Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

628 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 29 Juli. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 24 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6h4cn70g87/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 2427 — Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. 1 Citgegeven door de politlek» aîdeeling bi] den Generaalgou-yerneur in België. Gedrukt in de «Irukkerii van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad » in Belgiê verkrijgbaar bi] bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en. in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele mimmers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-•ending van het bijblad tôt het Wet- en V.rordeningsËIad kan 6e voornoemde drukkerij tegen 4e aan 't einde van elk kwartaal t» ii m en som van 4 Pfennig per «•1 van ieder nummer besteàd wortm. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiê. Bulletin officiel des Leis et Arrêtés pour le territoire belge «ccupé Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem Generalgouverneur ta Belgien. dedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durdi die genannte Druckerei, in Deutschland und ira neutraien Aus'.and durch die deutsclien Postanstalten fur 2,50 M. vierteljiihrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden vierteUahres einzuziebenden Betràge von 4 Pfennig fur em Blatt der emieinen Nummer beantragt werden. Oublié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelle» dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté», rue de Lou-rain 40. | On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 238. 29. JULI 1916. INBA.LT: Verordnung, betr. die Gehâlter der Professoren an den Staatsuniversitàten, S. 2427. INHOUD : Verordeningf, betrcffend de jaarwedden der hoogleeraars aan de staatshoogescholen, bl. 2428. SOMMAIRE: Arrêté concernant le traitement des professeurs aux universités de l'Etat, p. 2428. VERORDNUNG, betreffend die Gehâlter der Professoren an den Staatsuniversitàten. In Abiinderung des Artikel 9 des Gesetzes vom 1S. Juli 1849 und des Gesetzes vom 14. Mârz 1863 wird bezuglich der Gehâlter der Professoren an den Staatsuniversitàten bestimmt : Artikel 1. Die ordentliehen Professoren beziehen ein Gehalt von 8.000 Fr., das sich nach 3 Jahren von der Ernennung zum ordentlichen Professor an gerechnet um 500 Fr. und nach weiteren 3 Jahren abermals um 800 Fr. erhôht. Artikel 2. Die ausserordentlichen Professoren beziehen ein Gehalt von 6.000 Fr., das sich nach 3 Jahren von der Ernennung zum ausseror-dentlichen Professor an gerechnet um 500 Fr. und nach weiteren 3 Jahren abermals um 500 Fr. erhôht. Artikel 3. Verdiente ordentliche Professoren, die seit mehr als 23 Jahren in Staats- oder Kommunaldienst stehen, iiber 50 Jahre ait sind und seit mindestens 3 Jahren das Hochstgehalt ihrer Stellung beziehen, konnen mit einer Gehaltserhôhung von einem Zehntel und nach weiteren 3 Jahren abermals von einem Zehntel des Hochstgehaltes bedacht werden. Artikel 4. Zusatzgehàlter oder Entschâdigungen konnen einzelnen Professoren aus besonderem Anlass bewilligt werden. Artikel 5. Die in Artikel 1 und 2 vorgesehenen Erhôhungen konnen schon vor Ablauf von 3 bezw. von 6 Jahren nach der Ernennung zum Professor gewâhrt werden, wenn der Betreftende mindestens 6 bezw. 12 Jahre im Staats- oder Kommunaldienst tiitig war. Artikel 6. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf nicht im Dienst befindliche Professoren keine Anwendung. Artikel 7. Die Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1916 in Wirksamkeit. BriisseJ, den 19. Juli 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. III b. 322. Generaloberst. Bel den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungw U Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt >ie llbrigen sind durch die Gemeindebehôrden in ortstiJa icher "Weise insbesondere an die Interessenten bekann u geben. i De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile sndere Verordeningen moeten door de gemeente-t overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astensques seront affiches. Les autres doivent être portés à la connaissance du public et spécialement des intéressés par les administration! communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutumi de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes