Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

135 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 Mei. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 06 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4dj1r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3741 Gesetz-undVerordnunasblatt fûr die okkupierfen Gebiete Oefgiens., Wet- en Yerordeningsblad voor de bezelte streken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieie afdeeling bij den Generaalgou-Yerneur in Belgié. Gedrukt in de drukfcerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenocmde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bii de Duitsc-lie post-Icantoren tegen een kwartaal-abonnement van 3*50 mark. Kn-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-tending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drulikerlj tegen deaan 't einde van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per »el van ieder nummer besteid worden. Herausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruclt n der Druckerei des Gesetz- urùl Verordnungsbiattes zu Brussel, I.ôwenerstrasse 40 Das Gesetz- und Verordnung*blatt kann in Belgien durch die genannte Druekerei. in Deutsehland nid im neutralen Auslund dgrch die deutsclien Postanstallen Mr2..'iOM. i îorlelj.Uirlloli reeelmiis. ,ig bezogeii werden. lue einzclno Nummer kottet 8» Plennig. nie fortlaufendo Zusendung des ieiblattes zum Gesetz und \ orordnungsbiatt kann bei der genannten Druekerei xegea die am )e^fuagt we'iïen S emzuzlellenden Betragevon 4 Pfennig tUr ein Blatt der emzelnïn Nummer Publie.par le département poli-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans limprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermediaire de l administration des postes, au prix de2.5oM. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de 1 envoi régulier de l'annexe au bulletin des Lois ët Arrêtes, contre paiement', la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuiUe de chaque numéro. BRUSSEL. Py» 347. 19. MÂT 1917, IAHALT: Verordnung, betr. die Bekampf ung des Fleischwucliers, S.3741. - Verordnung, betr. Anmeldung von Kiefern, Fichten, Lârchen und Tannen im Bereielie des Generalgouvernements, S. 3744. INHOUD : Verordening betreflende het te kecr gaan van den woekerhandel in vleesch, bi, 3742. — Verordening betreffende de aangilte van pijnboomen. mast-boomen (sparreboomen), lariksboomen (lorkeboomen) en denneboomen, die binnen het gebied van liet Generalgouvernement voorhanden zijn, bl. 3714. SOMMAIRE : Arrêté pris en vue d'empêcher la vente de la viande à des prix usuraires, p. 3743. - Arrêté concernant la déclaration des pins, des épicéas, des mélèzes et des sapins se trouvant dans le territoire du Gouvernement général, p. 3744. VERORDNUNG, *** belreffcnd die Bekàmpfung des Fleischwuchers. § 1, Der VerkauC von Fleisch oder Fleischwaren zu unverhâltnis-màssig liôhen Preisen gilt aïs Ausbeutung des Publikums im Sinne der Verordnung vom 23. September 1916 iïber den Vertrieb inliindischer Lebens- und Futtermittel. Als unverhàltnismâssig holie Fleischpreise sind solche anzusehen, die in keinem richtigen Verhiiltnis zu dem als angemessen zu betrachtenden Durclischnitts-Viehpreise stehen oder diejenigen Burchschnitts-Fleischpreise erheblich ïibersteigen, die am Verkaufs-ort oder in der Yerkaufsgegend bezahlt werden. § 2. In allen Fleischverkaufsstellen sind die Verkaufspreise ïiir Fleisch und Fleischwaren durch leicht sichtbare und lesbare Ànschiage im Schaufenster oder am Eingang und im Innern des Geschàftes bekannt zu geben. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden mil Gefàngnis bis zu G Monaten und Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. Zustiindig sind die Militârgerichte und die Mililiirbefehlshaber. Briissel, den 7. Mai 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkeniiausen, C. C. VII 3053. Generaloberst. BEKANNT M A Cil UN G. Im Anschluss an die vorstehende Verordnung des Herrn Generalgouverneurs wird hiermit der Wortlaut der Verordnung vom 23. September 1916 iiber den Vertrieb inliindischer Lebens- und Futtermittel mit dem Beifiigen nochmals bekannt gegeben, dass die Prâsidenten der Zivilverwaltungen von den ihnen in dieser Verordnung ubertragenen Befugnissen nachdrùcklich Gebrauch machen werden. Briissel, den 8. Mai 1917. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien, C. C. VII 3053. Dr. von Sandt. VERORDNUNG iiber den Vertrieb inliindischer Lebens- und Futtermittel. Artikel 1. Die Prâsidenten der Zivilverwaltung der Provinzen sind berechtigt, Geschâftsbetriebe von Einzelpersonen, juristischen Personen, Gesellschaften, Genossenschaften oder Vereinen, welche inlàndische Lebens- und Futtermittel vertreiben, zeitweise oder dauernd zu •M des mit drei Sternen beieichneten Verordnungen trt Bekanntgabe auch durch Mauerasschlag beîbsichtigt. (pie ttbrigen sind durch die Gempindebehiirden in ortstib-tteber Weise insbesondere an dis Intéressante* bekannt : ai gebea. De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen -wordea Dok door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile ande're Verordeningen moeten door de gemeente-»vcrheid volgens de gsbraikelijke wijze van bekendraaken «ooral aaa de belanghebbendea œedegedeêld wordea Les arrêtés marqués de trois astériiqnei sersru affiché» Les autres doivent être portés à la connaissance du oubli* et spécialement des intéressés par les administration» communales, qui procéderont ainsi qu'elles ojtt eontnia# de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes