Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

732 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 11 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0c4sj1bx7b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ foor België 5 centîeaen, voor Nsderland 5 cent let nummer I SriJÏTMNDl 1JLAM Zaterdagr 4 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i m. ScliU, waehtvrij ti. 14,00 7,80 4,00 NetUrlani, » > 20,00 10,80 8,80 indtre landen > 32,00 16,00 3,00 len kan inschrijven op allô postkantoron De imchrijvert voor een jair ( 14 frank), ktèbtn recht op cent gratis boehcnpremu en een fefllustreerd tveXelijXtch bijvoegtel van S blad%. Vlaamsche Gazet «oofdopiUller-Eigensar : JTTLITTS HOBTE, BRUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK ' BESTXJUR BIT BED A.OTXB i TELEFOOH H1 Nr. 94 Zaterda.gr 4 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine rej[«l » . , te. 0,30 J'Bladxijde . . . . » . o » 1,00 V Bladaijdc . . . . -(r.îw, ) 5,00 RechtcrlijKe eerherstellmfiD » *,0® Uit Vlaamsche Gemeenten De 0. L. Vrouwe van Pamelkerk te Oudenaarde. — De Burgschelde- — Marktdag. — O.ode Groote Markt. — Legenden xionclerden boeren en ooerinineni, gaan wt- : kelijks O.-L.-Vrouw» van Pamalkierk te Oudenaarde voorbij, zonder ooit te vartmoeden, welk ee.il eerwaardig ovterblijfsel van gewijde kunst dezâ temipel w&il is. * En hoeveilen van de duizenden burgjers, welikte in db Lient© of den Zomfer van Ziuid-Vlaanderen9 natutur-schoion gienieten, gunnen het aloudle bed'eihuis, dat zijn Romaanschen toren in dien Schelde-.. vlcied weerkaatst, een eerbiedigen blik? O.-L.-Vrouw van PameLkexk tuleikit dan ook slechits de 'belangstelhng van dlen bouw- en den oudjhjeidkundiigei. Opgeaiaht in de 130 eetiwi bledt z>e ons eeni kunstvol voorheeld van de.11 overgangsstijil der Romaansahe tôt de Gathische bouwwijze. De onde, kloeke muren steunen op eigen 'kraciht en schijnen de huilpe . van schiragende zuiLen en sfeeunstukken te ver-achten. De groote, gewelfde bogen spotten ; met den .last der jaren. 0. !.. Yan Pamel- ; kei'.k blijift na bijna zeven eeunven ncg een scîhitterênd getuàgienis van het kunstgevoel, dat haar'fccnwm.eewtler bezialdlei... Em tochi weinig sciheeldie ihiet otf diit : juivveel was voor Ôndenaarcîe en Yilaanderen venloren geraakt. In 1788 ooxdleelde een ge-leeiidle Kommissie van bouwmeesteis, dat de tempel alleen nog waardle had voor den moker en 't houweel van den slooper. Geiukkig werd met het uitvoeren van dit monsteraclhtig plan getalmd. Toien kwamen d!e Franschen, die het . bevaM'ige bedlehuis inridutten tôt... kolenpaïk-ihuis... en het daa.rna voor een spotprijs ver-kochten aan Willem Lâedts, schepene der • stad. En Liedts iheeft de Içerk geired... Langen tijd wel nog bileef menig siej-aad veirboirgen onder somber plaksel, maar ook aahi dezen tempietl1 is recihit geschied dioor een smaakvolle •hersteUiiiig. ■ I Einiien woirdt de bezoeker vooral geboeid dOor l\vee piraalgrarvieni. Een beva.t de aschi : van « Heare Joos de Joengny lieer van Ou- : dfenaardle en Josene de Roiceghiem, zij.ni eciht- j genoote. Hiji iligt in vollen kirijgisd'os op die zeTk11 en zij in een sierlijk igewaad', t geilaat omge- ' ; ven dbor een bevallige1 kornet. Het andère ipiraalgraf is de rustplaats van , Filips de Locquenghden en zdjn gade. De ikerk van1 Pamel: beeft heel wat stormen ( om ziohi :hieen zien woeden... Maar! Ave zuililen . ihier niet aanihalen die twisten tusschen Gent ( en de Vlaamsche .graven. aan wie. Qlidienaarde -sitèedls trouw bteef, waarckx>,ri-z£ menïgmaalide , Gentenaren vooir ihaar machitige bol\ve<rken zag. . We zu'llen hier zelfs niet spreken oveï dbni aan-val der Bosohgeuzen ônder Jakob Blommaert, wiensi afstammelingen nog ta M'aiiia-Hoore-beke op den « Geuzehoek » wonen ; of over de inname der veste door Paima, dliie, uit eler-bied voori de geboorteplaats. zijnier moedlex» verbood de stede te plunderen. En we heiin-neren ook maaiq even dalj iLiodlewijki XIV dlrie maai voor d'e muiren versehieen ; twee maal bezettie hij die stedle, maan dlen iaatsten keei" bileA^eiii' die poorten voor hemi g^sloten, en uit wro'k Jiit^t hij toen Oudenaarde beschneten en weJi zoo heviig dlat, 52 jaar, later, burge-meester en schepenen nog verlkil'aa.rd'eni. dat de stadl ziohi niet uit hiet ver val, dloor dat bombardement vervvekt, kom veriheffen... Ziei, we staan hier, op on zen weg naar de Markt, bij-de Buifg-Schietldie... eeni soort van graobt — zooa.ls Havard oprruerkt — aan beide zijd'eni bezet met huiaen, wel-kel onmiiddielijk aan hiet water staan en die oiudl, dloor1 die jaren venvfeerd en wotrmstekig als ze zijn, dloor 'huin venvikkQldle lijnen en warme tinten een aqua-relfist vain gieinot zoudien doen bezwijimiein. Ver-fa eeld ui een warreling van .lievieiidige viroolij'ke tinten, van wankelende hudzen, met scheeve balkons en gioote met glazen be'zette ufutstek-1 ken, die ais "t waire ini dîei lucihit hangeni. Plaats nu/ d'aarboven nog roodJe dakpannen, zwarte schioarsteenen, met (hier en daar e.r tusschen doorkijikend' groen, en gel htebt die -kleurige, warmgetinte schildery", die zichi aani iheifc 00g ontrOlt en vroolijik weerkaatst wordt. door het wateit, dlat ka!m die groote muren, door de jaren giebaïuindi en ujitgeweiekt, bespoelt1 ! *** 't Rustig stadje zeidlen w©. . . Ja. men oogt er dlen vreemdeling na... En well mocht An-tlheunls, Conseienae's 'schoonzoon, en een kindi van 'Ouidenaaide, zing^n : a Daar znt en droomt gij aan de Schelde, En spàegedt u in 't kl'are nat. U\v roem en welvaax.t zijn verzwlondlen. » j De tijdi, dat O'udenaarde rijk was door zijn tapij.tweverij, d'at de ambacihtslui teekeningen vroegen aan d'e bercemdS-te schilders, dat 12 tôt 15,000 werklieden met die nijveTheid hun brood verdiendlen, is Jang voorbij;--- Jan Gobeelexi gaf zijn naarn aan die Gobelins en meester Robyns werd 'bestuuirden der konink-lijke taipijtfabriek van Beauivaisi. Lodewijkl XIV adeldie hem... maar toen Frankrijk ook van de Gobelins genoeg knefeg, ke'erde de rid-der naair zijn vaderil'and terug, om in 't kleiine dorpje Mooreg!emr, gindls over de .heuvels,- eil-len'diig te sterven... Een dag in die week, zou1 men zich in 't vroe-ger O'udenaarde wanen : Do«ndierda.gs, als boeren en boerinnen van de amringende hoogten komen afgezakt en 't stadje geduiren-de eenige uren vervullen van hjun drukte en geronk. ■ O, hoe herinner ik me nog die zonnige da-gen uit mijin jeugd, toen ik hier in de omge- j ving, ' op een hoeve, een zomervakantie door- j brengen modhiti ! a Vifoeg gaan sl'apen, moffgen i.si 7t mairkt te Oiudenaardle » zei 's Woernsdlags- f avondls vermanend de goedli'ge boer. En om! vier uiuir klbnk 'het :... « Opstaan !» 't Bedj lût, een bad, buiten onder de Ihoiuiten pomp... j dlan ikileeden, een flinki ontbij.t, die bloote voeten in de « kloppefô » (ji), een stok door de ooren van de kiekens- of boteirmandl^ of een « zeel » (2) voor den krimwiagen... en we vertrokken .over heuvelen en door dalen, in d'en wonnigen, frissohen zcimero'chtend naar de markt te Oudenaarde. Onderwage \vercï (1) Kllompen, Wokken. (2) Touw. Lins igiue]:ijc; ^lcxuuol. van « x ketskes » kwamen deemen en 'kmaipen, ka.lme boeren en statigo boeriainen... W'at een gekwietter en .gebabbel..., som^ ook> ail eens een vroolijk liedje... En kweklie ons de dorst, wel het water uit de « Amelberge-fontein » vaii Mater» of uat de bron van den «Vreaser-berg » smaakte overheerlijk... en was goed-kooip. 't Gebeurde ook wel, dat we een her-bergje binnen^tapten en een «djoorieke» (1) ki:1eg(e.n, een ik'leirif g'iaasijje lekker Oude-naardlscb bier... kilein, want de boertjes zàjm suiinig, moeten wel zuinig zijn om> het hoofd )oven water te houdiein. Immers, als ge een klein brokje kuid bewerken, en melkkoefen ils trekdaexen gebruiken moet, als 't bezit van 3en kloeken os u. reeds boven veel anderen k'enheft, als de boerin en de doohters fiink noeten meezwoegen op den akiken, zich krom-nen voor egge en roi1, dan keert men die cen-•en driemaal om, eer men ze uitgeeft ! Ja, blijde herinneringen <loemen op als ik lan die dagen terugdenk ! En na d'en tooht jagen we ploits Oudleumarde daar in de vailllei liggen. We venlporgen onzen diraagstok achter ^en 'heester ; wie hlootsvoet gewandteld hadl, jtak klompen of schoenen aan de voeten... en beel d'eftig traden"we binnen. Jongelingen en tnedsjes, die tusschen <î® bloeiende hagen yan minn? gekeu'veld en elkaar een a papertje » çegeven hi?.dden, ergerus achter esn strui'k of m een 'h-orten weg, gingen bij de Scheldebrug' irari elkaar, ais waren ze nu eensklaps vreem-:len... maar 't harte iklopte ai van blijde ver- j ,\ achiting vootr de terugreis. Ja, dan was :tdh.uk in het and^rs zoo rnstige | itadlje, en kramen en sta.liletjes bedekten de j TLar.kt. Dat is nog z.rx> elken Dondeidag, al ibilijiVen tu veel vrouwen en meisjes thuis, daar een îieuwe nijverhieid^.tak. t handischoennaaien, nen in d'e kamer houdt. *** Thans is de Markt verlaten... Geen kra-nen verbergen 't soboonste gelxmw van Oude-laarde... neen, dat is te weinig geizegd;... een ier schoonste monumenten der wereld : het jtadhiuis ! Neen, lezer, iik ga u dlat juweell der 3othiek niet beschirijven. ik ga hier niet uit-veiden over den rijik versierden gevel, u niet jpsonimen fhioeveel ^ensters de verdi epingen •ei;deelen_. en .hoevee'l, toremtjes 't lang leien lak, 'beikronen. Zoo'n geiboiuiw' moet .ge bew anderen en be-vomderen moet ge ook daar 'binnen de kuinst-irolllfa schouwan, bewoindleren voorall Van Sahield'èns smj werk in het portaai der schepen-camer... • Dit raadhuis verkondigt u wa.t Oudenaarde iroeiger was, en dat zegt oais nog die groote fcerk, eenige schredfen verdir, \\-elke hoezeer &e geïeden heeft, toch indrukwe'kkend is... Maar als we nu aan 't besdhrijiveai gaan, vervallen we w'eer in diorre geschiedenis... dan moeten we beginnen> met d'e Noormannen sn Jlangs Jan zonder Vrees, de be.eid'storm:er.s, 3e Bosohgeuzen, Parma ,Lod!evvij;k XIV en XV ^•ooirtgaan om te eindagen met 't onwieer van 1804,^ toen de bliksem d'e spits van d'en toren k'ernielde. We blikken 110g even naar 't geboortehuisJ i*an Margaretha A'an Parma en heriwneren jan liever aan eenige Jtevendige Jegend'en dler Toede stede van Oiiden.aarde. D'at de « Qudenaardiisten » kiekenfretters sijon. omdat ze eens de Gentenaren. die bij een grafelijk bezoek al de kip;pen op de markt te Oudenaarde wilden opkoopen, toeriepen : < We kunnen onze kiekens zelf wel opvreten » is genoeg bekend. En nog schdjnen de burgeTS van goedl eten te houd'en. « Toen ik » vertelt Havard1 « in de. St. Walburggakerk eenige aanteeikeningen maakte., zat db Ikerkbe^aarster, aand'acihitig neergekiiieldl, en prevelde:, met (half igetsJoten □ogen, eeni vurig gebed. Olp eens deedl zich l>uiten het geiuàdi eener bel vernemen en een heescihe stem riep zeer luid : « Zee.landSche mios'selen ». Bij dezen uitroepi richitte de vrouw t'hoofd op, wendd'e "t «or naar de zij die van-kvaar d'e Ikreet ikwam en, ihaar gelbed afbreken-de, zag ik ihaar opstaan, naar de dleur snelllem, diie met één sprong doorgaan en achjter zich diohit dben, zoodat zij: rmij opsloot. Tien mânu-ten ,later keerds zei te.rug eni hieldi toen een grootien pot in de hand, diie met moeselen gei-vuld' was. — « Ze zijn zoo goed! », zei ze mij. terwijl ze knipoogd'e en met de lipipen smakte, en na haar last in een hoek gezet te hebben, ging zij vromelijk haar door de zorgen voor de huisL houding afgebroken gebed, hervatten ». Maar Oudenaarde heeft nog een andere vermaard'heidi. Lang geledlen, natuu.r-lijk, lie-ten de vroade magjistraten bekend maken, dat het voortaan verboden was na zonsonder-gang uit te gaan zonder Jantaam. De goede poorters achtten dlat bevel een dwaasheidl, maar, ails eerbare inwoners der .gemeente, zouden zij' eir aan ge'hoorzamen, dteh... op hun manier. En ze gingen 's avonds uit met een lantaarn. maar zonder licht er in. Een tweeda beveli : « Niemandi mag na zonison-d'ergang uiitgaan zonder lantaarn met keeirse ». De poorters droegen een lantaarn mee, met een « keerse » er in, wiellke echter niet brand-de. Derde beViel : « Niemand mag na zons-ondlergang uitgaan zoinder lantaarn met bran-dende kearse ». De kaars werd ontstoken, doch de ,lantaarn verborgen ge'houden onder den wijden rnantel. Nu werd e;r lang raadl ge-houdien : de vroede vaderen staken de koip-pen bijean en lietenj door hun bodia bekend ma;ken « dlat het verboden was na zonsondler-gang uit te gaan zomdler lantaarn met bran-dende keerse, en men moest de lantaairn^ zoo bouden1, dat het 3ichit van aile kanten ziciht-baar was ». Thans konden de burgers niet meer door de mazen van het net kruipen, en zoo zoui Oudenaarde in de gescihi'edenis der openbare' vérlîdhting oo>k een roi vervuld heb-ben.A. Hans. (1) 1/4 liter. !.. . de reis van keizer wilhelm KEIZER WILHELM BIJ ZIJNE AANKOMST TE YENETIË Jaarlijks aaal keizer Wilhelm van Duitscliland voor eenigen tijcl. naar het eiland Korjce, aan de Noord-Westelijke Griekschc kust, waar hij op het verrukkelijke landgoed Achilleon >verblijf houdt. I)e reis naar Korfoe gaat ver spoor toi Venetiê, vanwaar zij aan boord van het keizerlijke jacht « Hohenzollern » zucrrdt voortgezet. Onze plaat stelt den keizer bif zijne aankomst te Venelië voor, wactr hij met veel lùister werd ontvangen. Hij draagt de uniform van Duitsch admiraal. nederland Voor een gedenkteeken bij Waterloo Te Amsterdam is een komiteit gesticht met het doel to Quatre-Bras (België) een gedenkteeken te laten oprichten ter eere van de Ne-derlanders, die in den veldslag aldaair iin .1815 zijn gevallen. Do kommissaris der Koningdn iin Noord-Hodland, M. Van Leeuwen, en de burge-meester van Amsterdam, jhr. Roell, hebben het eerevoorzïtoterscliap aanvaard, van liet komd-teit.Koetsiersstaking te Nijmegem De 150 koetsiers van Nijimegem zijn in sta-king gegaan. Zij vxagen 6 guld'en vast loon per weei, i-ii stede van 4 ; voor Zondagsarbeid vra-gen zij 30 cents per uuir. Goederendiefstal te Venlo Te Venlo zijn vier axbeiders in dienst der maatachappij tôt exploitatie der Staaitsspoor-wegen aangehouden. Zij "\vordeai verdaonx. ui<£ dio goederenloods der S.S. aldaav verschiilende voor verzending bestemde waren te hebben ont-vreemd. Reeds langen tijd ontbraken er gere-geld goederen, meestentijds eetwaren. Twee der arbeiders hebben bekend. Droevig engeluk te Moppel Een vijfjarig jongentje, te Meppel, klom Woensdag op den disselboom van een wagen, viel er echter af en kreeg de wielen van den wagen over de borst eai buik. Het is Doiiderdiag-namiddag na'vreeselijk lijd^n overleden. De p£3t cp Java en Madoera Een regeeringstelegram uit Nederlandsch ln-dië meldt de volgende pestgevallen gedurende liet 14-<laag"sche tijdvaik van 11 tôt 24 Maart : Afd. Malang 807 nieuwe pestgevallen, 277 dooden ; Doeloengagoeng 5, Bangil "4, en Ber- ; dek 2 doodelijke gevallen. Ma>dioen 34 nieuwe gevallen, 32 dooden. Kediii, 49 nieuwe gevallen, 47 dooden. Soerabala, 25 nieuwe gevalleai, 21 dooden. Paree, 42 nieuwe gevallen, 40 dooden. Maketani, 18 nieuwe gevallen, 17 dooden. Pame'kasan, 4 nieuwfi. gevallen, 3 <looden. Pa-saroean, 10 nieiuwe geivallen, 7 dooden. engeland DE ULSTERSCHE KWESTIE Men tracht vrede te sluiten Londien, 3 Ap.ril. — De toestand in,de Ulster-sche kwestie teekent zieli met den dag gun-stiger af. De strooming onder de gematigden, van aile partijeri, om het. gevaar van buiigeréorlog t-a ibezwerark dooa- een schikking in de Iersche kwestie,, vv-orti't steeds sterker. Als een gunstig voorteeken wordt aanzien dat de koning naar Windsor is vertrokken en dat het lieoldbestuur der L'nioruistiôche partij pogingen doet opdat in het distrikt Oost^Fife geen ka.ndidaat tegen minister .Asquith zou worden gesiteld. De verkiezing te Oost-Fife De verkiezing in Oo.s<t-Fife, het dlislrikt van Asciuitîi, ;s bepaald op 15 April. De unionisten scliijnen niet van p'ian een kandôdaat te etel-len, doch naar allen schijn zal La/rkin, de D'ii-blijnsche stakingsleider, tegen Asquith optre- ( den. In dat geva.l is echter de hedviezing van Asquith zeker. Wijnkoop in het léger Londen, 3 April. — Hét onderzoek der wijn-koopen met officiers en onderofficiers van het leger gesîot'en door eeii dtuis van eetwaren, om de bevool-radin g"der mi^rtai i-e kantiènen te be-zittenen 'te beliondeïi iii En gela «d, op Mal ta en andere .pJaatsen, is afgeloopen. Al de burgei-lij- , ke en militaire bescliu.ldigden worden voor het Assisenhof verzonden. Het onderzoek was op 17 Januari begennen. | 120,000 mijnwerkers staken den arbeid Het getai groeit nog aan Londen, 2 April. — Meer dan 120,000 mijnwerkers^ hebben totnogtoe het werk gestaakt. ; Men verzékert dàt zij lïedenavond meer dan • 170,000 zullen zijn. De steenkool onderging hiérdoor een prijs-verhooging van 5 shelling en de coke 2 shel-' ling per 100 kilogr. Een scheidsraad van bazen en werklieden werd samengesteld doch men denkt dat de arbeid niet zal hernomen worden voor de Pa'aschvakantie. Misdadige poging van stemrechtfeeksen Londen, 3 April. — De stemrechtfeeksen hebben verleden na.oht gêpoogd het. Ifasteel van Lisburn (Ierland) in brand te steken.. Het kas-teeil, dat een bijzonde.re toebehoovt, zou eeriarig stadseigendom worden. Men trof in den hoek eener zaal een met pebrool besproeid hoopje hout aan en versciheidene kaaraen, waaavan eene liad gebrand. DUllT^Cnf^ND" Twee officieren-vliegsrs gevallen Een doode en een erg gekwetste Munchen, 2 April. — Twee ofificieren-vliegers hebben een val çedaan op het vliegplein te Scbleisscttieim. De luitenant Lankmoyer bleef doo<l op den slag en de andere, luitenant Rudhti ir erg gewond. Men verondei'stelt dat een vreemd voorwerp în het raderwonk van hun tuig moet zijn gedrongen, waardoor het lirak. zweden De verkiezingen te Stockholm De uitsiLagen der verkiezingen te Stockholm voor de Tweede Kamer zijn nu bekend. Voor de 14 zetels zijn gekozen 5 konservatieven, onder wie admâràal Lindman., 3 liberalen, onder wie Staaff, de minister-voorzitter onder het laatste liberalë kabinet. en Dr Ber g, de mihisiter van op> njbaar onderwijs in dat kabinet, en 6 so-oialisten, onder wie Branting en Lindhagen, de burgemeester van Stockholm. De liberailen hebben twee zetels verloren, de sooialisten één. De rechterzijde wint drie zetels. Zondag a.s. volgt de verkiezing in de meeste andere kiesdistrikten van het land. ^ bulgarije De heropening van het Parlement Sofia, 3 April. - Toen hoofdmiriister Rados-lawui gisieren de zitting van het "parlement opende met de voorlezing der troonrede en daarbij ook. over de verkiezingen handelde, onderbraken verscheidene socialisten en agra-riërs, waarop het publiek in de galerijen in toejnichingen voor de regeering- losbrak. Watsjef, van.de regeeringspartij, werd daar-na niet 122 stemmen tôt voorzitter varv het Sobranje vorkozen. Aile partijen dçr oppositie, behalve enkele socialisten, zijn overeengekomen om.gezamen-lijk in aile kwestias tegen de regeering te stem-men.albanie De zersding van majcor Thomson Wèen'en, 3 April. — Volgens de « Albanische Correspond'enz » is hét bij besluit van den Vorst dat aan de zendihg van majoor Thomson als regee ri ngs-komml ssari s naar Epi rus een einde is gemaakt : aan het ministerie is nu opgedra-gen zich met de Epirotisclie kwestie bezig te houden. De toestani in Zuid-Albanië De « Times » schrijft het volgende over den toestand in Zuid-Albanië : Do Grieksche troe-pon zijn niet alleen nog in liet geheele bestre-den gebied, door de internationale grensrege-lingsJKoînmissie in Deoember reeds verdeeld, maar ook nog in Cliimara en ten Zuiden daar-van, in* het gebied, dat door de gezanbenkon-ferentio te Londen reeds definitief aan Albanie was toegewezen. Slechts Koritza en het dis-tri kt Kolonia zijn door de Grieksche troepetn ontruimd ; maar dadeliijk rukten de Grieksche ongerogelde benden die .streken binnen. Ëssad pasja wilde 25,000 man onder de wape-nen roepen, om de Epiroten te onderwerpen ; doch dit denkbeeld is opgegeven. De gewapende macht in Albanië omvat 1111 slëchts 1500 gen-darmen. die door de Nederlandsclie officieren geoefend zijn, en 2000 rekruten. Tegenover dit troepjè^staan in het Zuiden alleen 16,000 Grieksche splda.ten met een nog veel talrijker vrijwâd-ligerskorps en bo^endien met macliine-geweren en artillerie. En de «Times» verneemt, dat er niet veel kans bestaat, dat dit zuideiijk deel bij Albanië kan worden gevoegd, tenzij een spéciale over-eenkomst' wordt gemaakt, oin de GriekscOie taal in Albanië geîijke rechten te geven met de.Al-baneesche — of tôt de landing van een internationale troepènmacbfc - wordt besloten. En dit zijn juist de beide oplossingen vàn de ÈpiToti-sclie kwestie, die het minst waarschijtilijk zijn. Gevechten in en om Koritza Durazzo. 3 April. — l'^en bloedag gevecht werd te Koritza geleverd tusschen de Epiroten en .de gendarmen, die de bezetting uitmaken. De uitslag is nog onbekend. De Nederlandsclie bevelhebber Sombleen zou in de laatste gevechten met de rebellen gekwetsib zijn. De eigc.ndommen van Mafid-Bey, minister van het rechtswezien, wf ixîen geplunderd en ■verbrand door d«e rebellen. De schade zou 200,000 frank overtreffen. Uit nieuwe inlicbtingen blij'kt dat de Elpiro-ten er in gelukten in Koritza te dringen en de woningen der Albaneezen aanvielen met geweer-sclioten.De Nederlandsclie inajoor Ruelder .werd ge-vaarlijk gewond. De inneming van Koritza is nakend. De Albaneesche bezettingen werden uit een zeker grtal andere steden van Zuid-Albanië verjaagd door de Epiroten. amÊrikâ- —11+11— DË GEBEURTENISSEN IN MEX1KO Bloedig gevecht. — Torrecn ingenomen. — Vijftienhonderd dooden New-York, 3 April. — Een telegram hier uit Juarez ontvangen, meldt dat de overgave van Torreon groote ontroering bij de bevolking heeft verwekt. De menigto liet jubelkreten hooren tei eere van de generaals Carranza en Villa. Het telegram zegt dat na elf dagen belegering. de stad zich heeft overgoleverd. Verwoede gevechten hebben plaats gehad. De verliezen dei rebellen worden geraamd op 500 dooden en 150C gewonden. De regeeriivgstroepen liadden 100C dooden. Onder de dooden der rebellen telt mer 2 generaals. Er zijn honderden soldaten krijgs ge van gen gemaakt. De Zaak Caillaux te Parijs De h. Caillaux onderhoord door den onderzoeksrechter Parijs, 2 April. — Onderzoeksrechter Bou-card. heeft dezen morgen de h. Caillaux in ge-hoor ontvangen. Hij was vergezeld van de bh. Chumonet, een der sekretarissen, en van den stafhouder Fernand Labori. Versohe:de#e inliohtingeh werden den onder-zoeksrechter verstrekt nopens vele voomame persoiien. Tevens leverde de h. Caillaux een lange lijst met riamen van lieden die hij zou wiillen onder-hoord weten. In den namiddag werd ook de h. Simon Delbos, opsteller aan Lr Rappel, ondervraàgd. Deze verklaarde den 10 Maart 's middags, in het kabinet, te zijn van dien h. Caillaux, waar mevr.. Caillaux haar gemaal kwam spreken nopens den persveldtooht en de vrees hier-omtrent door haar gekoesterd. DE ZAAK ROCHETTE In de Fransche Kamer Parijs, 3 April. — In de Kamer is het débat over de besluitseien der kommissie van onderzoek in de zaak-Roçhette begonnen. Delahaye, die als kommissielid ontslag heeft genoinen, leest een door hem opgestelde uiteen-zctxing van de feiten voor en stelt voor, den voorzitter van het hof van beroep (Bidault de l'Isle) aan. de openbare minacliting prijs te geven ; hij brengt warme liulde aan Cal mette en brandmerkt Hébrard (den hoofdopsteliler van do « Temps ») en Escarguel (den schrijver van het. artikel in de « Indépendant des Pyrénées Orientales »). Vervolgens leest Delahaye een door hem in-gewonnen reohtskundig advies voor, sta-ekkende om Monis en Caillaux in staat van beschuldd-ging te stellen wegens het gebruik van bed'rei-gingen om Fabre tôt gehoorzaamlieid aan hun bevelen te dwingen, een misdrijf waartegen de wet s»traf bedreigt. Hij verzoekt de regeei-dng beide gewezen ministères te venvolgen en roept,, zie'h tôt Doumergue wendend : « Gij hebt de openbare meening en hefc openbare eergevoel bedrogen! » Delahaye beschuldigt verder Jaurès de \\aar-lieid geweld te hebben aangedaan om Monis en CaiWaux te dekken. Den minister van reçhts-\\eaen legt hij hetzelfde ten laste. Delahaye brengt hulde aan Bart'hou en vraagt d& meerderlheid der Kamer zich van Caillaux en Monis af te scheiden. Paul Meunier zegt voor de besluitseien te zullen stemmen, evenwel onder het voorbelioud, dat hij zich met de over Bidault de l'Isle en Bienvenu Martin gebruikte woorden niet kan vereenigen. . Fraissinet betoogt, dat de aan 't lidli't geko-men feiten wijzen op een bedenkelijke gehedme verstandhouding tusschen de politiek en het geldwezen en stelt de Kamer voor, te stemmen over een motie, waarin regeeringsfunkties en ambten bij financieele ondernemingen onveree-nigbaar worden verklaard. De zitting van Vrijdag Parijs, 3 April. — De kommissie zetelde nog heden Vrijdag. Werden onderhoord de h. Escarguel, bestuurder Van iiet bîàd « L'Indépendant des Pyrénées », die ondanks de beweringen der kommissieieden, weigerde den naara der perso-nen te noemen, die hem higelidht liadden, noch den minister te vernoemen die bij Poinca/ré was gaan aandringen. De zitting van Vrijdag bracht dus niets aan ; 't licht. — > Een Vreeselijke Zeeramp Schipbireuken door een 1 sneeuw&torm verwekt HONDERD VIJFTIG SLACHTOFFERS EENE VISSCHERSVLOOT IN GEVAAR Londen, 3 April. — Uit "Halifax seint men dat de vloot van Newfoundiland, welke op de zeerobbenvangst uitvaart, ter hoogte van Kaap Race door een vreeselijke ramp werd ge-teisterd. Inderdaad, van het stoomscliip « Flori-, zei » kwam een da-aadlooze tijddng toe, m^îoend | dat het schip de lijken van 50 zeelieden van het : schip « Newfoundland » aan boord iliad, even-' a ls enkele overlavenden, die zoo nitgeput waren dat zij hun wedervaren niet konden vertéllen. j De ramp moet zijn voorgekomen op 100 mdj-' len van St-Jolin, uitgangspunt van de 'viloot. | Tijdens de laatste twee dagen woedde het tem-peest van Labrador tôt Îsieuw-Schotland ; de viss chers vloot, die uit twintig schepen bestaat, werd door het orkaan aangegrepen en naar het Zuiden geworpen. De zee was bed.ekt met dirijfijs en het sch.ip « NewfoundJand », tegen een ijsblok verbrij-zeld, zonk dadelijk. De « FJorizel » 11 am de lijken en overlevènden, die zich op ijsschollen bevonden, op. Aan boord van de « Newfoundland » bevonden zich 170 man, en daar men enkel 50 lijken en I eenige overlevenden aantrof, zoo denkt men dat de anderen zijn verdronken. Nôg een zeilschip vermist St-John, 3 April. — Een van het zeilsahip « Bellaventure » ontvangen bericht zegt, dat 70 man van de opvarenden der « Newfoundland » dood zijn. De « Bellaventure » heeft 30 legenden aan boord, d>ie zwaar hebben geleden van koude. 30 schepelingen worden vermist. Een ander zeilschip, de « Southern Cross », met een lading van 20,000 robbenveilen aan boord, is het laatst gezien op Dinsdagmorigen bij Elaap Race. Toen stak een sneeuwstorm op en sedertdien heeft men niets meer van het schip geJhoord. Men vreest dat het ver gaan is. De bemanning van dit schip bestond uit on-geveer 150 personen. De vloot in gevaar Men koestert de grootste vrees over het lot van de andere sdhepen der visschersvloot, wier gêzamenlijke bemanning uit 4000 personen bestaat. Het tempeest, een der geweldigste welke men ooit in die streek aanstipte, woed/t steeds voort. Een ambtelijk bericht Een am'btelijik telegram maakt bekend dat Jt aantal dooden van den stoomer « Newfoundland », 64 bedraagt. De oveiieivenden zijn ten getade van 37, doch hiun handen en voeten zijn vervrozen. \"an de.n stoomer «Southerncross» is nog geen beridht ontvangen. Gevreesd wordt dat de storm nog veel andere slachtoffers zal hebben gemaakt.staatsblad 3 April 1914. Burgerlijk eereteeken. — Bij koninklijk besluit is de burgerlijke medalie 1' klasse ver-leehd aan Cammaert H., eerstaanwezend klerk en Dautrebande L., plaatselijke besteller bij het beheer van posterijen. Personeel der universiteiten. — Terechtwij-zing. — Bij het in 't Staatsblad van 27 Maart 1914 versehenen koninklijk besluit is de medalie 2' kUvsse (en niet 3 verleend aan ander• beken .0 . zaaîknecht ter un i ver si t ei t, Brussel, proeiiicimrnera der VLAAMSGHÊ GAZET worden op s&nvruag kosSslon» loegoznrttfet DAGKLAPPBR De KGningin in de Vlaamsche Opéra. — Er is gemeld geworden dat de Koningin Zondag de vertooning van Parsifal in de Vlaamsche Opéra te Antvverpen zou (bijwonen. Op grond van inllchtingen, aan de beste bron ingewonnen, kunnen wij verzekeren dat daai'van aan het Hof nog niets beslist is. Vrij-dagmiddag althans wist men in het département van den hofmaan&chalk nog niets van het voornemen der Koningin om Zondag naar Antwerpen te gaan. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat op het laatste oogenblik nog een beslissimg «in gunstiigen^zin zou worden genomen. Lib.eraal Vaandelfeest te Anderlecht. — Op Zondag 3 Mei a. s. zal de Anderlecbtsche af-deel.ing van den Liberalen Yolksbond va,n het arrondissement Brussel haar vaandel inhul-digen. Te dier .gelegenheid wordt een optocht van libérale maatschappijen ingericht, als-mede feestelijkheden en toi slot een groote . vollvsvergadering, waarop bekende liberale sprekers het. woord zullen voeaen. De stoet zal gevormd worden om 2 uur 's namiddags in de Duitschlandstraat te Kureghem. lien vurige oproep wordt tôt de bevriende liberale vereenigngen van het land gericht, om den 3 M ci te Anderlecht mede in de rangen te wezen. Men gelieve de toetrëdingen te sturen aan den h. Léo Van Rossum, penvoerdeT der afdeeling-, Doverstraat 94, of aan den h. G. De Smet, voorzitter, Wayezstraat 84, Anderlecht. Een Baenhouwerskongres. — Het Landskon-) grès der Belgische Vleeschhouwers zal dit jaar ■ te Drussel op 7 en 8 Juni worden gehouden. Of 't mogelijk is ? — Door tusschenkomst van het blad «L'Express» van Luik, werden er drie mooie poppen, voorstellend eene botte-resse van Luik, eene hiercheuse uit die kool-mijn en eene Ardeenische boerin, naar de groote tentoonstelling van poppen gestuurd in den Olympia te Londen, ingericht door het blad « Daily News ». 1 Tôt daar ailes goed, doch boven de uitstal-ling dezer poppen staat op een spandoek ge-schilderd : « L'Express-Liége-Belgium-Home Ru-le Wallon ». ' Wanneer men de verklaring van dit zonder-ling opschrift vraagtt antwoordt «L'Express»: « Deze eeiYvoudige' woorden zullen eens te » meer .doen zien, dat niet alleen in 't Veree-» nigd Koninkrijk kleine volkeren worden ver-» drukt in hun zieleleven, hunne overleverim-» gen en hunne spraak, alsmede vast besloteiii . » zijn, vroeg ot laat, hun recht op eigen be-1 » staan te veroveren. » Wat beteekent nu dit raadselgeschrift ?... Wil men aan de Djekken wij s maken dat de Walen in België, in een soort Ierland leven, en naar j't voorbeeld der mannen van Ulster naar de i wapens gaan grijpen, zoo de Vlaamsche lords ! lien blijven verdrukken ?... Is de legende van de verdrukking der Walen in Belgenlahd reeds een exportartikel geworden?! - Onbeschaamd bevel ! — Door den minister van Spoorwegen is aan den Bond van machi-n i sten en stok ers te Schaarbeek verbod opge-legd zijne bijeenkomsten te houden in een lokaal waar een twintigtal andere vereenigin-gen veirgaderden en daai'onder de Lilberale Assooiàtie van Schaarbeek. 1 De minister beweerî dat dit lokaal ev?n politiek uithangbord draagt en de machiniwsten er dus gevaar loopen in aanraking te komen met ongewenschte politieke personen. Doch terzelfder tijd verklaarde hij dat de staatswerklieden mogen vergaderen in den klerikalen tap der Kogelstraat te Brussel. omdat voor zooveel hij weet, in dit lokaal geen enkel poli'tiek organism :is gevestigd. Nu, iedereen weet dat een jonge klerikale wacht en twintig andere politieke kiringen in den tap der Kogelstraat tehuis hooren ! Nieuwe brîug over de Sche'.Js. — De biirge-meesters van een aantal gemeenten rond Den-dermonde en uit Zuid-Brabant zijn door den Minister. van Openbare Werken in verhoor ontvangen, om het aanleggen te bekomen van eene brug over de Schelde te Baasrode. De Schelde is aldaar 125 meter breed en eene brug zou het land van Waas in rechtstreek-sche verbinding met Zuid-Brabant en Brussel stellen. PATHÉ-PALACE, 85, Anspachlaan, Brussel.— Het Meisje van Delft. — Aantrekkelijkheden. Voor het spoorwegpersoneel. — Het département van 't spoor heeft besloten eene som van 25,000 fr. beschikbaar te stellen om onder het. personeel verdeeld te worden onder vorm van aanmoedigingspremiën voor profijtig gebruik van materieel in den loop van het vierde kwartaal van 1913. Eene leening te Anderlecht. — Door de Be-stendige Deputatie van Brabant is de begroo-ting der voorstad Anderlecht, die aanleiding gaf tôt. zooveel gekibbel, goedgekeurd'. Men weet dat op de begrooti'ng het uitschrij-ven en de rentedienst van eene leening van 5 millioen frank.wordt voorzien. Tentoonstelling der banketbakkerij. — Onder de hoôge be&clierming der Koningin, wordt in de zaal der Groote Harmonie, te Brussel, *an 16 tôt 25 Mei, eene tentoonstelling deT banket-bakkerij ingericht door de Vereeniging der Pasteibakkersbazen van België. Benevens de stands en de werkzaamheden van bazen en werklieden, zal men er de deelneming kunnen bew onder en van de Belgische, Fransche en Dui.tsche beroepsscholen. Wedstrijden tusschen vakmannen worden ingericht, voor dewelke z:ch van stonden aan een honderdtal deelnemers hebben aangemeld; voordrachtep met praktisohe voorstellingen zullen elken dag gehouden worden. Het komi-teit zetelt in het lokaal der Pasteibakkers, 30, Steenstraat, .te-.Brussel. De Chineezen opgepakt te Brussel. — Het was hoog tijd dat de politie een einde stelde aan het schandaal der openbare bedelarij door het ge-span Chineezen, die sinds eenige wefken als een zwerm sprmkhanen op Brussel zijn gevallen. Die Oosteriingen begonnen waarlijk hinder-iij k te worden en de politie handelde prijebaar met zich om dat volkje te bekommeren. De Chineezen zijn dois opgepikt en naar het poLi-tiekantoor der Graaninarkt geleid. Een taalman uit het Chineesch gexantschap l^vam over h en de vereischte inlichtingen bezorgen en thans zullen de overheden zioh met den gezant van China verstaan, om die luitjes zoo mogelijilv aan den arbeid te zetten eh aan het weinig ver-kwikkelijk schouwspel van hun bedelarij een einde te stellen. Bezoek aan de Haarlemsche bloembollenvel-den. — Naar aanleiding van de vele aanvra-gen, welke geregeld tôt de Nederlandsche Kamer van Koopd^andel worden gericht, om te vernemen wanneer een bezoek aan de bloem-bollenvelden in de omstrekien van Haarlem het meest gewenscht zoude zijn, deelt genoem-de Kamer mede, dat bedoelde velden om-, streeks den 15 dezer maand hun toppunt van bloei zullen hebben bereikt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes