Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1483 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Mei. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 30 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c825w4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor België 5 centïemen, voor Kederland 5 cent têt nummer V1JFTIENDE JAAR Zaterdag 16 Mei 1914- 30, St-Pieterstraat, 30, Bmssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand k m Bclgtt, vraehtvrij îr* 14,00 7,50 4,00 Ncdcrland, » » 20,00 10,50 8,50 Andtrelandcn > 52,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoron D* intchrijvert voor een jour ( 14 fraak), ktibtn rtcht op eene grati* boeXenpremu en un fHUtutrurd mMijluch btjeoegul m» ( Hait. Vlaamsche Gazet Roofdopstillsr-Eigeniir : JULIUB HOBTE, BRU0UEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUR EN RED A.OTIE TELEFOOH 1*11 • Nr 13b Zaterdagr 16 Mei 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brossa! ÀANKONDIGINGEN lladxijde, per kleioe regtl . . . fr. 0,ï® l< Bladiijde . 1,00 V Kadiijde . « tr. 4 «n > s,00 techterlijke eerherittUinfu . » 8,0* De Nieuwe Wensch en de Nieuwe Beschaving I an onzen mea-ewerner tm uen naa& : Ge zult wel Weten — iik heb het u trauwens vroeger ail eens geschirevem — dat, waar d6 V'iaming! meestail zeer realistisich is, zelfs bdj zijn zoekem naar schconihekl- en wijisheidl, dat, waar hij aileen (gevoelt zonder meer en niet vraagt naar oorzaak of aanleiding, de Neder-landfer diaarentegen, meer cerebiraal-veirfijind, sUeeds weten wil het waaram en -hiert; hoe etni niet rust voonaleer hiji een bevrediigend ant-woard op deze viragen gekregfân of gevonden heeft. Dit wetende zal het u zeker niet veovfcffi-deren van mij te hooren (of lie ver : te lezen) dat er geen tien Ntederlanders meer te vinden zijn, die niet pirat gaan op d'en ti.tel van : .piacd-fist, theosoof, spiritist, vegetariër, geheel-oot-houder, engenist, vroiuwenkiesrechter of hoe die namien ook adweer lui den. « Wat de Brusselaar bezwanst (hoarde ik niet dat miss Panklhurst enkele dagen geleden >dbor een inwaner van België's hcofdstad ten huwelijk werd gevraaigd?), wat de Gentenaar in een saippige « loi le » weet te herschagen (men dfânke sleclhts aan de lotigevallen der Leger-des-Heiilsmensc'hen in de Arteveilde-stad), wordt hier, in 't Noorden, veel ernsti-ger op genomen, al is Nederland ook nog niet van sceptisdhe geesten gezuiverd. Een voorgaand sdhirijven wijdde ik aan de vreldbs'beweging. Ik adh-t het mijn iplicht u dit-maal te leiden langs den kortst mogeldjiken weg — het woard « kortst », ik wiil u waar-sohuwen, heeft hier sleohts een relatieve be-teekënis — naar en in een ander hoekje van den weddscihen doolhof der heden daaigsdhe ged acihtenlkr ingen. Het ligt niet in mijn bedoeling u al'les te laten zien en betasten en beoordieelen. Immera, de wijisheid der jaren heeft mij. geleerd da,t sleohits hiji, die ziah te beperken weet — al mag zijn idlenk- of sipierkracht ook onibeperkt sdhij-nen — dat sledEits hij, zeg ik, iets werkelijks weet te verwezenlijken. En waar deze gmlden regel der beperking niet alleen een enlkelvou-dige waarheid bevat, zijn de eene waarheid) slaande op mijn udtzonderlijik geval., doch ook wel wun meer algemeene waarde kan geacht worden te zijn, deo waa.g ik het maar hem ui ook eens aan te bevelen. Wie edhter moaht denken dat de toepassing van dezen regel ook maar in de m-inste mate 'j de gjezon)dlheid zâjns gee&tes in vgievaar kan bren-gon'"\ ergist zioâ i€Î^énenni2uê?^ngst7'vreeze noch de9alatie dienen ziefh van u meester te maketn, niettegenstaande ik — waaram het nog lang'er verzwegen ? — u btrengen wil bdj die treden, welke leiden naar den onvolprezen tempel der theosofisdhe gedladh'te. Als ik ajHeein maar spreek van de treden des lempels dan is dit niet zonder eenige reden. Ik vrees namelijk dat het mij niet geluikiken zal m te do»3n idbordringen tôt in het heilige der heiligen, want ilk ben in dit neo-mystieke institiruit niet wait men gewtcon is een (( 'per-sorma grata » te noemen. Uw gûds — inte-genstelling alweer met veel andere gidsen — is noefo almacbti^, nodh alwetend en zelfs, modht hij het zijn, zoo ware dat nog geen vol-doende waajrborg voor zijn welslagen.. Dooh ik wriil niet afwj'ken, hoe moeilijik dit ook moge zijn, en hreng u liefst maajr dadëlijk bij Me-vrouw Ros-Vrijiman, gtroot-priesteres der the*> sofisJoTue leer, welke onlangs nog, in een reeks voordrachten, een beeld aphing van den nieut-wen mensdh ert de nieuwe beschaving. De Genestet heeft eens geseforeven : TJw riobting is mij wel^ mite zij naar Iboven st<reeft En sclioon d© imijn© nieifc, mij wat te denken geeft. Dat deze iridhting naar boven streeft, ti'aair staat haar naam alleen reeds barg voar. En dat ze wat te denken geeft zal u> ook wel gaiurw duidelijk worden, wanneer gij te weten komt dat we ans, op het oogenblik, bevinden, a'I-thans hier in West-Euiropa, in het 50 ondenras van het 5e wortelras « dat als taak heeft het derakvermogen te ontwikkelen in verband met ooncrete bestaande dingen ». Missclhien denkt uw soeptisdh-aangelegde geest wel dat ik bez% iben u eens eventjes om den tuin te leiidbn. Dodh ik verzeker u, mijn lezer, dat ik deze laakbare ,geda<^hfte, mociht ze al eens in mdj opgekomen zijn (en wie heeft niet eens dergelijike verzoeking gekend ?) toohj nooit tôt iritvoerinig zou kunnen brengen. En ditmaal z'eiker mander dan ooit. Dit misverstand dat ik — naar painlemen-taire gewoonrte — afsdhuwelijik zall heeten, moet echter geweten worcfen aan het dvvalen langs de slingerpaden van den vreemden doolhof, waarin ik u bracht, wat u cxngetwijfeld een weinig zeeziek maakte. Dodu ziehier d'en \net des bergs v^fken 'gij, coder geleide van mevr. Ros-Vrijman, reeds vcornoemd zult lieb-ben te bestijigen ind-ien gij smaiken wiilt de hoo-gere geneugten, welke de tiheosofisdhe pries-ters en priesteressen u' beloven. Lirister dan. Haar woorrd lnidt pledhtig, hoewel een beetje te ertierisch, \Tees ik, vcor uw VJaamsche ziial. De nieuwe mensch, zegt zij, en de nieu^ be-sdhaving (niet te verwarren met den medemen meosch, die — ik meende rnr juist het tegen-overgestelde — een proâulkt blijikt te zijn van overbesdhaving of, beter nog, van intellektuja-lisme), de nieuAve mensch en dé nieuwe bë-schavînig' dus (bedeeld zal wel zijn de theoso-fische) zijn geene utopiën meer. "De eeuwen en eeuwen — hoeveel er juist zijn is niet te bepa-len, zelfs niet bij benadering — welke de mensch reeds aohter zidh heeft, hebben in Ihem het bewustzijn « ik ben ik » wakker gesdhud. (Wist ik het al niet?) En van dat oogenbll'iikl af heeft hiij leeren beheerschen^ en bewerken de ma.terie langis liî.nen, welke leiden naar de eeuwige schoonhend. De ontwikkelm'g der menschheid gaat, zoo Içert ons de theosofie en zii doolt niet. door zeven groote wortelrassen, el'k ^-eer ondervefr-•dteeld in zeven onderrassen. We zdjn — dût weet ge al — in het 5® onderras van het 5e wortelras teredht gekomen en duis a.l een heel einde opgegdbcten. Dit rasanderdeel — het onze — heeft aïs taak de ontwikkeling vaai 'het denjk\iermogen (bedoeld zal wel zijn de fantasie) in verband met de besitaandle dingen. De schijnbare werkelijkheid is geen retiiliteit aangezien ze slechts sclhijnbaar is. Dus mei de werkelijke werkelijkhaid dcor den mensch gekend worden. Blijft alleen de vraag maar : hoe? A-levr. Ros-Vrijman zegt het ons : dcor in de eerste plaats in ons zelf af te reikenen met het oude en een nieuwe biadzijde in ans levens-boek te beginnen waar ibavenaan in gouden let-ters de woorden staan: « samenwerking, eei> hei/d, broederscliap. » Dit, zult ge all'icht ap-merken, gelijkt won der wel op het « Liberté, Egailité, Fraternité » der Franschen. Weet eohter dat het beteekenien moet : et geen .wee-kelijkheid, geen zoetsappighekf, maar kracht, strijdvaardigheid tegen wat wil beperken het jonge leven dat aan 't apbloeien is ». Veradïiillende lijnen leiden naar het eind'-doel. Zij, die mystiek kijai aangelegd, znullen er konien dbor overpeinzing en Ihet beoefenen der ziel; dcor occultisme of bespiegeiling. De anderen, de niet-mystieken d'us, mvreten de wegen der kunst bewanldlelen en onverpoosd zoeken het ware en eenige sohoone. Gij dacht \va.arschijniijk — en i/k met uj — dat de mvstikus steeds een kun9teriaar en de kunstenaar steeds op zijine manier een mysti-kus was en nog is. Dit blijkt edhter ruiet zoo te zijn. Misschien hebben wij samen de gron dge-dadhte der theosofie niet genoegzaam in ons kunnen apnemen'. Laa.t ons edhter "daarover niet ongerust zijn, want de scthuild liigit onge-twijfeld bij ons en niet bij die theosofisdhe leer. En zaliig immers zijm zij, die arm van gieest zijn. M. J. Liesenborghs. NEDERLANI) * De Evenredige Vertegenwoordiging Naar de « Telegraaf » verneemt, wordt in het versiltag der S taa tslw m m i ssi 6 voor de Evenredige Vertegenwoordigino;, dat 25 Mei aan de Ko-ningin zal worden overhandigd, in den breede oen stelsel uitgewerkt, waarbij liet geheele Jand wordt besdhouwd als één kiesdistrdkt, onderver-deeld in 18 kieskringen. Het stelsel zit zoo in olkaar, dat het mogelijk bLij'f-fc afgevaardigden te kiezen voor iedere pro-vinoie en voor de steden, die thans meer dan één afgevaard^gde in de Tweede Kamer hebben. Met net al of niet noodza.kelijke der imvoering vaji stemipliclit heeft de konimiissie, van oor-deel, dat dit geenszins lag op haren weg, zich niet bemoeid. Wordt het stelsel van het verslag door de Stajten-Generaai aanvaard zonder dat ~~meîP*sîempfficnt mvoert, diîn" zaF êerst na de stemming mogelijk zijn vast te stellen, \\elk stemmental een kandidaat op zijn minst hebben moet, om geikozen te zijn ; tin ieder geval zal heft vaststellen van den ea'nduitslag geruimen tijd duren. De opcentenwet in de Eerste Kamer De Eerste Ka<mer Iheeft Donderdag zonder hoofdelijike stemming en zonder eenige bespre-king het opoentiemenwetje aangenomen. Naar blijikt uit haar eindverslag, heeft de Eerste Kamer de heffing slechffcs als a noodbelasting » aanvaard en wenscht zij aan hare besJissingen geen verdere gevolgen te geven. De inkomstenbelastifig De Tweede Ivamer heeft Donderdag in het ontwerp-inkomstenbelasting: de arbikeils goedge-keurd, waarbij nagenoeg in elke gemeente eene kommissie van aanslag wordt opgeriolit. Br was ook een artikel luidend dat overlegging zal worde-n gevraagd van boetken en bescheiden, be-trekking hebbend op îîîet beroep of bedrijf van den belastingschnJdligcTe. Daarop werdi met 39 tegen 36 stem men een amendement De Savor-nin-Lohman aangenomen, luidend1 dat alleen cîe koopmansboeken moeten worden overgelegd. Het procès in zake het Zuidafrikaansch Muséum. InzJake het Zuidafriltaansch Muséum te Dord-rec/ht heeft de prokureur-generaal bij; den Hoo-gen Raad besloten tôt vernietiging va.n het ar-rest van het Gereohtshof alh'ier, waarbij de h. Hidde Nijland te Dordrecht werd veroordeeld tôt betaling der waarde van de liem door Staatspresident Kruger in bruikleen afgeetane goederen, meit afwijzing van de overige vorde-r ingen. Zware brand te Katwijk Te Katw:jk aan den Rijn is Donderdagavond een zware brand uitgebroken in het Roomsch-katholiek Seminarium aldaar. Meer dan de helft van het groote gebouw werd geheel ver nield ; a.Ileen de kapel en een vleugel bleven bewaard. De schade, die door verzekering ge-dekt wordt, is op enkele honderd-duizenden gulden geraamd. Persoonlijke ongeluktken val len niet te betreuren. De afgebrande gebouwen waren in 1870 gesticlit. ENGELAND Wapens voor Ulster in beslag genomen Glasgow, 15 Mei. — De doeane heeft 500 sabel-bajonetten in besjag genomen, d.ie van een udt Londen komend stoomsc.hip waren overgela-den op een stoamscMp met besfcemming naaT Mulroypo<rt in het graafschap Donegal. De staking te Liverpool geëindigcf Londen, 15 Mei. — De staking der werklie-den van de Cunardlijn te Livenpool is geëin-dlgd. De stakers hebben genoègen genomen met het voorstel d/er maat.schappij om den werktijd in den wintefr op 44, in den zomer op 48 uur per week te bepalen. FRANKRIJK Globe-trotters te Parijs Pa.rijs, 15 Mei. — Vieir kinderen uit een ander-wijsge&tiehit vajn Manage (België), d.e 15-jarig€ A. Rrassine, van Waterloo. ; de 14-jarige R. Df Clerck van Gent; de 11-jarige Lambert, van Brussel en de 15-jarige G Martin, van Boussu. werden in Pa.rijs, omdwalend en stervend var honger, aangetroffen en naar een kommissa-riaat gebracht. Daar vertelde de jonge De Clerck, dat ziijn 00m hem op 7 Mei om zijr oppassendtieid in de school één frank had gegeven. Hij vond dat hij rijk was, dacht ei aan de reis om de wereld te ondernemen er 6prak er over aan zijn kameraden. 's Nachte wisten zij uit. de ko st school te ontsnappen. A1î straatzangers opt.redend om eten te lcrijgen beTeikten zij Maubeuge te voet en kwamer Donderdagmorgen te Parijs toe, na allerle: avonturen. De familiën der vier jongens wer den verwittîgd. Eene visschersboot omgekanteld Parijs, 15 Mei. — Uit Locrient meldt, men da de visschersboot Vas de bon Cœur, der haver van Locinaquelic, dioor een rukwind werd om geslagen en zonk. Twee leden der bemannjn£ verdronken. De anderen werden gered. DE AARDBEVING OP SICILIE h EEN STRAAT IN HET GETE1STERDE STADJE LINERA Van al de plaatsen op Sicilië Me onder de aardbevino hebben te lijden aehad, is liet '' stadje Lincra steltia het meest geleisterd aeworden. Voor eenige dagen reeds meldden wij f daarover uilvoerige bijzonderhcden. 5 1 ■ l DUITSCHLAND : x I Over de buitenlandsche politiek Berlijn, 14 Mei. — In het vervolg zijner rede in den Rijksdag, ïieeft stàatssekretaris von Jagow naar aanleiding van het tiwist-geschrijf in de Russische en Duitsche pers nog gezegd : Wij kennen geen omstandigheden die een vreedzaam naast elkaar leven der beidé buur-staten Duitschland en Rusland belemmeren. Ook de moeilijkiheden in de handelspolitiek die kunnen ontstaan, zullen, indien men we-derzijds goeden wil toont, worden opgelost. Daarom verdient het afkeuring, door opwek-king der volkshartstocht^n vijandigî»eid in het leven te roepen. In onzen uiter&t zenuw-achtigen tijd, waarin de pers grooten invloed heeft op de volksziel, is dat spelen met vuur. Ik heb echiter reden om te vertrouwen, dat ook de Rrussische regeering, ondankjs dit dnjven in de pers, betrekkingen van goede ' Wiij hebben ook onderhandelingen gevoerd met Frankrijk. Al zijn die in de eerste plaats van financieelen en teclmischen aard ge-weest, toch meen ik ook uit politiek oogpunt met voldoening te mogen vaststellen, dat wij met onzen westelijken buurman tôt een ver- j gelijk zijn geraakt, waardoor het aantal wrij-vingsvlakken aanmerkelijk is algenomen. Het oordeel der pers Berlijn, 15 April. — De verttlaringen van staatssekrefcaris von J&gow worden over het j algemeen goed onthaald door de pers. En-. kele organen vinden ze wat optimistiscU , doch allen zijn het eens om lof te spreken over den vastberaden toon zijne.r verklaringen ten opziCJhte van de betrekkingen met Rus-land.Daarentegen achte de «Vossische Zeitung» en de « Vorwàrts », dat de verklaringen on-voldoende zijn en stellen zij vast dat zij niets melden dat niet reeds door alleman was gekend.D© begrooting van buitenlandsche zaken in den Rijksdag Berlijn, 15 Mei. — De Rijksdag heeft heden i-n tweede lezing de (behandeling der begrooting van Buitenlandsche Zaken voortgezet. De socialist Bennstein drong aan op de uit-gave van een witboek over de laatste gebeurte-ndssen op den Ba:kon. Bij de regeling der Epi-rotische kwestie. had Enropa moeten streven naar eene oplosôing waarin de nationaliteit werd geëerbiedigd. Spreker behandelt ook de politiek tegenover, Franikrijk en vraagt dat aan het Rijksland een violkomen zelf6tandig bestuur zou wordien ge-( geven. , x i De h. LôwensteinrWertheim (centrum) be-schuldigt Engeland het vooribeeld der buiten-1 6porige vlootbewapeningen te hebben gegeven en acht een sterke Duitsche vloot onmisbaar. | Spreker heeft niets tegen het Fransche vTeem-delingenlegioen, doch meemt dat Duitschland de* noodige maatregelen moet treffen om te be-letten dat zijn staatsburge.rs daanbij ingelijfd worden. Wat het venbond met Oostenrijk be-treft, meent hij dat. Oostenrijk daanbij meer voordeel heeft dan Duitschland. Richthofen (nationaal-liiberaal) , twijfelt er aan dat men er steeds zal mogen in gelukken niet in botsing te komen met de Triiple Entente. SpTeker hoopt dat de bet.rekkiingen met Enge-land in t vervolg nog zullen' verbeteren. DE VLAMiNG RAGHEBOOM ZonôaQ l.l. werd de Fransch-Vlaming Raghe-boom in een der kiesomschrijvinoen van Rijs-sel als geunifieerde socialist tôt Kamerlid qc- ■ kozen. De h. Ragheboom heeft een nojjal veei-bewogen leven geliad : hij begon iïijn loop- ■ baan als dagbladverkooper en, hoewel nog ; tamelijk jong, heefl hij het nu reeds lot Kamer- afgevaurdigde weten te brengen! TURK1JE De opening van het Parlement Konstantinopel, 15 Mei. — Gisternamiddag is tet Ottomaansohe parlement met veel i pleahtigheid door den Sultan geopend, in l aanwezigheid van den troonopvolger, de le- , denï van het kahinet en het diiplomatie<ke korps Ook Talaat bei, uit Livadia terugge-keeifi, was aanweczig. in de troonrede, voorigeleizen door den sekre-tarisj van den Sultan, wordt herinnerd aan , de sluiting van het vorige parlement op 4 A.ugÛ£tus 1912. De koalitie der Balkanstaten . Le.geç[ Turkije, hun mval in de grensgebieden t.eib'oen, naar vanzelf spreekt, nieuwe verkie- 1 zinuen vertraagd. De Sultan prijst den Al- * lerhoiogste, dat hij het mogelijk heeft ge-maakt, de nationale vergadering na een lang ' &n .vmartelijk t/ijdverloop weder te openen. ; r > A- i RUSLAND Uitgebreide stakingen — 200,000 stakers Petersburg, 15 Mei. — Al de werklieden der bakkerijen, drukkerijen, metaal- en elek.trici-teitsfabrieken hebben den arbeid stilgelegd. V'olgens een ambtelijke opgave beloopt het aan-tal stakers 160.000. De Peterburgsche stake-i*s beproefden eene monsterbetooging te houden, doch deze werd dadelijk onderdrukt. Te Reval zijn er 5870 staikers. .Te Nijni-Nor-gorod staken 9000 arbeiders in'de werkhuizen Sornowo. Te Kiew is de staking algemeen in bijna aile werkihuizen. De dagbladen konden er niet verschijnen. Te Odessa staakt het personeel van vier dag-bladdrukkerijen. Te Tiflis staJcen meer dan 3000 arbeiders. Te Moskou is er staking in 35 werkhuizen en 27 drukkerijen. Het aantal stakers beloopt er 22.000. De orde is nergens ge-stoord in het Rijk. y De Mexikaansche Krisis NA DE VEROVERING VAN TAMPICO Een hevige strijd BLijkens te Washington ontvangen berichten, is de strijd' die de verovering van Tampico door de Mexikaansche opstandelingen voorafging, zeer bloedig geweest, daar geen van beide por-tijen kwartier gaf. Het aantal dooden en ge-wonden wordt op meer dan 3,000 geschat. De oorlogsschepen ter reede hadden zich tijdens het bombardement buiten de vuurlinie teruggetrok-ken.De sc^hade, door de buitenlandsche pe.troleum-maatschappijen in het T u x p a n -distrik t geleden, woaxlt in de « New-York Herald » op 8 millioen dollar geschat. Na het ve.rlaten van de bronnen zijn 15 millioen ton ruwe olie nutteloos wegge-loopen.De maatschappijen hebben opnieuw een ver-zoék tôt président Wîlson gerichî om troepen aan land te zetten, ten einde hun bezittingen te beschermen. Tôt dusveore had Wilson dat ge-weigerd omdat hij het alS een sdhendinig van den met Huerta gesloten wapenstilstana1 be-schouwde. Dat be2rwaar is na den val van Tampico vervallen. Men verwacht dat Villa het bedrijf op de petroleumterreinen niet zal bemoed-lijken als de Vereenigde Staten hem toestaan, langs de haven van Tampico wapenen en muni-tie te beffcrekken. Tampico in brand New-York, 15 Mei. — Een telegram uit Tampico meldt dat de stad nagenoeg geheel ver-woest is, daar brand vernield heeft wat nog niet door de houwitsers was beschadigd. De op- ■ standelingen begraven hun dooden en die van den vijand. Geen enkel buitenlander bekwam eenig letsel. Generaal Gonzalez sohat dat de bondstroepen 280 dooden en 600 gewonden hadden. De opstandelingen verloren 34 man ; 128 hunner werden gewond. De opstandelingen en de mijnnijverheid ^ El-Paso, 15 Mei. — De goeverneur van het distrikt Parral heeft eene proklamatie uitge-vaardigd, waarin hij verklaart dat zoo de Ame-rikanen en andere vreemdelingen binnen twee weken niet terugkeeren om de uitbating der mijnen voort te zetten^ deze zullen in beslag genomen worden om uitgebaat te worden ten voordeele der Mexikanen. Men schat dat er voor 30 tôt 80 millioen dollar vreemd kapdtaal in de mijnen van Parral betrokken is. Huerta wil geen ontslag nemen Londen, 15 Mei. — Naar uit welingelichte bron uit New-York -wordt gemeld, hebben in-vJoedr'ijke Mexikanen, namens de Mexikaan-sohe afgevaardigden ter bemiddelingskonferen-tie te Niagara., aan generaal Huerta de gedach-te opgeworpen, dat zijne afgevaardigden van de Vereenigde Staten veel voordeeliger voor-waarden zouden kunnen bedingen, zoo zdj ter konferentie het ontslag van generaal Huerta konden aanbrengen. Président Huerta heeft dit voorstel met kracht _ afgewezen. Hij bood zijne toehoorders zelfs zijn revolver aan, hen ver-zoekend Ihem liever te dooden dan zijn ontslag te vragen. Schaamtelooze Leugenaars Hl tO» oe de klerikalen den leerplicht uiUîggen , ' v li eei Geen enkel weldenkend mensoh betwist de de: odzakelijkheid van het onder wij s en daar ; ondervinding leert dat vele ouders nalatig n in de opvoeding hunner kimdieren valt er et te ontkennen, dat leerpliaht moest inge- ™ erd worden. Aile besehaafde landen hebben deze riiutti- n. hervarming sinds vele jaren voltrokken. te, ïl'êië alleen maakt een zwarte vlek op 'de iieldkaart. ^ De Belgisohe liberalen hadden noelhtans pe: rids meer dan een hail\e eeuw v e r p 1 i o h- bu î n d o n d! e r w ij s aan het hoofd van hun •ogramma staan» dodh de verwezenlijking >n niet dcorgevoerd worden, daar de Iflerika-n er steeds een Heswapen tegen de liberale ^ isrtij van .maakten. B( De buitenlieden werden door allerhande di iddelen en bij elke gelegen-heid opgehitst te- ^ m leerplicht. p] En nu de klerikalen zidh genoodzaakt heb-an gezien zelf dëze hervorming te stemmen, ^ -orden zij gestraft lanigswaar zij gezondigd ebben. * Door de VToegjere op'hitsingen der klerika- dj m, zijn de boeren en de buiten werklieden erg ebeten op den sdhooldwang; ook zoeken de ± :lerikalen, met het oog op de verkiezingen, de gevolgen ervan te verduiiken. s1 Zij strooien rend dal leerplicht maar'tôt ^ 2 jaar zal duren in de buitengemeenten en d lat het enkel in die groote steden is, dat de k :inderen zullen verpliciht worden naar school ^ e g aan tôt 14 jaar. De « Landwacht », een klerikaal gazetje 'an Gent, slaat den nagel op den kop in zdjn ir van 12 Mei. In een aTtikel getiteld « Scihool- \ vet », sdhrijft dit blad : ï « Waarop de geuzen en kristen-demokraten vooTal wijzen is, dat de kinderen zullen moeten naar school gaan van 12 tôt 14 jaar, 1 gelijk deze die jonger zijn. ^ » Zij weten. zoowel a]#.|-wij, dat zulte niet ' waar is, en bijgevolg'-é'at zij liegen ; maar , wat geeft hun dat, als ze maar de stemmen va.n eenige liehtgeloovige kiezers kunnen T winnen 1 7- i> Geene middelen zijn hun te laag, en geene leugens te groot. T De 4* graad, van 12 tôt 14 jaar, is eene ^ nieuwe inrichting, welke niet in eenen dag , kan tôt stand gebracht worden. J > Die V graad zaj niet ovcrc.] van dcnzclî- ^ den aard zijn, hij zal verschillen volgens de 1 1 nijverheid der verschillende streken, en zal " ■ niet gegeven worden op dezelfde manier als * de drie lagere grade n. . » De lessen van den 4* graad zullen weder- , > om geschikt worden op die manier, dat de > leerlingen ze zullen kunnen volgen buiten 1 » h urine werkuren en buiten den werktijd. » Kan men schaamteloozer zijne lezers voor • den aap houden ? Het lager onderwijs van den 4° graad zou gegeven worden na de werkuren ! ! Als de j ongens afgebeuld zijn, zullen ze nog 235 uren les 's jaars te ontvangen hebben! Wel-k nut zou in dergelijk geval het onderwijs afwerpen? Dooh, daar is niets van en dat weten de klerikalen zoo goed als wij. Geen ernstig mensch kan er ooit aan denken het onderwijs van den 4° gTaad op zoo'n erbarmelijke wijze in te richten. En zeggen dat de klerikalen zwart op wit durven drukken dat vcor de liberalen « Geene middelen te laag en geene leugens te groot zijn. » Tedereen weet dat deze woorden alleen op hen toepasseliik zijn. Klerikale schrijvelaars, kijikt in den spiegel en daar zult gij. de werkelijke schaamtelooze leugenaars zien ! BRIEF lin GENT | Van onzen berlchioever : Natuur- en Stedenschoon. Heden Zaterdag, te 8 1/2 u. 's avonds, houdt- de Vereeniging tôt Behoud van Natuur-en Stedenschoon (Tak Vlaanderen), haar instel-lingsvergadering in het kunstauddtorium der Hoogeschool (ingang Korte Meire 14, 2° deur links, Ie verdiep). Op deze vergadering zal de h. advokaat Arthur Cornette, voorzdtter van Falk Antwerpen, een voordracht houden over i De Esthetisohe kleur onzer Steden ; het Mooie 1 anzer Natuur ». Deze voordracht zal door licht-l>eelden opgeluisterd worden. Verder staan aan , 3e dagorde verschiMende punten de propaganda ' 1er vereeniging betreffend. 0e Winterkoncerten. Ziehier de datums der vier winterkonoerten, 1 ivelke gedurende het volgend seizoen, onder ^ eidins; van den orkestmeester den H. F. Rasse, n den Grooten Sdhouwburg zullen plaats heb- e >en. Erbijgevoegd zijn de namen der kunste-jaars welke als geest optreden. Op 14 Novem-3©r : G. Enesco, vioolspeler te Parijs; op 28 1 Vovember : S. Vorska, zangeres te Parijs; op ^ 16 Januari : M. Pantnès, klavierspeclster ; op ?0 Februari : M. Quiroga, vioolspeler. Men kan t ran nu af aan inschrijven ten huize Beyer (op- < l'olger T. Stuyf), Brabantdam 27, Gent. i/Vandeitocht uitgesteld. t De wandeltocht van het Nationaal Vlaamsch ( ^erbond naar Meirelheke, met bezoek aan bloe-rnisterijen, welke Zondag a.s. moest plaats heb-aen, is ten gevolge van gansoh onvoorziene om- 1 rtandigheden uitgesteld tôt een later te bepa-ien Zondag. — Het Kiesbedrog te Rijssel i ZESTIG VALSCHE KIEZERS UIT BELGIE I Uit Doornik wordt gemeld dat niet minder dan zestig letterzetters uit die stad zich Zondag J 26 April naar Rijssel begeven hebben om daar , te stemmen. En op den Zondag van de her- ' stemming zijn er ongeveer een veertigtal naar Rijssel gaan stemmen. Het parket van Rijssel zal te Doornik een onderzoek naar dit kiesbedrog komen instel-len, ten einde de namen der bedriegers te kennen. JLQEBETOON TE ANTWERPEN VIERING VAN MAX ROOSES 'an onzen berichtgever : )onderdagnamiddag bracht de « Libéral©1 ïamsche Bond » — vertegenwoordigd door 1 talrijke afvaardiging van zijn bestuur — 1 heer Max Booses een huldebetoon, bij ge-enheid van zijn aftreden als konservator a het Plantijn-Museum. ^e drie uur waren in het Muséum (Vrijdag-irkt) aanwezig: de hh. Emiel De Puydt, a Doeselaar, Paul Billiet. Van der Cruysse, Brauwere, Jef Van die Venne, Dr Goyens, Cupérus, Karel Adriaenssens, Arth. Cornet-Van der Ven, Karel Meerbergen, Jos. Jans-îs, Bdm. Odeuis, Jef Peeteïs, De Winter, Van 1 Brandt. )e h. Max Rooses ontving bovengenoemde •sonen en de afgevaardigden der pers in zijn reel. Redevoering van en h. De Puydt )e h. voorzitter De Puydt hield in aller naam volgende toespraak : Waarde Heer Rooses! — Laat mij toe, in am van het bestuur van den Lib. Vlaamschen ind, u de gevoelens te vertoliken, die ons op i oogenblik beheersohen. Gij hebt dus besloten een welverdiende rust nemen en het ambt als hestuurder van het antijn-Museum neer te leggen. . Hoe zeer de rust voor u ook gewettigd is, oh heheerscht een gevoel van treurms ons, als-men ons zegde : « het Plantijn-Museum ver-rijnt ». Immers, uw naam is daaraan verbonden, om-{{, gij, van bij den aankoop door de stad, met îszelrs beheer werd belast, en omdat gij het useum hebt verheven tôt eene kunstinstelling, e de bewondering verwekt van aile bezoek ers. En wanneer wij het verleden inblikken, dan ellen wij vast, dat gij sedert 1876, dus gedu-inde 38 jaren, al uwe krach ten hebt besteed-m allerhande opzoekingen ; dat gij als geleer-3 en letterkundige, door het uitgeven van wer-211 in verband met het Muséum, uw naam ver->nden hebt aan dit Muséum ; dat, dank aan' w onverpoosd a-rbeiden u w e instelling de-ereld door is bekend geraakt. Ja, heer Rooses, het is ook dank aan het :andaardwerk over Rubens, aan 't boek over e Antwerpsohe Schildersschool en andere merk aardige werken, dat ons Muséum van Schoone-âinsten wereldheroemd is geworden en de 'laamsche Schildersschool meer roem verwierf-En belialve het werk voor de Musea, aan hoe^-ele tijdsch riften hebt gij niet medegewerkt! [oe wordt gij niet overal geëerd, geacht en rkend als een der voornaamste leiders der rlaamsche beweging. Ook in den « Liberalen Vlaamsohen Bond » ebt gij zeer vele jaren geofferd en het ambt an voorzitter menigmaal waargenomen. Wij ijn u daarvoor dankbaar, want gij leerdet ons etgeen môed en wilskraclit en voor al doordrîj-endheid vermo^en bij het verdedigen onzer rijzinnige en Vlaamsche grond'beginselen. Gij hebt u dus, waarde heer Rooses, in veler-ei opziohten verdienstelijk gemaakt. Het Be-tuur van den Lib. Vlaamschen Bojid.kon dus liet nalaten — bij crelegenheid van uw aftieden» — hoe wij het ook betreuren — u een blijk te-;even onzer hoogachting en erkentelijkheid. Daarom verzoeken wij u een nederdg geschenk e willèn aanvaarden, als bevvijs van diepe en-, varme acihting en genegenheid. Moget gij evenwel nog lang in ons midden.' >lijven, om onzen moed en strijdlust aan te uren. Ik ben de tolk van al de leden van den Lib. Haanischen Bond wanneer iik u toeroep : TJ„;I vir.-c- i TT;; „ MAX ROOSES De h. De Puydt overhandigde den heer Roo^->es een prachtig ingebonden werk in 4 deelen-1 De Ring der Nevelingen » (« Rijngoud ». : Walkure », « Siegfried », « Godendeemete-•ing »), metrisch vertaald door Willem KI006,. >p heeirlijke wijze geillustreerd door Arthur iackbam. De h. VAN DER CRUYSSE, provinciâal Raads-id, bracht aan den h. Rooses hulde en dank uit laam van het « Willemsfond6». De h. ROOSES danikte zeer ontroerd voor le hem gebractite hulde, vooral omdat gezegd verd dat hij steeds een man van plicht ge-veest is. Geen roeping zou mij ooit beter bevallen lebben, zegt de h. Rooses, dan het ambt dat k zoo lang bekleedde. Ik heb met liefde mijn .mbt vervuld, ik heb mij met genoegen van te taak gakweten, mij door het Ant.werpsch tadsbestuur opgedragen. Nevens mijn Plantijnwerk heb ik nog gear-•eid op tinder gebied, en daarin hebt gij mij, este vrienden, gesteund, door uwe toegene-enheid en medewerking. Wat is het ôchoon te werken voor taal n volk, en dat is het werk, dat wij samen olbrachten. Maar aan ailes komt een einde; ik knor niet; k heb gelukkig geleefd ; ik ben geliukkig ge-^eest in mijn amht en mijn levenstaak. De h. PAUL BII LIET sprak als oude vrien<i ot den h. Rooses. Spreker herinnerde aai ber-ler jeugd en eindigde met den wensch : « Oude riend, ik hoop, dat gij nog lang moget leven, ot heil van onze kunst en ons volk ». Daarrnerte eindigde deze korte, doch roeren- le plechtigheid. i^oor de Vervlaamsehing der Gentsche Hoogeschool DE MEETING TE WILLEBROECK De alhier gohouden volksvergadering, voor le vervlaamsehing der Gentsche Hoogeschool, s ten voile gelukt. Na een korte inleiding over le Vlaamsche Bewegtog, door den Voorzitter, 1. Van Landeghem, voerden de lih. Van Vel-hem en Van Wetteren het woord. De beide spreQters wezen er op, hoe noodza-celijk het voor het Vlaamsche Volk is, zoo op ?ersta.ndelijik, als op zedelijk gebied, dat er :en Vlaamsche Hoogesohool tôt stand kom<\ en >ewezen den toehoorders ten voile, dat de ;enige goede oplossing ligt in het vervlaam-ïclien der Gentscihe hoogeschool. De beide woordvoerders, die door een talrijk; publiek met veel belangstelling aanhoord werden, oogstten dan ook veel bijval, en geesWrif-ti.ge toejnichîngen bewezen ten voile, dat deze meeting hier de beste vruoliten zal dragen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes