Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

676 0
24 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 22 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2k32f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 4781 - Gesetz- und Verordnunasblatt fflr die okkupierten Gebiete Beigiens. i/lîfeîeren door âe politieïe afdeeïing bij den Generaalsou--emeur in Belgié. Oledrukt in de «irukkerij van Iiet Wet- en veror-dsningsuiad, Brussel, Leuvensche *4raat 40. Het V/et- en Verordeningsbiad it in België verkrijgbaar bij bovengenoenide drukkcrij. in Duitschland en in het onziidige buiteniand b{j de Duitsclie post-ïantoren togen een Swartaal-abonneir.ent van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 80 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-ieading van het bijblad tôt net Vi'et- en Verordeningsbiad kan le Toornoemde drukkerjj tegen deaan 't einde Tan eik kv.'artaal îe innen som van i ï-fcnr.ig per ïc! «an iader aumrasr bestsld Wet- en Yerordeaingsblad vaor de hezctte strekea van Beîgië. Bulletin «IcieS des Lois et Arrêtés pour le territoire beîge eecs] flerausgegeben ton der Polltlschen Abteilung bel dem Generalgouverneur in Belgien. aednic! in der oruckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brasfel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerel, in Deutechlac und îm neutralen Ausiand durch die deutsehen Postanstalten (Ur 2.50 M. vierteljiihriich regelmâ sitr bezogen werden. Die einzelne Summer kostet 20 Pfennig. Die fortlautende Zusendung di «eiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der frenànnter Drliekerei tsegen die ai Ende jeden Vierteijahrcs einzuziehendan Betriise von 4 Pfennig far ein Elatt der eiazelaen Nummi beaiitrag! werdea. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lais et Arrêtés, rue de Lou-Tain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, èn Allemagne et dans '.et pays neutres, par l'intermédiaire ae l'administration des postes, — au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pien-» nig. l.a susdite imprimerie m charge également, sur demande, d de l'envoi régulier de l'annex* s- au Bulletin des Lois et Arrêté*. « contre paiement, à la fin d« a chaque trimestre, de « PfeonJ# r Etar feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 418, 24. NOVEMBER 1917. INHA.LT: Bekarmtmachung. betr. Liquidation franzôsischer Unternehmungen, S. 4781. — Verordnung, betr. die Zustândigkeit der Hauptstelle fllr Gas, "Wasser und Elektrizitât, S.4782. — Ernennungen. die vom Generalgouverneur verfUgt worden sind, S. 4783.— Verfllgung, betr. den PrUfungsausscûu^ fUr L?hrer in Kuabenbandarbelt an niederen und mittleren Unterrlchtsanstalten, S. 47S1. — Verfllgimg. betr. Mitglleder des Verwaltungsrates des Mufikkonserva-toriums in Antwerpen, S. 4785. — Bekanntmachung ,betr. Ernennung des Diôzesanhauptimpektors Steensels in der Provins Limburg und des Diôzesau-inspektors Lambrechts im Bezirk Hasselt, S. 1785. INEOVD : Bekundmakinsr betreffende de iikwidatie van Fransche ondernemingen, hl. 47S1.—Verorûening betreffende de bevoegdheid van de Hauptstelle ftlr Gas, Wasser und Blektrizitiit bl. 4782. — Benoemingen door den Generaal Gouverneur gedaan, bl. 4783. — Beschikkiug betreffende de jury voor laeraars in den liandenarneid voor jGngens aan lagere en middelbare onderwijslnstellingen, bl, 4731- — Beschikking betreffende leden van den beheerraad van het viaamsch Konservatorium te Antwerpen. bl. 4785. —Bekendmaking betrefïende de benoeming van den diocesanen hoofdopzlener Steensels voor de provincie Limburg en van den diocesanen opziener Lambrechts voor het schoolkanton Hasselt, bl.4785. SOMMAIRE : Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 4782 — Arrêté concernant la compétence de la-' Hauptstelle ftlr Gas, Wasser und Elektrizitât » (Bureau central du gaz, de l'eau et de l'électriclte), p. 4782. — Nominations laites par Son Excellence M. le Gouverneur général, p. 1781. 1. BEKANNTMA CHUNG, helre/fend Liquidation franzôsischer Unternehmungen. Mit Ziistimmung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich gemiiss den V-erordnungen ùber die Liquidationen feindlïch.er L'ntemehmungen vom 29. August 191G und vom 13. April 1917 (Geselz- und Verordnungsblalt fur die okkupierten Gebiete Beigiens Nr. 253 vom 13. Septeinber 1910 und Nr. '335 vom 19. April 1917) die Liquidation des in Belgien befindlichen Vermogens des Altertumshandlers Léon Vénérand Bieillemand in Brussel angeordnet.. Zum Liquidator ist / Herr J. Welker in Briisscl ernannt worden. Niihere Auskunlt erteilt der Liquidator. Briissel, den 15. November 1917. Der Chef der Abteilung fur Handel und Gewerbe II. G. A. 40078. bei dem Generalgouverneur in Belgien. Dr. von Kohler. BEKENDMA K1NG betreffende de lihvidatie van Fransche ondernemingen. Met toestfmming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917. over de likwidaties van vijandeiijke ondernemingen (Wet- en Verord-jningsblad voor de bezette streken van België, INr 253 van 13 September 191G en Nr 335 van 19 April 1917), de Iikwidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van den handelaar in oudheden Léo Vénérand Bieillemand, te Brussel. De heer J. Welker, le Brussel, is tôt likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 15n November 1917, Der Chef _ der Abteilung fiir Handel und Gewerbe bei dem Generalgouverneur in Belgien. II. G. A. 40078. Dr. von Kohler. Bei den mit drei Sternen bezeiehneten Verordnungen ; De raet drie sterretjes gcmerkte Verordeningen worden ] Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Jst Bekanntgabe aucti durtu Maueraoséiilag beabsichtigt. ook d"or middel van aanfilakbrievcn bekeud gemaakt. Les autres doiveut.être portés à la connaissance du public Die ilbrigen ;.ind durcii die Gemeindebehorden in ortsùb- Aile àndere Veroideningen nmeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations I( ,. . ,nd< r r.tei bel. i ' ' 1 ' . fcclijîte wijze van bekenduiaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutuua tu gebeiï vouial aan de belaugliebbendén medegedeeld worden. de le faire. ' 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes