Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

583 0
04 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 04 Februari. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wm13n2288h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. — wiiim wwv.v.w «WlfelUMWI :lce 3U- », Wct- en Verordeningsblad voor de bezctte streken van Bclgië. ad 'ïï Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. ige Uitgegeven door de politieke afdeeling blj dcn Generaalgou-verneur in Belgiê. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Btraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duit-schland en in liet onzijdige buitenland bi) de Duitsche post-kantoren tegen cen kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kcle nuramers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-xending van liet bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen deaan 't einde van elk kwartaal te innen som \an < Pfennig per vel van ieder nummer besteld worden. Publie par le département poil tique près le gouverne r nierai en Belgique; imprime à Bruvoilc* dans rfmprimerio (Tu iiuilotin des /.ois et Arrêtés, m- do lou vain 40. On peut s'abonner ait liullctin. i en Belgique, à la Mt-iiinupn-" merle, en Allemagne cl dans 1 i pays neutres, par riiiUrmcdiair» de I administration «les postes. — au pri\ de 2.50 M. poui i. i abonnement trimestriel, vci.ilu sop.i-,.t rement le numéio coftti • rteii kl nig. I.a susdite imi nim-no h» cliarge eçaiemeiu, 5i,! inrunde. Kl de l'envoi régulier de l'anih-ie s- au Bulletin des Lois ci Amie», es contre paiement, à a nu m chaque trimestre, de i r. nnitf er par feuille de chaque uuirf.HX. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. GedrucV in der Druckerei des Gesetz- und Verordnuugsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch diegenannte Druckerei, in Deutschlani und im neutralen Ausland durch die deutscîien Postanstalten fur 2.50 M. vierteljahrlicli regelmas si g tiezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortlaufende Zusendung <le Beiblattes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die an Ende jeden Vierteljahres cinzuzielienden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummc worueii. | uuaiiiidfeii- weiueu. *******tam BRUSSEL. RT" 307. 4. FEBRUAR 1917. INHA.LT: Verordnung, betr. Ausfall von Gewerbegerichtswahlen, S. 3215. - VerfQgung, betr. die Vorlesungen tiber neuere Fremdspraclien und deren latéralur an der Universitât Cent, S. 3240. INEO UD : Verordening, betreffende weglating van de verkiezingen voor de werkrechtersraden, bl. 3213. —Beechikklng, betreffende de lessen in de vreemde levende talen en in de letterkunde dezer talen aan de hoogeschool te Gent, bl. 3240. SOMMAIRE : Arrêté concernant la suppression d'élections aux conseils de prud'hommes, p. 3215, — Arrêté concernant les leçons de langues vivantes étrangères ot do — leurs littératures à l'université de Gand, p. 3246. 4. VERORDNUNG. Die im November d. Js. fiillig gewesenen Gewerbegerichtswahlcn (Artikel 104 des Gewerbegerichts-Gesetzes vom 15. Mai 1910) iinden nicht statt. Die Mandate derjenigen Berufungsrâte und ihrer Stellvertreter, die nach erfolgtèr Erneuerungswabl auszuscheiden hiitten, werden bis auf weiteres verliingert. Brussel, den 9. Dezember 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr ton Bissing, C. C. IVa 20411. Generaloberst. VERORDENING. De verkiezingen voor de werkrechtersraden, die in November 1916 hadden moeten plaats hebben (Artikel 104 van de wet van 15 Mei 1910, betreffende de werkrechtersraden), zullen niet gehouden worden. De mandaten van de werkelijke en de plaatsvervangende leden van den raad van beroep, die zouden vervallen zijn ingeval de her-kiezing had plaats gehad, zijn tôt nader bericht verlcngd. Brussel, den 9° December 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. IVa 20111. Generaloberst. ■ A ARRÊTÉ. Les élections pour les conseils de prud'hommes qui devaient se tenir au mois de novembre dernier (art. 104 de la loi sur les conseils de prud'hommes du 15 mai 1910) n'auront pas lieu. Les mandats des conseillers effectifs et des conseillers suppléants d'appel qui devaient expirer après les nouvelles élections, sont prolongés jusqu'à nouvel ordre. Bruxelles, le 9 décembre 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. IVa 20111. Generaloberst. Bei den mit drei Sternen beieiehnetcn \erordnung<în Démet dricsterreljes geuierk^e \erordeuingen worden Les arrêtés marquét de trois astérisques seront iffiebi». tel Bekanntgabe aucb durch Maueranschlag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbneven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la c onnaissance du publia Me ttbrigen sind durch die Gemeindebehorden in orlstlb- Aile andere \erordeningeti moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administratios* Bcher Weise insbesondere an die Interessenten bekanct overheid volgens de gebruikelijke wijze »an bekendmakcn communales, qui procéderont ainti qu'elles ont esatuisr m («bei. vooral aan de belacghebbenden mcdcgcdceld worden. de le faire. *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes