Uilenspiegel van Leuven

1009 0
03 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 November. Uilenspiegel van Leuven. Geraadpleegd op 24 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qn5z60cw64/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. Elk medcwcrkftf is .verantwoordelylt voor zijn opslelien. Toen Van Cauwclaert in zijne laatste redevoering in Ilolland ongeveer deze diope woorden uitsprâk : We gaan naar eene revolutie, zoo we dit met voorkomen door eene snelle evolutie, dan heeft hij bewezen eeïï klat'en blik te hebben in do too-komst. België wonit hersteld. De hcele frans-kiljonsche rommel uit Havere koint terug. Hij verschijnt met zijnen haat tegen al wat laamsclî is. De Regeering, zoolang ze Regeering blijft, zal in de huldige aktivisten gedurig vijanden bezitten. En welke vijanden ? De iieste en schoouste intellectueele krachten, de kunstenaars, de idealistische en opofferings-gezinde jeugd, in een woor'd de bloeni van het Ylaamsche Yolk ! De Vlaamschgezinden dragen in hen het wee on do ollendo van liuri volk, zij zijn het die ongeschondén den ouden koppigen keer-' Ion trots hebben bewaard en geen wraakgierig gehuil van hunne omjerdrukkers zal hunne liel'de voor Ylaanderen uit het hart rukken. Yoorwaar de Regeering doet slecht werk zoo licht met de zoo broodnoodige krachten om te springen ! En wat zal de geest zijn onzer Vlaamsche soldaten, de jongens van ons bloed, ons bloed zoo dikwijls gegeven voor België en waarvan Ylaanderen in plaats van belooning als 't moest slagen do geeselroede zou ont-vangen ? Nu zingen onze moedige jongens «De YlaamscheLeeuw » .Wat zullen ze zingen als den ïégezang voor België, den dooden-zang voor Vlaanderen zal betcekenen ? Zal de Regeering vo 1 ks ver tegen woord iger Yan Cauweiaert, de minister « in spe » met zijn gevolg van het Vlaamsch-Belgisch Yer-fcond, vrijen en ongestoorden terugkeer naar België verzekeren ? En Dr. Yanderperren ? Eu Kamiel Huysxnans, met zijn aànhanc van « De Belgische Socialist » ? En de Wallonnisan-tcn van achtor het front ? En meer indirect van onmiddellijken open-baren invloed zal de stoere Vlaaraschge-zindhcid der lagere geestelijlcheid zijn. Heeren van Havere : YLAANDEREN IS NOG NIET DOOD I Een nog zwaardere taak blijft de Regeering voorbehouden op algemeen maatschappe-lijk gebied. Onbesproken nog gelaten de verwoesting door de oorlogstoestanden nagelaten — en die allen moelen goedgemaakt worden — blijft een groot vraagstuk : hoe de ontredderde nijverheid en stilgevallen handel tôt nieuw le-ven geroepen?Gaat menzich binden aan de be-sluiten der beruchte Economische conferentie van Parijs, die allen handel met de Centralen afwijst en zal men aldus Antwerpen opofferen aan het belang (?) der Entente ? De arbeidskracliten zullen ontbreken. Best geschoolde werklieden vertoeven heden reeds in Holland, Engeland en Frankrijk. De jonge arbeidcrs hebben de gelegenheid niet gehad hun ambacht behoorlijk aan te leeren. De jarenlange doorstane ondervoeding zal het krachtvermogen der bevolking in groote mate verzwakt hebben. De arbeiders denkén dat zoodra do oorlog gedaan, aile fabrieken onmiddellijk zoo maar in gang gaan zetten en doen zooals vroeger-. Dwaling ! De oorlog is als een etterbuil waar van de etter en de vuiligheid eerst uitloopt als het zweren gedaan is. De bevolking staat nog voor zware dagen. Wacht maar tôt bij den terugkeer onzer soldaten, als een moeder haar kind niet zal vindon, als een vrouw haar man zal hebben verloren, als een méisje zal treuren over den dood van haren lang verwachten beminde. Y acht maar tôt de ellendige stoet van ver- minkten en gekwelsten zijn miserie zal door de straten slepen. Ah! ons volk is vvel licht in het lachen. Het ontwaken zal verschrikkelijk zijn ! Wat zal de Regeering niet moeten doen om al dieu schroionden nood te verminderen ? Eu dan zullen misschien de gekende komiteikîn komen aandraven om te helpen... De Komi-teilen ! Het volk zal niet begrijpen het schoone en het goede dezer instellingen, het zal dan maar dit eene woord hebben : Menlieeren, geeu almoezen ! En moest dat niet waarheid worden, dan zal de geschiedschrijver mogen uitroepen : « Arm Belgisch Volk, wat zijt ge laag in den modderpoel der onverschilliglieid gezonken ! En gij, Regeering, wat vangt ge met zoo een volk aan ?» Het Algemeen Stemrecht werd aan de georganiseerde arbeiders beloofd. En nochtans is onze R.egeering in haar binnenste besloten het niet te geven. Wat beteekent anders de benoeming eener studiekommissie. Het algemeen Stemrecht is te een voudig,M ij n heeren van Havere, daar moet geene studiekommissie voor benoemd worden ! Gij zult de arbeiders weer wat aan 't lijntje liouden,maar wat zullen dezen doen? Zullen zij hun laten bedotten, zooals hun leiders het hebben laten doen. Oh ! de roering in de arbeiderskringen zelf ! Heeren van Havere, heeren franskiljons, de zweetdruppels van den angst zullen nog liiggelen op uwe Vlaamschhatendo gezichten! Arm Yolk van Ylaanderen, gij lacht nu, maar wat zult ge nog bittere tranen weenen ! Eens zult gi j, en vergeet deze wooi'den niét, de versmade Ilarninganten (de landverraders, nie[ waa: >.) als lielden gedenken. En gij heeren franskiljons, meent niet dat Uilen.piegel weent'; Uilenspiegel grijnslacht, Saler zal UiSenspiegcI lachen ! Abonnemcnten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie inaand, 1.25 fr. EERSTE JAARGANG NUMMER 40 Prijs : 10 Centiera. ZONDAG 3 NOVEMBER 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Uilenspiegel van Leuven behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Leuven .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes