Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2940 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639mn4k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

â i ?oor België 5 centiemen, voor Nederïand 5 cent ûet nummer f® VJJFTIENDE JAAR Zondag; 4 Jartuari 1914 30, St-Fietersîraaî, 30, Brasse! ABONNEMENTEN: 1 jaar G maand 3 m. Bdçii, wachtvrij Ir. 14,00 7,80 4,00 Ntierland, > » 20,00 10,SO S,30 Jindtre landen i 52,OC 16,00 8,00 Hen kan inschrijven op aile postkantoren Dt insckrijvert voor een jaar ( 14 frank), hebben recht op eene gratis loékenpremxe en een ftdluitretrd ne\elij\*ch btjvoegiel van 5 blad*« Vlaamsche Gazet floofdopstellor-Eigenaar : JULIUB HOBTE, BEUS8EL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTUUR EÏST RED A.OTIE I TELEFOOH Hi Nr. 4 Zondag- 4 Jartuari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brossol AANKONDIGINGEN 4» Bladzijde, per kleine rej«l . . . (r. 0,30 l'Bladiijde > 1,00 2* Bladiijde . « fr. i en t 3,00 Reehterlijue eerherstellingtn . i *,()• Onderworpenheid " Als een lijk... " Door de woorden a perinde ac cadaver als een Hj-'k, spree.kt Ignaas van Loyola : zijn « Constitution es » uit hoje de Jezuïete zich moeten onderwerpen aan hun oveiste in ailes "wat tucht en gehoorzaamiheid aangaa aliôen d'e gevallen van gewetensbezwaar ni gezonderd. Dit voorschrift geldt voor aile klooster Emiel Verhaeren bewijst het in zijn meeste stuk « Het Klooster ». Binnen de arduine muren van dit graf voor levenden ontstaat ee geweldige partijtwist tusschcn de handla.ngej van Dom Balthazar; <jie van hoogen ad;el en verklaart dat hij « blind en razend » i God gelooft, de handlangers van Thoma< vastelijk overtuigd is, dat God moet ve dechgd en verklaard worden in deze modem wereld van algemeene kritiek, en de hândiai gers van Dom Marc, een groot kind, die God water ove,r Gods clijk laat loopen, en daaror spoedig verdvvijnt als partijJijder bij de opvo ging van den ouden prior. Toch steekt dez ^laatste nog met wil en kracht zijn stâf uit, or ook de meest besi'isten gedwee den kloostei vloer te doen kussen. Dom Balthazar heeft van een bieohtefiii: vernomen dat Nol Hardings werd vermoord « Zijn zoon werd aangehouden en als moor denaar veroordeeld. Ik ben de rnooroenaar Wat moet ik doen? » — « U overleveren aai den wereldlijken rechter, opdat u recht ge schiede naar uw misdaad » antwoordt Baltha zar. — Gij hebt goed gehandeld, broeder, zeg de prior. — En nochtans, ik ook ben een moorde naar en mij, toen ik hier binnenkwam, heef niemand toegeroepen : Lever u over aan der wereildilijloen rechter... Tk heb mij il vader ver moord. krijt Balthazar. — Wie binnen deze muren komt leven zegt de prior, krijgt vèrgiffqriis van de groot ste zonden. Doch Dom Balthazar heeft geen gewetens rust en krijgt van zijn prior vergunning om of een kapittelvergadering zijn wraa.kroepende misdaad luide te biechten voor al de kloosterlingen.— Dit gebruik werd afgeschaft, doch za|. om u den vrede te bezorg-en, worden heringe-voerd, spreekt de prior uit. De pater biecht zijn misdaad met een ont-zetVncle oprechtheid en tôt in de kleinste bij-/uiKÎerheâeru Spoedig, nadat -hij gesproken heeft, slaan de twee priorp^vfcijen, die van Balthazar en die van Thomas^in tegengestel-de beoo'fdeeling uit elkaar. Wanneer de prior hen verzoekt hun oordeel uit te spreken, zijn de partijgangers van Balthazar van meenang dat deze ge'heel vergiffenis heeft gebregen door het aantrekken van de kloosterpij. Doch de vrienden van Thomas slaan hem scherp en besilist den vloek a misdad/iger, moorde-naar, vadermoordenaar » in 't gezictot. Weer gaat de staf van den strammen ze-veoïtigjarigen prior in de hoogte. Hoe hooger en langér hij dxeigt, hoe willoozer en platter bukken de vijanden in doodsche stilzvvijgend-head.— Zoo lang ik zal zijn, om 't even wie mijn opvolger worde, roept de prior uit, zal ik nog kracht genoeg hebben in mijn afge-slaafd lijf om u allen, tôt den weerba.rstigste, te doen bukken tôt den vloer. Dom Balthazar wordt plechtig en oipenbaar vergiffenis geschonken door d'en mond van d:en prior, die allerplechtigst spreekt. Geen Jevende ziel in het klooster mag hem nog ver-denken. Enkel krijgt hij een lichte Iclooster-boete.Hij is echter nog niet gerust. Tenvijl hij op een Zondag, achiter de traliën de hoog-mis bijwoont en buiten al de kloosterlingen voor het altaar geknield, ook de dorpelingen in de kapel aanwezig zijn,springt hij plotseling recht, steekt zijn armen opwaarts tussohen de ijze:ren stangen door. Zoodra de prior op den preekstoel het kruis hie-eft uitgesproiken, roept de ongelu:kika*gie wan'hopig uit : « Ik ben een moordenaar », en begint zijn biecht opnieuw. De prior ondexbreekt hem roepende: «Die man is gek. Die man liegt ». Balthazar heeft geen oor. Het schrikkelijk mofordtooneel gaat opnieuw voor aller oogen op. De dorpeJingen zitten als versteend, van schrik en begrijpen niets van wat ze hooren. Op bevel van d'en prior worden ze door de patejs uit de kerk verwijderd. De deur slaat achter hen toe. Het klooster is dicht en de stem vari het dwingend gezag silaat verplette-rend.Balthazar wordt door zijn medebroeders uit zijn cel gesteurd, als een klomp voor de trappen van het altaar gesmeten, waar hij als bedwelmd ligt, tenvijl de monniken op hem stampen. — Thans hebt ge het gehedm van :t klooster geschonden, roept de prior uit, en de grootste misdaad bedreven, deze, die niemand op de wereld vergeven kan. Gij hebt de heiîigheid van het klooster onteerd, de wet der wereld bofven de onze geplaatst, vergeten dat binnen onze murin geen wereîdlijk recht wordt er-ikend. Met den staf zal ik u slaan, om u te vernietîgen en te verdoemeai. Balthazar wordt buiten gesmeten. Doch in bem wordt ook de mftideleeuwsche klooster-geest, die God in stilte dient, verfoeid. Thomas, de moderne godgeleerde, die op grand van leer en rede, God zal hoog houden, moet den oude-n prior opvolgen. *** Wij zijn overtuigd, dat Verhaeren wist vooraleer .hij zijn meesterstuk dichlte, doch andferen kunnen glim^achend de schouders op-halen. met dien ontlastcnden uitroep: "t is werk van v erbeelding ; 't zijn hersensschim-men.Deze verwijzen we naar het rèeds zooveel besproken werk-, van den heer Bossart over de nijverheid en den handei in de kloosters van België. In htit laa-tste deel van dit allerbe-langrijkst on vprsc'h/rikkdijk boek, behand'elt die schrijver de rolgende vr'agen : Wat is een kloostergemeente ? Hoe wordt men kloosterlinge ? Hoe sticht men een klooster ? Hoe leeft men in een klooster? Zijn de kloosterlingen gelukkig ? Een kloosterlijke gemeente bestaat uit ee », moeder'huis en uit hulphuizen. In het moede n huis beru.st de s chat van de heele gemeenti u die in zicih ailes opneemt wat de • hulp'huize n maar kunnen uitsparen. Komt er niet genoe: t, dan wordt om meer verzocht en aangedronge t- op spaarzamer leven of op meer bedelen. D algemeene moeder woont er en die heeft 01 i. gehdnderd gezag op allies, ook over de 1110e ders-oversten van al.de hulpkloosters. In soir n mige orden zijn koor^usters en werkzuster? n De lâatsten zijn de slàvinnen van de eerste s en komen nooit. met hen in aanraking. Ze zij s blinde gehoorzaamheid verschuldigd. n In andieré kloosters bestaat dit onderschei ,, niet, doch de nederigsten, de eenvoudrgste zijn altijd slachtoffer. Wat. derlialve de mc< e der besluit, is wet. Zij ail een heerscht, neem i- de p'aats van God in. Een zuster mag haar d is grootste fout zien begaan. i Ze moet bekennen : « ;t Is goed », want wi . de moeder oordeelt, oordeèlt God. a Kloosterling wordt men bijna zonder het t> i weten, net zooals men elken avond in slaaj . vaJt, zonder _dat men zich s morgens daan'ai een denkbeeld kan vormen. Een ontvlucht< r kloosterlinge verklaart hoe men behendig. ei : zoetjes wordt opge/nomen in de gemeente . zoo heerlijk mooi dat men ten laatste niet aar . die lust kan weerstaan er voor goed in le i blijven, totdat de dag der inwijding komt, di-e . voor velen een verschrikkelijke ontgoochelin^ . is en na welken aile uitwegen worden afgeslo-ten.Een klooster bouwt men meestal zonder geld, ook met het geld door de k.loosterlinger van eigen vermogen bijgebracht, wat echtei meestal te weinig is. Dnn wordt gebedeld. [ handel gedreven, gewerkt. uitgebuit. Een kloosteronderwijz-eres moest tusschen haar klasuren in met kant reizen, om te ver-koopen. Een andere onderwijzeres moest ge-durende de middaguren schoeisel verstellen. Een besteedde vijf jaar achtereenvolgens haar verloftijd aan bedelen en haalde 20 duizend , frank rond om liet te kort, door den aanbouw van het klooster gelaten, te dekken. Toen kon ze niet meer, ging loopen en was verheugd in een vreemd huis het nooddge te vinden, dat de nonnen haar weigerden, om weer behoor-lijk in de wereld te geraken. Een teringlijdende kloosterzuster werd in de laatste dagen haars levens in een zetel voor haar klas gebracht, opdat ze tcx:h nog /'.itcnd' ondeî\vijij tôu Sîirxi.en ^cVSiV. korten tijd, nadat men haar de laatste maal uit de klas had gedragen. Dit noemt men dan voorbeeldige, heldenmoedige toewijding, kloosterlijke en bewonderenswaardige opof-fering.Voegen we hierbij nog een overzicht van de onberekenbare rijkdommen der kloosters, van hun onbegrensde wereldsche macht, die geheel in enkele hariden is,' doch samenge-bradht werd dcV>r diuizenden werk'kirachten willoozer onderworpen dan de machines in de kloosternijverheid. Zoo kunnen we ons op-piervlakkig een clenkbeeld vormen van deze almacht. welke in België des te gevaarlijker worden kan, daar zij ten dienste staat van een politieke partij. S. L. Prenau. FRAGSON De vermoorde kluohtzanger l'an een onzer Antwcrpsche mcdcwcrkers : Sommige bladen van Parijs sohrijven, dat de kluchtzan^er Fra.gson, die door zijn 83-jari-gen vader aldaar werd cloodgeschoten, een ^eboren Antwerpenaar is, en een .-vntwerpsch Miad'. zegt, çlat hem dit door personen onzer etacl bevestige! is êrevvoi'den. Fragvson, of lie ver Léon Pof-, zqo^Js zijn echte naarn js, werd te Ë/bnden gftboirein, ep zijn vader Je Engelgehman, zoodat de zoe-n liet ook was. Doch, geiijk wij çlfiteren zegden. kwamen vader en zoon zich in onze stocl vest,i-gen, toen de laatste nog zeer Jong was. Hij leercie dus door den dagelijkschen omga.ng snoedig Vlaamfieh spreken, en daar velen hem van iongs af kenden en hem deze taal vlot hoarden *yi, zullein zij in den waan ver-keerd hebben, 4at ))ier het eerste levens-licht zag. Wij 7. âge n gif 1 or en nog brieven en l$ai?|en door hem - uit Parijs en uit Ix>nden in iiet Nede.r!audsch aan Antwerpsche vilenden ge-schreven.> < 1 DUTTSC IîLANT) Voor ds begrafenis der prinsfcs van HohenzoMerii Bigniaringo-n. 3 Jan. Tôt deelneming aan dt? I>egrispleolitiglieid der prinses van B.o-henzollern zijn liipr aaiî^ekomcn de meeste le-den van het Hoiienzx^U'vn^c^i vorstenliuis, de prinsen en pnnyessen van het Roenreensoîie ko-nirtgslniis, ex-'konino: Mano^l en koningin Au-gusta-Yiktoria ; voorts koning Albert van België, de koniiîig van Sakftfn met i>r;nses Mathil-de> van Saksen, prinses T;» van Beieren, prins Frans van iîeieren, vorst en vorstin van Thurn en Taxis, de groothertog van Baden, de vorst van Hohenlolie-Langenhnrii, hertog Tîo-y fin Wurtemberg (vertegen woordicer des koniligs vaj^ Wi^rtenherg), prins von Fnrsten-berg, prins Max va-n Saksen, al&mede àfvaardi-gingen van t-alrijke kejzp.iijke pn koninkHjko regimente'n. NEDERLAND Nog de Staatskommissie voor het 0nder\A De vrijzinnige pers, en ook de koalitiep is* het eens om h are tetv.redoniheid te (betui^ over de samenstelling van de Staatskommifi vaai liet ondei'wijs en de breedheid van ged'a r" ten vvaarmee liare taak is opgevat. î, -Het plan is de Staatskommissie voor het < n derwijsvraagstiiik zoo spoedig mogelij k arà teliij k aan te s te 11 en. j Het jubileum Van Dishoeck n Gisteren was liet 25 jaar geled'en dat. de e C'. A. J. van Dishoeck zich als uitgever te L \- den westigde. Men weieb dat vand'aaa' de zsx eerst naar Amsterdam en'later naar Bussi werd! ve.rpilaatst. Te diiéir gele,genheid-wer<l do jnb'iaris met z echtgenoote en zijn fainilie op het smaakvol v n sierde kantoor aan d© Wiefumanlaan, te Jîi rj sum. doo/r het personeel ontvangen en toe< sproken, Av.aarbij, hem een schilderij 'in. oliev< van Tjeerd Bottema werd aangeboden. De , 1 eept.io, des micldia»gs,. wrrdi zêer d'ruk. b.ezocl 1 koliega's, sehri.jve.rs, vrienden maakteni hun < - w-a-chting, vercler ontving de jubilaris uit' bi , nen- en buitenland telcigrammen, brieven een scha.t van bloém'en. - Zooals wij voor eenige dagen in een hool airtikel meldden, zonden de Vlaamsche sehr 5 rvers hem gezameniijk een hivlde-adres, smaa vol op perkaiinent gedanikt en mooi ingebond door de zorgen van de firma J. E. Buseh<mai - te Antwerpen. } DE NIEUWE NEOERLANDSCHE STUIVER 1 Dezer dagen zijn 111 Nederland nieuwe 5-ceni yJiVÎwJ/ u .mi v ,ui uo tiVt zijden hierboven zijn afgebeeld. De eigenaai diglieid ervan is dat deze nikkelen geldstul ken vierkant zijn. Vroeger waren de nikke stukken van deze waarde rond, waardoor zi; en door het gewieht en door den vorm, te ve< geleken op de zilveren kvvartjes (25-centstul. lien). Het is om deze verwarrincr te vermijder dat men thans de 5-cent«tukken vierkant lieei gemaakt. Het is de eerste maal in Europa, da vierkant© geldstukken in omloop worden g( braoht. Na de 6poorwegramp te Hooghalen Naar het « \ aderland » van Den Haag meldt heeft de zwager van den bij liet ongeluk omgc komen h. Punt bij den burgemeester van Bei len een officieele klaeht over de verdwene: portefeuille met geld ingédiend. Dit staat i verband met het feit, dat no.g andere papiere: van wijilen den h. Punt zoek zijn, o. a. dien getuigschrift als stationchef iii Transvaal, ei eenige fotografieën. Het blad verna.m dat volgens de ambtelijik lezing liet ongeluk vermopdelijk veroorzaakt i door het breken van een wisselstang door onlic Icende ooriaak, waardoor het ivisselslot buitej irerkmg ,werd gesteld. Bij liet onderzoek is gebleken, dat de bodeim van de verbrijzelde wagons niet uitgezakt zijn dat van geen enkel rijtuig een as is gebrokei en dat de trein niet harder liecft gereden dai veroorloofd was : 75 kilom. por uur. Er warei ook geen onde wagens in den trein, wel van lie merk 1907 "frankrïjk Président Poincaré naar Rusland Parijs, 3 Jan. — Heel waarschijnlijk is ho( dat voorzitter Poinoaré zich in 1014 naar lins la;,™.za,1 begeven. H((t nieuws zal voor de lente orhcieel zijn. De Président zal goen reis in der vreemde ondernemen, alvorens een be/oek aan den Czaar gebracht te hebben. Dit bezoek zal van grooten luister worden omgeven. Ben ce-deelte van het smaldeeJ der Middellnndsehe Zee en de afdeelmg dot- Danton's znllen don h. Porncare yergezetlen. Daarna zal do Cznar rrankrijk bezoeken. "spanje ~ Het parlement ontboden Madrid, 3 Jan. — De koning heeft gisteren liet besluit tôt ontbinding der Kamers "-etee-kend. 0 De verkiezingen zullen 111 het begin der maand Maart gehouden worden en de nieuwe Kamers znMen naar aUen schijn tegen 30 Maart a. s. bij-eenkomen. Deze ontbinding der Kamers is een gevoJg van den strijd, in de konservatieve partij tus-sohen de volgelingen van Manra, den vroege-ren partijleider, die zich voorshands heeft teruggetrokken en die van Dato, den huidi-gne bôofdminister. De Mauristen vemvijten de Datisten hun houcling bij de jongste krisis, toen Maura ter-zijde gesohoven is en de Datisten, van hun kant, dreigen met onthullingen over de on-ridderlijlce houding van Maura. Het kabinet heeft. in verband met de scheu-ring in de konservatieve partij, een beroep op de kiezers den eenigen uitweg gevonden, vooral omdat het in den Senaat verre in de minderheld is. * Of de verkiezingen g-unstig voor Dato en de zJjnen ji|Ilpn uitvallen, is echter zeer twij-falachtig. De liberalen kunnen !>[j dpn twist tusschen hun tegenstanders s'echts winnen; Geweldiga sneeuwstormen Madrid, 3 Jan. Sneeuwstormen hebben over de ncordelflke en noorduvesteljjke pro-Ancien, en zeilfs over 't zuiden gewoed. Te-togramnien uit Cœthagena, Alneria en Mur-cia melden dat het aldaar sinds Dondterdag sneeuiit. Sedert 30 jaar was dit niet meer roorgekomen. Uit Taça (pnovinçie Huelxa). deeit men mede, diat men daar 15 graden onder vries-punt heeft. De bergbewoners. zitten door dte ajeeffwi ingesloten en vragen dtingende Jmli». EEN GEWEZEN VORSTIX 0UD KEIZERIN EUGÉNIE VAN FRANKRIJK fiujgieriiiie, «Je giewezem lcedaeirin van i'ranlm'ij'k, da geniaUn van wijien kiai-zei Napio^oa îll, is tlhans "-7 jv'i/ren ood. Zieivenni'i )•',];)ren Larng was ziij kedafâpift vam l-uanikiijk.en gaf /..jj, al» de sclioonste/vrouw van Euh . »a'van in Pari.js dieia to.on aan vo^r de uan^ Ut wc-reld-.' ^ i M.' m , • v > 1 l'ni ■ >1 ' » i' av.'" van •t Teba -- zi'j voor 't €ie.rsit Louis NaipoLeion en wel t.ceoiî deze, ira d?n' ni;-liikton aaai-slag op Boulioisnesaan-Z'ee, ondeir koanmig Loaiis^Ph. i ippe veiroordeeld werd weigemia lioogveirraad. .Deiritieii jai-en lato' zom zi'j de vaxwiw wordein van diitiizelfdein man, nrmiddels keiizer , ig^iwcrdiein ! '1 Zij ken die alîl<eirlei ram/p'sp'oediein,, zag zicih. in 1870 d'e kroon vam he.t hoiofd gerukt, \w-- lioor drie jaaa* laiietr Hiaai* man en een.igê ja^en nadi-en liaar eenigen zoon, prins Napoléon,, ^ die in Zuid-.Afa-iika aan d'e zijde der EngeO&chen in <l -^n strijd' Vetgein de Zoeloei's sneoiveilde-^ Tocili lieiefit a'ij die h.oo.p niet opgegaven dat eens of mioa^gefn weer een ke.izer Napoléon over Eranilvjii.jik zaïl retgeerein. , ZWITSERLAND i De ziekteverzekeringswet i Olp i Januari is in Zwits&nlandi de nieu1 l zi>ek!t'everze:kerinigsvv)Qt in wferking getriedie ^ welke bij referenclum was goecJg'eikeurd. Oe wet steJt de verzekering tegen d'ere@elc 3 Idj'ke gevoil gen van ziekte niet verpliah/ten s maar verleent aan 'het bestunr der kanto ^ en gemeenten die ibevoegd:h'eicll die veirpldchti te stelilen. 5 D'e- Cngcvaili'ienverziekering, d'ie eerst laf ; van kracht wcxrdt, zal daa.rentegen overal w J p!ichtendr zijn. ' GRIEEENLAND Venizelos' reis naar de Europeesche hoofdsteden Athsne. 3 Jan. Hoofdimnister VenÎ2 lotj vertrekt Zondag naar Parijs en zaJ' diaa 11a ook Bêrlijn en Rome hezceken. Naa^ g meld wordt, hieeft zijne reis. h.cofdzakeli volcir*«cloel de mogendiheden gunstig te stemm, voot die Cîrie.ksche aansipraken in zake c Eg>r.ii5c'he ei landen. Eene leening van 500 millioen Athiene, 3 Jan. — Die. regeering zail eer.lai 'bij' de Kamer een. ontA^irp- tôt het aanga; eener leening. -van 500 millioen indlienen < daarvoor de stemming bij hioogdrihgendihe \-ragen. SERVIE Oe politieke toestand Belgradb, 3 Jan. - De koning'heeft de le der.-? der partij en meeged'eedd d!at hij nieu m verkiezingen niet noodzakçilfijtk aoht. In politieke kringen verwacht men ( koning Pasjits zal o'pdragen >cen hiomogec cud-radlikaa,l kabinet samen te stellen. De partij'eiders daarentegen zoudien lievi een kciaiitie-kabinet zien vormen. Eerst in Maart of A]cril a. s., wanneer zu: een kabinet zou gevcirmd zijn, zou < Skoep'sjtiiia ontbonden en algemeene verki zingan uitgeschreven woirdien. BUEGARIJE Ontslag van het Ministeria ■Sofia, 3 Jan. — Holofdlminijster Radosl wof iheeft den koning dè gezamienlijike on Silagaanvirage van het kabinet ter handl gi steld. I11 dipi'amatie.ke kringtn denkt men dlat R. dioslawof hfyofdminister zal blijven en d; Staneiof, thans gezant van Bulgarie te P. rij>s-, Gennadld'ef als minister van buitenlam sche zaken zal1 opvolgen. Over het voorval bij de intred'e van de koning in het Sobranje "\Mordt nog igemeldl da toen de socialisten hun inst'emmingi bstutigdc met dien kreet. « .Weg met'het koningseihia.p! en de andere partijen daartegen luâd p'rote inbrachten. d'e leden der Agrarische pair! zichi onthiie'den van elke betuiging voor < tegen den koning. De Bulgaarsche krijgsgevangenen in Gnekenlai Sofia, 3 Jan. — Een halfa.mbtelijke no meldt !h'et vo'gende : Bu'lgïirijo hieeft. aîlee een sOhleid&rec:hterlij|kei Uiitspraak gevraaigd) in-zaike< die Bulgaarsiahe krijgfsgieva.ngeinen, die Griekenland, omdanks herhiaaldte beloften cm ze in v.r!ijiheidrte stellen, blijft vasthouden. "• ~ AMER1KÂ ^ DE MEXIKAANSCHE KRISIS c ' Bloedige nederlaag der bondstroepen II s Xew-Yoi1ki, 2 Jan. — Een telegiram uit 0 Presid'is meldt dat de rebellen gedlurendei dkiie dagen die bond'stroepen te O'jinaga ihebbeni or overromipieldl en dlezen op die vlucht gedireven. 1 Langis beide zijdien zijm de verliezen bui-__ tengewoon giroot. Men schat 'het getzamenlijke aantal dooden en gewoiiden op duizend. 300 Bond^soldiaten zijn- civer. de rivier getrokkeo en oj) Amerikaanscih grondigebied gevlncht' waar zij werden oin.twapend. De opstandelingen beschieten Ojinaga e" Xew-Yci'k. 3 j"an. - Volgens een nieuw r" telegram/ uit Presid'io, diunrdle 'het geveohit e" om O'jinnaga tôt V rijdagnamiddag laat voor t. i'k D'e bpr>tande! ingen beschieten de stadl, dOch III zonder veel: bij val. Uit betrouwbare imlieihi-'e tingen blijikt voorts. dat hun verliezen veel | grooter zijn d)an die der bondstroepen. Zes-eu-îwintig gevangen afgevaardigden iig j vrijgelaten i.n ; Mexîko. 3 Jan. Zes-en-twintig gewezen n " afgevaa.rdiigden zijn uit hun gieva.ngenschap icli ( ontsla-.gen. Op Huerta's lievel waren zij- op 10 Oktcber I:î. gevangen gezet ; de rechter " van het diistriks-gercrhits.hof heeft echter ce tegen hen ingebrachte beischuldiging van « poging tôt opstand1 » onffegrcmd' bevonden. ] - j ~DË OVERLKÙTgENERAAL e| t I e I d • mu< ^ i n I Lintenant-g'eiveraal van 't Sero!aea j ANTWERPSCHE KRONMK 1 Van onzen berichtoever : Het antwoord moet dus raak zijn. Do Merikalo blsiden, dio y.oo haastig waren 0111 do brieven, door de ministers Helleputte en do Broqirevillo aan liet Stadsbes.tuuir goriclit, in hun geheel oip te neinen, liebben tôt hiertoo 3iefc aiLtwoord, dat liet Kollege aan deze twee ani-nisters heeft gezonden, nog niet aan liiuine lo-zers bekend gemaakt e.11 doen also-f dit antwoord niet bestond. Het verbergen van dit a.nt\\oo:rd voor Tiuiuio lezêrs is d'us het beste bewijs, dat Jiet raak was en zi.j machteiloos zijn, om er een enkel gedieelte van tegen te spreken. Welk is nu het juiste cijfer ? Wij Uiebben dit jaar in onze hav»>u liet cijfer van 14,143,647 ton bereikt, wat Uiet hoogsto ûa sinds onze 'haven 'bestaat-, en dit cijfer is het ofiieieele, ons tlbor den liavendienst medège-dieeld.Volgens « Het Haudelsblad' » geraakte J Rotterdam tôt 12,934,152 tonj vo'lgens de -« Métropole » tôt 1.3,036,194 en volgens de « (Jazet van Antwerpen » tôt 12,934,152, zooda.t wij. volgens het eerste Rotterdam maar met 418,453 ton oversclirijden ; ivolgens d-e tweede met 1,211,495 en volgens de derde met 1,107,453. Wie van do drie heeft' Itier nu gelijk ? Een bekentenis. Altijd lieibben wij staande gehouden, dat niet het gebrek aan elevators, maar wel liet gebrek <ian plaats voor .sohepën in onze liaven de @100-te oorzaak is van li'aar te geringen vooruitgang. Dat i« zoo A\aar, «diat de kleriika-le bladen eedort weken niet meer van elevators spreken. rhans deeleu zij oijfers mede, om te ,doen zien, dat liet vermindeiren van vooruifaganig be-gonnen is sedert 1900. Welnn, t is juist ivan af dezen tijd1, dat. wij begonnen zijn plaats te kort te hebben. Nu lezen wij m een iklerikaal blad! 'hefc vol-gende : « Wij rnoseii liopen, diat liet eijidfe <fer diilùig oereikt is en dat wij, dank aan onze tttieuwe teiaisn,' TOorta.au don stroom gaan lierop kltm-men. » l : Is dat nu niet eindielijik openlijk bekennen en erkennen Avat wij srteeds gezegd hebben, to we-•ten dat de oorzaak van het niiefc voldoende voor-uit gaan onzer Jiiaven te wijten is .geweest en nog is vennits wij bedodlde nieunve kaaien 110g niet hebben -- aan het feit, dat. er rilaats tekort is in onze liaven P Hierdoor wordt dan ook lïet bewijs geleverd, dat wn zoo ver niet zouden gekomen zijn, indien de Regeermg, opigehitst door onze klekka- of 1 1 I31'011 do l,ltvoering van het plan °"zct BRIEF uTmT Van onzen berichtoever • In het Casino. De vûlgemle hijzondeiie en 'buii^i?Awûnp feesten worden 'aan^ekondi^i <ianr : " lijive mjidisciiap.pi] van Houbouw en' K^runlkun de a ter dag, 24 Februari om 9 u,mr 'â avond»s • G al a bal. La-ter, groot symlonisoii koncetrt, onder lai-d-mg van den lï. RioeCis, met medeaverk-ing van den vroloneeUist Soison. Maandag 9 Maart, om 4 1/2 umr, groot symfo-niscii koncôrt onder 1-eiding van meester Roels. \ erder worden den Zondag kionoerten gege-ven door de militaire mjuziiieklkajpellen-. De bestemming van het Feestpaleis. We hebben ons reeds meermalen afgevraagd tôt wat meai. wel ons sohoone, doch overg-rooto nieuwe Feestpaleis,, in het Par'k, gebrui;kerii zou. Immers, van versclilllende zijden werd gezegd1 diat noch de Hofbouwkundiiige Maat-seliapp.ij'en, nocli de R uit'ersm aajt «cliiar > p i j noch eenig andieir GentsCh organisme, verdjea-lust had lot het. geven van tenfeonstelilingen of leesten in dit -gebouw. Uit yertrouwhaire bron vernemen we mu diat men zinnens is in het Feestpaleis een bewaa.r-plaats op te slaan0 van materiaal voor do lime- en geschutsregimenten, -t,e Gent wblii-vend. J Het. ware waarachtig voor dit mooi inaleis een tireurige 'bestemming ! Muziekonderwijs voor het Volk. Het kunstfeest Léo Van Glieluwe, gewezen bestunrdler van liet Konservatoainni te Bru^e dat we reeds waankondigden, zal heden inTii-zonder degehjike voo-r^'aarden plaats heblbeh. De volgend'e kunstenaars zullen medewerken. : M. il,m. L allant 'voordraohtgeveT ; mej. Celina top,peu s soprano; de h.h. Gustaaf Van Mollo pianist; B. Rottier, 'baryton; G. Steegbere, <îe-klamator en de zangafdeeling van hefc « Van L-rom bruigghe-Grenootschap ». De 01 gel w cr.ken welke op het programma TOorkomeai, zulten vœrged'ra^oii word'en dnor den h. Cr. van Melle, or-gelist. 1 :^es!nt T ? V2 "ur 's avonds <m, lieert plaats m de « Zaal der Not^rissen «. 1/e toegang as vrij en kosfceloos. ~STAATSBLÂD * S JaTiiiarl 1914 Rechterlijke Orde. - Bij konimklijk besluit :ijn benoeintl tôt plaatsvervajigend rechter in îet vrecleaerecht van het derde kanton Crugfre: 3e h. .lacqué A, advokaat te Brngge, ter ver-ranging van wijlen Goethals ; De h. Cauwe G-, idvokaat te Brugge, ter verva.ngi.ng van deri i. l'a.veau, die tôt eene andere hetrekking he-oepen is. Weldadigheidsbureel. — Bij koninklijk be-ilu.it is aan het weldadiigheidsbureel te Kortrijk uachtigin^" verleend om aldaar zestien wonin-•°n te bouwen bestemd om kosteloos te wor-len bewoond door verwednwde of ongehuvvde rouwen die den leeftijd van ru.im 55 jareo ereikt hebben. r teltirie iras! In den loop dezer maand zal in de VLAAMSCHE GAZET ■en nieuu), boeienà, oorspronke-ijk mengeluuerk verschijnen van H. hans ien Vlaamschen volksschrijver, die :ulken grooten bijval genoot met ijn puike mengelwerken DE VLAAMSCHE BOSCHKEREL EN DE VER8T00TEL1NG De nieuwe roman van onzen nedewerker zal, -wij zijn er van ivertuigd, opgang maken bij het /'laamschlezend publiek.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes