Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

559 0
03 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Februari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ww76t0j035/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

,.^^i Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 eent het nummer VIJFTIENDE JAAR Dinsdag: 3 Februari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN:Ipj 1 jaar 6 maand 3 m. België, vrachtvrtf fr. 14,007,50 .&-■ 4,00 "Nederland, > > 20,00 10,50 5,50 Anderelanden » 52,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op allepostkantoren De intckrtjvert voor een jaar (14 frank), keiben recht op eene gratis boékenpremte en ten féttluttreerd mlelifluch bijvoegsel van 8 blad* . Itoofdopstsller-Eig^naar: JTJXalTJS HOSTE, BRUBBEL van BRUSSSI VERSCHIJNT 7 MAAL PJER WEEK Gazet SESTÜTJIR EET RB3D AOTIB * TELEFOON 210 btf5i2a*w»3» Nr. 34 Dinsdag: 3 Februari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Bussel AANKONDIGINGEN 4» Bladzijde, per kleine regel c. „ fr. 0,50 !• Bladzijde . » • helangrijike petróol'bronnenverguamingen in Mesopotamië. De Porte is het aanbod gunstig: g«*- ^zind. hooren, om de daatsJ.e istuip't/rekkingjemi vanhun kameraad' niet te moeten zien. En vol ijziigen angst wachtten . zij op zijn dood. Velen sicihfeiddeln. Intuissöhieo 'bevöstiigde Soadyahi een uit linnen gedraaiden strop aan den miuor en legde dien om den hals... » Piet Van Assche. NEDERLAND W) Het diplomatisch geschil met Turkije Naar -uit Konstantinopel wordlt geseind, hebben de hoofden van alle diplomatieke zendingen aildaar een - gezaonenïijke nota ge;te eikend', om, naar aanleiding van het voorval op de Nederlandsche legatie, protest aan te teeltenen bij de Por te te,gen de herhaaldelijik voorkomend'e gevallen van' schending» van !het internationaal recht. Bovendien heeft .de Porte d'en Nederlandischen . gezantverontschui'digingen aangeboden en hem de verzekering gegeven, idjat de militaire politie zal worden gestraft wegens het gebeurde op 21 Januari. Van Ned'enlandsohe z/ijide acht men evenwel het incident daarmede nog niet gesloten. Voor de postzegelverzamelaars Sedert eenige dagen zijn er postzegels van 1 1/2 oent met . een veranderde kleur in omloop gebracht. Zij 'hebben thans een blauwer klei VERZET TEGEN DE STEMMING DER KAMER OVER DE VOERTAALKWESTIE IN HET ONDERWIJS. in 1904, in den loop eener»maand, te St-Pe« tersbu'rg ongeveer 36 zelfmoorden; in 1908 w.as dit aantal reeds tot 121 gestegiem; in 1909 tot 199. Sindsdien nam het vam jaar tot jaar toe. Dezelfde verhouding stipt men iin al de ~ andere giroot-a steden van (het rijk aan. Pas enkele dagen geüeden meldde men dat. alleen in de stad Kiew meisr dan 50, personen zich tijdens de Russische Kerstfeesten 't leven benamen. Opden buiten volgt dief zelfmoordziekte denizelfden gang. Zoo meldde men onïangisi, iclïat een geestdrijver de dorpen afliep, overal de redding der ziel door zelfmoord aanprjadi■kend■. Hij zelf verhing zich ten slotte. Velerlei, zijn die redenen, welke tot een zoo noodlottige daad aanzetten ; zoo honger en ellende, "werkeloosheid, levensmoeheid| ear godsdienstfanatism. Daarover schrijft -die bekende Ru'ssische trevolutionnair Bcertzew : « De moreele oorzaken dienen naar net tWieede plan te worden gedreven, of onder den algemeenen zin : « sociale oorzaken» worden begrepen. » Op 100 zelfmoorden werden er 57 vaistg£steld in de armoedigste stonden, -en deze zijn meestal te wijten aan drijf veeren van ekomomischen aard Van onzen medewerker: De «Nederduiteche Bond» had Zondagmiddag een openbare volks vergadering ingericht, in den «Koninklijken Burgerkring» te Antwerpen, met de dagorde : «Verzet tegen de stemming der Kamer over 3 Vlaamsche amendementen». Er was veel volk aanwezig. . Wij bemerkten uj.nijke bekende katholieken, ook Vlamingen an andere gezindheden, alsmede verschillende priesters. )e vergadering wordt te 12 u. geopend, onder voorzitterschap van h. Dr. Nuyens. Aan het bureel waren nog I de -hh. volksvertegenwoordigers Van de Perre, Van Cauwelaert en Hendrickx, alsmede bestuursleden van den Nederdtiitschen Bond. Toen de voorzitter aankondigde, . dat een brief van' verontschuldiging vanwege den h üe Meester toekwam, ging er een luid gejouw De h. De Meester verklaart in zijn brief, dat hij ai zal stemmen wat de Vlamingen kan bevredigen, m overeenstemming met het .staatsbestuur. (Herhaald gejouw). De h. De Meester beweert gevreesd te hebben, dat de schoolwet zou ingetrokken worden, indien de regeering in minderheid gebracht ware. (Hevige tegenspraak) . De h. NUYENS verklaart ten slotte, dat de vergadering belegd is om te zien wat er nog te redden is. Verkrijgen we niets; zegt hij, dan is het nog. tijd om hen uit ons midden te bannen, die' ons verraden. - Dp eerste spreker is1Dr. VAN DE PERRE. Spreker' schetst de lijdensgeschiedenis van . de • Vlaamsiche wijzigingsvoorstellen. De h. Woeste dreigde dë 'katholieke .vo'I.ksverteg'enwoordigers die stand hielden, uit de partij te * HET PALEIS VOOR DEN NIEUWEN VORST TE DURAZZO Op dit oogenblik wordt te Durazzo met koortsachtige haast gewerkt om het huis tot vorstelijk paleis bestemd is, in gereedheid te brengen: voor de ontvangst van Wied, den toekomstigen vorst van Albanië. Intusschen is het nog lang niet zeker of de prins er ooit zal heengaan. Albanië is inderdaad zeer verdeeld en, hoewel prins von Wied de officieeLe kanldlidaat der mogendheden is wordt de troon ftoem betwist door andere pretendenten. Prins von Wied heeft reeds verscheidene malen zijn vertrek naar Albanië uitgesteld. En niet zonder reden, want, gezien den verwarden toestand die er heerscht, zou het er met hem wel kunnen afloopen als destijds met den ong elmtkigen keizer Maximi-Iiaan in Mexiko dat prins von uir Andere oorzalken rnqgen edht als de 12 1/2 "cents zegels. Ooik de postzegels van 50 cents, zullen een kleurverandering ondergaan. Een buitenkansje te Breda Dezer dagen overleed te Breda een aondierr ling, die zeer armoedig en afgezonderd leefde en al twintig jaar onder kurateel'e stond. Na zijn dood vond' men 200,000 gulden aanbaargeld in 's mans woning en weidira blecik zijnvermogen niet minder dan 700,000 gulden tebedragen!Jèföfa* Onder de gelukkige erfgenamen is een molenaarsknecht, d'ie voor zijn deel misschien, wei de helft, zeigge 350,0Ory gulden (meer dan 700,000 frank) zal krijgen. De jongen heeft natuurlijk zijn betrekking opgezegd)! Een baldadige veldwachter Tijdene een ijsfeest te Eek en Wiel werd de heer Klontjes zwaar mishandeld door den veldwachter der gemeente Maurik, die§aldaar van dienst was. De h. Klontjes ontving daarbij een der' Benlijnsche pers bij/woondien, waren het diepen sabelhouw op het voorhoofd.-j|e^ veld- laohter eens om te z£m$en dat d'e nfljenwKeStaa.tS'- ails dwaas worden aanzien. Zoo onder vele een geval, te Moskow voorgekomen, waar twee studenten en een kunstenares samen den avondl doorbracihten. Naj een vriendsdhaippelijik maail zette de artiste ziohi aan de piano en speelde droef stemmende muziek. Dan. wanneer de noodlottige stond aangebroken was-, zonder woord! óf 'kreet, goten de drie vrienden, in gflazen voor het. afscheid gerefed gesteld,*het ; vergif, dlronken en stierven. Niet uit ellende handelden zij derwijze; niet om eene misken- • de lief die. Wel om/dait zij 't leven als nutteloos j aanzagen. Ontgoochelden in massa : zoo jongeling alls man, zoo. jonge vtouw als kind. Heel Rnsland doonr plegen jongelieden en kinidieren zelfmoord. Treft men ^r geen zelfmoordenaairs- • M;u:bs aaa.ï,:'niet' alleen ander de volwassenen, maar tevens onder de .scholieren ? Het pessi- DÜITSCHLAND De nieuwe regeering in EIzas-Lotharingen Benlïjn, ■ 2 Febr. — De nieuwe benoiemde staatsBekretarissen voor Eilzasi-Lotharingien, graaf von Rödeun en virdjlhee'r ven S-tein, zijn onbekenden in het Rijiksil'and'. Die. staatslieden, en met name die rijlklskanselier von Bethmanp-Hollwegj en minister Delb-rück en andieren. die Zaterdagavond net bal! AMERIKA wachter werd 's anderdaags om zijne baidadiige handelwijze geschorst, docri toen de rijlyspolitie Vrijdag te zijnent verscheen om eF seikretarissen dié beste waren dlie men -kon uit- an bekend om nun verdli en onderzoek dlenken. Ziji sta.; anilhavër dèr' zaanTlhëaid'liiUn'v] stellen , was de zondeflfnge ha mism der Russisdho scïhnj'vèrs der jongste ge1 in te pénd!e lijken omgang' riierföclarl een en ömTgünne kennisr met den Züidl-Diuit1 scben a^ardl. 'Dië^rijiksikanseliieir zegde:' Wij hebu van hen, die door hun geestesarbeid zwakke ' doo7 een^brekersbendei^wïaTvTn no£'benerS'aen'' öogenbilik aan gedacht zóogeaeg- geesten op hol jagen en -naar den dlcodl dirij- leden is kunnen gevat worden. In de bank van de streng optredende mannen naar het Rijte- iandl te zexió&iK- -. orde reeds naar Duitscnland-gevloden. ' Inbraken in Den Haag Den 'Haag wordt op het oogenblik geteisterd neratie heeft daairtoe veel bijlgedragen. Zwaar is niettemin de mcireele verantwoordejijkheid ö ven. .. In de laatste maanden- werd', naaor aanleiding der over deze zaaik meegedeelde onthullingen, in de Enroüeesdhe drukpers veel gpsjdhreven over de zélfmoord'zieklte, welke in de Russische gevangenissen woedit en aldaar, met het steeds aangroeiend aantal aannoiuidiragen van revoluitionnairen of zoogjezagjdi politieke misdadigers, vermeerdert. Want telidle men in de TTJ-ksigevangenissein in 1897 ongeveer j leening stalen zij voor een bedrag van 8000 gulden, 'terwijl zij eveneens bezoeken aflegden bij verscheidene goudsan n der stad en daar voor honderden gulden juweelen meenamen. De kindermoord te Amsterdam Zekere Frans Dijkman, die zich indertijd gevangen had gegeven, bewerend dat hij dien moord op het knaapje De Klerk te Amsterdam had gepleegd,is na drie en een halve maand in. voorloopige hechtenis te hebben doorgebracht, Graaf von Rödlern is 44 jaar en geboortig van Marburg in het Rijnland'. Virijihéer von Stein is Beier en ging van dien Beierscihen staatsdienst over naar het ministerie "van binnenlandschie zaken te Berlijn. De venviaohitng dier nationalistiscihe pers, dat men in biet Rijiksland eabt-rruisisiöhe amb- weer losgelaten. Er zal een onderzoek naar zijn tenaren zou aangelsteld 'hiebben, is door deze benoemiiiigien geheel teiiieurgestelldl. von Reuter en von Forstner overgeplaatst Berlijn, 2 Febr. — Naar de « Berüiner Lokalanzeiger » meldt, i> kolonel von Reuter naar het i2de regjment te Frankfort-a/d'-Oder oiver geplaatst, terwijl luitenant von Fortsner1 ge^stestoest and worden ingesteld —>—«•♦®^-^ zco waren er ui 1909 77,000 cipigeslotenen, meer dan 180,000. Een bekend Russisch) schrijver fheeft eenonderzoek ingesteld naar de gruwelen in dejnwerkers middengevangenis te Orel, gruwelen, welke , Lens>2Febr_ Zondagnanoen werd een hein de laatste jaren allies overtroffen hebben' langrijke betooging gehouden ten gunste van wat de . offiöieeile Ruissiisöhe barbaarsdhheid het'pensioen van twee frank per dag, op vijf- aan 't hoofd, de stad en begaven zich naia-r de syndikale kamer, waar 'vetsdheidene redevoeringen zijn uitgesproken geworden. FRANKRIJK naarj Brojmbierg, eveniefensi in Oost-Prüisem, gezonden wordt. :' Berlijnsche socialisten richten een schouwburg op Berlijn, 2 Febr. — Zeventig dnizend Berlijners, ontevreden over de in hun stad gesn&e^de tooneeüwierkien, kwamen bij'een en besloten een sohouwbuirg, de «Freie Volks-briihne» op te riehten. Deze zal in September aanstaande worden ingeiiuidigd. Die 70,000 B'eriijneirs, alleen deel uiipmaicend van de so>Gial:ètiscih.e partij, heibben tot dit doel 7,500,000 frank bdjeiengeibtracihit. >•^■+m~schen hé'.de de «Hera» meer en meer naar bakboordzij de over' én was op hei pnnt öm'te' kan telen. De stijgende tij rolclé dra het water- over het dek en de rcht overlevenden moesten zich in den grooten mast ver-schuiiieri-. P.e la»|is,t.e der acht, de eerste oftjeier, .die zich. het dichst bij de golven 'bevond , blies;aa'nliou-öex.p..I -op den _ noodhoorn om hulp, maar.'t water steeg steeds' erT bêreiïftè drad?"Öorsï van den off icier. '■ '■ Kort- -nadien rolde een zwaardere baar aan, die den officier deel loslaten.- De ongeluikkige veidween,4n :zee. -Dra werden-de tweede officier en een matroos door de baren weggeslagen. Toen''tta^men het drama van aan den zeeoèver .bèJórerV.'tV'^Èen boot .werd uitgezonden en redde de'vijf Overlevenden. ,.Zij nam afscheid van hare meid, zeggend den in Orel --zoo Luidt de mededeelirug — dat ze zich bij een landgenoot begaf en sindsvan geheel anderen aard; zijn dan in de Kai- |dien is zij niet meer weergezien. Dezeverdwij-tonga-gevangenissen- (huizen van bewaring | ning maakt veel opgang te Parijs, hoewel de voor mVerbannenen) te Kara of Kcetcemar (Oost-Siberië). Daar is zelfmoord de meest besliste vorm van protest. Tot dien stap besloten slechts revciu'tionnairen, en wel die stedesten onder dezen, nadat ze met hun Icit-j genooten alle bijzonderheden der daiad' Ibadden overwogen1 . En zij namen af sdheid van het leven even standvastig, manhaftig, als zij. -bonsifi huai leven ihadden gestredien. » Geneer anders staat het met de zelfmoorden in de gevangenis te Orel. Eenvouidti,gj zeLfmcorden uk waanhoop. De gevangenen namen • geen af scheid van 't leven om de aandaicht van het-publiek cip de -gruwelen van Orel te vestigen, doch zij. deden dit alleen omdat zij ze niet • lianger -konden verdragen. Zij deden dit snel', in koiortsaöhrtigien haast, vol vrees dat het bestuur iets van de toebereidiselen zoul -kunnen bemer'ken en hen in de uitvoering van hun plan zou- verlnndJeren, om hm aan nieuwe folteringen te onderwerpen. » Rosïn liet zich van de gaanderij op die derde verdieping naar beneden vallen. Tsjaisowery poogde zich 5 t hoofd te verbrijizeLen tegien een fornuis van gegoten ijzer. Ja'kowerko begoot zich met brandende olie; Sapotnitzky hing zich aan een vensterraam op... » Wie poging tot zelfmoord pleegde, werd deerlijk afgeranseld!. Evenals dezen die zich' in dezelfde cel bevondesn, de gemieenscihaippelijk opgeslbtenen-.- Zoo viel 'in een cel waar de levenslang veroor deelden ziaten, het volgende voor : « Na zifn 'gevangneming in de Oostzeeprovincie'was d'e politieke gevangene Iwpan Sced'ych deerlajik .gemarteld geworden» In Orel werd hij aan nieuwe folteringen blootgesteld. Hij kon het niet langer meer ver dragen. Op een avond zei hij tot zijn celkameraldien : « Kameraden, staat me toe dat ik me ophang. Ik kan niet meer. » IN 11E KRIJGSSGHOOL Hef gebouw van de Hongaarsche Kamer te Boedapest "De Onze lezers zullen zich herinneren, dat de oppositie er reeds verscheidene malen met geweld aan de deur werd gezet., De wijze waarop de meerdenheid -van de Hongaarsehe Kamer er de minderheid behandelt, deed onlangs aan graaf Andrassy de vraag stellen of het maar niet beter ware, eienvond% aan den parlementairen regeeringsvorm een eiinde te stellen. De AFRIKA GEVECHT IN SPAANSCH MAROKKO Honderd Marokkanen en twintig Spanjaards gedood Tetriaan, 2 Feb. — De strijdkrachten van generaal Belleguir, versterkt met deze van generaal Torree, -richtten eene klopjacht in nabij Lelallen en Momsalem, doch werden door een sterk Marokkaansch leger aangevallen.' Het gevecht was zeer hevig. De Spanjaards worstelden moedig man tegen mkn'. Ten slotte werd de vijand verslagen en liet .honderd Ineen ennae te stenen. De eenige ken op het slagveld. De Spanjaards hadden een oplossing van jiezen toestand wordt dan ook (bevelhebber em een luitenant gedood,. vijf ofhet parlement ge- ficieren gewond, 18 soldaten gedood en 26 ge wond. Niëfinand vörwonderdie zich over die woon* den. Allen' dachten : « Hangt Scedyah zich ttnemQ" on-tbanding van op, dan kriigen wij allen morgen slaiag. Maar si^a. GENERAAL CUVELIER De nieuwe bestuurder -*—•♦« Politiek en Vlaamsche Volksrechten De schoolwet en de taalkwestie Bladen als La M'étropolezijn er bet hart van in, omdat katholieke Vlamingen op een volksvergadering te Antwerpen een • katholieken gekozene zooaJs den h. De Meester uitgejouwd hebben. EEN VLIEGTOCHT OM DE WERELD Honderd duizend dollars prijzen New-Yoi:l.eke el-ie b?le^id Hij behandelt d-e algemeen e onwetendheid 01 -vakgebied in de Vlaamsche. gewesten, natuurlijk gevolg van gemis- aan degelijke volksontwnkkeling .En' nooit zal het onderwijs overvloedige vruchten opleveren, indien het niet •gegeven wordt in de moedertaal der volkskinderen. De gestemde amendementen zijn een fopperij zonder weerga in de geschiedenis van den Vlaamsehen taalstrijd. De vijanden zijn tweeërlei ! de menschen die aan struisvogelpolitiek doen, en dat zijn de voorzichtigen. Van die groep maken deel uit de Minister en zijne volgelingen. Onder-hen is een leider opgestaan, die als nieuwe Jeanne d'Arc tot red- Het gejouw der katholieke Vlamingen trof dus al de katholieke volksvertegenwoordigers,. -Yerihannen. Hij wijst er op hoe de bazdn Ti die zich door Woeste-Nóbails lieten op s'eeptouw' nemen. Wij hopen, dat het bij geen gejouw zal blijven, "maar dat flinke daden zullen volgen. Wij, liberale Vlamingen, beschouwen het :tet een plicht de partijgenooten niet te spa- • ;Q„^ ' re;ii.?die het Vlaamsche volk aan -hun persoonïrP'^'ri'n'' • Hj-foe-:gieda'€-fe'èes --o^Qf-f-ereii, -ei^ dat-volk zotidien [aiitci| Pari,js,:_■• St-PetersbüiPg, i;- Moskou, ^Mantsjoerij;e;, Korea, Japan., ' K)a,msjatkfe;, d»e Straat van Behrinig, Vancouver en Sa.n\Franciseo:^' HET SCHRIKBEWIND IN MEXIKO De aanhoudingen duren voort Mexiko, 2 Feb. — Jose Luiz Requana, hoofd dier nationale demokratisohe paaita^ welike kandidaat was tot het ondervoorzittersenap, werd aangehouden en op-gesiloten, besehuldöigd aan een opstandsbeweging te hehben de-eügenomen. Tot andere aanhoudingen van bekende personen werd overgegaan. ONTPLOFFING TE NEW-YORK Vele slachtoffers. — Aanzienlijke schade New-York, 2 Fetor.. — Zaterclji

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes