Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

2748 1
11 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 Februari. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Geraadpleegd op 26 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm8344s/3
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Mededeelingen der Vereeniging " V OLKSONT WIKKELING „ (Afdeeling van Volksopbeuring - Brussel) ù. L. H. . Een overeenkomst met het Beheer van hel wakkere weekblad Vlaamsch Leven stelt ons m de mogelijkheid voortaan iedere mcmnd te beschikken over één bladstjde -van dit omslag om er on se ieden en lien, die wij hoperi eerlang onder onse leden te mogen tellen, gere-geld te ondèrhouden over den weg, dien we afleggen, de plannen, die wij vormen, het tverk dat ons elders lot voorbeeld tnoet strekken. Onse leden worden dus warm ver s oc ht voortaan geregeld'hel eerste Zondagsnummet van-Vlaamsch Leven te raadplegen : wii su lien daarin aile mededeelingen, die wij hun beslem-men, openbaar maken. HET BESTUUR. Gij kunt niet van den hemelschen dauw leven ; wij kunnen evenmin van sympathie leven. Het is dus niet genoeg uw ingcnomen-heid met ons werk te betuigen; GIJ MOET ONS OOK STOFFELHK STEUNEN. Word vandaag nog Lid ! ONZE ONDERAFDEELINGEN. Van rneet af heeft Volksontwikkeling zich vercieeld in 4. onderafdeelingen : Hooger onderwijs voor het Volk, Ont-wikkelingsavonden, Kindetjuurtjes en Sociale Voordrachten. I Elke dier onderafdeelingen richt zich tôt een eigen publiek, zoodat derwijze ons werk doordringt tôt aile volksstan-den.Sinsdie.ii kwam daar nog een 5de onderafdeeling bij, ni. die der Avondlessen, die reeds een gewichtig stuk werk heeft afgelegd. En een 6e is in wording, die zal feeeten Kunst voor het Volk. Wij waren zoo gelukkig voor elk dier onderafdeelingen de medewerking te be-komen van een schaar stoere werkers. met wier hulp wij in staat werden gesteld onze plannen grootendeels te verwezen-lijken.Wij laten hieronder een zeer beknopt overzicht volgen van wat elke onzer af-deelingen tôt dusverre heeft volbracht. 1. Hooger Onderwijs voor het Volk. De afdeeling Hooger Onderwijs voor het Volk heeft reeds een niet gering deel gehad in de geestelijke opbeuring van de Brusselsche Vlamingen. Zij liet reeds eenige uitstekende lesgevers optreden en al de Vlamingen, die de lessen hebben bijgewoond kunnen niet genoeg hun werk loven. Eerst trad de heer Prof. Dr. P. Tack op, en de groote studiezaal van 't Konink-lijk Atheneum was bijna gansch met toe-hoorders gevuld. De heer Tack gaf vijf lessen over Jacques Perk, over zijn Mathilâe en zijn Iris. Dat hij het op de meest belangwekkende wijze deed, hoeft niet gezegd te worden. Ook uitte, na elke les,-het publiek zijn dank en zijn bewon^ dering in luid applaus. Daarna kwam de beurt aan Prof. T. Vernieuwe. Hij bracht zijn publiek in een ander domein dan dit der poëzie, maa-r voor velen zeker niet minder aan-trekkélijk. Zijn onderwerp was Eene wandeling' in een stadstuin. Hij sprak over de bemesting, over de ziekten der fruitboomen en over de bestrijding van die ziekten. Dat ailes werd zeer aan- schouwelijk met mooie platen voorge-gesteld. Ten slotte gaf hij aan de huis-vrouwen eenige nuttige raadgevingen betrefifend het maken van jams en gelei, welke doorde dames goedschiks aanvaard werden, juist omdat niet een aanstellerige keukenpiet. maar wel een geleerde ze hun op wetenschappelijke doch eenvou dige wijze gaf. Over de nieuwste reeks lessen van Mr J. de Smedt zal bij een volgende gelegenheid geschreven worden. M. V. II. Avondlessen. Reeds jaren hoor ik er te Brussel over klagen dat al de avondkursussen, die in onze stad worden gehouden, uitsluitend Fransch zijn. De Vlamingen zijn er zelfs feitelijk uitg'esloten, aangezien- de inrich-tsrs dier kursussen van hun lesvolgers vergen dat zij een « connaissance approfondie de la langue française » bezitten. Het was me nooit duidelijk waarom de Vlamingen den stier niet bij de horens vatten en ook niet overgingen tôt het stichten van zoo'n avondschool. Eindelijk is dat dan toch geschied ! VolksontwikkeXing was zoo gelukkig en-kele offervaardige Vlamingen voor haar werk te vereenigen, die zich geheel onbaatzuchtig te onzen dienste stelden om een reeds uitgebreide avondschool tôt stand te brengen. Het staatsbestuur was tevens zoo vriendelijk ons te laten beschikken over de prachtige lokalen van het Koninklijk Athenaeum in de Eikstraat. Wij begonnen met het inrichten van kursussen in Nederlandsch, Duitsch, En-gelsch en Handelswiskunde. Ondanks de ongunstige voorwaarden, waarin wij ge-noodzaakt waren te beginnen, overtrof de uitslag onze stoutste verwachtingen. Ook besloten wij met Nieuwjaar onmid-dellijk verdere uitbreiding aan ons werk te geven. Sedertdien hebben wij dan ook nog ingericht een kursus in Nederlandsch snelschrift, een hoogeren kursus in het Duitsch, een lageren en een hoogeren kursus in het Fransch en een Nederland-schen kursus in de meetkunde. Al die kursussen sloegen volkome.i in, waardoor wel bewezen is welke behoefte aan zulke Vlaamsche avondschool er te Brussel bestond. Het mag dan ook, zacht gesproken, verbazing verwekken dat officieele instel-lingen niet vroeger voldoening hebben geschonken aan het verlangen der Vlamingen om avondonderwijs in liun eigen taal te bekomen. Laat ons hopen dat'die officieele instel-lingen, zoowel provincie en stad als staat, het werk van Vol sontwikkeling zullen erkennen en geldelijk steunen ! A. P. III. Ontwikkelingsavonden. Het werk van deze groep is voorwaar niet te licht te schatten! Dat heeft de reeds opgedane ervaring geleerd! Na verscheidene moeilijkheden zijn we er toe geraakt twee voordrachtenreeksen in te richten : te Koekelberg en te Ouder-gem.De eerste voordracht te Koekelberg had in de raadszaal van het gemeentehuis aldaar plaats, in tegenwoordigheid van burgemeester en raadsleden. Gunstige verslagen verschenen er over-in de Vlaamsche dagbladen. Na een overzicht van het leven en het ontstaan der kunst van Karel Mestdagh, gaf de voordrachtgever Jef van den Eynde. eenige « Divertimenti » van onzen Vlaam-schen musicus- ten beste, waarna eene^ gansche reeks liederen werden voorge-dragen. Overgrooten bijval oogstte de spreker met zijn voordracht, vooral daar hij met eenige brokken uit de geestdriftige « Groeninghe » kantate eindigde. Evenals aan al de andere vereenigin-gen, werd ook aan ons de zaal na die eerste voordracht ontzegd, om licht te-sparen. Dé reeks is dus voorloopig ge-schorst.Zondag 28 Januari werd een nieuwe reeks ingezet ! Jet van den Eynde trad te Oudergem op met het onderwerp : « Eene reis door Holland », met lichtbeelden en uitvoeren van nationale liederen opge-luisterd.Na een vlug overzicht der Hollandsche geschiedenis (met een paar historische liederen aangevuld), ging de voordrachtgever over tôt zijn reis van Zeeland tôt Friesland, en van daar terug naar Lim-burg, met een stilstand aan iedere belangwekkende stad. Terloops gaf hij ook een schets der Hollandsche schilderkunst, en luisterde zijne uitlegging met vele plaat-jes waaronder ook afbeeldingen vaa schilderijen) op. Uiterst tevreden waren de talrijke toehoorders over deze voordracht; dit bewezen ze trouwens door hunne geestdriftige toejuichingen. Men ziet het, alhoewel langzaam, zullen we er toch toekomen in iedere voorstad een vulkshoogeschool in te richten, die natuurlijk nog voor vele verbeteringen vatbaar is. Elk begin is klein, maar een «mostaardzaadje »?!... de rest vindt ge in den bijbel wel!... Ed. P. IV. Kinderuurtjes. Sinds Oktober 1916 worden te Brussel, te Ukkel-St-Job en te Ganshoren, door onze onderafdeeling Kinderuurtjes gehouden.Wat zijn Kinderuurtjes ? Het hoofd-doel dezer onderafdeeling is de kinderen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes