Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

163 0
07 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1c1td9pk6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2941 zund Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiefe Belgiens, Wet- eu Yerordeningsblad voor de bezette strekeo van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politiei ftJdeeilng bij den GeneraalgOu Terneur in Belgié. Gedrukt m d drukkerij van liet Wet- en Veror deningstuad, Brussel, Leuvensch itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblai ls in Belgiê verkrijgbaar bi bovengenoeinde drukkerij. il Duitschland en in het onzijdig buitenland bij de Duitsclie post kantoren tegen een kwartaal «bonnement van 2,Su mark. En kele nummers kosten 2n Pfennii per stuk. De doorjoopende toe zending van het bijblad tôt he "Wet- en Verordeningsblad kai de voornoemrte drukkertf tegei deaan 't einde van e!k kwartaa te innen soin \an 4 Pfennig pe va! vnn ic/isr nnmmor hactoli . Herausge&eben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsbiattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien dureh die genannte Druckerei, in Deutschlani und im neutralen Ausland durcii die deutschen Postanstalten fur 2.50 M. vierteljâhrlich regelmas si» bezogen werden. Die einzelne Nuramer kostet 20 Pfennig. Die foitlauferide Zusendung de Beiblattes zum Gesetz- und Verordnmitrshlatt kann bei der genannten Druckerei gegen die an Eude jeden Vierteljahreb elnzuziehenden Betrage von 4 Pfennig rur eln Blatt der einzelnen Numrne; beantratft werdan. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxellei dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermediair» de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. la susdite imprimerie «• charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrête», contre paiement, ù la fin d« chaque trimestre, de 4 Pfennig par rtuille de chaque numéro. IV> 254. 7. N0VEMBER 1916. INBA.LT: Verordnung, betr. lirweiterung des Sittenpolizei-Bezirks Antwerpen, S. 2042. — Verordnung, betr. die Sicherstellung der Versorgung der belgischen Zivilbevôlkerung mit Kartoffeln, S. 29*12. INBOVE : Verordening betreffend uitbreidiDg van de omschitjving der zedeispolilie te Antweipen, bl, 29 41. — Verordening betreffend het verzekeren van de bevoorrading der Belgische burgerlijke bevolking met aardappelen, bl. 2942. SOMMAIRE : Arrêté concernant l'agrandissement du district delà police (les mœurs à Anvers, p. 2542. — Arrêté concernant certaines mesures destinées à assurer l'approvisionnement en pommes de terre de la population civile belge, p. 2943. 1. VERORDNUNG, * betre/fend Erweiterung des Sittenpolizei-Bezirks Antwerpen. In Ausdehnung meiner Verordnung vom 6. Mârz 1913, betreffend Einrichlung einer Sittenpolizei in Antwerpen usvv., bestimme ich hierdureb, dass die Sittenpolizei der Landgemeinden Eekeren und Kapellen an die Sittenpolizei fur die Stadt Antwerpen ange-schlossen und dem Priisidenten der Zivilvenvaltung fur die Provinz Antwerpen als Chef der Sittenpolizei von Gross-Antwerpen unter-stellt wird. Artikel 2 der Verordnung vom 6. Mârz 1915 findet enlspreehende Anwendung. Brussel, den 25. Oktober 1916. Der General gouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. V 1GG34. Generaloberst. VERORDENING ietre(fend uitbreiding van de omschrijving der zedenpolitie te Antwerpen. In uitbreiding mijner Verordening van 6 Maart 1915 betreffend inrichting eener zedenpolitie te Antwerpen enz., bepaal ik hierbij, dat de zedenpolitie der buitengemeenten Eekeren en Kapellen bij de zedenpolitie der stad Antwerpen aangesloten en, onder den Voor-zitter van het burgerlijk bestuur (Président der Zivilvervvaltung) voor de provincie Antwerpen, als hoofd der zedenpolitie van Groot-Antwerpen, geplaatst is. Artikel 2 der Verordening van 6 Maart 1915 wordt dienovereenkomstig van toepassing. Brussel, den 25° Oktober 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C, V 10034. Generaloberst. . _ Bei den mit drei Sternen bezeiclineten Verordnungen De met drie sterretjes fremerkte Vcrordeningen worden Las arrS^fe marqués de frais astérisques seront aflicl ist Bekanntgabe aucli durcii Maueranschlag beabsiclltigt. ook door nliddei van aanplakbrieven bekond gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du pul Die Ubrigen sind durch die Gcnieindebeliiiideu in ortsiib- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrai licher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt overheid volgens de getiniikelijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles mu coutu ».u geben. vooral aau de belanghebbcnden uiedegedeeld jvorden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes