Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2390 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Juli. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7sf0h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VIJFTIEXDE JAAR Woensdag 1 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand ielgië, vrachtvri) ir. 14 7 3.50 ftéderland, • 20 10 5.00 Aiulere landcn 32 16 8.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkanitoren Aile abonncntcn ontvanoen een geïliustreerd bijvoegscL van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. , Vlaamsche Gazet Hoofdopsteller-Eigenaar : JDLItJS HOSTE, BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 Nr 182 Woensdag' 1 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,50 3° Bladzijde » i,0() 2e Bladzijde fr. 2 en » 5,00 . Rechterlijke atkondigingen ...» 5,00 Voor aile amnoncen zich wenden ten bureele St-PIETERSTRAAT, 30. BRUSSEL In het Middelbaar Onderwijs Bij de Vlaamsche leeraars De h. H. Meert rioht tôt die /leeraars van -htetf mriddelb'aar ondjerwijs d'en/ vtodgenden omzendbrief : Zooals liet- U Jbliikt nit het; U toegezonden Tondsehrijven heb ik mij gékweten van do op-drac'lit ontvangen van cen honderdtal kolle-ga's, waaroncler vredelievende, goedgeîzindie "WaJen. Dat is rfe'gehnatig. — Zondag waren de ge-moederen gosLiiigJerd in verstihillèridè rielitin-gen, wat tôt g© vol g heeft gehad1 dat ook nog andiore maatregeden voorgesteid) zijji geworden. Wat regelniatig werd aangenomen moet echter don voorrang liie'bben. Als dat misihikt, is hêt tijd1 om tôt andere maatregelen over te gaan. Laat ons een kalm overzâckt van/ den toe-stand nemen. Er zijn drie oplossingen mogelijk : 1. Wij krijgen voldoening in den geest van de yoorstoiiïen van de kbmraissie. a) Tweetalig-hei<l in aille uitgaven en besclieiden ; fl>) Twee-tatigheid in do vergaderingen (zonder spllit-sing) : c) een VlaaJrischën ondervoorzitter. 2. Splitsing van het Verbond in een Neder-landschç en een Fransche Afdeeling. 3. Bij mislukking van de voorgaande oplossingen : er uit tiekken ora ee<n Verbond1 te stichten ; waar de volledigste gelijklieid der tàlén aanvaa'rd en toegepast wordt. Wat is de voordeeligste op'lossing : 1° Voor onze beroepsbelangon ; 2° Van Vlaamschgeamd standpunt ? De Iaatste niet met liet oo<r op onze beroeps-belaiigen. Twee verzwa.kte bonden staan min-der ;kloek dan één ge'lieisl. Van Vlaamscihgezind standpunt dit : een véreena'ging meer, waar wel is waar ons reoht zou gcvrijwaard worden, tnaar dat konkurrec\rend zal moeten optreden tegen de Federatie, zonder liaar gezag en ÏLaar kradht te be-zitten, en diio met eens de gansehe Vlaamsche kracht — die er nu gebleken is te zijn, in meerdel-on of minderen graad van over-tuiging, onder .hefc leeraars'korps — zou omvat-ten ; die daaren/boven van onzentwege een groo-te mate van kracht zou opslorpen, die we an-ders kunnen gebruiken. Do tweede 19 zeker de gemakkcl'ijkst in toe-passing te brengen oplossing. Maar wat geeft ze ons van VJaamscihgezind standpunt, aan voordeel, d'at o<o.k een nationaal fvoordeed] zou zijn? W ij moeten elkaar niet overtuigen, dat we een 'heschaafde taal kunnen sproken en datt ook doen, on dat die taal or zicli zoo goed- als de beste toe lèeiit om .ieder onderwerp te belian-delen. Die vergaderingën onder ons verhoogen onze kracht naar buiten niet, nocli (het gezag van het Vlaamscli Beginsel. Gemakkelijk praktisc'lie toepassing. Voordeel : geen. Do eérste heeffc het praktisdh (bezwaar, dat er, onder <le teeenwoordige toestan-den, in een vergadering aJs die van Zondas; ele-mo*ten zijn, die niet verstaan wat in t Neder-lajuhch '/.--ï cJ. -dij 'uui., dooi rumoor, dé toepassincr van tweetaligheid on-rtiogolijk makon. Ik liefr gedaçht, dat dit bezwaar onovorkomelijk was-. Do woorden van den h. Cornet en die van den h. Fréson hebben miji doen nadenken. De eerste verklaarde immers — als Waal — : (t qu'il est inadmissible qu'un Belge, qui se réclame de la oullture, ignore la langue de là majorité de ses compatriotes ». Do twetede geeft- ons de verzekering. dat de rustverstoorders een kleirië minderlieid zijn en den raad om voet bij stuk te Ihou-dén, waarop volgen zal, d'at de rustverstoring, na twee proefnemingen, zwijgen zal. Hun woorden gèven mij d'en indruk, dat liet Ibezwaar niet onoverkomeliijk is en dat er in den s'clioot van het VoiJbond een meerderheid is om ons voldoening te goven. Wat de v o o r d e e 1 e n van deze oplossing betreft, die zijn xéér groot : 1° Zij laat cîe kracht van îiet Verbond onaangetast: "ver-hoogt die, floordai ze een aantal elem.enten, die on vorschilliig waren, belana doot stellen in de wer.kzaamheclon én druk 'bezochte vergade-ringen bi'engt in de plaats van onder onsjes. 2° Zii i> do cclit nationale oplossing, daar zij het boginsol bakraclitigt van de volstrefctste g.àjijkheid tusschen Walen en Vlamingen. 3° Zij bekrachtigt het vruclitbaar beginsel, dat in een meertalig land : ie<lereén het recht heeft de vrucht van zijn talenkennis <e plukken (dan eerst wordt deze een voordeel) ; iedereen ook lièt nadeel moet aanvaarden van de vrijwiOige onkunde, waarin 'hij ziohzelf of zijn kinderon ops'luit. Het doordringen van dat beginsel is van ons standpunt van het allérhoogste belang op kiil-tuurge.bicd en op ^estijurlijk gebied. 4° Zij houdt opruiminrr niet vooroordeelen zooals or zich Zoiidag he'bbon luolit gegeven : * laamscih mahr oen dialekt. Dat vooroordeel moet onvormi'jdc-Ii.ik zwiolitcn voor !h<»t fp.it tlai mon Tiirnschen, «ief kultuur men niet looclu?-non kan, zioli mot gomak, met -/«ior fhoort be-djenen ran cen eenvormigo, goknisclito taal om ilaarin nmlerivorpon te boliandelon. die in di:i-lekt niet zouden te belhandelen zijîi. 3. Zi.i mda'kt de opvoeding van do Walen, die fuoorotisf'li Nederlandsch ,geJeerd) liebben zonder ooit in de gelogenheid te zsijn het te hoorcn s»p7*oken. fi. Zij doet aan N oderlandsch-onk undigon hunne onkunde gevoelen als een minderflieid. aks een nadeel. 7. Zij verhooigt in ongemeene mate het o-o-zag van den Vlaamschen leeraar. 8. Zij is de oplossing van het Bestunr ; er Σ oen meerderheid voor. van het ooeenhlik, dat het beginsel aânvaaixl on bdkraohtigd is door de meerderheid, nCemf, aile rustvorstorin> lici karakter van gewilde onhoffeiij.lcheid! aan. waartttgen liet Bestuur, tôt îiandhavting dei orde, rnaatregelen te nemen heeft. Mijn ind'ruik is : wij winnen het iangs dien weg, want : ver.gaderingen aJs die van r.midag zullen wel een eenige uitzonderiTio z'jn. De enkele rustjerstoorders houden hel Hiet uit als wij. Wij, Vlâamschgezinden, Ki gewoon offers te brengen voor ons ideaal er zu'llen dat in deze n wel doen tôt de zego ons is i vo,rz^,ek tegelijkcrtijd on-/e twee voornaam ste katho.'iieke en liberale Maden deze «edach , ,n ^xtenso te witlen opnemen, opdat wt onder \ laamsche kolloga's tôt een vlugger eens gezundheid zouden komen : verzook de Vlaam fche kollega's inytemming met oplossînor I. te be tuiigen, die ook nog Wel door liet Bestuur — vooil gomaïk'kolijker door een referendum /(an door cen rumoorige vergaderilig te 'bewei k stelJigen is. Die met meegaat geve mij daar ool kenn^s van. Laat ons tuelif-shalve on voor dei goeden uitslag aannemen, dat meerderîieid we geeft. Uw //. Meert. — 3 .. AMERIKA Stormweer in de Vereenigde Stateî New-York, 30 Junx. — Stortregens liebbéa over de Staton Dakota, Wisconsin, Minnêsotj en lowa gcwoed en aldaar groote scliade aan gencht. Snoorwcgstaven werden op «roote af standen woggerukt en de treindienst op al d-pUm ^ T'cr stiîgezet. Te Breeburg, in Minnesota, verdween di spoorbaan onder een moter vijfti.o, water. Al d< yoîden zijn er vonvoc^t, de oogst is vorloren V orsciieidene falbrieken werden door dion Wik sorn vernicOd en groote partije.n vee vonden dei dood. In het Xoorden van don Stan't Dakota wei den vele dorpen onder water gezet. NEDERLAJND De Akademiefeesten te Groningen HoeweJ de feesten ter 3o&ste verjaring van het bestaan van rijikisuniversiteit te Groningen nog niet begonnen, is daar toch reeds van a>f Zondag feebtgevieirdi. De feesten ter gelegen-heid! van het 300-jarig bestaan zijn naméldjik voorafgegaan dooo: de viering van het 100-ja-rig bestaan van hiet studentenkoirps aVindicat aïque Polit», waarvan <.Ue Iustruimfeelsten Maandag begonnen. IDezei feesten hebben veel reuinisten (otid^-studênten) en afgevaardigden der andere studentemk'oirtpsen naajr Groningen gelokt. Een Zuid Afrikaan op het Nederlandsch landbouwkongres Op het 66ste Kederlandsehe la.n d huis hou d-kundlig koogres, dat van 30 Juini tôt 2 J uili te Apeldootm vergadert, za:I cite Zuid1-Afrikaan Kolbef, van Stenldontein (Oifanjeriviei^) hiet punt in.Ieiden : Hoe is toenadeining te verlcrij-gen tusschen den Nederlandscihen en Zuid-Afrikaanschen JandboiDuv De ht. Kolbe komt voor de eerste maal zijns levons in Neder-land, is een der meest bekende Iand>bouiNv-au-toriteiten in de Oranjerivierkolonie en îidi van het Huis van afgevaardigden. Hij behoo-rt tôt de 50 Zuid-Afrikaners. diie thans Engelandi bezoeken eu daarna ookl in NederJand zullen komen. Uit genegenheid \'oor Xederland laat hij zijn landgenooten voor-loopig in den steek en mist eenige der schit-terendste ontvangsten, die de Afrikaners in Engèland ten deel val'len om in Apeldoorn op het kongres te komen spre'ken. De aardbeving te Benkoelen De aardbeving te Benkoeleui (Sumatra) heeft grooter schade aangericht dan men aan> vankelijik dacht. Onder d!e steenen woningen vooral is groote verwoésting aangerîciht. 17 Cluineezen en 4 inlan.ders zijn gedood,, talrijike personen zijn gevvond, waaronder een 20-taIi E-uiropeanen. De schade wordit op- mee.r il a 11 een millioen guldén geseihat. Opztand op Oost-Flores BLij.'ke/ns ^eru ^regceningslteilegram uitl Xfef-d:er,land>ch Ind'ië is die bevoliting \-un Lewingo (Oost-Flores, residensie Timor) in apr>tand ge-komen1. Bij een treffen met de opst an de linge 11 vielen aan Nederlandsohe zijde een Eu-ropeesch. ^ergeant; en vijf,gen apende .poiitie, agienten terwijl lictht gewond1 wërden de Eu-ropeesche bevelhebber der gewapende politie, twee inlandt>che militairen en vier gewapende {jolitiedfienaren. De verzetpa.rtij had1 14 doo- den en n gewonden. AFRIKA De Negus van Abessinië tegen de Itallanen In Erythrea Miiaani, 30 Juni. —< De « Secoloi » a.lhiea verneemt uit Massaoea dat dè iiiemvo negers van Abessinië, Ltedsj Jassoe, een leger var 150,000 man moibiliseert, met het oogmerl in Septem,b«W de Italianen in E.rythirea. aani te vaUen, ten eindie dlie balonie voor Abessiniè teruig te veroveren. De Abessinische regeering heeft den uit> voar van graan naar Erythrea verboden; die handel tuischen beide lar.den is geheel toit staan gebracht. De Opstand in Albanie DE T0ESTAND TE DURAZZO De ontewredenheid neemt toe Naar nit Durazzo worclt geseind, ne.emt de ontevrederiheid daar steed's meer toe. Zooails gemeld, heeft. het kabinet Toerctian pasja ontslag genomenomdat de Nederlandsche rna-joor Sluy.> als stafbeve.lhebber buiten het mi-ufstene en met de rebellen onderhandelde. Tcen Toerchan pasja ontslag vroeg. verzoehît de vorst majoor Kroon;om Sluys te verplaat-^en, die daarop vannacht naar VValona ver-trokken is. De besfissing van den vorst wekt in Nation al îstische kringen gixx>te opgewondenheid. Men vreest ernstige gebeurtenissen en meent, dat Tourchan pasja en de eveneens zoer ou-populaire minkter van justifie, Moefid bei, het lot van Essad pasja zullen deelen. 't geen den toostand ten ,zeer*te zou vergemakkelij^en. De rebellen gaan in hun eischen verder dan oedt. De Nederlandsche officie ren hebben de vecdedigingslijn om Durazzo met draad\-er-spernngen jmgeven. wat de stad tegen eer o-vC'i rompelj ng beveiligt. Da kri)gsverrichtihgen der Ep rotftn WaJona. 30 Juni, — Benden Epiroten hebben Zondag de Albaneesche dorpen Rabowa, Kontkucci, Koemeritsa en Kasatenelini he •ichoten. Zij stonden onder bevèl van Grick sch'e officicren en wilden van de wanorde i1. Albanie gebruik maiken om het door de Grie ken ontruimde gebied weder te bezetrert. De werving van Oostenrijksche vrijwilllgen Weeneh, 30 Junî. — Het Fremdenbîat <(?hrijft, dat de bewerlng, als zou het verboc rler overheid1 ora vnjwillïgCirs voor Albanif aan te weà^lën, aan invloed van buiten en we Han een stap van den vertegenwoordigcr eener buiten.Ia,ndsche mogendheid zijn toe te schnjr 1 ven, volmaakt onjuist is. 1 Verkrarirtg van Sir Edward Grey' î Lontfcn, 30 Juni. — In het Lagermns ver claarde sir Edward Grey gisteren dat ôê toe ■ îtanden in Albanië wel is waar onbevredigenc 'ij,n. maar d'at hij tegenstander blijft van 'enden van Èngelsehe troepen. Ofsehoon En 1 zeland niet bereid is zêff hiindelend op te tre den, zal het echter niemand, die daar toe be reid is, iets in den weg te leggen.- De Moordaanslag op Aartshertog Franz-Ferdinand Mangel aan veiligheidsmaatregelen te Serajewo De iaatste oogenbiikken der slachtoffers Het tssam2nt van den aartshertog De laiidvoogd van Bosnië-Herzegowina, j-die Weenen, 30 Juin — Het testament van den zich bij den-aartshertog eu de priuseS van Mo- aartshertog bevindt zic-h in een kluis van de hen'berg in dezelfde auto bevond, gaf de vol- Prager Bank. gende bijzonderlieden op over de Iaatste 00 De rvorbrenest der liiken genblikken van liet omjflukkig eohtpaar. . l -v.rbrengst der i.jken De moordenaar vuurde zijn wapen af.op zee'r t Weenén, .ÎO Juni. — De liiken zijn gister-korten afstand, wat verklaart da-t de twee af- avond te Serajewo naar de statie veivoerd gèschoten kogels doeJ troffen. Alhoew.el de «pin over Met/kowHsj naar Weetien te worden landvoogd overtulgd was dat na den aanslag 'overgebracht. niets meer gebeurén zou, nog niet. wetend, ui De 1 ij ken van aartshertog Frans Ferdinand de hooge be.zoekers slechts liçht ofwel doode- en zijn gé'malin zullen den 2 Juli 's avonds te lijk gewond waren, gaf. hij aan de iiutovoerder 'Weenen aankomen en dadelijk naar den Hof-bevel met voile snelheid naar den Konak weër b.u.rg worden overgebracht, om in de kerk van te keeren. De hertogin had het h'oofd laten paleis op baren te worden geplaatst. De zal\l<en op den re'chter schouder van haren ge- tijkpieéht.igheïd zal den 3 Juli geschieden, en maal en de landvoogd dacht dat zij ten gevolge <,LM1 '* Ju'U om vier uiir 's middags volgt de der hevige genioedsschokkiug in bezwijming Plechtige iiizègening. Daarna worden de lij-was gevallen. Het fei't dat de Aurtshertoq en ken naar lîet paleis' te Artstetten overgebracht, zijne vrouw malkaar nog eenige woordeTi in waar '/'i dadelijk na aankomst in den graf-stilte toef:uisterden, versterkte den landvoogd kelder, dien Frans Ferdinand voor zijn fami-in ziine overtuiging dat de wonden niet doode- Jie had laten bouwen, zullen worden bijgezet. Lijk waren. | Gekroonde hoofden op de begrafenis ha^a^vLhfi aan autovoerder het bevel I Naar de . Kôlnische Zeltung » uit Berliin en hem verneemt. zal Keizer Wilhelm de begrafenis-miown î,- > iL ^1 (le ^'-li'ulei kcude.Sc- plechtigheid van aartshertog Ferdinand en van rajewo niet; — wendde de laiwjvooget het hoofd diens vrouw bijwonen. iSfAr" flilc e liaar dentoestand van den aarts- j De hertog Ernst-August van Brunswijck en 1te,. vernemen- Dan eerst zag hij hoe ,zijne vrouw die zich te Théran in Oostenrijk ucoosbieek deze was geworden. Bloed etroom- bevonden, hebbefi hunne onireis in auto 011-reeds uit zijnen mond. I derbroken om de begrafenis te kunnen bijwo- De aartshertogin lag naa'st den hertog in be- ïi«n. zwijming, tegen liet lichaam van haar geinaal H^'t staat vast, dat benevéns de Duitsche Kei-geleund. Wanneer men de hertogin wegnam, Koningen van Sakse'n en van Beieren, zonk de aartshertog als een levenlooze massa insgelyks te Weenen zullen aanwezig ziin. ten gronde. In den Konak gedra.gen, waren da- De hertog van Aosta zal den Koning van deiijk geneesheeren ter plaats, docli ailes was Halië vertegenwoordigen. Men weet nog niet vruchtelpos. Aartshertog Ferdirfànd z'egde nog Koning Albrecht zich naar Weenen zal be-eenige woorden tegen den landvoogd, sloot ^jeven. dan de oogen en blies den laatsten adem uit, I M . , , een tiental minuten na zijne aankomst. Enkele L' 08 over 1,6,1 c"ader v^n den aanslag hpTwnl^Mn'W^ d? hertwin,. sonder tôt; uit Belgrado, de Servisse hooWstad, seint net bewustzijn terug gekeerd te zijn, zoowatfhion, 29 Juni : een kwartier na den aanslag. Greviilo Priniziiip, dader van den aanslag te Het Iaatste telegram van den aartshertog Serajewo, deed te Belgrado verseheidene kias- 'fscn vnn het lyceum uit. Hij keerde in Septem-Deh dag voor zijn dood, voor hij van Ilidze ^ei' 1913 naair Servie'tërùg. naar Serajewo gi 11g, had de aartshertog nog een telegram aan zijn kinderen gesclueven, Kortbond ge rcchtsspraak te Serajewo waarin hij de gebeurtienissen van Zaterdag vertelde. Het telegram eindigde met de vol- bei'a-lew°. 29 Juni. — De staat van kortbon-eende woorden : « Veel groeten en kussen van rIl-t> i'echt<spra.ak we.rd in de stad en het dis-Pappi en Mammi ». lt ikt Serajewo afgekondigd. , Steeds geweldige betoogingen tegen Servlë De lijkschouwing p ■t. d; Serajewo, 29 Juni. — Gewe'dige betoogingen serajewo, 30 Juui - Bij de inbalseming 1? n°g .?ehon^ei'- .fâMÈê gebleken, dat de lethter haîssla^ader van deù ' oa e,i -nanen, door eene groote me- aartshertog, alsmede de luchtpijp \olkornen n'^te voorafgegaan, doort.rokken de straten, /.ijn stukgèscheurd. Bij de hertogin is hetzelt- enkelen droegen het portret van dën Keiizer, de met de groote buikader het geval. De dood z'i ^-ongen het vaderlandsch lied en heilkreten is bij beiden zeer snél iiigetreden tengevolge tei" eeî"e van keizerrijk en het regeerend huis van verbloeding. • weerklonken. Bij de hertogin vond men den kogel in de Kreten, vijandig aan de Serviërs, werden buikholte. Bij den aartshertog heeft men geen eveneens geslaakt. De ruiten van een hôtel, kogel gevonden. Hij is waarschijnlijk in de gelegen nabij liet huis va.n het « Servisch wervelkolom blijven steken. verstandelijk \'ërbond » en der Servische De moordenaar heeft vlak van. nabij gescho- school werden verbrijzeld evenals de spiege:- ten, wat de geweldige uitwerking van de twee ruiten van Servische magazijnën. Politie-agen- welgerichte schoten verklaart. • <en en soldatèn hebben de orde hersteld. De nieuwe Troonopvolger Aartshertog Cari Frans lozef, met zijne 22- jarige echtgenoote, Sita van Parma, met wie lùj in 1011 in het Iniïuelijli trad. De samenzwering Balseming der liiken . , , , , , . . Naar een blad van Keulen uit Agram ver-Serajewo,, 29 Juni. — De lichanjen van den neemt, zou de politie, dip zeer ijverig te werk •iartslierto«g én. der hertogin werd;en tijdens den gaat, op liet spoor zijn van gansch de samen-uacht. gebalseirid en een plaasteren» aidruJcsel zwering. Tôt dusverre zijn reeds 29 'personen werd van hun gfelàtit genomen. i in hechtenis'genoinen. Ailes schijnt aan te dui den dat de overheden van Serajevo beneden De gekwetstsn hun taak zijn gebléven bij het nemen der vei- ' ligheidsma.atregëlen. Inderdaad, het blijkt dat Serajewo, 29 Juni. — Luitenant kolonel Me- Cab'rinovic, die d!e 3>oni wierp, een Ôiekend rezz-i, die aian den liais wras gekwetst gewordien, anarchist is, wegéns geweiadaden vroeger uil is buiten gevaar. Graâf Boor Wa'.deck heeft Serajewo verdreven en die de politie dus meer slechts onbeduidende kwetsu.ren bekomen, bijzonder ih 't oog moest houden. maar zijn auto werd door de on.tploffende boni i Daar men verzekerd is, dat de bommen in erg l>eschadjgd, evenals d<eze van graaf Haï-, het bu'itenland werden vervaardigd, is aan roscll waarin zich de aartshertog en zijne de grens een streng onderzoek ingesteld, strek vrouw bevonden. I kende om de gebeurlijke medepLichtigen te be gekwetste toesiiiouwers verkeeren in ontdekken, die de bommen in het rijk brach t?een stei-vensgevaar. Niettemi.n zijn de vrouw ten. van een r.aadsheer en een monnik door de sfcuk- Mntr ml>0kr hnmmon Ken dèr foin zwaar vorwond «eworden. Nog meer boromen Serajewo, 30 Juni. — Gisteren zijn hiei De Iaatste woorden van den aartshertog , weer twee bommen geworpen, die geen scha r .... ^ . . . de hebben aangericlit. Een persoon is liçht Parije, 29 Juni. Lit Weenen seint men dat ggk\vetst. De dader is niet gevonden; men lartshertog Ferdinand, toen lii.i zich doodelijk vermoedt dat het eén medeplichtige van ?etroffen voe.'de, tôt zijn -vjwuw deze wocir- pnnzip en Cabrinovic is. Thans is de stad vol-1en sprak : « Sophia, ge moet leven voor de ^omen rustiir. kinderen ». Hoe het gebeurde aan de kinderen werd DE VcRANTWOORDELIJKHEDEN medegedeeld De Servische regeering had de Oostenrijksche Weenen, 30 Juni. — Gravih Chotek, eene tan regeering van het bestaan eener samenzwering te van de kinderen van het hertogelijk echt-, verwiitigd paar. had de pijnlijke taak op zich genomen | hqt bestaan van een al-Servische samen-om den Idnderen het gebeurde mede te deelen. /wering tegen het leven van den aartshertog-i Zondagavond vertelde ze hun alleen , dat te troonopvolger wordt thans nagenoeg algemeen Weenen bericht ontvangen was, dat hun ou- aangenomen. ders een ongeval hadden gehad, waarschijnlijk , Mlnder gewéten is het echter, dat de Ser-I een aiitomdbielongeluk. Dit verhaal deèd de visclie gezant te Weeneh eenige dagen gele-. kinderen zoo ontstellen, dat de gravin het niet den uit naam zijner regeering de Oostenrijk-. meer geraden aùhtte hun voorloopig nog meer solie regeering had gewaarschuwd, dat de pote zeggen. i litie te Belgrado een komplot op het spooi Intusschen kon gravin Chotek de waarheid was, waarvan de aard niet met zekerheid be-• niet langer verzwijgen, daar de kinderen, en kend was, maar dat tegen den troonopvolger vooral het 13-jarig oudste mel^je, bijzonder gericht soheen. De politie te Weenen moet aan schrahder zijn en aan hun omgeving moesten de waatschuwing niet, veel aandaclit hebben merken, dat er iets ernstigers gebeurd was dan geschonkën en Frans Ferdinand zelf evenmin. zij wisten. | Het feit, dat. er een sterke al-Servische be-Maandagmorgen heeft gravin f'.holek den weging in Bosnië gaande was, had intusschen kinderen de voile waarheid verteld. Hun ont- meer voorzichtigheid geboden. Zoow^el te Se-\ zettin? was verschrikkelijk. Met moeite geluk- ' rawejo als te Mostar waren den laatsten tijd ' te hetlde oudste twee kinderen Zoover tôt kalm- nogal eens opstooties en ongeregeldheden t le te brengen, dat men zich niet meer ongerust voorgevallen. die voornamelijk tegen de Duit-. helioefde te inaken. Zij zijn zich den omvaru schers gericln waren. var. het ongèluk volkomen l)ewust. Nu moeten Vooral de leerlingen der gymnasia hadden ze rustiger geworden zijn en 1e midden van d * zirh daarbij geweerd, die te Mostar hadden I" naaste bloedverwanlen der moeder zitten ze zelts den rektor, toen hij hun aanbeval zich *til te weenen ^wat minder met politiek te bemoeien, duchtig afgeranseld. Op. dat gymna^ium heeft o'ok Verklarinc der Oost nrijksche regeering Prmcip school gegaan. | \'olgens een Parijsch blad heeft de moorde- Weenen, 30 Juni. — De regeering hectt do naar reeds langen tijd in Bussische en Ser- volgende verklaring tôt de haar toegedaue Ha- vische buul.eii geijverd voor de onafhankelijk- den gericht: «De daad, die in Serajewo «e- heid van Bosnië, dat hij onder regeering van pleegd is, vertoont de sporen van -burtenland- het hoofd zijner famlie, graaf Von Zelics, die sohen invloed. De bevolking van Bosnië is te Parijs woont., wilde stellen. Von Zelics, die loyaal. Dat heeft ze tôt. op dit oogenblik bc.- bij de Bussische vloot als officier heeft ge- wezen. Er is dus geen reden om de politiek, diend. is ook zelf bij menige gelegenheid voor die" de regeering tôt. nu toe tegenover de win- zijn rechten op den Bosnischen troon opgeko- gewesten gevolgd heeft, te veranderen. Daaren- men. tegen blijkt, dat men op sommige plaatsen, Eene Oostenrijksche persstem waar men geen begrip heeft van Europccsche Weenën, 30 Juni. — «De Neue Freie Presse» zeden, de tegemoetkomende houding, door do schrijft: De diepere oorzaken van den aanslag Monàrchie tôt nu toe aangenomen. v<Tke <d liggen ongetwijfeld in de niets outziende begrepen heeft en uitlegt aLs een teekeu v:m socialistische propaganda, die vanuît Servie zwakte en machteloosh'eid. De lciders van il ■ wordt aangewakkerd en in een zeer sterke Oostenrijksche politiek hebben daaivan ken- gi-oep van de Servische bevolking van Bosnië nrs genomen en weten dat ze in overeensUin-wortel heeft geschdten. 1 Het aartshertogelijke gezin De vermoorde aartshertog Franz-Ferdinand en zijne gemalin, hertogin van Hohcnberg, met hunne kinderen, prins Ernest, prins Miximiliaan en prinses Sofia. De Bosnische bevolking ming met de Euiropeesche opvaftingen vari Het is moeilijk voor de Europeërs zich een beschav.ing zijn, als ze 1111 verklaren, dat hun denkbeeld te geven van de geestgesteldheid geduld uitgeput is. De k-omende dagen eti der nog ietwat primitieve volkeren dër Bosnië- ken moeten bewijzen. of men overal de p. u n Herzegowina bewaren en dus de drijfveer te- ten erkeTTt, die een zoo schandelijke da;\d aan peilen, die den arm van jeugdige misdadigers biiitenlandsclie regeeringen tegenovei 11 reden- wapent. tistisohe ophitsing in het gebied der moriar- Men herinnere zich dat Bosnië en Herzego- ohie oplegt. Van de verdere politiek van wiiia in 1878 door het kongres van Berlijn, dat Oostenrijk-tHongarije zal afhangen hue- de het lot der vclkeren regelde zonder iernand te verantwoordelij'ke 'kringen van liet huitenland raadplegen, onder militaire >voogdij van zich ten opzichte van dezen pliolit zu.len ge- Oo!*tenrij'k werden gé<plaatst. De bevollcing, dragen en geen dreigement zal de nionaiclue alhoewel gemengd, is er voor de overgroote meerderheid van slavisch ras en de inwoners rouw te eernjn aanzien zioh zelven als Serviërs. R,n,iin 0q 7nni _ Mpn ,iPi,kl dat Kci/er bÏiePSi«^^nfâfïeI^ren, wordt 'en'Wfe bStolMit: niet altijd zonder opspraak aànvaard en de 5"?® [^Hln han«t de via- iiî roiiw aan en onherstelbare rampen te veroorzaken. nuiezn. Men vergete hierbij niet dat zoowel als in Ds jnclruk te Athene Monténégro, en in Albanië, de bevolking van Bosn.ië-Herzegowina nog een gansch onge- Athene, 29 Juni. — De bladen bespreken met kunsteld ras is dat verre van onze Euro- ontroering het nieuwe ongeluk dat het huis peesehe -begitippen over veel zaken verwij- der Habsburgers treft. Zij vreezen dat het ge- derd is. De aanhechting van de twee provin- beurd nad^eiig zou werken op de betrekkin- ciën werd door die primitieve volkeren als tl* hpn On^tenriik en Servië te meer een brutalen diefatal aanzien en griefde diep tusschen Oostenrijk en b • Biet. nationaliiteitsgevoel J>edeltte v.ijandsohap wlJl moordenaars Senische Bosnien /..jn. jegens Oostenrijik kweeKend. De bladen wijzen er ook op dat het dank zij De aanslag van Serajewo is dus meer een aartshertog Frans-Ferdinand was dat de be- nationale misdaad, dan wel een politieke aan- trekkingen tusschen Oostenrijk en Griekenlaml slajj en moet haar oorsprong vinden in de meër vriendschappelijk waren geworden., staatsJviindige konkelarijen door Oostenrijk in er van afhnnden 0111 de maatregelen te treffon, 't werk gesteld op 'he,t Bakan Schiereiland. /Ue no0(iig acht tôt beschennin^ van haar De toestand in Bosnië-Harzegowlna gebied en van naar mstellingen.o In bezadipde kringen worden deze verkla- Seràjewo, 30 Juni. — In verband met den ringen-zeer bedenkelijk geacht. staat van kortstondige rechtspraak, die hier is uitgeroepen, heeft <le regeeringekommissaris fn Turkije bevolen dat. de spij.shuizen om 8 uur en de ; koffiehuizen oui 10 uujr 's avonds zouden ge- De Sultan, van Turkije heeft, aan Keizer sloteii' worden. De bijzondere huizén moeten Frans-Jozef een telegram van rouwiieklag - eveneens om 8 uur gesloten zjij.11. Sainenscho- stuurd waarin hij zegt diep getrorie-. le zijn .lingen in de straten zijn verboden. gewëest. door het smartelijk einde van den ! De voorzitter dér radikale Servische groep naHshertog en zijne. deelneming uitdrukt in in den Bosnischen landdag. Anthonapo Zola, rien rouw die den Keizer en hel Oostenri li • is wéiîëhs aanliitsing aangelionden. volk treft. Uit a'.le deelen van het land komen berichtert in over de verontwaardiging der bevolking De indruk te Londen over dien snooden aanslag te Serajewo. Overal werden plechtige rouwbetoogingen gehouden. Koning George heeft zich pcrseonlijl; naar Voor het overige hëerscht voll^omen rust in het gezantschap van Oostenrij k-I I< n 1 ,;i 11 ; - ix- het land. geven om er aan den Vertegenwoordiger van Een gezieht op de stad Serajewo Onze plaat geeft een algemeen gezieht op de stad Serajewo, waar de inoorddadige aanslag werd gepieegd. DE ROUW IN OOSTENRIJK EN ELDERS l^11 keizer zijne deelneming in den rouw die de keizerlijke familie en het Oostenrijksche De betoogingen ter eere van keizer Frans-Jozef volk treft. uit te drukken. _ T_ . Prins Arthur van Connaught zal de Engel- Weenen, 29 Juni. — Toen de Keizer zich van sche v.orsten vertegenwoordigen op de bëgra-de S'tatie naar het kasteel begai, de straten van fenisplechtigheid. ,1; , i.t a 1 Daar de Oostenrijksche keizer Britsche veld- Schoenbrunnen doortrekkend, waar met rouw- maarschalk is, en aartshertog Frans Fôrdi- floërs "behangen vlaggen hingen, kon de nand kolonel was van een Engelsch regiment dirukke menigte niet nalaten ovatiekréten te za^ een afvaardigi'ng van t léger den prins . . . , , , van Cônnaught vergezellen slaken en zwaaide met hoeden en zakdoeken. jn ^et Engelsch lagerhuis heeft heden nii- Bij de aankomst van den Keizer in het' ka- nister Asquith voorgesteld een molie van steel boden de dignitarissen en diplomate n rouwbeklag te stemmen. opges.teld in denzelf- . , . . , , , , den vorm als deze die werd voorgedrn.ecu na zich aan om hem hun rouwbeklag aan te bie- fjen nioordaanslag op den Koning van Grieken.- den. u*kJ*.L land.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes