Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

830 0
05 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Augustus. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 06 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m903q6q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Verordnungsblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen inspectie. Het blad verschijnt volgens behoefte eu is ter inzage bij leder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap pen-Tnspectie, Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig per enkel num-mer. VERORDENÎNGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4",e Armée Herausgegeben von der Etappen-Inspektion. Das Blatt erscheint nach Bedarf uud liegt bei jedem Gemeiudevorstand zur Ein sic ht olïen, ist auch bei der Etappen-1 nspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig flir die Einzelnummer kauflich zu haben. Publié par l'Etappen-Inspec-tion.Ce bulletin paraît suivaut besoin, et peut être consulté chez le préposé de chaque commune. Il s'obtient également à l'Inspection de l'Etape, Zivilverwallung, moyennant 20 Pfennig par numéro. GENT. Nr 44 ohne Beiblatt. 5. AUGUST 1916. INHALT der Nr 44. — 196. Verordnung betreffend die Beschlagnahme und Einziehung von Haushaltungs- und IVirtschaftsgegenstaenden aus Kupfer, Nickel und Zinn, S. 338. — 1 97. Verordnung betreffend Beschlagnahme, Bestandsaufnahme und Einziehung von bparmetallen aus gewerblichen Anlagen und Handelsbetrieben im Gebiete der 4. Armee, S. 34/. — Anzeigen, S. 344-345. INHOUD van N^ 44. — 196. Verordening belreffende het in beslagnemen en afhalen Van huishoudings- en gebruiksvoorwerpen van kppzr, nikkel e" tin, blz. 338. — 197. Verordening belreffende het in beslagnemen, stapelopnemen en afhalen Van spaarmetalen in nijverheids- en handels-bedrijven in het gebied van 't 4P leger, blz. 341. — Aanfaondigingen, blz. 344-345. CONTENU du N' 44. — / 96. Arrêté concernant la saisie et l'enlèvement des objets de ménage ou employés ailleurs, faits en cuivre, nickel ou étain, p. 338. — 197. Arrêté concernant la saisie, le relevé des stocks et l'enlèvement des métaux à économiser dans les établissements industriels et de commerce au rayon de la 4mc armée, p. 34 i. — Annonces, p. 344-345. 196. VERORDNUNG betreffend die Beschlagnahme und Einziehung von Haushaltungs-und Wirtschaftsgegenstaenden aus Kupfer, Nickel und Zinn. 1. Aile Haushaltungs- und V/irt-schaftsgegenstaende, welche ganz oder zum ueberwiegenden Teile aus Kupfer, Nickel, Zinn oder aus Le-gierungen dieser Metalle, insbeson-dere aus Messing, Bronze, Rotguss, Neusilber und Alpaka bestehen.wer-den hiermit beschlagnahmt und dem-naechst eingezogen. 2. Beschlagnahmt und eingezogen werden bewegliche wie ortsfeste Ge-genstaende.Betroffen sind ferner auch solche Gegenstaende, die zum Ver-kauf bestimmt sind, nicht mehr ge-braucht werden oder sich im Gewahr-sam von Angehoerigen des Deut-schen Heeres befinden. Von der Beschlagnahme und Einziehung ausgeschlossen sind : Druckerei v/m Ad. Hoste, G. m. b. H. Gent. 196. VERORDENING betreffende het in beslagnemen en afhalen van huishoudings- en gebruiksvoorwerpen van koper, nikkel en tin. 1 Aile huishoudings- en gebruiksvoorwerpen welke heelemaal of voor t grootste gedeelte uit koper, nikkel, tin of uit mengsels dezer metalen, in-zonderheid uit messing (geelkoper), brons, spinsbek, kunstzilver (argen-taan) en alpaca bestaan, worden door deze in beslaggenomen en zullen bin-nen kort worden afgehaald. 2. In beslaggenomen en afgehaald worden beweeglijke alsook onbe-weeglijke voorwerpen. Dit slaat ver-der ook op zulke voorwerpen, welke tôt den verkoop bestemd zijn, niet meer gebruikt worden of zich in be-waring van personen bevinden die tôt het Duitsche leger behooren. Zijn vrij van het in beslagnemen en afhalen : 196. ARRÊTÉ concernant la saisie et l'enlèvement des objets de ménage ou employés ailleurs, faits en cuivre, nickel ou étain. 1. Par la présente, tous les objets de ménage ou employés ailleurs, qui sont faits entièrement ou en majeure partie de cuivre, nickel, étain ou d'alliages de ces-métaux, spécialement de laiton (cuivre jaune), bronze, similor, argentan ou alpaca, sont saisis et seront enlevés sous peu. 2. Seront saisis et enlevés des objets mobiles aussi bien que fixes. Cela se rapporte aussi à des objets oui sont destinés pour la vente, qui ne sont plus • employés ou qui se trouvent chez des personnes faisant partie- de l'armée allemande. Sont exempts de la saisie et de l'enlèvement :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes