Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

343 0
19 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 Augustus. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 26 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d79749f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

-, fur die okkupierten Gebiete Bslgien: — i- 2 Herausgegeben von der Politisclien Abteilung bel dem Generalgouverneur In Belgien. Gedri in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblaltes zu Brllssel, Lôwenerstrasse 40. n Das Geseu- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschl n und im neutralen Ausland durch die deutschen Postansialten fllr 2.50 M. vierteljahrlich regeln il sig bpzogen werden. Die cinzelne Nummer kostel 20 Pfennig. Die fortlaulende Zusendung :r Beiblattes /uin Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genaunten Druckerei gegen die d Ende jede» Vierteljabres einzuziehenden Betriigevon 4 Pfennig fur ein Biattder einzelnen Numi UitgegeTen door de politiei afdeeling bij den Generaalgoi terneur in Belgié. Gedrukt in c drukkerij van hei Wet- en Vero deningsblad, Brussel, Leuvensct straat 40. Het Wet- en Verordeningsbla is in België verkrijgbaar b tovengenoemde drukkerij. i Duitsctiland en in liet onzijdii buitenland bij de Duitsche pos kantoren tegen een kwartaa abonnement van 2.50 mark. El Itele nummers kosten 2o Pfenni per stuk. De doorloopende toi xending van het bijb!ad tôt h: Wet- en Verordeningsblad ka de voornoemde drukkertj tege de aan 't eindevan elk kwarta; te innen som van 4 Pfennig p< Tel van ieder nummer bestel | Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vairi 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite impri-rrierie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, -V- au prix de 2.r>0 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfen-nig. La susdite imprimerie charge également, sur demande, and de l'envoi régulier de l'annexe ms- au Bulletin des Lois et Arrêtés* des contre paiement, à la fin de am chaque trimestre, de 4 pfenni# ner par feuille de chaque numéro. te u- * Wet- en Vcrordcninçsiilnd voor de bezelte slreken van Bcteië. ne <5 «3 id & Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occi ?e A n ATTnTTCT A Ci A *7 î>nuoorjii. i* orf4. mmuoi A»/*.. INHA.LT: Verfllgung, betr. Ernennung von Beamten in dem Ministerium fllr Gewerbe und Arbeit in Brtlssel, S. 4325- — Verfllgung, betr. Ernennung bezw-. Befdr-derung von Beamten in dem Ministerium fOr Gewerbe und Arbeit in Brtlssel. S. 4326. — Verfllgung, betr. Ernennung von Beamten im Justizministenuni in Brtlssel.S.4327. — Bekanntmachung, betr.Liquidation franzôsischer Unternehmungen, S.4327. — Verfûgung, betr. Zusamnaensetzuog des Ausschusses f tir Prtlfung der Mittelscbulzeugnisse und Abhaiiung der vorbereitenden PrUfungen fllr den hôheren Unterncht m T landern, S. 4328. BcKanntmacnung", betr. Anordnung einer Zwangsverwaltung, S. 4320. INHOTJD : Bescbikking betreffende de benoeming van ambtenaren aan het ministerie van Nfl verheid en Arbeid te Brussel, bl. 4325. — Beschikking betreffende de benoeming en de bevordering van ambtenaren aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid te Brussel, bl. 4326. —Beschi-kking betreffende ae benoeming van ambtenaren aan het ministerie van Justitie te Brussel, bl. 4327. — Befcendmaking betreffende de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl.4d29. -Beschikking betreffende samenstelling van de jury, die in viaanderen belast. is met het bekrachtigen van de getuigschriiten van middelbare stuaien en met het afnemen van de voorbereidende examens tôt het hooger pnûerwijs, bl. 4328. — Bekendmaking betreffende het onder dwangbeheer plaatsen van een onderneming, bl. 4329. SOMMAIRE : Arrêté concernant la nomination de fonctionnaires au Ministère de l'industrie et du travail à Bruxelles, p. 4325. — Arrêté concernant la nomination ou la promotion de fonctionnaires au Ministère de l'indusirie et du travail à Bruxelles, p. 4326. — Arrete concernant la nomination de fonctionnaires au Ministère de la justice à Bruxelles, p 4329. — Avis concernant la liquidation n'entreprises françaises, p.432S.— Arrêté concernant la composition du jury charge d'homologuer les certificats d'études moyennes et de faire subir les épreuves préparatoires a l'enseignement supérieur en Iuanare, p. 4*129. — Avis concernant la mise sous seauestre d'une entreprise, p. 4330. > l 1. VERFUGUNG. Auf Grand meiner Verordnung Vora 5. Mai 1917, C. C. III A 2901, IV A 14132, und im Anschluss an meine Verfûgung vom 6. Mai 1917, C. C. III A 2902, IV A 14132, ernenne ich in dem Ministerium fur Gewerbe und Arbeit in Brussel weiter: Den Fabrikbesitzer Léo Meert zum sachverstàndigen Berichterstatter beim hoheren Gewerbe- und Handelsrat; Ferner (vorlàufige Ernennung): Maurits Dufour, Ingenieur, zum Hauptinspektor, Marcel Delbecque, Gewerbeinspektor, zum Bùrochef. Brussel, den 30. Juni 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr vos Falkeniiaijse^, V. FI. IV 2. Generaloberst. BES CHIKKIN G. Op grond van mijn Verordening van o Mei 1917, C. C. III A 2901, IV A 14132 en in aansluiting aan mijn beschikking van 6 Mei 1917, C. C. III À 2902, IV A 14132, heb ik aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid te Brussel, verder benoemd : den heer Léo Meert, fabrikant, tôt deskundig verslaggever bij den hoogeren Raad voor Nijverheid en Handel; den heer Maurits Dufour, ingenieur, tôt eerstaanwezend opziener; den heer Marcel Delbecque, nijverheidsopziener, tôt bureeloverste. Brussel, den 30n Juni 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, V. Fl. IV. 2. * Generaloberst. ARRÊTÉ. En vertu de mon arrêté du S mai 1917, C. C. III A 2901, IV A14132, et comme suite à mon arrêté du 6 mai 1917, C. C. IIIA 2902, IV A 14132, je nomme au Ministère de l'industrie et du travail à Bruxelles : M. Léon Meert, industriel, en qualité de rapporteur-expert auprès du Conseil supérieur de l'industrie et du commerce; t ' > . -, i ■ M dem mit drei Sternen beieichneten Verordmmgen j De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Le» irrités mirquéi de trois astérisque» ser»nt affiché*, ht Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. ooli daor middel van amplakbrie-ven bekend gemaakt. Les autres dœvent être portés à la connaissance du publi« ]tee tbrige- sind durch die Gemeindebshftrden in ortstlb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeent' et ipéeialemijit des intéressés par les administratioi* tteter Weise insfiesondere an die lnteressenten bekannt overheid Tolgens de gebruikelijke wijie Tan bekendmaken communales, qui prujcéderont aimi qu'eUt» omt eoottUM n geke*. Tooral aan de belanghebbenden medegedeeld wordea. de le laire. ■■■■■n i 1 rroir n —uwMWi—a———wi— — 4 >25' —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes