Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

430 0
05 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 11 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn12j6x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 4669 Gesetz- und Verordnunqsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. TJItgegeven door de polltieke aldeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgiê. Gedrukt in de drukkerii van .'.et Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, LeuvenBChe straat 40. Het Wet- en Verordemngsblad 1b in België verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerij. in Puitschland en in het onzijdige fcuitenland hU de Duitsche post-kantoren tegen een Vwartaal-sbonnement van 2,50 mark. En-Sele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-sending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de vooraoemde drukkertJ tegen de aan 't «Inde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per Tel van îeder nummer besteld «TArrfra Wet- en Ycrordeningshlad \oor de bezelle streken van Beigië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour ie territoire beige occupé Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé i Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de I.ou-valn 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'tatermèdlair® de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément ie numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie s» charge également, sur demande, de l'envol régulier de l'annexé au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, i la lu M chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalfrouverneur in Belgien. Gedruckt In der Druckerei des Gesetz- und Verordnurjgsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Da8 Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durci) die de^itsclien Postanstalten fUr 2.50 M. vierteljâhrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Bnde jeden Vlerteljahres einzuziehenden Betràge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer hio»n tract BKÙSSEL. * 411 S. NOVEMBER 1917. »— — — TNBALT : Verordhung, betr. Zeugnisse und Diplôme der Staatsuniversitât Gent tlber die Verleihung der akademischen Grade, S. 4669. INEOVD : Verordening betreffende de getuigschriften en diploma's van da Staatsuniversiteit te Gent over het verleenen van de academische graden, bl. 4669. 4. VERORDNUNG. In Gemassheit (1er Verprdnung vom 9. August 1917 ï;ber die Àm'ssprache in Flandern wird bfistimmt : , Einziger ArLikei. Die Zeugnisse und Diploiïie der Staatsuniversitât Gent iïlior die Verleihung der gesetzlichen Grade I. eines Kandid.'ten und eines Ooktors in den vcjs' hiedenen Fakultàten (A., B., C., D.) und II. eines Ingenieur-Kandidaten und eines Ingénié rs der biirgerïirhen Baukunde in der der Staatsunivei'sitàt ange-gliederten Sehule fur Èiirgetliehe Baukunde (E.) sind nach folgenden Mustern auszustellen : VERORDENING. fkereerikomstig de verordening van 9 Àugustus 1917, over de àmbiçfijkë taal in Vlâari'deren, wordt bepaald : Eenig artikel. t De getuigschriften en diploma's, af te leveren door de Staatsuniversiteit te Gent, over het verleenen van de wettelijke graden I. van candidaat en van doctor in de verschillende faculteiten (A,, B., C., D.) en IL van candidaat-irisenieur en van ingenieur in de burgerlijke bouwkunde aan de School voor burgerlijke bouwkunde (E.) bij de Staatsuniversiteit, zijn op te maken overeenkomstig de biernavolgende modellen : ' FORMULEE DER ZEUGNISSE FOUMULIEREN DER GETUIGSCHRIFTEN EN DIPLOMA'S. UND DIPLOME. v _ A. Philosophische Fakult&t. A. Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. 1) ZEUGNIS ilBER DF.N ER^TEN AB- 1) GETUIGSCHRIFT VAN HKT EERSTE GEDEELTB VAN HET CAIVMDAATSÉXAMEN SCHNITT DfR KANOIDATENPBÛFUNG IN DE WIJSBEGEERTE BN LETTEREN. in der philosophie — Staakuniversifeil le Gent. Wij, dfcawt (of pro-decaan), sécrètaris en hoogieeraren van de Faculteit der wijsbegt erte en letteren der Staatsuniversiteit t Gent (desvoor-komend bijvoegen : « m tôt stemmen gerechtigd zijode personen aan de genoemde Faculteit toegevoegd, overeenkomstig artikel 3 van het Konink-lijk besluit van S October 1890 »); 'oïwel : « Wij, voorzitter, secretaris en leden der commissie door de Faculteit der wijsbegeerte en letteren van de Staatsuniversiteit te Gent belast met het afnemen van het eerste eredeelte van h t candidaatsexamen in de wiisbeaeerte en letteren »): Bel des mit dm Sternes bexeicfiseten Verordnungei M Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsicbtigt Kt tlbrigen sind durch die Gemeindebehorden in ortsttb ÎSclier Weise insbesondere an die Interessenten bekann u gebea. De met dne sterretje# gemerne verurdeningen worfleo uok door middel 'au jianplakbnevei bekend gemaakt. Aile andere Verordenmgen moeten door de gemeente-overheid rolgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbendea msdegedeeld worâea. i«s arrétés marqués de trois astérisques serant affichés. Le» antres doivent être portés à la connaissance du publia et spécialement des intéressés par tes idnàmstratioM communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont amttuw de le faire. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes