Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

198 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 30 April. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 26 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6d5p845b8z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— m - Gesetz und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politiel<e afdeeling bij tien Gcneraalgou-verneur in Belgifi. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad.Brussel.Leuvenschestraat 40. Het Wet- on vcrordenmgsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitscliland en in liet onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnoment van 2,.">0 mark. En-kele iiummers kosten 20 Pfennig per stiik. i>e dOQrloopende toe-zending van liet bijblad lot liet Wet- en Verordenmgsblad kan de voornoemdo drukkerij legen de aan M eimle van elk kwartaal te iiuicn soin \an ^ Pfennig per vel van ieder nuinmer besteld worden. Wet- en Verordeningsblad voor de bczelle slreken van lîelgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ilerausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordmmgsblattes zu Brtlsscl, Lbwenerstrasse 40. Das Gesetz- und VerordiiungsUlatt kann in lielgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstalten fUr 2,r>0 M. viertcljahrlicli regelmas-sig bezogen werden. Die oinzelne Numiner kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung dos lîeiblattes zuni Gesetz- und Vçrordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljalires einzuzielienden iïelrage von 4 Pfennig ftvr ein Hlatfder einzelnen Nuinmer heantragt werden. Publié par le département politique prè&le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles* dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfei!-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demtmde. de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et A rrétés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. K° 66. 30. APR1L 1915. INHALT: Verordnung, betr. das Verbot der Einfuhr von Fettsâuren und Oleinen, S. 483. — Kekanntmachung, betr. Stellung von Unternehmungen unter Zwangï-verwaltung und Ernennung von Zwangsverwaltern, S. 484. INffOVD : Verordening, betr. het invoerverbod van vetzuren en oleinen, bl. 483. — Bekendmaking betreflend het onder dwangbeheer plaatsen van ondernemingen en de benoeming van dwangbeheerders, bl. 184. SOMMAIRE : Arrêté concernant la défense d'importer les acides sébac-iques et les oléines, p. 483. — Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination de séquestres, p. 484. 1. VERORDNUNG. I. Die Einfuhr von Fettsâuren und Oleinen, d. h. entglycerinierten Oelen, wird verboten. Ausnahmen kann das Generalgouverne-ment gestatten. II. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Briissel, den 22. April 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. VERORDENING. I. De invoer van vetzuren en oleinen d. i. glycerinevrije oliën, wordt verboden. Uitzonderingen kan het Generaal-Gouvernement toestaan. II. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 22n April 1913. „ . T1 . . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, » Generaloberst. ARRÊTÉ. ' ^ Art. 1er. Il est défendu d'importer les acides sébaciques et les oléines, c'est-à-dire les huiles dont on a extrait la glycérine. Le Gouvernement général pourra autoriser des exceptions à celte défense. Art. 2. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Bruxelles, le 22 avril 1915. ^ , . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes