Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1819 0
05 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Januari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj4b405/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i Voor Beigië 5 centiemen, voor Hderland S ceaî het ummsn WÊ VIJFTIENDE JAAR1 Maandag1 5 Januari 1914 £ 30, St-Fieters!raat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 3 m. Brlçit, vracMvrij fr. 14,00 7,S0 4,00 Ifederland, » t 20,Ofl 10,HO 5,B0 Ândtrelanden i 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren De intchrijvcri voor een jour (14 frank), keiien reckt op eene gratta ioeXenpremu en ctn fefllui'.retrd wtXtUjktch btjvoegtel van S bladt. * Vlaamsche Gazet tloofdopsteller-Eigenaar : JULIUB HOSTE, BHUB8EI. van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK 3ESTXJUK E3ST RED A.OTIB ) TELEFOON 898 Nr. 5 Maandag 5 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brassel AÀNKONDIGINGEN 4a Bladzijde, per kleine rejel „ . . fr. 0,50 >' Bladzijde > 1,00 2* Bladzijde . c fr, î en i 5,00 Rechterlijxe eerherstellinj«D . ■ s,09 Nederland in 1913 Van onzen jnedeiverker uit Den Haag : Een vrijzinnige regeering, vale welgeslaaj de kangressen en tentoonsteilin-gen, de op ning van het Vredespaleis, nieuwe zegeprale op huivdels- en scheepvaartgebied en een N< belprijs ziedaar, in enkele wcorden, wat h< jaar 1913, van een Hoilandsch standpunt g< zien, voornamelijk kenmerkte. Veel is er gebeirrd, in den lôop van d tijdsbestek, dat onze Ncorderbroedeis t( dankbaarheid mag stemmen en zeker niet i het minst het afsohudden van het klerikal juk dat — o ! xoeval — samenviel met de hor derdste verjaiing van het herstél deT onai hankelijkheid. Het Nederlandsobe volk gaf, bij de verkk zingen, dnidelijk te kennen, dat het wil hlijve wat zijne vaderen waren vrije^en vrijzinnig menschen, die in den Staat, geen overwidh vvensi'hen der kerkelijke partijen. Op een pe riod-e van ernstige politieke verdeeldheid i nu, dank zij het gematigid' optreden van h€ ministerie Cort van der Linden. een tijd.per van weldoende rust gevolgd. Blakend van strijd lust vuurden de heere: van Reohts, tijdens de eer site kamerzittingen hunne oraitcirische wa.pens af; in Standaard Nederlander en Maasbode luidde het : « Geei kwairtier ! » en er werden met veel misbaa « beroerlicke politieke tyden » aangekondigd Het nieuwe kabinet verklaiarde eobter, bi monde van den mmister-président, dat he zich van die politieke komedie niets wenscht aan te trekken en zich voorstelde de regesirin: te zijn niet van een paxtij maar van het gan sohe land. Sedert dit mislukt kabaal zijn d< klerikalen veel kaimer geworden. De social isten hebben hunne marxistisch< denkbeelden girootendeels afgelegd, en zijr reeds zoover van h un vroeger standpunt afge dwaald, dat ze bereid zijn gevonden de mili taire wetten te stemmen. Ieder weet, dat 1913 rijk is gëweest aai kongressen en tentoonstellingeo, welke aân di jubileumsjaa.r een zeer bijzonder karaktec schonken. Het zal dan 00k, rneen ik, onnco dig zijn er hier nog eene opsomming van ti geven, welke trouwens — de banketten uitgë zonderd — al heel droog zou zijn. Vcor nienig Nedetrlander wià.s 1913 echtei heel wat meer dan eene opeenvolging van fees ten en pirettige giebeurtenissen; voor hen was het eene ha>lte op den lange.n weg der gesdhie-denis van het Nederlandsche volk, eene scoii l'ustpoos, welke everotjes tceliet een blik t€ werpen op dat wat reetlis nefeiKt w-s. d en te-vens nieuwen mced te scheppen vcor d^ tce-komst.Op h.andels- en nijverheidsgebied moonrt Nederland weer nieuwe lauweren plukken. De scheepvaart nam eene buitengewoGT: hooge vlucht; te Rotterdam alleen werden 10,459 zeesch©f>en met 13,036,174 ton inge-klaard, en tôt hiertoe nooit bereikt rijfer; Amsterdam mocht oveneens een belangrij.ke aan-winst aanbceken en nergens — de diamant-nijverheid uitgezcinderd — moest het bedrijf 00k maar een dag stop gezet worden. D€ groote steden zagen hunne bevolking sterk aangroeien, zcodaî Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utreoht nu Tespektievelijk 600,000, 460,006, 300,000 en 125,000 inwo-ners tellen; en voortdurend breiden zij nog hun grondgebied niit. Een ander feit van niet te onderschatter beteekends was de opening van het Vredespaleis waardoor de aiandacht van de gebeele we-reld op het kleine Nederland viel en Der Haag cfficieel 'het middenpunt, de hoofdstac werd van de Vredesi-wereld. Naast de stoffelijke overwinningen, welke Holland in den loop van 1913 mochit aanstip-pen verdient zeker wel genoemd te worden het toekennen van den "Nobel prijs der natuur-kunde aan prof. Kamerlingh Onnes der Leid-sdhe Hcogeschool, een feit van Groot-Neder-landsche beteekeriis waarover niet alleen de Noord- Neder 1 andtïrs, maar 00k de Vlamingen en de Zuid-Afrikaansdie stam- en taalver-waniten zic'h terecht vejrheugden. Aldus werd het aantal der aan Nederlanders geschonken Nobelprijzen op zes gebracht. een cijfer, dat de vijanden onzer beschaving en kultuur niet nagelaten hebben ons te bemjjden. Alhoewel geen nieuwe wiend soh.-a.psb an den gelegd werden tussohen Vlaanderen en Hol-land bleef het streven voor meer toenadering toch zeer levendig; als bewijzen hiervoar wil ik alleen maar aanlia.len het hartelijk onthaal, dat de Vlaamsohe letterkundigen en toondioh-ter; : René de Clercq, Stijn Streuvels, Emiel Hullebrceck, ATy Del en, enz., steeds en over-a:l te beurt viel, het verschijnen van talrijke artikelen in de tconaangevende bladen, over Vlaanderen. Vlaamsdhe kuaist, Vlaïamsche feesten en «die uitgave van het mooie boek Van juf. Kuijper : « In het land van Guido Ge-zelle ». D-e Belgisch-Hc'llandsche kommissie liieit niets meer van zich hcoren en sliep maar on-ophoudend dood. Booze geesten fluisterden mij een dezer dagen in bet oor, dat ze nooit meer wakker wordlen za:l en men zou wel ge-neigd zijn om het te gelooven. Eene reden tôt ongerustheid moge dit voor ons eohter niet zijn, want, iedereen weet het en de leden van gezegde kommissie voelen het misschien be-ter dan wie 00k, Vlaanderen en Holland zul-Jen elkaar wel vinden, desnoods buiten de of-ficieele werelcl om. Maurits Liësenborghs. NEDERLAND o Hoogwater in de Betuwe De rivieren de Waa.l, Maas en Boven-Mer-wede zyn voor den tweeden keer gedurende dezen winter buiten haar oevers getreden. De werkzaamheden aan verschillende steenfabrie-ken en sommige rivierwerken moesten word'en gestaakt. De uitgezntte netten ten behoeve der zalmvisscherii, welke juist was aangevangen, moesten als gevolg van den hoogen waterstand wedcr opg'ebor^en wo'i'd'cri. De ziekenfondseri en de dokters D'e « Sociale Kroniek » voor Ned'erland scbrijft : De ziejkenfondsen 111 ons land) beginnen zicdi te weren. Er is een Landeiij'ke Fed'era-r. tie ter behartiging van het zie.kenfcaidls.wezen-L gesticht. n Deze :hiie:d omlangs cen vergadering te Ut-recht. Daa.r werd', zooals de koeranten be-richtten, 00k een b i n d e n d b 0 s 1 u i t ge-, nomen ten einde te vcorkomen, dat de macht u-it 'hand'en der ziekenfondsen zou woirden ge-t nomen. Het is o. i. te betreuren, dat deze fédéra tie de doktoren vo.lgt in het gebruiken van minriler geschikte strijdlmidde 1 e 11. Het is volkomen geoorloofd en gewenscht. dat de e ziekenfondsen zich tegenover het machrt)3lstre-" ven der doktoren en apothekers te weer stel-Jen, maar zij zullen er voor te waken hebben, dat zij niet in dezelfde fout vervallen alis dezen. Dat 'hiervoor gsvaar bestaat blijikt uit het n volgende bericht over deze vergadering in de 0 dagb'laden voorkomendè. et Een vakvereeni- 1 ging van doktoren meend'e men niet te moe1-ten e r k e n n e n, daar het streven d'er dok- s toren ten doel iheeft de baas te woixfen van ^ fondsen, die door arbeiders met zooveel ener-^ gié zijn opgericht ». 1 De staatskomïssie voor het onderwijs De Staa.tskommissie voor ihiet onderwijs za.li reeds Dondterdag aanstaandie ambtelijk wor-'j d'en aangiesteld door d'en minister van. binnen-r landschje zaken, mr Cort van der Lânden. Noodlottige aanvaring bij* Vlaardingen j Op de Maas bij Vlaardingen is Vrijdag-t avond een motorschip, varend van Brie.lle op Rotterdam, door den mist in aanvaring ge-1 komen met een zeeboot. Door den schok ge-! raa-kte de knecht. C. van der Ham, overboord en verdronk, e\L'iia'.s het 14-ja.rige zcontje van den schipper; een andere zoon van den , schipper hieeft een arm gebroken. De jongens t weren in de vakantie, met vader mee. Van | der Hâm laat een vrouw met vier kinderen j na- ENGELAND Miss Sylvia Pankhurst aar.gehouden ? Londen, 4 Jan. • Miss Sylvia Pankhurst werd verleclen nachî. in Grove Road door twe^ d^ielytieven aangehoiidien. Kia'chteais de wet! « Cat and Mouse » (wet der t en der muis) was zij op 22 December in yrijiieid gesteld j geworden, dooh liield zich sinds eenige dagen ' ■ verscholen in een liu-is dat door de poli-tie ! niet gekend was. Dit, ten m:nste, dacliten de stemreehtfeeksen, doch pas had.de miss 'lit huis verlaîeîi om zich naar een geheime be-siemmi^g- î.r en maz:l ziclî ge- reed om het woord te gaan voeren in King's Hall, toen zij werd gevat. De ste.mrechtfee'k-sen die haar vergezelden, poogden haar le verjyeefs te verlos-sen Terwij] de miss in een r-i.jluig gestoken werd, riep ze gedurig om hulp, wat wein:'ig baatte. Thans werd ze opgesloten. De staking ts Leeds Londen, 4 Jan. — De stakende gemeente-werklieden te Leed's :hiebben besloten vol te houden. Het zijn er, zegt men, nog een twaalf-hond'erd. Maar op een paar hoinderd' 11a zijn huai plaatsen dloor anderen ingenomen. En de tijd. die d'e gemeente 'hieeft gesteld1, waar-op die staikeits zich nog kondien aanmelde», is verstreken. Het staat clan te vreezen, dlat ten sl'otte een duizendi man hun vaste" betrekkmg kwdjit zijn. EEN WERELDREIZIGER KAPITEIN COOK Het standbeeJd van kapitein Cook werd on-langs onthuld te VVhitby (Eogeland). Cook werd geboren m 1728 ite CleVela.nd' (Yor.ks; en werd later als zeevaarder zeer beroemd. Hij bracht namélijk -een groot decl van den Stillen Oceaan in kaart. Hij stierf in 1779 op het eiland Hawaï, wa.ar 00k een standbeekl te zijner eer verrees. HET WINTERSEIZOEN TE NIZZA EÉ-N VERSIERDE AUTO TIJDENS HET BLOEMENFEEST El k; jaar wordt te Nizza (Frankrijk) een grooî bloem?n<feest inigericht, waarvan men vverkelijk niet zou durven getuigçn, dat het in voll^n winiter pîaats grijpt. In geen enkele stad wordt er zooveel bloem.éniweekl-0 ten toon gespreiid1; ondier al de vreemdeliiiigen, die ic Nizza uit gansch de wereld zij 11 samengestroomd, is het als een wed-ijver om aan het bloemenfeest dern meesten luister bij te zetten. FRANK1UJK Tegen den mist te Lyon De stad Lyon hieeft 's winters \eel te Jijden van mist. Men wijf dez. aan de dampen welke ops'ijigen uit die Rhône en de Saône, diei in d'e stad samenstnoomèn. Om dezen mist te ve.rm.ij de n heeft het stads-bestuuir van Lyon nu aan den,bestumrder van het cibservatoirium ald!aar een krediet toege-staan voor de uit vos ring van zijn plan, om. de verd'amping van het rivierwaier boven.stropms van die stad te verhinderen. D'at plan is zeer eenvoudig; ;het bestaat in het bitengien van ©en don laagje oliei op het wat er. Acht kilome-ter boven-de rtadi. worden zaJcken van-zcrildJo^k, gevuil'd met in olie gedirenkte watt en, in de rivier gelegd. Het stroomende water neemt uit zich zèlf een weinig der olie mee. die zich in een zeer dunne laag (r : 150,000 mM, on-geveer) over het water verspreid en het op-stijgen van dampen be!et. De kosten van dit middlel woirden op 40 frank per dag begroot. ^ DUITSCHLAND De kroonprins en het voorval te Zaberrt Straatsibung, 4 Jan,. — De « Neue Zeitung » al'hier bericht, dat de Daiitsche kroonprins, onmidd.elliijik na het voofrgevallene op: liet Slotplein te Zabern aan kcilonel Von Reuter een teilegiaipi van gielukwensching zond, waar-in o. a. db woordiem voorkwamen : « om u met uw eneirgieke heuding geiltuk te wenschien : Kroonprins, Wâilhelmi. » In aansluiting hiermee A"erneemt de | « Frankfurter Zeitung » uit Berlijn, djat de omgeving van d'en kroonprins te Berlijn dit bericht niet logensitiraft. Het heet zedfs dlat zijne overpilaatsing van D'antzig naar Berlijn dlaarmee in \e:i1bandf staat.- ITALIE Een nieuwe belasting op den tabak Rome, 4 Jan. — Een besluit is uitgevaar-diigd, waarbij. de prijzen van ze'kere soo'rtien van Sfiga.rten, sàgaretten en tabak ven-.hoogd! worden (naar men weet beistaat in Itailië, evenals in Frankrijk en in zekere andere lânden, de staats-.tabakre.gie). Volgens de « Giornale d-'Italia » berekent, zuilien d'eze prijsverhoogingen de staatskas t.en minste 24 millioen per jaar opbrengen. RUSLAND Soldaten op de spoorbaan gedood St-Petersburg, 4 Jan — De lijken van twee soldaten, deel uitmakend van de troepen ge-last den oi'dledienst te verzekeren op den door-tocht van den keizeriijken treiin. we.lke den Czaar naar Tsarkoie-Sele bracht, werden op 60 kilometer afstand van St-Potershur? aan-getroffetn.Biij Moskou werden twee soldaten onder g--liijkaardige voorwaairden gedood. Een zeker aantal anderen zijn verciwenen, en men vivrai d'ait zij het lot humner kameraden hebben on-dJetrgaan. BULGARIJE De Kabinetskrisis in het Scbranje Sofia. 4 Jan. —• Hoofdmiinisiter Radloslawof heeft gisteren in het Sobranje het ont si a g van het ministerie meegedeeldi. Het Sobranje is. tôt na de vorming van een nieuw ministerie verdaagd. De voorspellingen Londen, 4 Jan. — Naar de Times uit Sofia verneemt, isl de ont>!agaanvraag van het kabinet Radoslawof d'e uitslag van een overeenkoimst der regeering met de agrarische partij, die zich bereid heeft ver'kiaard net : nieuwe ministerie te steunen, indien Malinof. die leider der demokraten, daarin zitting neemt. VermoedeLijk zal Ma'inof de portefeuille van financiën krijgen en Tontsjef die van buiten1 and'sche zaken, doc'h verdere wij^igin-gen in de samenstelling van het kabinet ver-wacht men té Sofia niet. DE B ALK AN K WESÏIE DE NIEUWE VORST VAN ALBANIË Een onderhoud met prins van Wied Prins van Wied, de toekomstige vorst van Albanie, heeft zich in een persgesprek uitgela-ten over zij rie plannen ten aanzien van Albanie.Hij gai de volgende antwoorden op de hem gest'elde vrageii : Ik vertrek 3 Januari naar Potsdam, waar de afvaardigïng der plaatselijke besturen van Al-bani' zich aan mij voor kan stellen. Ik denfc 20 Januari naar Albar " te ^aan. Mijn hoofd-stad zal Durazzo zijn Ik zal niet den titel van konijfg, maar van soeverein vorst va>n Alba-nie ;4nnemen. Ik denk niet, d. ? ik,een nieuwe aaî instollôn. Indien ik het wel uoo-dig acht, zal ik beginnen met de witte ster van Skanderbeg. Ik bestudeer op het oogenblik inderdaad de Albaneesche taal in zijn twee voornaamste dialekten. ")e drie godsdiensten, de Mohammedaansche, de katholieke en orthodoxe, zullen nauwgezet worden geëerbiedigd. Aile geruchten over opstand mogen tegenge sproken worden. Het vorstendom is arm. Een leening is toege^ .an. Gedurende twee jaren zal de internationale kommissie er het toezicht over houden. Ik heb geen enkele politieke ver-klaring omtrent het nieuwe Albanië af te leg &en. De verslaggever meldt ver .er op grond van inlichtingen uit de omgeving van den prins: De prins van Wied heeft ongeveer 750,000 fr. nersoonlijk inkomen. De jaarlijksche toelage der mogendheden zal 250,000 frank zijn. Het re-geeringsstelsel van Albanië zal aanvankelijk berusten op een £ -ondwet. Er zal een parlement en er zullen provinciale staten zijn. De belastingen worden centraal bestuurd- Er zal zoohaast mogelijk een leger worden gevormd. De Egeïsche èslantfen Wiji hebben reeds! med'egiedbeldi hoe oOki Italie een stuik A-an den ékonomischen buit in Turkije verlangt en wel in den vorm eener snooirw'egveng-unning als vergoediing voor de kosten welke Italie maakte dbeir de Egeïsche eiiiaiiden zoo lang voor Txinkije te « behiee-ileni ». De Itàli^anscihe Messagero licht dezen eisch aldius toc : « Onze regeering heeft de taak de belan-gen van het land1 te beschermen. Men kan het haar niet kwalij'k! nemien, dlat zij van Turkije vergoeding eisciht voor db groote nitga-ven, door haar voor de Egeïsche eilanden ge-daan. Onder die \'oor\vaarde zal Italie bliji z.ij.11,-dat de ei!'and!enkwestie ten sipoedigste door de overeensteinniing der mogendheden gelr'egeld) wordt. Italie wenschlt .pjeen uitbrei-c'ing van gebied ten kosite van Turkije, maar (,.;uir Engeland, Frankrijk, Rua! and en Duitschland in Klein-Azië sferen van invloed verkregen en zeer loostbare vergunningen. mag het niemand verwonderen, als ItaJië \oor de teruggave van de eilandien, diie het \ooa" Tu'rkije beheerde en in beteren toestand bracht, een besebeid'en konctessie eischt, die 00k \oor Italie de open dfeur in Klein-Azië beteekent. Veel kan Turkije niet meer geven* en veel: vraagt Italië niet, omdat zijn bescheid'en middelen het niet toestaan, groote ojndierncmingën in het buiitenland te aan-vaardlen. » « N S TURKIJE WIJZIGINGEN IN HET MINISTERIE Enver-bei wordt minister van oorlog Kon^tantinO'peT, 4 Jan. — De verwachte wijzigingen in het miLnrsterie hebben 'hun be-slag gekregen. Dzjemal-bei isi benoemd tôt minister van minister van openbaie werken en Enver-bei tôt minister van oorlog'. Enver-bei is eerst bevoredrdl tôt brigade-generaal, waardooa- hii voortaan den titel.1 van» pasja d rager, en dius Enver-pasja 'heeten zal. Hij heeft gisteren voor d'en Sultan den eedi afgelegd1. — DENEMARKEN Visschersschepen vergaan Kopenhagen, 4 Jan. — Volgens van de Far Oër ingekomen •] r i icliten zijn in de laatste dagen <irie visse lier s beoten vergaan, waarbij 31 visse h ers om1 het leven kwamen. Dienaangaande wordit nog het volgende ge-nie!d : Van d;o verongiehikte booten had de c-ene 10, de beide andere zes man aan boord. Het v!=schersge.hucht Skardi on het eiland' Kanô is thans van zijn mairnelijke bevolking heroofd. De bewoners der Far-Oëir zamelen geld in. Het D ensche Koningspaar schonk 500 Kroncn. AMERIKA DE MEXIKAANSCHE KRISIS Twee 'duizend vluchtelingen in nood Presidiio (Texas), 4 Jan. Tweecltiizend I -Mexikaansche vluchtelingen, onder wie uit- j geputte vrouw cn en kinderen en enkele scî- j daten der rege ringstRAipen zijn over de ri-, vier. op giondgebied der Vereenigcfie Staten gévfucîlt, om. er br scharming te z;:^ken. De vluchtelingen. die mij.len ver langs den éever der rivier zijn verspreid1, loopen gievaar door het hevige geschutvuur. Aile vluchtelingen,. die de rivier zijn overgestoken, zijn dooH •ùe1 Amerikaansche ttoe<peiï gevangen gej'no-men-Do aan val <ler opstandelingen op ' Xuevo I.aredo is tijdeilijk gestaakt. De opstandelingen erkennen dat de stadi zich hardnekkiger heeft verdedigd dan zij verwacht hadden; zij verzekeren dat zij. hun aanval binnen twee dagen, als zij versterkf.ng hebben gekregen, zullen herhailen De strijd om Ojinaga New-York, 4 Jan. — De strijd 0111 die Me- ; xikaanische grensstad' Ojinaga is nog steed's niet beslist on wordt met de grootste hardnek-kigheidl voortgezet. Zoowel regeeringstroepen als opstande'ingen besicihikken ovér geschut en dit verklaa.rt de buitengewooii groote ver-liezen.De toestand. der regeeringstroepen sohijnt zœr be'hard, <Jaar zij van aile ka.nten zijn inge-sloten en voor de opstandelingen vcrsterlvin-gen onderweg zijn. | Geen van beide légers heeft ziekenwa.gens-. ; Het Amerikaansche roode kruis te Presidio, ve.rileent goede diensten met het verplegen vani1 gewondsn. Een Nieuwjaarstelegram van Huerta aan président Wilson Président Huerta heeft o-p Xiciiwjaa.rsdag aan président Wiison. zyn grootsten tegen-stander, den voKgenden wensch gezond'en : « X a men s de Mexikaansche rc) ubliek heb i'k de eer het roemrijke volk der Vereenigd'e Staten. zoo waardig door uwe exeeUentie verte-ganwoordigd. een geU'ikldg nieuw jaar te wenschien ». De priester-moordenaar Schmidi New-York. 3 Jan. — De jury te New-York, die n het' moordprôces tegen den geestelijke .Schmidt moest beslissen, kon niet tôt een besluit komen. Naar vermeid wordt moet de verhoucling der stemmen 10 tegén 2 geweest zijn. Daarna beraads.laagden de gezw-orenen 36 Liur lang, om tôt de vereischte eenparig-h'eid van stemmen te geraken, wat evenwel n et gel-nkte. Er zal nu waarschijnlijk een nieuwe jury worden gekozen. âfrîkI Muitsrïj in e€n Egyptisch gevang Kaïro., 4 Jan. — In de .gevang'enàe te Toepali bij Kaïro is muiterij uitgebiroken. s Morgens om 7 unir werden ieen .aantal gevangerwe.ni buiten de gevangen i.s door hewakers ondierzocht, toen een der gevangenen'eeai bewaker een slag • toebrac.'ht. Dat was het sein voor een alige-meenen aa.nva'l. De bewakers klommen op een muur en loste.n vandàar schoten met los kruit. Toen dlat niet hielp, schoten zij met sclierp. Vier gevangeneai zijn gedoodi, 50 gewond. De orde is thans hersteld. STAATSBLAD 4 Januari 1914. Leger. — Bij koninklijk besluit wordt de lui-tenant Joniaux P., van het 2" regiment artillerie, benoemd tôt stafadjunkt. Beroepskonsulaten. — Bij koninklijk besluit is Le Viennois C. tôt konsul-generaal van Beigië te San Paolo (Brazilië) benoemd. Koninklijke Akademie. — Bij koninklijk besluit is goedgekeord de door de Klasse der let-teren en der zeden- en staatkundige weten-sehanpen der Koninklijke Akademie van Beigië, in zitting van 1 December, gedane ver-kiezing van den h. Ernest Mahaim, briefwis-selend lid, tôt titelvoerend lid van gemelde klasse. Spoorwegen. — Bij koninklijk besluit is Scheepers P., gepensionneerde statie-overste 2e klasse. benoemd tôt statie-overste 1' klasse ten eeretitel. — i ANTWEItPSCHE KR0M.I» Van onzen berichtoever : Een opgehemelde held. De klerikale bladen trachten den h. Bongers wit te wasschen van de grofheden, die hij , in de laatste zitting van den gemeenteraad' tegenover dr. Terwagne gepleegd heeft ; bijna zou-den zij hem willen doen doo.rgaan als een held, als een man vol moed, die iemand onbe-schaamd zijn gedacht durft zeggen. E11 dat nogal uada-t zijn klerikale kollega, de h. Van den Bergh, hem openbaar in voile zitting van den raad' gelaakt en schler ver-loochend heeft ! Die bladen geven dus, zonder het te zeggen, den h. Van den Bergb ongelijk en stellen den h. Bongers • boven hem. Dat is waarl.ijk niet vleiend voor den lieer \'an d'en Bergh ! De/.elfde bladen mclden nu. vijf d:ueen 11a de zitting, dat de h. Van den Bergh bedlegerig is, lengevolge van d c n stomp, dien hij verle-den Maandag op de borst zou ontvangen hebben.Zonderlinp is 't. dat deze madsheer daar in de zitting zelf niet over geklaagd heeft en dat hij Donderdag 110g ten stadhiiize de ont-vangst bij den h. burgerneester bijwoonde. en hij toen nog niet klaagde. Dat ailes komt ons nogal vreemd voor, des te meer daar zeker blad zegt. dat de h. Van den Bergh er aan denkt aan het geval een rechterlijk gevolg te geven. Sommige bladen beweren zonder aarzelen, dat het de h. Strou'm is, die aan d'en b. \'an den Bergh bedoelde.n stomp.heeft t^egebraeht, doch deze laatste verKIaart zelf, volgens een klerikaal blad, «dat hij den h. Stroum wel aanzien had voor dengene, die hem den slag toebracbt. doch dat hef, schijnt, dat. hij zi;cli nioet vergist hebben ». De bladen, die den h. Stroum §toutweg be-schuldigen, zouden zich dus blootstellen aan het gevaar 00k door dezen vervolgd te worden voor 1 aster Het zou maar poets wederom poets zijn De Hollandsche galaverteoning. Heden Maandag is het dat in de Vlaamsche Opéra de galaveitooning der Hollandsche ko-lonie plaats heeft. De, bij val is zoo groot, dat geen enkele plaats onverhuurd is gebleven. Ôpgevoerd wordt de Wallcurc, met de mede-werking van den Duitschen bartvon Knote, in de roi van Wotan, en van juffr. Lisbeth Meis-sner, een Hollandsche zangeres, die door den h. Fontaine aangeworven is "en optreden zal in de roi van Brunhilde Op de herhalingen heeft deze zangeres. die reeds aan Duitsche gezelschappen met groot en bijval verbonden was, den allerbesten indruk gemaakt. BRIEF HT OENT Van onzen berichtQcveT : De Vierde Kunstvcrtooning ïn den Nederland-schon Sohouwburg Zooaift we vroeger reeds gemeld liaddan moest, de vierde k u nstv ertqofiin g, ^op Dinsdag (i Januari a. s., in den Xeaerlandschen SchouAvburg door den li. Hendrikx ingericht, bestaan uit « Salomé )■. van Oscar Wilde en « De .Meid. ». van Herman Heyermans. We-verneme& zooeven van den h. bestuur-der dat dit programma een wijziglng onder-gaan heeft, heel onafhankolijk van zijn wil. « De Meid » zal namélijk vervangen worden door « Medea », het ti'eurspel van Legouvé. Wederoptreden van Mevr. V 21 de Wiele. We vernemen met een waar genoegen, dat dé' vertooning van «Medea», het treurspei van Legouvé, dat Dinsdag a. s. me-t Wilde's « SaLomé » wordit opgevoerd, aan onze sym-path:eke vrouwelijke hoofdrol Mevr. Van de Wiele, nu gansch hersteld, tôt heroptreden diienen zal. Onze schouwburgbezoekers zullen dii zeker alien gaarne vernemen. Rond de plaatsvervanging van den h. Cambier. Er wordt in de- onderwijzersliringen veel over het ontslag van schepen Cambier ge-sproken. Daar 00k is men algemeen van ge-voelen dat dit gedwongen aftreden tôt heli van ons onderwijs geschiedt. Doch nu is het de kwestie der plaatsvervanging, die allen beaighoudt. Gisteren nog ontmoetten we een paar onderwijzers, die 00k in de libérale Vlaainsche bewegng een aanzienlijke roi ver-vu lien. Zij betreurden het, dat tusschen de aankondiging van het ontslag van den heei' Cambier en de benoerQing van zijn plaatsver-vanger, die moet geschieden in de zitting van Maandag 5 Januari. zoo \veinig tijdsruimte was. Ware er enkele weken tijd geweest,' zoo verklaarden zij. dan zou er zeker uit de onderwijs wereld een eensgezinde bewegnig zijn ontstaa.n, zich verzettend tegen de benoem'ng van den h. Bruggeman tôt schepen<' vari Ondenvijs, maar ten voordeele van het over-gaan van den h. schepen Kam. De Bruyne , tôt deze officieele bevoegdheid- Immers, algemeen werden in de onderwii-zerswerekl de artikelen deze kwestie betref-tend, verschenen. in onze rubriek der Artevel-destad en in onze dagelijksche rubriek, goed-j gekeurd en bijgetreden. Bij het leger. De soldatérij houdt evenveel geheimzinnig-1 îeden in zich als bv. de kloosterweredd. We meldden enkele dagen geleden dat er veel geçraat werd in de sted over d'e verdwi.i-nincr van een offi-cier van het leger, 4 beboo-rende tôt het beheer. X'aar.liet schijnt is er geen officier verdwe-nen ,n zi.i:i .de zaken in het h^heee-op zijn best in regel. Arms and the Man, le ven dus nog in de beste harmonie. Een bedroevende schoolgeest. Hoe in de vrije scholen te Genit de geest der VLaamsche kinderen verknoeid wordt, kan blijken uit de volgende feiten, die nog wel door een katholiek blad zelf worden me-degedeeld:Op eene lagere school te Gent zijn kimleren van 10-11 jaren verplicht aile speeiltijden Fransch ,te spreken en dat, op gevaar eene straf of geldboete op te loopen. Ifi d'ezelfde school stonden tijd'ens de prijsdeeling 8 stukjes op 't programma, waarvan G Fransch waren. Van de aanwezigen ver stonden slechts enkele uitzonderingen Fransch. Dit gebeurt op eene parochie bijna uitsl/uitend door werklieden bewoond. In een gesticht bezocht, door meer dan. 500 leerlingen, allen kinderen van de kleine bur-gerij en van werklieden w-erden al de nieuw-jaarsbrieven in 't. Fransch geschreven, zelf s wanneer ze moeten gericht word'en tôt uitslui-tend Vlaamsch-sprekende ouders. Wat moeten ze 't mooi gevonden hebben! Wagner-Avond. De verhandeling over den grooten Duitschen toondîbhter en zijne reuzengewrochten, Zaterdagavond in het Notarissenhuls ingericht door het Algemeen Nederlandsch Verborid (Gentsche tak) had een voile zaal ultgelokt. De spreker, de jonge maar begaafde hoogstu-dent Marcel Minnaert., liield een zeer boeiende voordracht over het leven en de werken van Richar Wagner, terwijl hij zich bijzonder bezig hield met een breedvoerige uitlegging om Tristan und Isolde, waarvan verscheidene fragmenten door knappe artâsten werden uiitge-voerd. Het was een eehte kunstavond. en een. groot sukses voor den apreker en voor de in-richters.De Wereldtentoonstelling. De afbraak is thans volop in gang ; van de meeste bail en. waar enkele maanden geledeu nog allerlei nijverheids- en kunstgewrochten in weelderige salons verzameld waren, blijven nu nog slechts de naakte rompen over. Ook het schilderaclitig Moderne Dorp viel bijna reeds geheel onder den moker der afbre-kers. Xog ongedeerd staan het Koloniaal Pa-leis en het Paviljoen der stad Luik. Het Oud-Vlaanderen werd tôt nu toe nog geheel gespaard : men denkt dat er een ovei -eenkomst zal getroffcn worden om het 110g tijdens den zomer van het jaar 1914 open te îaten. In het Park. Hier is meest al bel wanstaltige af gebroken waar tijd'ens de Tentoonstelling de « Aantrek-kelijkheden» waren ondergebrachl. Als wij zeggen aantrekkel.ijkheden is het maar bij manier van spreken, want er waren nogal veel « afscliuwelijkheden » onder. De stedelijke bep 1 an t i ng.sd ienst is naarstig .aan het werk getogen om de geliefkoosde wan-delplaats der Gentenaars tegen dje voligeixte .lente op te knappen. Jammer maar, dat de kernel van het Feestpafeis het schoone Park misschien voor altijd zal ontsieren. Bij de Tramwegen. Het is een algemeen erkend feit dat die be-heerraad van de Gentsche Trammaatschappij het rnonoxjool van de bestuurlijke bekwaamhe-den bezit. Zoo begon zij einde December aan het plaatsen der vertakking voor den Ira indiens! met-de wijk Akkergem, zoncler de nood-z.akelijke niachtiging : het gevolg was dat zij de werken mocht doeri staken, en dat de stoor-nis in den dienst tusschen de statie Gent-Zuid en de Koornmarkt en de stad (ient-Sr-Pieters en de Koornmarkt nog steeds voortduurt. De .reizigers op de laatste lijn moeten over-stappen, doch deze dienst is zoo goe<T gereg-eld' dat men, zooals Zaterdag, de reizigers uit het eene rijtuig doet bverstappWi in een andere tram die vijf minuten blijft staan, terwijl het eerst? rijtuig, ledig, voorn ijdt ! VLAMINGEN, LEEST EN VERSPREIDT DE «VLAAMSCHE GAZET ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes