Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

143 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Juni. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 29 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/125q816636/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gesetz- und Verordnungsblatt ,far die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politieke Afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de «Irakien] van het Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij toovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige fcuitenland bij de Duitsche post-tantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-sending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan «le voornoemde drukkerij tegen <1e aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per wi van ieder aummer besteld worden. Wet- en YerordcniDgsblad voor de bezette streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur in Belgien. Gedruckt m der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und îm neutralen Ausiand durch die deutschen Postanstalten fllr 2,50 M. vierteljâhrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres emzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fttr ein Blatt der einzeinen Nummer beantrairt werden. Oublié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain -40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaaue numéro. BRUSSEL. Ii° 223. 16. JUNI 1916. OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. AMBTELIJKE BERICHTEN. — AVIS OFFICIELS. ■s VERWALTUNG DER REGISTRIERUNG UND DER DOMANEN. BEHEER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. Erbreclit «les Stales an den Hachlass des Luitpold llaqnin. Bekanntmachung gemiiss Artikel 770 Aesbelgischen biirger lichen Gesetzbuclis. Bevor auf den Antrag der Verwaltung des Enregistrements und der Domiinen entschiedtn wird, ihr den Nachlass des am 8. April 1858 in Ilerstal geborenen Luitpold Maquin zu iiberweisen, der ein anerkanntes uneheliches Rind der verstorbenen Frau Pulcheria-Joseph Maquin war, in Cappellen wohnte und am 18. Oktober -1914 als Witwer von Isabella Mertens in Merxplas ohne Erben verstorben ist, bat das Gericlit erster Instanz in Antwerpen durch Urteil vom A. Marz 191G die gemiiss Art. 770 des belgischen burgerlichen Gesetzbuches vorgeschriebenen Veroffentli-chungen angeordnet. Antwerpen, den 10. Marz 1916. Der Direktor der Registrierung und der Domiinen, G. Van Goethem. Krvelooze nalatenschap van Léopold Sla<|uin. Bekendmaking door artikel 770 van liet Burgerlijk Wetboek voorschreven. Alvorens te besluiten op de vraag van het Beheer der Registratie en Domeinen strekkende tôt de inbezitstelling der ervelooze nalatenschap van Leopold Maquin,geboren te Ilerstal den 8" April 18o8, erkend natuur-liik kind van wijlen Pulchérie-Joseph Maquin, weduwenaar van Mertens Isabella gehoistvest te Cappellen en overleden te Merxplas, den 18 Octo-ber 1914, heeft de rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Antwerpen bevolen bij vonnis van A" Maart 1916, de bekendmakingen voorzien door artikel 770 van het Burgelijk Wetboek. Antwerpen, den 10" Maart 1916. De Bestuurder der Registratiie en Domeinen, G. Van Goethem. Succession en déshérence de Léopold llnqnin. Publication prescrite par l'article 770 du Code civil. Avant de statuer sur la demande de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, tendant à obtenir l'envoi en possession de la succession en déshérence de Léopold Maquin, né à Ilerstal, le 8 avril 1858, enfant naturel reconnu de feu Pulchérie-Joseph Maquin, veuf de Mertens Isabelle, domicilié à Cappelen et décédé à Merxplas, le 18 octobre 1914, le tribunal de première instance séant à Anvers a, par jugement du 4 mars 1916, ordonné les publications prescrites par l'article 770 du Code civil. Anvers, le 10 mars 1*916. Le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, G. Van Goethem. » VERSCHIEDENE BEKANNTMACHUNGEN. VERSCHILLENDE BERICHTEN. — AVIS DIVERS. BEKANNTMACHUNGEN BETREFFEND DAS UNTERRICHTSWESEN. BERICHTEN BETREKKELIJK HET ONDERWIJS. AVIS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT. Estaimpuis (Ilainaut). — Institutrice. Trait., 1,100 fr. plus 150 fr. (indemnité de résidence). — Dem. à l'administration communale, avant le 20 juin 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes