Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

235 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Juli. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4n810/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 4189 - Gesetz-und Verordnungsblatt 1 -, fflr die okkupierten Gebiste Belgiens, Wet- en Yerordcningsblad voor de bezeitc strekcn van Bclgië. Bullelia officiel des Lois cl Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politiekf afdeeling bij den Generaal«0U verneur in Belpié. Gedrukt in d( drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Lcuvenschf straat 40. Het Wet- en Verordeningsblac is in Bel^iê verkrijgbaar bi. bovengenoemde drukkerij ii: Duitschland en in liet onziidigf buitenlaml bij de Duitu >ie post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,Su mark, lin kele nurnmers kosten 2u l'iennit per stuk. De doorloopende toe zending \an het bijblad tôt tiû Wet- en Verordeningsblad kar de voornoemde drukkerij tegei deaan 't eindevan eik kwartaa te inneu som \an 4 Pfennig pei vel van ieder nummer bestek worden Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck in der Drackerei des Gesetz- und Verordnungsbiattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann fri Beigien durch die genannte Druckerei, in Deutschlanc uud im neutralen Auslaud durcli die deatschen Postanstalten fur 280M. \ ierteljâTirlicft regelmSs sig bezogen werden. Die cinzelne Nummer kostet 20 Ple«nig. Die fortlaufende Zusendung.dei lîeib'.âltes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genamiteti Druckerei gegeti die an Knde jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Biatt der emzelnen Nummei Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'Imprimerie du Bulletin des I.ois et Arrêtés, rue desicu-vain 40. On peut s'abonner au BulletSi, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire' de l'administration des postes, - au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-' nig. l.a susdite imprimerie sa cliarge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N* 354. 27. JULI 1917. 1NHA.LT: Verordnung liber dieLehrkrâfte der mit der Universitat Gent verbundenenïlochscbule fUrlIandelswissenschaften.tlberdieLeitung der Hochschule und ttber ihre Beziehungen zu der Universitât, S. 4189. — Verordnung Uber die Lehrkrafte der mit der Universitat Gent verbundenen Hochschule fflr Landwirtschaft und Gartenbau, Uber die Leitung der Hochschule und UDer ihre Beziehungen zu der Universitat, S. 4195- — Verordnung tlber aie Aufnahmehedingungen und Aufnahmeprtlfungen an der mit aer Staatsuniversitat Gent verbundenen Hochschule fur Ilandelswissensciiaften, S. 4201. — Verordnung tlber die Aufnahmebedlngungen und Aufnahmeprtlfungen an der mit der Staatsuniversitat Gent verbundenen Ilocfasohule fur Landwirtschaft und Gartenbau, S.4204. — Verordnung tlber die PrUfung zur Erlangungr des Grades eines Lizentiaten der Handelswissenschaften an der mit der staatsuniversitiit Gent verbundenen Iiochschule ftlr Handelswissenschaften, S.4209. — Verordnung Uber die Prtlfungen zur Erlangung des Grades eines Landbauingenieurs und eines Gartenbauingenieurs an der mit der Staatsuniversitat Gent verbundenen Hochschule Itlr Landwirtschaft und Gartenbau. S. 4214. — Verordnung, betr. Programm fur die Aufuahmeprtlfung in die Hochschule fur Handelswifsenscliaîten an der Staatsuniversitat Gent, S. 4220. — Verordnung, betr. Programm fflr die AufnahmeprUfung in die Hochschule fur Landwirtschaft und Gartenbau an der Staatsuniversitat Gent, S. 4223. —Bekaantmachung-, betr. die Liquidation britischer Unternehmungen, S. 4227. — Bekanntmachung, betr. Festsetzung von îiôchstpreisen fflr den Verkaul von erdroschenem Brotgetreide, Mehl, Kleie und Brot. S. 4228. - Bekanntmachung, betr. Aufhebung einerZwangsverwaltung, S. 4239. INEO US : Verordentng betreffende de leerkrachten en het bestuur der Hoogere School voor Handelswetenschap bij de Staatsuniversiteit te Gent alsmede de betrek-king tusschen de Hoogere School en de Universiteit, bl 4191.—Verordening betreffende de leerkrachten en het bestuur der Hoogere Land- enTuinbouw-school nij de Staatsuniversiteit te Gent alsmede de betrekking tugschen de Hoogeye School en de Universiteit. bl 1197. — Verordecing betreffende de voorwaarden iot aan-îaardmg en de toegaugsexa:mens> aan .le-Hoogere Sehtioî .t*.r llandelswetenschap bij de Staatsuniversiteit te Gent, bl. 4202. — Verordening betreffende de voorwaarden tôt aanvaardiûg en de toegangsexamens àan de Hoogere Land- enTuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, bl. 4206. — Vercrdening betreffende h«t examen ter verkrijging van den graad van Licentiaat in de Handelswetenschap aan de Hoogere School voor Handelswetenschap bij de Staatsuniversiteit te Gent, bl-4211. - verordening betreffende de examens ter verkriîging van den graad van landrouw-ingenieur en van tuinbouwingenieur aan de Hoogere Land- en Tuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, bl. 4216. — Verordening betreffende het programma van het toegangsexamen aan de Hoogere School voor Handelswetenschap bjj de Staatsuniversiteit te Gent, bl. 4221. — Verordening betreffende het programma van het toegangsexamen aan de Hodgere Land- en Tuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent. bl. 4224. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen, bl. 4227. — Bekendmaking betreffende het vaststellen der hoogste prijzen voor den verkoop 7an gedorscht koren, meel, zemelen en brood, bl. 4228. — Bekendmaking betreffende de ophefflng van een dwangbeheer, bl. 4229. SOMMAIRE : Arrêté relatif au personnel enseignant et à la direction de l'Ecole Supérieure de Sciences commerciales annexée à l'Université de Gand, ainsi qu'aux rapports entre l'Ecole ei l'Universite, p. 4193. — Arrête relatif au personnel enseignant et à la direction de l'Ecole Supérieure d'Agriculture et d'Horticulture annexée à l'Université de Gand, ainsi qu'aux rapports entre l'Ecole et l'Université, p. 4199. — Arrêté déterminant les conditions relatives à l'admission et aux examens d'admission à l'Ecole Supérieure de Sciences Commerciales annexée h. l'Université de l'Etat à Gand, p. 4203. — Arrêté déterminant les conditions relatives à l'admission et aux examens d'admission à l'Ecole Supérieure d'Agriculture et d'Horticulture annexée à l'Université de l'Etat à Gand. p 4207. — Arrêté relatif à l'examen pour l'obtention du grade de licencie en sciences commerciales à l'Ecole Supérieure de Sciences Commerciales annexee à l'Université de l'Etat à Gand. p 4212. — Arrêté relatif aux examens pour l'obtention des grades d'ingénieur agricole et d'ingénieur horticole à l'Ecole Supérieure d'Agriculture et d'Horticulture annexée à l'Université de l'Etat à Gand. p. 4218- — Arrête concernant le programme de 1'examen d'admission à l'Ecole Supérieure de Sciences Commerciales annexée à l'Université de l'Etat à Gand. p. 4222. — Arrêté concernant le programme de l'examen d'admission à l'Ecole Supérieure d'Agriculture et d'Horticulture annexée ù l'Université de l'Etat à Gand, p. 4226. — Avis concernant la liquidation d'entreprises britanniques, p. 4228-—Avis établissant des prix maxima pour les ventes de blé battu, farine, son et pain, p. 4229. — Avis concernant la levée d'une mise sous séquestre, p. 4229. 1. VERORDNUNG uber die Lehrkràfte der mit der Universitat Gent verbundenen Hochschule fur Handelswissenschaften, ïiber die Leitung der Hochschule und uber ihre Beziehungen zu der Universitat. I. LehrkrSfte. Artikel 1. 1) Nach Artikel 6 der Verordnung vom 23. Mai 1917, C. C. Illè 2229, iiber die Errichtung einer Hochschule îi'ir Handelswissenschaften an der Universitat Gent wird der Unterricht an dieser Hochschule von den Professoral und Dozenten dieser Hochschule selbst und von Professoren und Dozenten der Fakultâten der Universitiit sowie der ubrigen der Universitat angegliederten Schulen erteilt. 2) Daneben konnen Hauptassistenten, Assistenten und technische Hilfskrafte nach Bedarf angestellt werden. 3) Ausserdem kônnen zu einzelnen Vortràgen ausscrhalb der Hochschule stehende Mânner von besonderem Verdienst auf dem Gebiet der Wissenschaft oder der Technik herangezogen werden. Artikel 2. 1) Die Professoren und Dozenten der Hochschule fur Handelswissenschaften werden nach Anhôren des Lehrerrates der Hochschule sowie des Bektors und Kurators der Universitat durch die Regierung ernannt. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen lut Bekanntgabe auch durch Maucranschlâg beabsiehtigt. Die fibrjgen sind durch die GemeindebeliOrden in urtstib-liciier Weise insbesondere in die Interessenten bekannt îu geben. I De met une «terretjès gemerkte Verurdeningen worden 1 uok door niiddel an ampiakbrieven bekend gemaakt. Aile audere Verordeningen moeten door de gemeente-! overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbendên medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affiché*. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie et spécialement des intéressés par les sdiuinistrationi communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume de le faire. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes