Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1234 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Juli. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ws8hd7qk7t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

« ' J MM VIJFTIENDE JAAR Vrijdag' 17 Juli 1914- 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: ljaar Ginaand 3maand JelgU, vrachlvTi) ir 14 7 3.50 Nedertand, > 20 10 6.00 Andere lunden 32 1S 8.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op île postkantoren Aile abonnenten ontvangen een geïliustreerd bijcoegseï van 8 bladz De irischrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht ov een gratis boeken-premle. Vlaamsche Gazet Hoofdopsteller-Eigenaar : JTTXiITJS HOSTE, BEUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MA'AL PER WEEK TELEFOON* Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 Nr 198 Vrijdag 17 Juli 1914 Pris : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,30 3° Bladzijde . . » 1,00 Bladzijde fr. *2 en » 3,00 Rechterlijke afkondigingen ...» 3,00 Voor aile ajnnoncen zicli wenden ten bureele, St-PIETERSTRAAT, 30, BRUSSEL Het Liberaal Feest te Hassel Gewiehtige verklaringen van een Wai 7.3 plechtig en belangrijk als er vèrlede Zondag te Hassedt door de liberalen fe-2 werd gevierd. g-esohiedde dit zeker nooit Limburg. Uit al de gewesten des lands, t uit Luxemburg, waren liberale vocrkampe opgekomen en Limburg, de heele Kempe erbij, was zeker vertegenwooTcligd door degenen. die, als partij.leiders, den strijd hel bc gelejd tôt de onverhoopte, dcch wel ve cîiende schitterende zegepraal van 24 Mei j Wij hebben dit opbeurend feest bijgewoor en beklagen het ons niet, want door verschi lenden onder de woordvcerders .werden pied tig allerbela.ngrijkste verklaringen uitgespn ken. Het i* ons voor 't oogenblik minder te do-e te drukken op de steed«s Juidiruchtig toegj juichte woorden van den h. Goblet d'Alviell; die de noodzakelijkheid van gejijk stemr'eol bevestigde, o>p die van de hh. Devèze, Pete en Neven, die volmoncfig de kieshervormir zijn bijgetredien. We willen het hebben over onze taaltoesta; den en we hebben tôt heden daarmede g' wacht, omdat we, aangezien veel Luiksch< zeer invlcedrijke hoofdmannen aanwezig w; ren, de verslagen over het feest in de Lu.il , sche bladen wilden afwachten. We hebbe *-ie nu voor ons liggen. Ze zijn onvolledag e bij enkele voor ons allergewichrigste deele van redevoeringen beslist onwaar. De hh. Mechelynrk, Goblet d'Al vie lia, Di vbze. Joumez spraken in 't Fransch beJan: ripce redevoeringen uit, die lang worden rm degedeeld, terwijl de tcespraken van de hl Persoons en Buyl worden aangestipt met he cliché « parle en flamand » en die van den 1 Neven met enkele regel s< Overigens was he te Hassel t al Fransoh wat de klok sloeg, zoc wel de drukseJs en kaarten, voor het feesi maal noodig, als de meeste redevoeringer Wat echter over zijn hoiyt gaat, is het vei s'ag uitgebracht over de redevcering va den h. Journez, een man, te Luik beschouwc en te recht, als een der grootste en openbartig âic: rccJêniatrvarrhct Walenland. We hebbe den h. Journez wel nooit bbslist tegen d Vlamingen zien optreden, dcch 00k nooi vernomen dat hij wat in ons voordeel zo hebben verklaa.rd. Dit deed hij beslist te Ha< sel t. Hij begon, als gekozene van de WaJer met den groet van broederlijke vriendschap va de Walen aan de Vlamingen uit te spreke en betoogde verder hoe Walen en Vlaminge in oud Luikerland steeds samen streden te.ge de dwingelandij van hun bisschoppen. « Gi Vlamingen, hebt het Teoht, zeide hij, vrijhei te vragen voor uw eigen taal, doch laat on deze, die onze moedertaal is. Het is redelij dat de WaaJsche ambtenaars, die werkzaar zijn in 't Vlaamsche land, de taal van het vol kennen... » En hij ging zoo flink voort, da hij door de overgroote meerderheid van d overvolle. zaal Iverhaaldelijk vurig werd toc gejuicht. Zoo flink, ja, dat zelfs, naast on: een zeer b-ekend Waalseh hoofdman uit Lui uitriep: « Nous ne sommes pas d'accord; : n'oserait pas dire cela à Liège ». (Wij zij: het niet eens; hij zou dit in Luik niet durve zeggen). Van deze verklaringen van den h. Journée rept ge-Qn en/kel fransohtalig b.lad, voor zoc ver wij gelezen hebben, één woord. « Journal de Liège » legt den h. Journe de volgende barschheid in den mond: « Si le l'iamands ont le droit de demander qu'on res 1 2cte leur langue dans leur .pays, ils n'on pas le droit d'imposer leur langue là où ell n'est pas au cœur de 1a race ». (Indien d Vlamingen het recht hebben te vragen da men hun taal in hun Jand eerbiedige, daj toc.h hebben zij het recht niet hun taal op t dringen, daar, waar zij niet in het hart van he ras is). Welnu, de hier tusschen haakjes gedrukt worden heeft de h. Journez niet uitgesprc keu, omdat hij zoo goed als iemand weet, da wij onze taal nooit aan iemand opgedrong«ei hebben, nopit aan. iemand zullen "pdrfngên Een grooter hatelijkheid van het Linksch blad is nog dat het aohter die valscn' :-« applaudissements » drukt. De woorden van den h. Journez zullen w onthouden en bosiken. Ze werd en met he grootste genoegen vernomen door al de Vlaam sche hoofdmannen, die naast ons zaten. Z bewijzen dat zelfs de WaaJsche hoofdmannei duidelij.k onzen strijd beginnen te begrijpen dat de dag niet meer ver is, waarop wij elkar der heel zullen verstaan en waarsohijnlijk d tijd weldra zal komen. waaroip demokratei als de h. Journez, die verleden Zondag ee; zoo toegejuichte hulde aan de Vlaminge: bracht, deze'fde verklaringen voor hun vol'k onze Waabche breeders, zullen afleggen. 't Is met openihartig de waarheid te zegge: over wat te Hasselt werd verklaard, dat cli-broederlijkheid tusschen de twee groote Bel gische volkstammen zal versterkt in stede va verflauwd woirden. Kerel. • Kinderdieven te New-York EEN TIENTAL SCHELMEN AANGEHOUDEN New-York, 1G Juli. — De politie liceft oe trust van gansch bijzonderen aard ontdekt trust door Italianen saamgesteld met liet doc Jiet rooven en opsluitèn van kinderen uit t ha ten. De kleinen werden enkel aan hun oudej mits een lioog rantsoen weergegeven. De trust had een prijslijst opgemaalct welk «verschilde volgens den stand der lieden van d Italiaansche kolonie, want de niisdadigers k< zen hun slachtoffers eoikel onder landgenooter Onlangs Jnvam het zoontje van 0011 bakkc s ledit s vrij tegen een lo'sgeld van 5,GOO fr. Ter gevolge van dien roof werd de ben.de ontdeld Tien kinderdieven zitten tT.ans reeds aclite slot. | NEDEELAND Ondçrzoek naar het evenredig kiesrecht Naar het « Vaderland » van Den Haa meldt, is daar aangekomen, ten einde eei s tu die te ma ken van het aktueele- vraagstu betreffendie het evenredig Kiesrecht in Ne derland, de heer George La Chapelle, sekre tarls-generaal van het republikeinsche komi ;n teit voor het evenredig kiesrecht in Frarukrijk st De tramstaking in Den Haag •1: In djpn gemei'iiteraad! vah1 Den Haag, welk 3t gisteren vergaderde, is njiedegedeeldl dât (b rs Haaigsche Tramiweg-Maatschiappiji zich bereit :n verkraa.rd|e voor 1 Oklober câne regv'ing vai il de ai.t)eiidsvcb'ii\v'aarcl}:n nuelt eeai sbhe.ld'sg;e >- recht voor 'het i>ersoneel te ontwerpen. r De stakers ontvangen ruimen steu.n van a.ll; 1- kanten; men voorziet dan o<;k dlat zij het min ^ stens een maand zullen) kunrnen uit'houden. 1- In het konoessiereglement der tramweg1 maa.tschappij: ikomt een be. pal in,g; voor, luidem î- dlat db vergunnirug vei'valt zoo de maâtsdhap pij haa.r badlrijif gsdurendfe meer dan acht da n gen stillegt. Daar er in Den Haag ee.n ste^ke -• strcioming £a om de tram als -gefuneentebedrijI 1 -uit te !baten, i's men fceniieuiwdi te zien of de 't gemeente van deze gelegenheidl zali gebrull^ n maken zon die stakiing voortdfuuat. c De Chineezen in Netlar!andsch-lndië Een teiîegram' uit! Batavia, meldt d'at de 1 Chineesche kolonie al daar een telcgram, aar die Ghineesche regearing gezondlen heeft, mei het verzoek krach.tda.dige maa.tregeleni te ne 1 men tegen het doodschaeten van spelers en <le inipalming va.n 'hun kolonie dicoi de Neder n landsche politie. Bezoek van Zuidafrikaansohe Bceren n Rotterdam, 16 Juli. — De 70 Zuidafri-kaansche landibotuwers. diie voor eene studie-*" reis naar Europa" overkwamen, ziijn van morger | aan die Boompjes a'ihicir m«et de « Batavier > uit lenden aangekomeni. Zij; vertrokken d'à delij'k naar Den Haag, waa.r zij, hun eersten dag dborbrengen. 't FRANKRIJK Het socialistisch kongres en de cor!og Parijs, 15 Juli. — Heb socialistisch koiifucf - heeft ! edenmorgen het vraagstuik der gebeurlij k ke ir.kMelr-rt on; tien v)«i4og t ( ^ h t , i 1 ken. De redenaars waren verdeeld. De eener e -/.i j n van meening dat het tôt mets dientle van t opstand en algemeene werkstaking te sprekon. j 'n geval van oorlog, daar men weet het niet :r zullen kunnen doen ; de anderen vragen d.ii men meer betrouwen stelle in de socialistîjsr lu L macht. G een beslisslng is genomen geworden. n n Het socialistisch kongres en het imperiaîissri n Parijs, 16 Juli. — De kommissce der besluit-n selem van het socialistisch kongres kwam g!s-j, teravcind bi.jeen om een tekst vàn verstaindhou- 1 d'iug betreffende het impérialisme te zoekon. doch te vergeefs. De OJuediGton en hun nieuwe s aainliailiers, die 16 leden op de 33 ftellen, zi.in k o.iitoegevend en verklaren geeaisz;:ns de motic 2 Keir Hardie, zelfs verza<c3it, te Avililen bijt: e-den. Van hun kant stellen de kong.rc6sisten, die ^ Jaurès en Vaillant voljgen, ecui tekst op waar in ^ die motie Keir Hardie-Vaillaait verzaclit zou e worden. Het kongres stem de met algemeene Stem m en een heslu:t, de doenwiijKe der Russische jx>liti€ ' schandvlekkend. Drie nieuwe grondinzakkingen Parijs, 16 Juli. — Het heeffc gisteren en eer-1 gisteren te Parijs nogal fel geregend, en 't ge-i volg er van was dat er op de hoogte der Ney-laan eene verzakking voorkwam van een metei lengte on 80 centimeter breedte en een meter ' diepte. Een persoon zonk in de diepte, maar " kon er worden uitgehaald. Hij had eene kwet su ut* aan hefc been. i Aan de Ha,lien kwam 's namiddags e ven een* eene verzakking voor; een -wagon za.kte op 1 meter in d,o diepte; te 5 uur andere verzakking in het Quartier Latin. Auto-ongeval. — Twee dooden - Marseille, 16 Juli. — De auto van het hôtel 3 Vallouse, in de Hoogere Alpen op den Lanto t rether^ gelegen, vervoerde reizigers op 1800 meter nopgte. Do autovoerder w as met de boch-ten van den bergweg nog niet wel vertroiuvd. - zwenkte op onvoorzichti^e wijze en reeds eene t diepte van 150 in. in. De autovoerder en een toerist, die zicli in het voertuig bevond, wer a den gedood ; eene vrouw is zwaar verwond. EMJITSCHLAND j Da kroonprins nogmaals aan het woofd Berlijn, r6 Juli. — De kroonprins heeft ? aan den gepeiYsianoeiftlenu Jbitenant-kolonel Frobeniu's, dlie een brochuur geschreven heefl onder dlen titel « Des Deutsdhen Reiches Sahioksalsstunde », 'het volgende telegram gezonden : « ï'ki heb uw voortreffelijke l^ro chuoir m«et de grootste belajigstelling gelezien en wensch haar in ons D'uit.>che volk de grootst mogelijke veirspireiding toe ». Dit telegram zal zeer de aandacht trekken. daar de brochuur tôt het volgende besmit komt : « ÏDtei gepriikkeliclia w'raakyAicht va.n Frankrijk tegicau heit Dfuàfsche nijik. de ont vlamde haat van RUslandl tegen Oostenrij'k-Hongarije,' dat ziijn. streven in den we.g staat, hebben in belde la.nden een gsweldige op-drijvnng van oci"logsuitrustLngen \eroorzaakt, die slech'ts een 'korten ïijd gehand'haafd kan worden. Feitelijk is deze worbereiding niet meer te onderscheiden van gereedheid voot den oorlog en in het voorjaa.r van; 1915 zal - deze zoo volledâg zijn, dlat men iederen dag het binnetnrukken kan vefwachten van zof. geweldige Jeger's ails in Europa. ja op de ge heele aarde, nog nooit aanschouwd zijn. Dar zal voor 'het Duitsche rijk en voor zijn bond genooten het uur des lots si aan ». De kening van Italie op de a Duitsche legsroefeningen ,] Naar de Frankfurter Zeitung verneemt, b-c stond het vcornemen dit jaa.r ter gelegenheic s van de groote Duitsche legercefeningen oj. het slot te Bad-Homburg, eene bijeenkomsi e der vorsten van den Driebond te houdàri Ni ^ clb Oostenrijksc'li'a troonopvolger \ermooi'd is, zal echter ail een de koning van Italie ko-r men. Hij heeft de uitnoodiging hem' daartet door clen ikeizer gezonden, reeds aangenomeri Over <l'e v.raag of ook iemand uit Oostenrijili j /.ail "komen, wordt nog onderhandie.ldi. ENGELAN D Door stemrechtfeekssn aangerand l Londen, 15 Juli. — Op het oogenblik dat 1 de .h. Mao Kinnon Wood, sekretaris voor S-liot-c land, hedenmorgen zijn woning verliet, hebben twee stem recht teeksen hem aan.gevallen en ge-slagen. De beide vrouwen werden dadelijk vast- gegrepen en opgeleid. ^ De Opstaod in Albanie ROEMENIÊ KOMT TUSSCHENBEIDE De zehding van Toerkhan pasja De «Koînische Zeitung » verneemt uit Sofia : De Russische regeerlng heeft goedge vpnden, dat Roc-nenië opdracht krijgt, in Albanie tusschenbeide' te komen. De z-ending vàn Toerkhan pasja naar Berlijn heeft ten doel, ook Duitsolilahd's toestemming voor dit plan te krijg>eai. Met voldoening.. stel.t men hier vast, dat ! Europa niet zal dulden dat de Albaneesche. krisis zicli buiten de grenzen van Albanie uitbreidt. Krachtig optreden tegen de Ser-vische en Grieksche stokebranden acht men hier onvermijdenjk. De opmarssh der Epircten tegen Walona Weenen, 16 Juli. — Uit Monastir aan de Albanische Correspoindenz : de Epiroten heb ben Biglisjtà bezet en de inwoners ontwa-pend.De Epiroten staan ongeveer 10 uur g a ans van Walona af, de Albaneesche opstandelin-gen 3 uur gaans. De toevoer van munitie uit Jariina geschiedt op Grieksche militaire auto's die de Grieksche vlag voeren. De teestand to Durazzo Durazzo, 15 Juli. — De toestaixl ifi niet veran derd. De hevolking der stad verUeert onder den indruk van den val van Berat en l-'ueri. en het na.kenrl verlies van Walona. Deze laatste stad vvordt verdedigd <loar ltapi tein Gaillard, dîe gisteren met een duizendtaî vrijwilligers àangekomen is, maar zij zal ten siotte tooh in handen der opstandelingen val ten. Vele familiën zijn uit Walona gevlucht. Ointrent het lot van Durazzo heerscht onze Uerheid. Er is opnieuw een parlemei^.air nnar <t' 'ipstandelingen gezonden. ôrn Tien vatir 'te ste.l en te onr«"j riaïuiorrii, iimij iïw rm Durazzo, met de kommissie van toezicht of met den vorst. De opstandelingen willen geen besluit ne men. voordat Walona gevallon is. De «I-Ierzegowina» is met 2C0 vluchtelingen waâronder de burgemeester van Koritza, te Du razzo aongekomèn. Turksche officieren voor de opstandelingen D'urazzo, 16 Juli. — Vol gens hier ontvan gen iinlichtingen zijn officieren in Turksche uniform, uât Dulcign© in Sliner aangekomen, waarna zij zich naar het kamp der opstandie-lingen te Isjmi hebben begeven. Zij. moeten 5000 goudstuikken bij zich hebben. Betrouwl>are berichten uit hét binnenland behelzen, dat Servische ben den bij Tsarowa Alibanië zijn • binnengedrongen en dat dor.p hebben bezet. De verdediging van Durazzo Durazzo. 15 JuTi. — Ve.rjeden nacht even-als de dag van Woensdag gingen zonder eenig incident vcorbij. Te 3 uur 's morgems zag me een vuurpôj] opgaa.n, waar\'am men de be-teekenis ni-çt kon vaststellen. De 4 mitral-jeuzeln, te Walona door ka.pite.in GhiUaJidli aangebracht, werden hier overgebrachit. Men besloot er tee Durazzo tôt net uiterste te ver-dedigeni, indien de stad werd aangeval lern. Talrijke oifficieren- der gendarmen, geviluoht uit de steden due in handen der opstandelin- geai vielen, zijn hier tôegekomen. De Mexikaansche Krisis HUERTA TREEDT AF Het officieel bericht Een telegram uit Mexiko 15 Juli meldt : Ambtelijk wordt meeged'eeld dat tM'uerta ya.n-midd'3jg om vier uur zijn ontslag bij 3iet Kongres heeft 111 gezonden. Carbajaî, de nviiniste* van l>uitejiLandsoh,e za-ken. volgt liem op als président. Aile leden van liet kabinet heb1>en ook ont-■slag genomen. De afreis van Huerta 1 Vera Cruz, 16 Juli. — D'c tvcinen die het ge-zin van Huea^a over b.r en gen worden vandaag te Puertx> Mexlko verwaclit. De Nedevlajidsche kruiser « Kortenaer » heeit va:ndaag Vera Gruz verlaten ; men dfomkt dat het schip naar Puerto Mexiko stoomt om de vluchtelingen aan boo.d te nemen. Twee Fransahen vermoord WasTiingtoin, 16 Juli. — Broeder Clément van de kristelîjke scliool te Zacatecas" lieeft aan presidteait Wilson gese'ind dat de bestuurder en de opz'ichter der sc'hool zijiti' vermoord1 cm olf Fransdhe broede.rs gevangen genomen. Clément verzoek t Wiko-n maatregelen te ne-mein om de geva.ngen broeclevs i>n vrijheid' te dloen Sftellen en herfialinig van dergelijke ge-beivi-tenissetn in andleire steden te voorkomen. Aan <le Fra,nsche r.egeering is eon gelijklui-clend telegram geriohît. De nieuwe Mexikaansche Voorzitter Mexiko, 16 Juli. — De h. Carbajaî hc.Tt als vcorzitter den eed afgelegd voor de volks-ve r t egen woontliger.^ en se,natoren'. Hiji werd lang door het volk toegejuicht. Huerta bOod gistexen als voorz.itter zijn ontslag aan de parlementsleden aan, door be middeiling van den minister van buiteailand- sdhe zaken. Een Russisch Sehip vergaan DE GAN3°ME BEMANNING r3 OMGEKOMEK Archangelsk, 16 Juli. — Do Cargo-boot ■ <c Joha.n-liegoslof », der havon St-Petersburg, is in de f jord van Tana, aan de Noorsehe West kust, met man on muis vergaan. De kapitein van hefc sel,ip, zijn vrouw en de gansohe beman ning zijn in de golveu omge'komen. DE BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN VAN KAREL BULS VOOR HET STERFHUIS: DE LIJKKIST WORDT lil DEN DOODENWAGEN GEPLAATST Om en in het sterfhuis ko. wsen, vri^nden en Ibekenden, enz., enz. . 4, êtellig meer dan duizend pérsonen. •;i solgens zijn uiLdrukkelJjken wensch is oud- ; Jyirgemeest.er Bulô met den meçsten eenvoud ^ 00r den lûltvvagen, geU'Okken door viej jfMgraven. paarden, j^ing een dichle groep afvaardigm * -! ; r»ir t lieLet dat het vyj j 2. i m d i0 n -''i nici vaanr'cis; \ooraan )\et driekleuri! Brussel liem een girootsche, indrukwekkèride vanndel van den CM derriflifeboïKt en daarach laatste eer heeft bewezen. ^L>r C'G blauwe vaandels der liberale korpsen \'an voor tien uur verdrong zich op de Loui waâronder ook de indrukwekkende en schil zalaan eene talrijke menigte, terwijl voor het o^raclitige vaandels van den Liberalen Volks sterfhuis in de schoonziehtetraat een uitgele- bond van 't. arrondissement Brussel en zijn' zen publick was geschaard. versehiliende afdeelingen. Benevens de leden van den Brusselschen ^emeenteraad, bevonden zich daar ook tal van Len doortocht oj^^kamerleden^'^provhfc^Saad^edel^, en.^, bmtenfanen^on t^xraan^Wal^ ^ ^ d' rero»r Vnen-611 6n '"kenden Van Sfnaa?nâ^| MM 111 de rouwkamer bevinden zich do lih. Mar- rf ' ™0;llutreliken van he col en Albert Vamtarkimfcre, neven van Karel VOUf «'aarmee ailes ge B'jls, de ]< ein-neven en nog een ander farrii- v^n 1 plechtige ei lielicî ifuli i.kwekkende dat van deze begrafenis uit Het is een onafgebroken stroom van perso- Vw , ,,. , nen die hun <lcelnemin«r komen Bëtuigen of t, . r." . , r, V n ,n ZI)I eenvoudig hun rlanmkaartje neei-leggen. ° !'■ uEselsehe scholen geschaarrl allen met den slandaard hupner school. Tel De ïijkstcct kens wordt met den ^rootsten eerbied voor he lijlt gegroet. Even na halfelt wordt het stoffelijk over- Men voelt het, die hlijlcen van eerbied et schot bi|itengebracht en in de lijkwagen ge- van deelnetning van al die sclioo'.kinderen e, schoven. Geen li.ikreden, geen treurmarseli, hun oridenvijzers en onderwijzeressen komei niets! t gebeurt ailes met den grootsten een- uit het hai t. Allen zijn er zich van bewust hoe voud. veel de al"geôtorvene, wien zij nu de laatsti De groote lijkkist ligt als het ware bedol- eer bewijz'en, voor het ôriderwijs heelt ge ven onder de j'onwkransen en kron«n. ter- daan. wijl nog twee rijtuigen er mee gevuld zijn. Ter hoogte van de Wetstraat gekomen draai Een der schoonste laonen .is stellig die van de lijkstoet in de straat af om zoo la'ngs d, den Bond van Vrienden van het Zoniënboseh. Two? Torenetraat tôt op de Rt-Joostplaats t, Weinige oogenbl.ikken later zet de iijk- "eral:!'ii ne weg is nog steeds afgezet doo stoet zieh in beweging. scnpolktnderen en daarachter staan dichte rij De koorden van het baarklecd worden gedra- en ce nemende nieuwsgierigen. gen door de hh. Goblet d'Alviella, inameiis de op het kerkhof liberale «I.igue», Jan.ssensi naiïieils den Ifoo- . c-, gen Ha:;d der Vrijmet&elarij, :ix, namens de 'iats gekomen, als naar ge si ,d Brussel, Lepivux, haïtiens dé maatsebap- grootste gedeelte van dea&Bfofe pij van Gnedlkoope nin.gen, waarvan de , L'I1 de genoodigden fttij,ufon in hun voorbe oyei'ledciie voorz.itt.or was, Caca, namens den 'IJ, !g"'; , vn,:ln4els groeten eer Onden'ichtsbond en P Hymans, namens de i~, , 1 ïïa, ' en nu rijdt de stoet naa Iloogeschool van Brussel. À„, ' , . , , ^erloopt ailes zonder plechtver Achter den ,ukwa.gen gingen de hh. Marcel toon, en in den grootsten eenvoud Bii de ter en Albert Vanderkindere en rte andere iami- aardbestolling geen redevoeringen evenmir lie!«Un, benevens de h. prof. Prins, de in- als in het slerfhuis, de afsestorvené heeft he tierne vrlend van Buis, schepenen Maes, .lactf- zoo gewild doch men zi-et aan die stral-ke main en Ballet, nagenoeg al de gemeente- ernstigo-gezichten, terwijl de aardklomoèr raadsleden van Brussel, verseheidene schepe- me- een doffen slag op de kist neei-vn* en nen en gemeenteraadsled* n uit rte voorsteden. bren^en alleu in hun hart den grooten ver [le kameriedeni senators en provincieraadsle- lichten btu'îaer een laatsten innigen croet den, vo jrzitters en bestuursleden van libera'.e Omstreeks twaalt uur was ailes afgeloopen HANDSCKRIFT VAN KAREL PULS 'Ti~C2>4cs/&tsS' a v> ^ r" te , S, / ^ /t? /.y, y/,, .< /-V a*.* ^ ^ ■ Av. ^ ^ ^ «y ■*■**>% ecc~. f J / // . . / S tJzca53^ s,S/ . /f'^ vCéêïJ <j\ In 1 icccmber 1892 werd hel vîjf-en-twinWjariu b'çsluan van DE ZWEEP lierdacht. Te <lezer geleueiihvid werd een Feesinummer uilgegeven. Allen, die in het Vlaamsche land,'bèitel of penseel hanteerden, allen die een yen voct-il'n werklen et aan viede. \ an de hand van burgeme ester Buis vcrscheen daarin boven-slaand uittreksel uit zijn « Reisverhaal » in den Balkan, in DE ZWEEP afgekondigd, waar-utl cens le meer de slamtrols van. den gewezeri nuruemeester van Brussel blijkt. K. Buis deelt daarin zijn indruk mede over zijn bezoek aan het kloosler van Haghios Stephanos» DAGKLAPPER Blijde intrede onzer vorsten te Namen. — Zo jhIs we reeds zegden, is het bezoek onzer vorsten aan de hoofdplaats der provincie Namen vastgésteld op 2 Oog6t. De vorsten zullen, te dezer gelegenheid een r><fZoeîv aan de hoofdkerk St Aubin brengen- Fransche kwijtschriften voor Vlaamsoha tooneeikringen. — Voor onze Vlaamscli i iieelkringen werden door de Société Auteurs aile stukken in het. .NederlamK cij opge-steld, aileen de kwijt.schrifl,ei) v;;n o - ; • nt-vangen betlragen der vertooningeii i iij\en in t Fransch. W'aarom? In hunne taal te kunnen lezen hoeveel en voor wat de kringen betalen, 's t-och het bij zo nd erste. Een anzei- Vlaamsche tooneelschrijvers, lid van dtô Société, vroeg aan /.ijnen vertegenwoordiger dat de kwijtschriften voortaan, in 't Nederlandsch zouden gest.eld worden: Geen antwoord. Goed, er dan maar ko rte zielmis over gele?en: Het Veribond der Vlaamsche- Tooneeikringen richtte zulk verzoek aan den heer E. Dujardin, hoofdinspekteur van de Société des Auteurs to Luik, en wees er op dat er Nederlandsche kwijtschriften bestaan voor Hollànd. Moést er ?een gev.oîg aan de vraag gegeven worden, dan is het middel om voldoening tey bekomen eenvoudig: Weigeren te betalen op vertoon van een Fransch kwijtsclu*ift. Niet één Vlaamsch tooneelschrijver zou in dergelijk geval zijn vertegenwoordiger last geven den kring te vervolgen, en zonder zulke volmacht, is de Société een dood lichaarn. .'t Liedje zal lit zijn. Vakschool voor werktuigkuncie en eiektrici-teit. — Het gemeentebestuur van Brussel maakt bekend dat de betrekking van bestuurder de< zer school is te begeven. De aanvragers moeten onderricht in de vakken geven of gegeven hebben in eene nijverheids- of beroepsschool of in een hooger technisch onderwijsgesticht en van 30 tôt 45 jaar oud zijn. De jaarwedde bedraagt bij den aanvang 4000 fr. voor de dagschool en 1COO fr. voor de avondschool. De ambtelijke mededeeling van het bestuur zegù niet eens of de aanvrager de twee lands-tal-en mo>et machtig zijn. .. Doch, 't is waar, de plaats ha.ngt af van het département van onderwijs, waar de Vlamingen blijkbaar niet worden meegeteld. Spiegelgevechten rond Brussel. — Den 23 Juli zullen belangrijke epiegeigevechten in den omtrek der hoofdstad worden geleverd. De bezettingstmepen van Antwerpen zullen op Vllvoorden aanrukken en deze stad belegeren. In den namiddag zullen de troer>en de hoofd-iLari trcohten te bereiken, doch door de bezét-'ing van Brussel atgeslagen worden. Uitvcering van «Conscience herdacht», te Schaarbeek. — Met veel ijv.er en toewijding worden de algemeene hierhalingen bijge-woond, wat. laat voorzien dat de uitvoermg welke a. s. Zondag, te 17.45 u. in het Sportpa-leis plaats heeft, «in de puntjes» zal zijn. Vrijdag, te 8 u., in het Sporfcpaleis, L. Bertrand laan, aHerlaatste herhaling met orkest. De zangers worden dringend verzocht deze herhaling bij te wonen, te meer daar hun uit-noodigingskaarten . zullen overhandigd worden, alsook deze waarmee zij zelf moeten toe-?ang krijgen lot het Sportpaleis. Belangstellende Vlamingen mogen deze her-tialingen bij wonen. Nieuwe overzetdienst te Antwerpen. — Het hcofdbestuur van het Belgisch Zeewezen zendt ons het volgende schrijven : « I': heb de eer u te laten weten dat een feil ?es],open is in een artikel, verschenen in uw nummer van 10 dezer, aangaande den nieu-wen overzetdiemst, te Antwerpen. » Ir.derdaad, bij ministeriee 1 besluit afgekondigd in het Staaibsblad van 10 Juni l.L.wopdit de prijs eener enkele overvaart vastgésteld op 10 centiemen. De prijis der overvaart lieen en weer zal dus 20 centiemen bedragen en niet 40 zooals uw berichtgever het geschreven heeft. » Mag i:k u beleefd vragen of die drukfeili niet door u kan hersteid worderi ». Wat met deze dan ook gebeurt I Zonderlinge gewoonten. — België is toch een zonderiing land. Terwijl men te Brussel in vele handelshuâzen op 14 Juli, den Fransch-nationalen feestdag, vri.iaf gaf aan het per-soneel, vernemen wij dat groote firma's al-hie.r beslist weigeren hun beambten en werk-volk vrijaf te geven op 21 Juli, zijnde de Bel-gisch-n.ationaIe feestdag. Ongelooflijk en — Een Vlaamsche Toondiehter overleden LEO VAN GHËLVWE De dood van Léo Van Glhclnwe is voor do Vlaamsche muziekbewcgng stellig een groot verlies. Hij was een der eerste toondichters, die voor den prijs van Rome den Vlaamschon tekst koos. Op muzikaal gebied leverde hij een overgroote reeks praahtige Vlaamsche melpd'iën, uoren eh 1 iederen, die thans overal in Vlaanderen ge-zongen worden. Voor » De Zweop » schreef hij destijds talrijke biidragen; tôt verdediging der Vlaamscko muziekbewegmg en paste in de muzieksehool te Brugge liet muzikaal ondei^vijf>stelsel toe van zijn grooten vTieind Peter Benoit. Léo Van Glieluwe was de deken der Bolgi-seho toondichters. Jarenlang was kij toezicliter der muziok-soirolen.Dankbaar zullen de Vlamingen zijne nage-dachtem's in eere houden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes