevonden. Hardi ! nen barboeng. Moeder overste van de beurs is razend kwaad op de dikke weusl voor die smulpartij in den Comptoir met den schoonen Louis. Tybaert zegt dat 't mensch mis is, maar als ze niet meer wilt dat ze nog in zijn gazet komt, moet ze maar eten op de buize zetten, zeetem zoo, en dan krijgt ze Fonsken niet meer buiten. Koopt Blumer's zeer fij^e Liedjes-chocoiide. Stappende Klaas heeft zoodanig veel werk sedert hij werkeloos is, dat hij vergeten heeft werkeloos te worden... En dat is hij aan Tybaert zelf komen vertellen. Inde Gelagzaai van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Waarom zouden ze het Prinsken bij de Nagel-bandjes nu Van Caeneghem heeten î Daar trekt hij toch niet op ! SOVEREIGN ,:ud°r.f. Advokaat Zeevermans heeft zijn zeeverbak-ske weer laten overloopen in de barak van 't schietplein. Het was al senaat en kamers dat de klok sloeg. De advokaat is primus in 't eten en in 't zeeveren, zegt tante Kee. Palai* d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste film;, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags, De leden van den Diapazon vinden dat hunnen moedigen schrijver misbruik maakt van de wel-willendheid van zijn vriend. Aile zondagen defi-leert hij door de groote straten onzer Schelde-stad met diens buis. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven teschuren. Gerammel, lawijd, gebots en geschreeuw... houdt hem, een paard op den loop !... Wat is datte îî En voor dat iemand hem kon tegenhou-den, stond Zigomar buiten en hadt direkt ailes in de gaten. Zonder zich zelve te raadplegen, wipte hij voor het melkboerenkarke en hield paard en gerij staande, zonder zijn handen te gebruiken. Ailes was gehypnotiseerd ! Een madolle vragen, zulle, het is verdiend !! De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Vivan Willebroeck, zee Baardje Steenbeer, daar zitten de schoon wefkes ; al die muren en dat water is bijzaak. Ik heb liever deugd van mijn reis. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Ik zou willen weten wie de slumme vogel is, die de boomen van de Graanmarkt wil doen weg-ruimen, om er pissebloemkens in de plaats te zetten... Heeft die doodwroster kennis aan kooplie in olifantstanden en kaoetsjoek, som-wijlen, die geen oud gewas in hun oogen kunnen verdragen ? Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Wie kent er den porceleinen jood ? Vivan steeple chase, zegt hij zoo. Maar alleen, 's zater-dags.Nergen* beter garsten dan in de Cour de Londrctt Carnotstraat, 113, Antwerpen. De partie van 't Prosputteken zal nog goed komen voor 't ieest van bond 7. Sedert de uf-vrouwen meedoen zingt hij wel eens zoo goed. 't Borreventje hebben ze ook bij de ufvrouwen gezet, om ze te onderschoren. Als ze nu oud Susken nog konden krijgen om de hooge noten te kluppelen, was ailes kompleet, maar die moedwilligaard wilt niet. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. De burgemeester van deTwaalfmaandenstraat kan tegenwoordig de Liersche vlaai al goed mis-sen. Het moet zijn dat het elektriekmachien van den heiligen Sinte Niklaas goed gewerkt heeft, want hij kan met zijnen rechten poot al goed de demikens naar binnen gooien. Jamais plein, jamais vide, zegt hij, eh, dikzak 1 Uffra, nog nen demi, a. u b. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-ohocolade. Mil den beenhouwer-grafzerkmaker loopt met die hitte met ijs in zijn zakken om versch te blijven. Kunt-de gijlie dat gelooven ? — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei as Eigenaar : Gust Janssens-Janssen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen behorende tot de categorie Satirische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1890 tot 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes