Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

1553 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Maart. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gm81j9810h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VAN MENSCHEN EN BOEKEN " TAMAR " van René de Clercq (Vervolg en slot.) Als een onbewuste, vol levenskracht en warm bloed, *et den trots der jeugd in het blakeren van 't gemoed, zoo is Sjela de Jager, de derde zoon van Juda. Toen deze hem zoo zag, en herdenkend den dood zijner beide zonen, Er en Onan, huiverde hij bij de gedachte dat zijn laatste telg den noodlottigen weg zou volgen, en alhoe-wel hij volgens de hooge Israëlitische plicht, zijn zoon aan-maande der broederen plaats in te nemen, is het als een verluchting als Sjela, gedreven door een instinktmatigen [""" schrik, Tamar verafschuwt, als hij moedig voor het men schelijk gevaar, bevreesd is voor de wonderbare macht, de bovenmenschelijke Macht : « Zou ik niet rustig onder sterren slapen, wijl ik met kwade gebruiken brak ? Zie, vader, ik heb moed en overmoed. Storm in het woud, noch stroom in den vloed, dreigende m»n mot ziepjijk wapen. nocli sluipende luipaard siaan mijn h art met vreeze. Alleen het wondere. de macliten buiten mijn bereik. Kiest gij een vrouw mi], ach, niet deze. » • Blonde Tamar, als een eeuwig Beeld van .Smart, draagt H gelaten de donkere kleederen van rouw en gaat immer- || droevig, in zich-zelf gekeerd ; geen lach heldert haar gelaat || op; slechts kent zij een stond van tevredenheid wanneer zij aan de fonteinen, een zwakke hand behulpzaam, is wanneer zi) als simpeldienende deerne de kruik ter schou-uers neemt en zelf water putten gaat; wanneer zij met || liefde en trots werk doet dat de trots niet doet, wat !f Juda's dochteren Reiima en Dina niet deden. Rond haar juicht de Vreugde als een vol geschater, à maar steeds zvvijgend en stroef blijft het in haar : « Liederen te èingen bij een lijdend liart, Heet dwazelijk als kleederen at te doen voor koude. » Dan wordt zij gehoond door Zilpa, de lichtvaardige. ! met harde woorden « uit rozenmooien mond », maar de || hoon die als een vloed zich uitstort, kan haar hart vol rouw, vol berusting en eindeloos geween niet treffen. Zilpa vaart voort met blinde jaloerschheid, zij, de arme, de teruggestootene, de laagge /aliéné, de boelemeid, de mlndere, en met bijtende, haast cynische woorden spuwt zij hare verachting uit voor haar, voor wie zij bukken |j moest, voor hen die « hunkeren naar goud en zilverling'«n, naar .Tnda's vee en volk, naar Sjela's erve. > Het is de machtelooze opstand van den kleine tegen de grooten, totdat zij, sidderend, met een schreeuw losbarst in trauen . ■Maar Tamar, dragend moedig last en laster gaat naar Sjua, de kranke, om haar met liefderijke zorgen te troosten, met kinderlijke hand en hooge liefde : Liefde voel ik in het sprekeii van uvv rorgfcn, teederst nog in het zwijgen van mv angst. » Een hart dat lijdt verstaat immers, meer dan welk ander, een ander brekend hart, want Sjua kwijnt weg van verdriet. langzaam, heel langzaam, na een treurig, ejrb rmloos sleepen van leed en rouw Aan dit arm memchenwrak, wiens fcade klinkt als een opperste wensch, belooft Tamar plechtig, haar recht vorderend, Sjela's haard te vormen. Aan haar, die Mater Dolorosa, aan die dood-doorgriefde Moeder zal zij hare ziel blootleggen, zal zij zeggen wat zij voor elk ander verbor" gen hield, het groote Geheim : de heilige Macht, die haar voortdrijft, de vroede roeping als een vromen plicht die zij te vervullen heeft en die zij, door een goddelijke veropen-baring, in zich gevoelt. Sjela. « Gij zijt mij v»el te n», r«el te eigsn. Sjua, dat ik voor u verzwijgen konde, wat ik eeniegelijk verborgen hôud. Gij waant mij vrij, ik ben gebonden Er i.s in al de stonden van mijn leven Een macht die mij beheerscht. Die Macht heb ik vertrouwd. * Dat zal de groote, de verheven Daad wezen door Israël verwacht ! En een oneindige hoop daalde in Sjua's ziel neder en nog eenmaal herdacht zij den stond dat zij, als nu, Jaweh dieht bij zich voelde : i Xooit h&d ïij God eoo dicht nabij ï«roeld : ook ni«t toan Juda haar, jeugdschoon, Tan d» h«UT«l»» vo«rd». in braidstooi, uit haar radars »r{. > 3S9

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes