Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

152 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 17 Juli. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qr4nk37w3m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 39-5 - Gesetz- und Verordnungsblatt fûr die okkuoierten Gebisle Belgiens. Wet- en Verordcningslilad voor de kzellc streken van Bel^ië. Cu lelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Oitgegeven door de politieke ifdeeiing i>ij den Generaalgou-/erneur in HeUié. Gedrukt in de Irukkerij van l:et Wet- en \ et or-lehingsolad, Bmsseï. Leuvensche Jtraat 40. liet Wet- en VerordeningsMad s in Bel^ie verkrijgbàar bij :>ovengeno< mde drtikkcrij. in Duitschland en in bel onzijdige juilenland bij de Duitsche post-kanloren tegen een kwartaal-ibonnemejit van 2,5'J mark. Kn-kele nummers 1,' steii 2') Pfennig per stuk. De doorioopende toe-«mding van liet bijhlad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan le voornoemde drukket$j tegen îeaan 't einde van eik kwartaal le innen som van 4 Pfennig per rel \an ieder nummer besield v orden. liera usgcgeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgottverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerci des Gesetz- und Verordnungsblattes zu HrUssèl, Lôwenerstrasse 40. Dus Ge.set/- und Verordnungsblattkann in Helpien durch diegenannte Druckeréj, in Deutschhmd und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten Mr 2.r>0M. vierteljahrlich regelmas-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortlaiîfena3 Zusendung des Heiblattes mm Gesetz- uyd Yerordnungsblatt kann bei der genannten Drucke ei ;regen me am Ende jeden Vierteljahrcs einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fUr ein Blattder e nzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département polt-tique près le gouverne ir 'Général en Beîgi'Mie; imprimé à Bruxelles dans 1 impi imèr'.e du Bulletin des l ois cl arcétés, rue d«* Couvain 40. On peut s'abonner au Bulletin» en Belgique, i\ la susdite impri-merie, en Allemagne ei dans les pays neutres, par rin'ermedivra de l'administration des po-tes, au prix de 2.:>u M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte sw Pfennig. la susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la rin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. RI» 350. 17. JULI 4917. 1NHALT: VerordnuDg Qber die Aenderung des Gesetzes vom 17. April 1896, die Besteuerung des Tabaïs betreffend, S. 39S5. INHOUD : Verordening tôt wjjzigingvan de wet van 17 April 1836, betreflende de rechten op de tabaV, bl. 3989. SOMMAIRE : Arrêté modifiant la loi du 17 avril 1896 relative au régime fiscal du tabac, p. 3994. YERORDNUNG ûber die Aenderung des Gesetzes vom 11. April 1896, die Besteuerung des Tabah betreffend. § 1. . Die Vôrscliriftcn unter Kapilel I und II des Gesetzes vom 17. April 1896 werden wie folgl geiindert : Kapitel I. Abgabe von auslândischem Tabak. Artikel 1. Neben dem nach der Verordriung vom 4. April 1917, betreffend die Erhebung eines Zollzuschlags von Tabak, (Gesetz- und Verord-mmgsblatt Seite 3613) zu erhebenden Zollzuschlag ist von ausliindischem Tabak an Stelle der seither gultigen Zollsiitze ei» Eingangs-zoll zu erheben, der fur 100 kg betriigt : 1) fur verarbeiteten Tabak, und zvvar - a) fiir Zigarren 1100 Fr. b) » Zigaretten 2300 » *> c) » Rauchtabak, geschnitten 1000 » d) » sonstigeTabakfabrikate einschliesslich derTabakextrakte (praiss). 300 » 2) fiir unverarbeiteten Tabak, und zvvar a) fi'ir entrippten Tabak 300 » b) » anderen Tabak einschliesslich der Tabakrippen und Tabakabfiille. 200 » Der in Artikel 2 der Verordnung vom 1. Miirz 1916, betr. Aenderungen des Zolltarifs und einiger Verbrauchsabgaben, (Gesetz- und Verordnungsbl.att Seite 1694) vorgeschriebene Zuschlag von 10 v. H. kommt neben diesen Zollsiitzen nicht zur Erhebung. Von dem unverarbeiteten, aus dem Ausland eingefiihrten Tabak wird die Verbrauchsabgabe nach dem Gesetz vom 17. April 1896 nicht mehr erhoben. Kapitel II. Abgabe von inlândisehem Rohtabak (Verbrauchsabgabe). Arlikel 2. Die Abgabe vom Tabakbau bleibt aufgehoben. Artikel 3. Der gesamte im Inlande erzeugte Tabak unterliegt einer Abgabe (Verbrauchsabgabe), welche nach dem Gewicht des geirockneten unfermentierteii lîohtabaks ohne Rucksicht auf dessen Art und Beschalïenheit nach dem Satz von 90 Fr. fiir 100 Kg. berechnet wird. Eine Befreiung des zum hiiuslichen Verbrauch des Pllanzers verwendeten Tabaks von der Verbrauchsabgabe findet nicht statt. j» . .. .... . _ . . Bei den mit drei Sternen bereichneten Yerordnungen ht Bekanntgabe auch durcli Mp.ueransclilag beabsichtigt. Wc tlbrigen sind durch die Gemeindebehorden in ortsflb-fieber Weise insbesondere an die Interessenten bekannt m gebea. De met drie sterratjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-overheid rolgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken < vooral aan de belaagiiebbenden medegedeeld worden. tes arrêtés marqués de tnais astériique» ser#nt affiché». Les autres doivent être pooti is à la connaissance du publia et spécialement des intéressés par les administration» communales, qui procédera nt ainsi qu'elle» ont eontuM» de le faire. " ' * 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes