Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

249 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 Juni. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4b2x34p54j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

071 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Gpneraalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad lis in België verkrijgbaai' bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het bijtoàd tôt tiet Wet- en Verordeningsblad kan de voonioemde drukkerij tegen de aan 't eiiule van elk kwartaai te innen sont van 4 Pfennig per vp! van nummoi» fur die okkupierten Gebiete Belgien! Wet- en Verordeningsblad voor de bezelle streken van België. Bulletin oluciel des Lois et Arrêtés nour le territoire belge occun Herausgegeben von der Politisehen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt î der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann tn Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland nd im neutralen Ausland durch die deutschen PosUinstalten fUr 2,50 M. vierteljâhrlich regelmâs-ig bezogen werden. Die einzelne Nuraraer kostet 20 Pfannig. Die fortlaufende Zusendung des eiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kanti bei der genannten Druckerei gegen die am ;nde jeden Vierteljahres einzuzieheaden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelneti Nummer Pi» n t »"i irt »vnr/lr»n Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; impriméàBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pourunabon-nemsnt trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, do l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. l\To 81. 8. JUNI 1915. 1NHA.LT : VerfUgung, betr. Ermi'iclitigung der Venvaltung der WOMtatigkeitsanstalten zu Trivières zum Verkauf von Grundstncken, S. 671. — Bekanntmachung Uber die Abhaltung von PrUfungen an staatlichen und privaten Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten, S. 672. — Verordnung, betr. die Ungiltig-keitserklûrung von reclitlichen Verragungen Uber die diesjâhrige Ernte, S. 671. INHOUD : Besluit, betr. de machtiging aan het belieer der liefdadigheidsgestichten te Trivières verleend om grondstukken te verkoopen, bl. 671. — liekendmaking betr. de examens in de Staatsmiddelbare en in de middelbare vrije normaalscliolen, bl. 672. — Verordening betr. het ongeldig verklaren der wettige verliandelingen over den deesjarigen graanoogst, bl. 674. i SOMMAIRE : Arrêté concernant l'autorisation accordée aux établissements de bienfaisance à Trivières de vendre des terrains, p. 671. — Avis concernant les examens des écoles normales moyennes de l'Etat et des écoles normales moyennes libres, p. 673. — Arrêté concernant l'annulation des dispositions juridiques relatives à la moisson de cette année, p. 674. VERFUGUNG. Die Verwaltung der Wohltâtigkeitsanstalten zu Trivières wird ermiichtigt, die in Péronnes-lez-Binche gelegenen, im Kataster dieser Gemeinde unter Sektion A N° 242, 243 und 244 eingetragenen, 31,23 ar grossen Parzellen zum Preise von 7 227,32 Franken (sieben-tausend zweihundertsiebenundzwanzig Franken 32 Centimes) freihiindig an die « Société anonyme des charbonnages de Ressaix-Péronnnes » zu verkaufen. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien wird mit der Ausfuhrung vorstehender Verfùgung beauftragt. Brussel, den 22. Mai 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. BESLUIT. Aan het beheer der liefdadigheidsgestichten te Trivières is machtiging verleend om voor 7.227 fr. 32 c. (zeven duizend tweehonderd zeven en twintig frank twee en dertig centiem), aan de naamlooze vennootschap « Les Charbonnages de Ressaix-Péronnes », uit de hand te verkoopen een perceel grond, gelegen te Péronnes lez-Binche, aldaar bekend ten kadaster wijk A, nrs 242, 243 en 244, ter grootte van 31,23 aren. Het Hoofd van de Burgerlijke Administratie bij den Generaalgouverneur in België is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, den 22" Mei 4915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ARRÊTÉ. L'administration des établissements de bienfaisance à Trivières est autorisée à vendre de la main à la main à la « Société anonyme des charbonnages de Ressaix-Péronnes », pour la somme de 7,227 fr. 32 c. (sept mille deux cent vingt-sept francs trente-deux centimes), Ja parcelle de terre située à Péronnes-lez-Binche, inscrite au cadastre de cette commune, section A, nos 242, 243 et 244, d'une contenanee de 31,23 ares. Le Chef de l'Administration civile près le Gouverneur Général en Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 mai 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes