Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

596 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 23 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z7200v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3BSTXJXJR EN REDAOTIB 9 TELEFOOH ZSG «oofdopitsller-Eigeniir : JTJLITJS HOSTE, BRUSB injFTIENDl IJUÛt Zondag* 5 April 1914 30, Si-Pieterstraaî, 30, Brassa! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maandk m. België, vrachtvrij tr. 14,00 7,504,00 Nederland, • > 20,00 10,503,50 Andere landen » 52,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De inschreven voor een jaar (14 frank), hebben recht op eene gratis boehenpremte en een geïllustreerd wehelifksch bijvoegsel van 8 blad* . Voor België 5 centiemen, voor Merïand 5 cent net nummer Vlaamsehe Gazet van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK Nr. 95 Zondag 5 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine reftl „ . »fr«0,S# !• Bladzijde»1,00 a« Bladzijde . < fr. « eni5,00 Rechterlijke eerherztellingen .>*,0# h Waar de minister zich achter verschuilt ï — heidene malen reeds werd van Vlaam- :x:zijdeaangedrongen, om een Nederiand- BERICHT. — Bij dit nummer van heden sche uitgaaf te bekomen \an het c indicateur Zondag behoort een bijblad.des Postes de Belgique ». Telkens wist de mi- xnister van posterijen zich te v-orschuilen ach- De Koningin en de Kunst. Vrijdag bracht ter het feit, dat deze «Indicateur» te danken DAGKLAPPER Zeer Goed Werk DE OVERSTROOMINGEN IN DE RIJNSTREEK ■LW—wTTr-rni-rn-i 'j ' """" "-11' — ■Tr^rr"^^^:•^^ De Vlaamsehe beweging antwoord van den heer Hip. Meert op den beluchten brief aan den Koning van den -heer Destrée, antwoord dat deze socialistische volksvertegenweurdiger niet'wil trachten ie v. leggen omdat hij — naar ik verneem van een zijnervrienden, die er hartelijk om gela< 'An** dp' Wal^n iîeeft~~ beweert een paar malen in den brief eil ue vvdicu vandenn\remaanbeval!en: te word s aan een bijzondere onderneming, die met van het postbeheer afhangt. Waarop nu door het Vlaamsen Handelsverbond het volgende werd geantwoord : « Wij zijn zoo vrij erop te wijzen, dat alKiezerslijsten. — De minister van Arbeid en hoewel het rtöer een bijzondere onderneming Nijverheid komt aan de gemeentebesturen te geldt, het naar onze bescheiden meening in herinneren, dat zij gehouden zijn de kiezers- het bereik ligt van de macht van Uw Exceilijstenvoor de werkrechtersraden te doen druk- lentie de voorwaarden te bepalen van de ken of autografeeren, zoo eene vraag naar uitgave van dit boek. iiiplarenvan die lijstenbestaat.» Aangezien de uitgevers al de inlichtingen a de wet. wordt de prijsvan afzetting de- uithet Ministerie ontvangen, en dit hun toezei kiezerslijlaid, laelijk l 1 ank. laat hun werk in de postkantoren te verkoovoor de eei-de 100 namen.. vjcr de pen, is het aan diezelfde uitgevers mogekjk de zaak in wellicht zeer gunstige voorwaarden uit te haten, en we meenen dat dienvol. rj onzer gens het Ministerie ook wel zon mogen aane «Felixdn.d^n op welke wijze zijne inlichtingen gee.i Vlaambruikt worden.» II M. een lang bezoek aan de kunsttentoonstelling der « Libre Esthétique ». De Koningin verbleef er ruim een uur en onderhield zich vriendelijk met vele kunstenaars. o? t Was immers oolk de h. Destrée, die Al dikwijls heb ik mij afgevraagd of de Vla- zijn en mijn vriend zei, «ia een v to Rrnsderkoelkamers gegaan, aan de Dauwstraat, ^fhfioin^nJr,waar de jaarlijksche belooningen worden uit- ALBANIE De mogendheden en de Epirotische kwestie Berlijn, 4 April. — Naar hier van goedinge- De Zaak Caillaux te Parijs sLi Dijeenkomen.gereikt aan de veekoopüeden, die de markt _.. , ... *T"—~ , ., .van Brussel begunstigen. Bij de Vlaamsehe Studenten der Vrije Hoo- geschool ie Brussel. — Donderdagavond vergaue Staatslandboùwkundigen en onze taal. — DE ZAAK ROCHETTE In de Fransche Kamer Oud-minister Briand aan het woord Parijs, 3 April. — De h. Briand zegt dat hij na do verklaring van den h. Fabre niets gedaan heeft om een schandaal te doen uitbreken. Het proces-verbaal heeft hij niet gerangschikt onder oitieiecie dokumenten om er geen bijzonder belang te doen aan toekennen. Tevens im-ent hij derden de Vlaamsehe studenten der Vrije HooBlijkens het verslag over dè begrooting van den werden we, met een sessegraeb't in Den Haag twee perceélen aangeliohte^jdo wordt vernomen, dat de Epirotische u kwestie spoedig -tot oplossing "worden gebracht -lu"l,m,lUaa J oprichten. De ,,fnw woed* eerstdaags aangevanddrnogendheden De Ejliroten zoudon een leden en- oie a-ede uitsprak over ■ ver de söhoonr heul ou nog tal van andere voorbeelden kunnen aanhalen, voornamelijk uit bijzondere gesprekken. Maar, zal men zeggen, iedereen heeft de gelegenheid niet om over die Vlaamsehe Beweging ie mogen spreken in het Walenland. Zeker niet ; ge wordt er ook niet toe uitgenocdigd ; doch, ge kunt gevraagd worden om ENGELAND ÏÏSS^g?]^ ^n,een Nyaardige en taalmoeten^^^t^. Enwiezichdaarvan niet a priori overtuigd houdt, kan deftige plaats in de samenleving te bezorgen als dezen mogen zich gnuemeii luituiij ., ,..oodzakclijkheid dat het gerecht han- ^'llfclJa^ " ue^i«e""«*vuig ie en znn bestemd ,, Joptreden.ianghebbenden, zoo aanvragers et -1 te begeven hebben, n —: : x : :— DE REGEERINGSKRISIS Minister Asquith naar het Noorden Londen, 4 April. er zich door een beetje studiie van vergewissen. Jm- 'rechtszich de moeite [ri «1 ia" De vermaarde scha: x :—— en was de zoon van een voornaam Filoloog.Hemld » te Mexiko Joopen deze regeeringstroe- Vanaf 19-iarigen ouderdom schreef hij verzenV&n .gevaar; omsingeld te worden. Generaal Maas wege het Vlaamsch Handelsverbond volgend an$fc ,hadgenomen. EEN RENTENIER EN ZIJNE MEID en gaf een boek uit:«Der Jungbrunnen», dat»s U1t Saltillo met 1800 man op weg om hen te Toekomenden Dinsdag zal de h. Van Hoof door de h.h. burgemeester en schepenen ten DOODELIJK GEWOND schrijven uit : « Heer Minister!Wij hebben hier voor ons zeer opgemerkt werd om de zangerigheid enontzetten. .■„■•« den goeden zinsbouw Voor de Duitsche letterkunde in 't bijzonder is zijn afsterven een groot verlies. De diamanthandel in Duitschland Berlijn. 3 April. — De aanbiedingen der firma Broitmeyer en C" te Londen, die als het Parijs, 4 April. — Op het gehucht Petit Gen nevilliers, bij Colombes, waar thans over liggen een inschrijvingsbericht, uitgaande van hrtrt&b^S? ee^album zuîlen^ânbled^ , werd gisternaoht werlfen*^-SI?^?!?6 - ^rgaven van "een a^taTschilde^ e Hasselt op 9 Maart, rijen van ons museumen onderteekend door den opzichter van waters Gedurende 54 jaren is de h Van Hoof «jmen bosschen, den h. F. Dubois.onze gemeentescholen gehecht Geweest als om- et Dit inschrijvingsbericht werd rondigezon- der wijzer, als bestuurder en ais opzichter welkwarenterziire,:,«,« ™Z u«Jo- a*~ u;: _5~i „..,t zijne borst prijken.' ^^ op van Uwe Excellentie op diit feit te vestigen, en UEd. te verzoeken last te geven dat de wet 111 deze worde geëerbiedigd. » Flink gewerkt. — Fen rekord, dat nog zoonet erd worden, is trol ons diep. en wij deelen in het lijden onze Vlaamsehe broediers. Nooit hebben v ons hart een gevoel van vijandschap tegenover de Noordelijke broeders gekoesterd' Wij willen dat Vlaanderen en Walenland, de rech- De laatste opvoering van «Parsifal ». Uitbarsting van een vuurberg Sebastopol, 4 April. - Oo het schiereiland kanonnen, 1900 houwitsers en duizenden geDe Krim, niet verre van Theodosia, is een vuur- weren genomen. ->-•♦•-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes