Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1582 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Juni. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h41jh3fs88/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

24 Jaargang — N' 47 5 Gentlemen het nummer 13 Juni 1914 TYBATRET DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-tstaande adres, doch kunnen 00k gedaan worden op aile postbureeien. Pakken en brieven moeten vrachfcvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zyn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbekouden, en zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden OTergenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijvea het eigendom van Tybaert, ,.en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Z«s maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrjjk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Àm). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentin» ... id. Piaster 1.— M en kan ten allen tijde inschrjjven AANKONDIGINGEN : 4" bladz. groota aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde bericfaten, l« bladz. per regel » 1,— ^ van auico i)nnn,n uci jaai, n, v.*../ — 7 ; uctticnguc uciiv/uicu, x~ uidUi, per I c| EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. 'i—■ TYBAERT'S 25" JAARGANG gaat in binnen eenige weken. Al wie zich abonnccrt, krijgt het blad van nu af kosteloos toegezonden. Verder zullen le dezer gelegenheid merkwaardige premies worden aangeboden, die rneer dan de waarde van het abonnement vertegenwoordigen. Zie de aankondiging daarvan in de volgende nummers ! En laat niet na u te abonneeren op den nieuwen jaargang, TYBAERT'S ZILVEREN JUBELJAAR! Geen enkel hekelblad heeft ooit te Antwerpen zulk een aanhoudenden bijval genoten, — en Tybaert is niet zinnens zijnen steert in te trekken, om den bij-lange niet ! Kribbeleer. GEMENGDE BERICHTEN 't Is verleden Zaterdag op de Meir ekspositie geweest van soldaten en goudvinken, en de men-schen hebben nu cens goed kunnen zien, aan wat de schoone centen worden vermorst, die zij on-der vorm van hooge lasten moeten afdokken. Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Voor de verandering hebben de fransoozen weer een nief ministerie. Ik ken ekik menschen in België die zouden willen dat het bij ons ook zoo ging, dan hadden zij ook een kansken... Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Sus Pompwater, uit de straat met den trap, was zondag op de foor aan 't stouwen achter 'n suikerbuik. Wat moeten de Kernel en de Schim-mel daarover gedacht hebben î Wie zou hem dat gelapt hebben, Sus ? Koopt Blumer's zeer fïjne Lledjes-chocolade. Den Blinden darm is naar Parijs : ats hij terug komt zal hij al de tradities van de Comédie Française meebrengen... en laat ze dan nog eens lachen met zijn régie !... in denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. In de oude burgemeesterstraat is er een Faes van den toog gevallen en den franken Albert zal er de gevolgen van betalen. Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. De Soepkop vindt Tybaert een slimme beest. Alleen diegenen die altijd kruipen vallen nooit : dat 's juist, ik heb dat ni dikwijls ondervonden. Tappeken is aan 't sludeeren om de inkwisitie terug in te voeren, — de blauwe inkwisitie, zulle ; alleman onder de slaapmuts of dood ! Bock, Munich, Garsten, in vaten oi flesschen. — Jef Angermille, 48, Kaœmenstraat. Mossepiers zijnen stoel komt liber : de jacht is open : daar zijn al zeven doodwroeters wak-ker geworden om voor dat stoeltje te vechten. Als de chef er niet is in de Folies moet Dikzak de maat slaan otwel de Witte. De viool-solo draait het licht uit. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elêktriek, merk Phiïipps, het zijn de beste, bij C'e LE CLUYSE & C^, Paardenraarkt, 10, Antwerpen. Het vriendelijk adjudantje van de Beurs zal verleden zondag weer geen eten op de buize ge-vonden hebben, want hij schoof zachtjes met zijnen toekomenden schoonzoon, schoone Louis, in de salle à manger van den Comptoir, om er eens ferm te smullen. De deurkens waren dicht en de gordijntjes omlaag, want Moeder Overste was op zoek. Ongelukkiglijk zat St-Nikolaas met zijn ezeltje in de schouw en die heeft ailes gehoord en gezien, en die is het al gauw aan Tybaert gaan vertellen. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. De Pekbeest hield aan 't Vliegestraatje ne vlinder bij z'n vleugels; voor 'c oogenblik liggen de bseren buiten van den eenen kant van 't Scheld. De Foto's van het huis Verbeeck & O, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprszen. Ze moesten Tybaert dood doen, zei Jet Lawijd troostend tegen den klelnen Joppe... Ja, zei de Joppe, maar voor die bloemkoolen niet... En nu zeg ik niks meer, nooit jamais... of't moet Woensdagavond zijn. C'est nonkel Piet fêté grand jubelé diamant dedans le Pothoek. C'est lui grand riberal en porté de blauw strikslies partout toezoers. En gereeje in de koets met vier peerden, en le beau notaire en Chel Pitrol donné de bel prol en de kado van de keunink en de vinkefrutter ailes op z'n beste gearrangeerd. 't Was effektief touchant ! Leve nonkel Piet ! En nog veel jaren ! Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Nonkel Piet fasjé pas kontent. 't Stadhuis was toegedraaid, en daar was niemana present om den jubelaris te ontvangen. Ze hadden hem zeker vergeten ??? SOVERE1GN Het Baronneke of Ernest vol pretentie van de 10e, den Alweter, is l^waad omdat hij in Tybaert staat. Ik zal ze allemaal prrrovokeerrren in duel, zeetem zoo, lijk met nieuwjaarnacht bij den Pier, in de straat van den korf der biekens. Palais d'Eté Clnemie, Carnotstraat. De nieuwste films Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags' De goudvink van het spuitebuizenhuis heeft Mère Curieus in d'armen genomen om zijnen beschermer te zijn en een collega ne klomp af te trekken. Hoe dankbaar, eh ! Maar Fonske, hoe zit het met de profijtjes van de pneutabuitenban-den ? De nachtvlinders varen er het beste mee ehl Aardig dat Tybaert toch ailes te weet komt! Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Schoentjes gaat de tooneelkunst doen veree-ren bij de turnhoutsche kantenklitsers en mug-genblusschers. Hij zal daar de Filistijnen doen spelen voor 't vet varken.Hij zal daar nog digek-teug worden, dat zult-de zien. Nergens betor garaten dan in de Cour de Londrcu Carnotstraat, 113, Antwerpen. De Baigneusen staan er op, de Jaak ligt er uit en de Fijne is er binnen. Nu kan hij wat boonen eten, zegt lui Jeanne. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aï Eigenaar : Gust Janssens-Jansseo,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen behorende tot de categorie Satirische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1890 tot 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes