Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

962 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w96689x9v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f oor Beisriê § centiemen, voor Nederiand 5 cent M nummer ! VTJFTIEXDE JAAR! Donderdag: 9 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brassel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i> m. Belftf, vrachtvrij îr» 14,00 7,80 4,00 Nederlandy » » 20,00 10,150 8,80 Andtre landen > 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantorcn De intchrijvcrt voor een ja*r ( 14 frank), Mben recht op cette gratis boekenpremu en etn ftttluttrurd tvt\tlij\tch bijvoegtel van S bled*. Vlaamsche Gazet Moofdopstcllsr-Eigenaar : JtTLIXJB HOBTE, BHUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUR BIT REDAOTIEI TELEFOOH 111 Nr. 99 Donderdag1 9 April ÎI914 30, St-Pieterstraat, 30, Brossai AANKONDIGINGEN 4* BlïdJijde, per kleine rejel « . . fr. 0,30 l«Bl*diijde . » » i» Bladiijde . t..... fr. ï »n » 5,00 Kechterlijue eerherst«llinftn . » Se,04 I—II——IWMW l ^ilirriirVTirTiTVtrTri-li-TT--^ '- BERICHT. — Bij dit nummer van heden hohnnrt Pftn hîïblad. Gevaarlijke Droombeelden Pangermanen en Vlaamsche beweging In de FranschrBelgische pers woirdt bijzon-der veel bdang getaecht aan al wat clé Pangermanen schrijvcn, hoe dwaas het ook zij. Door het woord « Pangermanen » worden hier voora.1 de eenige Duitschers bedoeld. die bij hun land al de volfceren zoudien ml!en in-lijven, die een Germaansahe taal spreken. Volons die Pangarmanen be'hoort dus ook Vlaamsch-Beïgië bij Duitschland. Thans is het een artikel van het tijdschn t Deutschvolkliche Hochschu.l-blâtter, dat de verontwaardiging van eenige konfraters opwe.kt. De Pangermaan, clie in dat Duitsch tiju-schrift aan h?t woard komt, beweert, dat Bel-gië zijn politise onafhiin-kelij.kibeid sleohts .be waren kan, zoo het den Duiitsdhen staten-bond to-etreden wiï. Wij zullen de beschouwingen niet bespre-ken, die tôt een dergdijk besluit leiden. Wij zijn nochtans aan den medewerker van het Duitsch tijdsohrift een antwoôrd verschuldigd, waar hij Otp zijn manier uitlegt, waarom de Duitschers de Vlaamsche beweging: moeten steunen. Daaruit zal weeral munt geslagen worden otm te kunnen zeggen, dat de Vlaamschgeziin-den bedekte Pangermanen zijn, die de onaf-hankelijkheid van Beig|ië in gevaar brengen. » Wij beschouwen het voor de Vlaarnsohe beweging aïs een eeretitel, dat zij geen érifcelen steun van vreemdeiingen inroept. D'ien eeretitel zal de VJaamsahe kultimrstrijd nooit prijsgeven. SteLlig moeten wij, Vlamingeri, op kultuur-gebied vooral aansluiting zoeken met Neder-land. Daar wordt dezelfde taal gesproken als in onze gewesten. De beschaving, die in het Noorden bloeit, is voor ons een steun en een opwekiking. Dat ook de Vlaarnsohe studen.te.n-jeugd zulks begrijpt, wordt bewezen door het kongres, dat ohilangs te Gent pilaats greep. Die aansluiting kan geen gevaar worden voor de Belgische onafhankelijkheid. De hoo-gere beschaving van Vlaamsch-België moet integendeel het nationaal gevoel der Vlamin-gen versterken. Heel wat anders ware het, zoo wij bij de Duitschers steun en hu>lp voor de Vlaamsche beweging gingen afbedelen. De ontwikkeJde Vlamingen weten hoe be-schaafd het Duitsche volk is; zij hebben dik.-wijls laten uitschijnen, dat er veel Duiitsahe etgen-vlftappen en Duitschc opvattingen zijn die aan onze nationale welvaart zouden ten goede komen. Omdat wij voor Duitschland de gene-gen-heid koesteren, die wij voor elke ontwikkelde natie over hebben, daarom kan men van ons Loch niet verwachten, d'at wij Duitschland in onzen taalstrijd willen mengen. De VJamingen wensohen, dat België in elk opzicht onafhanikehjk blijve. Dat zouden zelfs de Pangermanen moeten inzien. Wij verheugen er ons in, wannesr Duitschers belang stellen in onze Vlaamsche kunstbeweging. Met genoegen zouden wij vernemen, dat veel Duitschers bijvoorbeeld onze groote Vlaamsche muziekfeesten zouden bij won en, maar zij kennen dat ailes meestal niet, en blijven er onverscihjillig voor. Nochtans zijn er eenige uitzonderingen on-der de Duitschers, die hier in Be:lgië wonen, en die de toestanden hebben leeren inzien, zooals zij werkelijk zijn. Deze Duitschers zijn geen Pangermanen; zij besohouwen de Vlaamsche beweging als een reohtvaardigen kultuurstrijd, en keuren hem goed zooals zij het streven van elk klein volk zouden toejuàchen, dat zichzelf wil zijn. Onbeftw'isitbaar zijn deze Duitsclliiers.. die ook dfe Beligische onzijdi.gheid eerbiedigien, veel betere vrienden van de Vlamingen dan de Pangermanen, die met a.llerlei voor België gevaarlijke droombeelden voor den dag komen. J. Hoste V. — ENGELAND Plichtbesef van een starvenaen wisseiwachter Londen, 8 April. — Aan de statie van IUrttby-Stephsnson, op de Noord-Oosterspoorlijn, moes-ten al de treinen gednreiide meer dan een hail unr steppen, daar de seinen zonder oogen-sdiljnlijke reden gesjoten waren. Men BegaJ zicli naar de plaats waar de -wiseelwachter zu r bevorid en trof dezen dood aan. De ongaluiUa ge was dor>i' eene geraakt.heid getroffenT Zieh zwak voelende worden, fcad hij den ijjcî gehart de fteintoestellen af te sl-uiten om ailt ongevaUen te voorkomen. > — ITALIE Akslige ontdekking in éen sterfhuis Rome, 8 April. — Uit Verona meldt mtn da( men aldaar bij een overleden voddenraper eei^ liist aantrot, welke den l'inkerarm en den sche-del eener vrouw inhield. Men meent dat dcz< overblijjsels voortkomen van Isailna Car:n-.i v/ier verdwijning in 1900 overeenfitenade niet dt ontdekking van twee zakken, welke gedeelter bevatten van een lijk waaraan slechts hoo'd er llnKerarm ontbraken. TURKIJE De hervormingen in Klein-Azië De door de gezanten der mogend'heden aan de Porte overgelegde kandlidatenilijst ter benoeming van inspekteurs-generaail voor de hervormingen in Oostelijk IOein-Azië, luidt volgens een tele.gram uit Konstantinopel : Ne-derianders : majoor Westenenk, van den gene-ralen staf, en Doorman, gewezen hoofd van gewestelijk bestuur in Xed.-Indië; Belgen: Henr\-, gewezen ondergoeverneur van Bel-gisch tCongo, en De Guys, hoofdambtenaar °bij het kolomiaal bestuur; Noor: majoor Hoff. NEDERLAM) De terechtstelling der Nederlandsche Maagd D'e « Nôeuwe Rotterdamsche Courant » schirijff: « Om het monument op den Dami, te Amsterdam, was in wijden kring een schut-ting geslagen, tenedndtef dio mieuwsjg^&rigejn op behoorlijken af stand te houid&n, en dlaar-na werd -hiet standbeeld1 omspannen met stei-g£lt!vvc(rk, reikend tôt 'het vceitstuiki van, 'het verhveerde, \-ealha\Te(nde zandst-eenen beeldi, «dèdeerlijk ver va.1:1 en. Neder;!andsohe Maagid». Aan d)e paleiszijdie weird.een galg op»geridh.t, een houten bok van twee boven het beieildl uit-feikend'e paJfen. Dinsd'ag om 11 uiut heef.t daa.rop die straf-uiitvoenrinig een aanvang tgenomen. Op aen Dam voor Hajenius was thet zwart van nieuiws-gieri'gen. Men zag een 5-tal werkliedten naar boven klimmen en 'het weerlooze slachtoffer omruigen. Xu eerst, in hoa.r laatste uiren, zag die1 menigte, 'hoi^ gitoot zij' was. Meer d'an tweemaal een manshoogle. Trotsch en fier ails een oprechte Jeanne d'A^c wacht de Maagd h'aar terechtstelEng af.Men s!:oe.g ihaar touiwen om 't Jiio'haajni, en éen vamle 'handil'an-gers. zicih vasthoudiend aan de plooien/ van •haari Romeinsclhe tuniek, werkite zichi zelfs omihoog toit op 'haar sChoudlers, ging; d'aarop staan en trapte haar op het gehelimde 'hoofdl. ledleil hunfverfcle naa.r. het eïnde. Men zag haar den strop om den hais slaan, en juist zouden de' beujlsiknechten aan de touwen trekilcen. tci3<n de beiaardl van den paleistoren •het uuir van 12 spetôlidie. De pilotseîing uit d'en koepel naar buiten brelvendie klanken veroorzaaten uitstel van exekutie. De werklieden' gingen schaften, en d'ei Xiederiandiscte Maa;gd bleef staan, ge-klonken ih de m.ee.s-t sdhandelij'ks boeien, die haar ooit in eenige period'e van onze gescihie-denis zij.n opgelegd. Om, hai'iftwee. toem die beursbengel1 als een doodsklok ïuidde, werd) me t het sloopingiswerk voortg.egaan. Zelfs tôt die Jdeiine1 steentjes voor, het Pa'eis wareta voor .toeschomver.s toe-geûaten, en het café de Bissclhop, op den hoek van Damra.k en Dam, zat van kelder tofi zol-der vo1: met dagbladscihjrijvers». Vrouwelijke Postboden Men schrijft aan het « Vaderiand» : Voor eenigen tijd kon men in verschillende illustra-ties het portret vinden van eene jonge dame die genoemd werd de eerste vrcoaweilij.ke post-bode. Dit portret' kwam wel wat laat ; reeds 15 jaar lang wordt te Haps (Noord-B.rabant) de morgenpost besteld door een vrouw, die behoorlijk is aangesteld en beëedigd en haar ambt met de meeste stipt'heid vervult. Staking der veenarbeiders in Drenthe De veenarbeiders in Drenthe zijn in staking çegaan om loonsvenhooging. Te Exloo^ zijn er niet minder dan 500 stakers. De arbeiders1 zijn niet bereid spoedig het werk te hervat-ten. RUSLAND ^roefmobilisatie en algemeene oefeningen Volgens de Weeinsche Reichsipost is de proefmobilisatie "in Rusland de vorige week Donderdag begonnen. Tegen den 15e0 dezer zal ongeveer een half m.iliioen reservisten on-der de wapenen zijn voor oefeningen die on-cr^w^.r wn maand zullen dur en. ALBANIE li+l! De Epiroten zouden zijn verslagen Becldjn, 8 April. — Volgens den briefwisse-laar van den Lokal-Anzsiger te Durazzo, is daar van den Xederlandschen officier, die het beve.! voert over de bezetting van Korit-sa, beriebt ontvar.gen, dat de tegenstand der Epirotisohe benden gsbroken is. Het Griek-sche komiteit en de metropoliet zijn gevan-gen génomen. Een priester der Ivoetsowaiach.en, te Korit-sa, is door de komitadzji's tip o&stachtige injze vermoord. De berichtgever van het Berliner Tage-blatt meldt, dat de Epiroten die deel hebben genomen aan het oproer te Koritsa, z.kh aan de Albaneesche overheid hebben ondvrwor-pen. Zij zijn ontwapend e.n voor een dtel ge-vangën gezet. Dé Albaneesche gendarmerie iieeft bij Koritsa tegen 300 Epirotische soldaten, die dirie machinegeweren bij zich hadden, gestreden. Zes Epiroten zijn gevangem genomen; de ove-rigen zijn met achterlating van tal van doo-den gevluciht. Naar verTuidt is de Albaneesche regeérdng van p an 20,000 man op voet van txwlog te brengen, teneinde den opstand in Epirus ten spoedigste te bedivingen. In welingelichle kringen te Berlijn wotdt het bericht over een r.ederlaag der Epiroten kpvp^tî oir I AMERIKA DE MEXIKAANSCHE KRISIS De val van Torreon Londen, 8 April. — Huerta's regeering wil nog steeds den val van Torreon niel erkenneri ; zij heeft het exequatur van den En-gelschen vjce-konsul te Torreon, die het eersi de tijding naar New-York heeît gezonden in-getrokken, op grond dat hij valsche verslager. bij zijn regeering inlevert. Het vrouwenstemrecht te Chicago Londen, 8 April. — Voor de eerste maal hebben vrouwen te Chicago deejgaiomen aan de gemeentokiezingen aldaar. Meer dan 150,000 stemirech1shel>b«nden boden zioh aan en, daar zij de kandidatuur van een hunner hadden voo-rgesteld, is het beel waarschijn-lijk dat versoheddene vrouwen in den nkuwen raad zullen zetelen. In de rijke wijk was het voor de stemieohtbure-elen een cinophoudend stillhouden van prachtige auto's, vrouwen aanvoerend, die meestal zelf waren vergezeld van hun kamerjuffers, die eveneens aan de stemming deel.namen. De kiesstrijd is zeetr hevig geweest en men is reeds zeker dat een der bekendste gemeenteraadsl'eden door miss Marion Diake, leidster der vrouwenbewegjing te Chicago, zal worden geldopt. EEN EIGENAARDIGE FÛTO Het standbeeld van den overleden keizer van Japan, Moetsoe-!/ito 7Je lceizerin - weduwe van Ja-pan heeft een standbeeld laten malcen van liaar overleden ge-maal. Dit standbeeld is aeplaatst in liare ver-biijfkamer in het Aojama-palcis. waar niemand, behalve zij en haar onmiddellijk gevolg, het ooil zif-n kan. Van dit standbeeld waren echter drie foto's gemaakt, doch afdrakken van deze Joto's mochten niet onder 7 gemeen worden gebracht tenzij de trekken van den doorlucli-tigen vorst door een of ander middel gesluicrd waren. Dit bekwam men door de oorspronke-lijke foto van ac.hter een soort netwerk oimieuw te (otografeeren. en 7 is van deze opname, dat wij onzen lezers een afdruk geven. De Zaak Caillaux te Parijs Het voortgezet onderzoek j De ondervraging van den h. Caillaux ! Parijs, 7 April. — De onderzoeksrechter heer Bôucard onderhoorde heden nanoen van 2 tôt 6 uur den h. Caillaux, oud-minittter van Geld-wezen. Men denkt dat hij later in den avond nog zal onderhooti'd worden, zooniet Woens-dagmorgen.De ondervraging rolde over heel het leven van den h. CuiiLvdx, ove-r a! wat hij de&è er, dacht. Denvijze hoopt de oud-minister xmis-sohien deze die ailes voor liem heeft opge-offerd, te redden. Voor de eerste maal getromvd in 1908, huwde hij Mevr. Gueydan, ges-cheiden vrouw van den h. Dupré, van Parijs. Dra ontstond er oneenig-heid in het gezin. In September, toen de h. Caillaux met Mevr. Gueydan te Mamers was, werd een pak brie-ven uit de lade van zijn bureel onUTeemd. Al deze brieven waren door den h. Caillaux ge-schreven geworden aan Mevr. Rainouard, sinsdien Mevr. Caillaux en reeds gescheiden le vend. Een' dezer brieven was geschreven op brie-venpapier, door de Kamerleden in "het Parlement gebruikt. Deze brief besloeg 16 bladzij-. den. Daarin sprak de h. Caillaux over zijn leven sinds verscheid'ene jaren, en lei de rede-rien uit, gezien zijn politieken toestand, waarom hij zijn in 1906 gesloten huwelijk nog niet mocht verbreken. Toen hij de verdwijning der beide brieven vaststekle, stelde Caillaux aan zijn vrouw de echtscheiding of de verzoening voor, maar de voorwaarde was : de teruggaiif der brieven. Mevr. Gueydan was voor de verzoening en op 5 Nov. 1909 werden de brieven verbrand. Zij bevestigde er geen kopie, noch fotografie van. te hebben behouden. Diep ontroerd zei de h. Caillaux toen : « De h. Privat-Deschanel zal u zeggen dat ik, steu-nend op het woord, mljner vrouw, met haar gansch was verzoend. Later zâg ik in dat de vraag tôt echtscheiding zich opdrong. De echtscheiding werd op 9 Maart met we-derzijdsche overeenstemming uitgesproken. Maanden later kwam de dagblàdschrijver, de h. Vervoort hem melden dat Mevr. Gueydan hem had gevraagd de twee brieven, wàarvan kwestie, evenals den brief, op 13 Maart in den Figaro verschenen,. tôt afkondiging in den GV Elas op te nemen. De h. Vervoort weigerde zich daartoe te leenen. Kort nadien hertrouwde de h. Caillaux en hervond het geluk in dit huwelijk. Z.ij leefden in een innige verstandhouding van geest en h art. Sinds 2 1/2 jaar werd hij door den Figaro aangevallen. Voor den rechter van onderzoek verklaarde Callaux verdei1 den dood van Calmette, tegen wien hij niet den minsten wrok koesterde, te betreuren. Verdei' zegt Caillaux dat Calmette zijn voor-nemen om enkele bescheiden, befcrekking heb-bende op de landsverdediging. openbaar te maken, heeft laten varen na tusschenkomst van Rarthou, die zoo handelde op verzoek van den hoog&tgep 1 aat<stcn vertegenwooKliger van het staatôgezag. De afkondiging van bedoelde bescheiden zou de ernstigste buitenlandsche verwikkelingen tengevolge kunnen hebben ge-had.Wat mij betreft — voegt Caillaux er bij — ik zou de openbaarm-aking, die ik niet behoefde te weezen, vocr mij persoonlijk van harte hebben gewenscht. Den dag dat ik vrijuit zal kunnen apreken en aan de openbaarheid prijsgeven, zul/len al miijn landgenooten recht doen aan mijn vaderlandsche en mijn politieke hel-derziendheid.De openbaarmaking. in den Figaro, van in-tieme brieven, heeft Mevr. Caillaux in haar diapste gevoelens gekrenkt., wanrt het ging: om haar waardigheid als vrouw en moeder. Een Ontzettende Scheepsbrand DE BEMANNING DOOR OORLOGSSCHEPEN GERED Londen, 8 April. — Uit Scilly meldt men dat men aldaar Maand-ag, op de breedte van het eiland, een Fransch schip in brand bernerkte De reddingôboot van Ste-Marie werd u'itge-zonden, maar kon het sc<hip niet naderen. Inmiddels zag men de vlammen hooger en hooger opsiaan, zag men hoe de masten neer-stortten, terwijl de storm nog in felheid toe-nam.Kort nadien werd de l emanning van het schip door twee -or.rlogssrh-epen gered. #ET JAARFEE8T DES KONINGS m DE MILITAIRE LICHTSTOET EL<£ weder heeft Dinsdag.ivond den militanen li4^t°et, te Brussel, ingericht ter gelegeniheid vaalT^s Konings verjaring niot- begimstigd. Voor do vorming van den stoai, rond 7 uur, wdfclen de hemelsiuizcn breed opengezet en do ruiters die aan c'en stoct moesten deel en op het oeienplein van JCtterbeek ver-. Klerd» n. zijn dan 'ook doornat aan de Groen-ilrE-l ifangekomen. JytoLàn'ks liet slechte weder wevd de stoet t<i lî^'opfees'telcl, te 8 uur, ondèr* leiding va.n ka-] i Iwigel en adjudant Golinveau. Al de mu-/.iokkorp'-cn van het leger to Brussel naraen er a.i vdeel, omringd door solda-ton van h'.-t 9e li-2e karabiniers, \ (^ldgeschut, Ie en 2° gHiams ffe zamen zoowât 400 man. yCrlat te 8.20 de felarornen den taptoe hadden L'oj^azeii en de trorarnels hadden geroffeld, zet-de stoit zich in beweging. 'Jndanks heb vrij on.gunstig weder stond een aanz enlijke meniate op den doortoeht ge-schaanl. De bonderden veelkleuri.ge lantaamen, vei'sierd met festoenen en bloc men, vormden pei^nooi tafereel, in den gloed der Bengflal-sclio liehten. Onder het spelon van'lustige deun-tje®. stapten onze landverdedigers-, ditmaal fak-kelarazcrs. dapper door, doch weJdra begon het opnieuw geweldig te regehen en veel vermaak" ging verloren. l)o fakkeltocht 'luurde juist een uur. Te 9 1/2 uur waren de soldaten van hun ne ronde aan de Groendreef terugjgekeerd. Geen meldcnswaardige voorvallen kenmerk-ten den avondstond. Alleen zag men op de Zen-nelaan een grôep sooialisten met een spandoek aanrukken, waarop een aanbevoling stond ge-sohroven om het volksreferendum over algemeen stem recht te onderteekenen. Ook traehtte een groep jongelingen, die de soldaten volgdeai op zoker oogenblik de « Internationale » aan te hef-fen, doch de regen kwam de geostdfrift koelen. De ontbiaiding van den stoet had plaate onder een regenbui, zoodat de muzikanten zelfs ver-gaten de gebruike'lijke « Brabançonne » te spe-len ! DE VERJARINGSPLECHTIGHEID Koninrr Albresht werd te Brussel geboren op 8 A.pril 1875 en herdacht dus Woensdag de 39° verjaiing zijner geboorte. Koningin Elisabeth is een jaar en drie maand joi^ger dan haar gemaal, geboren zijnde den 24 Juli 1876. Hun huwelijk had plaats te Munchen, op 20 September 1900 en uit Tiun eolit sproten drie kinderen : prins Leopold, geboren den 3 No-vember 1901 ; prins Karl, geboren den 10 Okto-ber 1903 en prinses Maria-José, geboren den 4 Oogst 1906. Woensdagmorgen zijn ten paleize van Brussel, prins en prinses Victor Napoléon den Ko-ning hunne gelukwenschen gaan aanbieden. Talrijke telegrammen werden ten paleize ont-vangen. waaronder deze van prins en prinsee van Hohenzollern en hertog en hertogm van Vendôme, schoonbroeders en zusters des Konings.De leden van het diploinatisch korps, de mi-nisters, personen uit de politieke, wetenschap-pelijke, nijverbeidswereld, hoogere officieren van loger en burgerwacht zijn zich ten paleâze gaan insohrijven. De nationale dr^eklour wapperde aan aile staatsgebouwen en aan den gevel van vele hui-zen.DE TROEPENSCHOUW TE BRUSSEL 's Konings verjaardag is Woensdiag op ce gebruikelijke wijze gevierd. Al de openban en A'ee1 partikuliere gebouwen waren bevlagd Hoewel het. weder zich nogal onzeker houd -- af en toe vaàlen er eenige druppels water — een groote menigte belang6tellenden op der doortoeht aanwezig. Velen hebben echter geei rekenijig gehouden met den nieuwen wegwij zer en zich samengepakt in de Koninklijki straat en aan de W'etstraat, waar nu de troe pen uiteen gaan in stede van langs daar aan t komen, zooals de vorige jaren. In afwachtiiig dat de troepenschouw beginl liebben de troeper. post gevat op de buitenla nen. van af de Wetstraat tôt de Louizapoori en van daar tôt aan het Terkamenbosch tôt il de Dianadreef. Op de Paleizenplaats, waar het défilé plaat heeft. is een talrijke menigte bevoorrechten gt schaard. De Koningin en de beide prinsen e prinees Maria-José vertoonen zich van tijd te t.jd aan een venster van het paleis. Het voorbijtrekken der troepen Ilet défilé, dat voor half elf is aangetoondigi begint eerst vijftig minuten later. Het is indei rlaad 11.20 uur wanneer het klaroengeschal e het muziek der aanruldtende troepen zich las hooren eu generaal de Bonhome, die de trof :»en in oogensohouw neemt, met zijn staf kon: postvatten voor den ingang van 't Park rech over het Paleis. Nu begint het. défilé der troepen. Vooraa rt apt het muziekkorps van het 9e linieregimen dat zich rechts van het hek van het Palei schaait, om de troepen te laten voorbijtrekkei Dan komt generaal De Witte, hoofdbevelhel: her der troepen, gevolgd door zijn staf van o ficieren. Daarop volgf de Militaire school, in vier pelc tons en de onder-officieren, kandidaten-officii ren. in drie pelotons Xu komen de eigenlijke troepen, zijnde d verschillende regimenten van het Brusselficli garnizoen. / Eers1 hebben wij het. 9e linieregimen.t, mi aàn net hoofd generaa: Leclercq beveihebbt der 8ste gemengde brigade, met zijn staf. Een ge zonnestralen, die door de wolken heenbre-ken, v;erpen een 6chitterend licht op de rijke uniformen dezer officieren, do(Ai weldra ver-dwijnt de zon om plaats te maken *voor een regenbui, die gedurende heel het défilé van hei 9e lin:e en de daarbijkomende artilleriegroep aanhoudt. Nieuwe uniform De eerste twee peletons van het regiment dragen de nieuwe uniform, bestaande uit grijs-blauwe broc-k, zooals voorheen, doch mot. zvvarte banden langsheen de pijpen ; donker-bkiuwe tuniek, e.veneens gelijk vroeger, doch met grijsblamve in stede van roede mouw- en kraagrandjes, roode epauletten en grijs-blau-we. matte helm met zwarte pluimen, Deze nieuwe kleedij wordt door het omme-staande publiek op ver6Chi!lende wijze beoor-deeld, doch, wat men er ook moge van zeggen, leeLijk is zij niet; alleen die karmijnrocide epauletten steken schril af bij het vorige uniform : waren zij grijsblauw, de gansche uniform zou steUig een veel mooier en meer lïar-monievol geheel uitmaken. De andere troepen Op het 9* linie volgen de grenadiers ; aan 't hoofd rijdt generaal Dosin, bevelhebber der 18' gemengde brigade Ook dit regiment heeft een groep artillerie achter zich. Dan komen de twee regimenten karabiniers, welke, met de daarbij behoorende artillerie, elk een afzonderlijke gemengde brigade vor-men, de 19* en de 20*, onderseneidendijk aan-gevoerd door generaals Delfosse en Deruette, olficier des Konings. De hondengespannen Wanneer de zes prachtige hondengespannen met de mitraljeuzen voorbijtrekken, gaat van uit het publiek een geestdriftig gejuich op. 't Is inderdaad de eerste maal, dat deze ge-spannen aan een troepenschouwi ng deel nemen. De honden, gix>ote krachtige trekhonden, maken flinken indruk. Van de zes gespannen trekken er slechts twee mitraljeuzen voort ; de vier andere trekken. de kisten met schiet-voorraad.Een kolonel valt van zijn paard Achter de karabiniers krijgen w;ij het 6* artil-lerieregiment te zien, aangevoerd door kolonel De Fauconval. Terwijl zijn regiment voorbijrijdt, schaart deze zich in de nabijheid van generaal de Bon. home en zijn staf; op het oogenblik echter dat hij deze groep officieren verlaat struikelt zijn paard, zijn ruiter onder zijn buik medeslepend. De kolonel is echter spoedig weer te been en springt terug op zijn paard, alsof er niets ge-beurd was. De gidsen met hun nieuw wapen Nu komen de twee gidsenregiimenten a ange-reden, voorafgegaan door het muzieikkorps van het eerste regiment, onder leiding van meester Walpot. Al de ruiters hebben de hand aan hun nieuw wapen, de lans. Zeggen wij dadelijk dat hun voorkomen er nog krijgshaitiger door geworden is en dat deze indrukwekkende massa gid-sen-lansiers veel bewondering afdwingen. Op de gidsen volgen de karabiniers-wieLrij-ders, wier defileeren prachtig en alleszins merkwaardig is, en ten slotte de artillerie te paard, die eveneens goeden indruk maakt. De optQcht duurde in 't geheel 05 minuten ; 5345 man troepen namen er deel aan. Sedert lang 4s in de hoofdstad zulke groote troepen-schouwing niet meer gehouden. DAGKLAPPER De Koning te St-Joost-ten-Noode. — De Koni'ng bezocht Dinsdagmorgen de tentoon>-stelling der werken van de ou'dileerlingen der teekenschool van St-Joost-ten-Noode. Zijne Majesteit werd door de leden van het sche-penkollege, den akademischen raad en het leeraarskorps ontvangen. De burgemeester bood hem een exempjaar aan der herinneringsmedalje der vijftigste verjaring, werk van den beeldhouwer Rou-baix. Het koninklijk bezoek, om 10 1/2 uur begonnen, was om 11 1/2 uur geëindigd. De Engelsche kroonprins in België.— Woensdag reisdie de prins van Wallis door'België. Komend van Xoorwegen, waar hij aan t hof eenige weken doorbracht, kwam de bijzo-ndere trein, die den hoogen reiziger vervoerde, te 7.66 u. te Keulen aan en stopte te Luik te 8.59 u. Van daar bereikte de prins Kales over Char-leroi, om in te schepen voor Dover. De zoon van Koning George zal het Paasohverlof in familiekring gaan doorbrengen., op het kasteel te Windsor. In het Duitsch gezantschap. — Een bericht uit Berlijn meldt, dat prins von Hatzfeldt, ge-zantschapsraadsheer te Brussel, is geroepen om hetzelfde ambt te gaan bekleeden te Parijs, in vervanging van den heer von Radowilz, die naar het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn wordt teruggeroeperi. Voor de opleiding van opvoedkundigen. — Het schepenkoilege van Brussel heeft beslist eene toelage van 1,2C0 fr.. te verleenen aan hei Inst ituut Buls-Tempels. Men weet dat di>t Inst,ituut werd tôt stan-c gebracht met de opbrengst der gclden verza meld ter gelegenheid der betooging ter eer.f van d.e h.h. Buis en Tempels, door het Bel gisch Onderrichtsverfcdnd, en bestemd is on leerkrachten grondiger begrippen van opvoed kunde en kïnderleer in te prenten. Of dt Vlaamsche kinderen er baat zullen'.bij vinden moet men notg afwadhten ! Een Schoolfeest te Schaarbeek. — In de groo 1 te zaal der gemeen te school van de G allait . straat te Schaarbee-k hàd een welgelukt fees ' plaats. D-e Bond e n der o ud-l eerl i.ngeQ van de scho 1 len 3, 4 en 8 van Schaarfceek gaven een, groo ' propagandafeest voor het .gemeenteonderwij j en voor (hunne instellingen. De groote zaal was bomvol. [ De h.h. iBergé, i&che.penie van Onde.rwijs ' Bayot, Foucart, Mairbotin, gemeen'teraadsleder Ve rbruggen, gemeentel ij lté schoolopzienei ' Winnens, gewezën algemeene voorzitter va; den Bel gisch en Ondenvijzersbond, waren aar ] wezig. De h.h. Darvez, baryton van den schouv 3 burg van Gent, Baillien, v-iolonist, Mej. Clae£ . sens, kunetzangeres, Mevr. Timmermans, pu ! nist, M. Oîaessens, k'uchtzanger, veirleende t hunne welwMlende hulp aan dit kunstrijk fees en bekwa.men buitengewonen 'bijval. De h. Bergé. schepene van Onderwijis, kwai vervolgems a,an het woord en deed die. deigelijl • heid uiitsohijnen van het afficieel onderwijs. Verr-olgens maakte hij het nut kenhaar va } d)e naschoolscilie werken, die de jeugd voontn 1 reiden voor den stirijd van het leven, ep de heilzamen inv.îoed van d)e sohool uitbreiden. 1 De h. Tordeur, in naam van de schooLfcoi dien, bedankte het gemeen'tetoestuur voor zijr genègenheid voor de naschoolsche werken. II 1 deed een warmen o.proep ten voord>eele van c 'g gemeenteschool en de sçhoolbonden. Kamerverkiezing te Oudenaartit. — Wij hei '- ben de samenstelling der libérale lijst dez« dagen kon' aar gemaakt. De klerikalen zijn c ). hunne beurt. vergaderd geweest, . en liebbe >- hunne l-:a.ndiidat~n cekozen. De uittredenc Kamerleden T-hiennont en Behaegel werde e eerste kandidaten uitgeroepen. Xotaris Deraed e van Maria-Hoorebeke, zal derde zittinghebberH kandidaat en eerste plaatsvervanger zijn. T »t aauvullende kandidaten werden gekozen : a r vokaa.t Ponette.van Ronse en Dr Van Cauwe i- berrhe. Tegensprekelijke voordrachten over Vlaamsche Beweging. -- Door.; de VpQruits.trevende Liberale Jonge Wacht wordt eene reeks te.gen-sprekeJijke. voordrachten over Vlaamscibe Beweging ingericht. De eerste dezer vooidracl.-ten vond Dinsdagavond plaats in het lokaal der Liberale Associatie. Als sprekers moest&n optreden de hh. Pavard tegen -en H. Teir-linck voor. Edoch geen van beiden was opge-komen ; de h. Pavard had den dag te voren belet gemeJd, zoodat de h. R. Engel in zij no plaats optrad. Voor den h. Teirlinck was echter geen plaatsvervanger opge;komen. De h. Engel had het over de veivlaamsching der Gentsche Hoogesdiool, wel ko hij met tal van oude afgezaagde en duizemUnaal weer-legde argumenten trachtte te besrf.i'ijden. Het Nederl.and.scL is geen wetensohappelijkë taaL de Nederlandsche geJeerden scihrijven in het. Duitsch of in 't FranscL, maar niet in liet Nederlandsch, Vlamingen en Hollanders ve-r-staan elkander n.iét, de vervlaamsching de«r Hoo<geschool te Gent zou de vreemdeilingeai dioen wegblijven en dergelijke waren de be-weegredenen waarmee de h. Engel uit palet. Tôt staving daarvan haalde hij een massa cijfers en citaten aan. De talrijk aanvveziige Vlamingen, onvoor-b-ereid en o n gedokmm enteerd zijnde, konden de argumenten van den h. Engel niet met andere cijfers en citaten weerleggen, wat echter niet belette dat verscheidene hunner met kracht en overtuiging onze zaak verdedigden. Achtereenvolgens spraken de hh. Reynac-rs, De Veôn, Hoflak, De Haeck en anderen en len slotte werd besloten de bespreking op een anderen dag voort te zetten. Wij vernemen nader dat, indien de h. Te;r-liinok niet gekome.n is, het was om de' een-voudige reden dat men zijn naam gebruikt had zonder dat hij aanvaard had te spreken. De inrichters hebben echter zorg gedira.gen de vergadering daarvan orikundig tè laten. Het Drukperskongres te Kopenhagen. — De algemeene raad van den Belgischen Drukpersbond hield Maandag eene zeer be-langrijke zitting tijdens welke de h. Fritz Ro-tiers meldde dat het 16e kongr.cj op 12, 13 en 14 Juni te Kopenhagen zal worden gehouidien. De hoofdzakelijkste beroepskwrestiën zullen er worden besproken. De kongressisten zullen door den Koning worden ontvangen; tevens banket, uitstap naar Helsingô, enz. België zal door tien afgevaar-digden vertegenwoordigd zijn. Het jaarlijksch kongres der Belgische drukpers wordt op 31 Mei en 1 Juni te Luik gehouden. Onder de te bespreken punten'treft men aan: rechtspleging in drukperszaken en het werkkontrakt der dagbladschriivers. Waalsche kandidaten. — Wanneer aan den h. de Grawhez werd gevraagd, waarom hij zich meer bepaaldelijk te Hoei-Borgworrn liet voordragen aïs kandidaat-kampioen der Waalsche rechtcn.'antwoordde de man • Omdat deze omschrijving uitsluitend door Walen word't be-woond.Xu, eenieder weet dat het kanton Landen deel uitmaakt van deze omschrijving "en daarin bevind^n zich de gemeenten Attenhoven, Beittit^en,'Meerdorp, Xeerlanden. XVerwInden, Overhespen, Ovenvinden, Reimsdorp, Sint-Joris, WèzCTén die uitsluitend of àlt.hans over-wegend Vlaamsch zijn en tal van andere waar evenveel Vlamingeri: als Walen wonen. Daaruit'blijlst dat de Waalsche voorkampers weinig vertrouwd zijn met de bevo.lking, die ze ter Karher zouden willen ve'-tegenwoofrdigen. Nieuwe legertoestanden. — De nieuwe stel-regels in zwang gebracht ter regeling van de bevordering in 't leger, bevallen niet aan ieder-een. \'roèger schoof men geregel^ op. Thans moet ook aan een examen* worden voldaan. /oo werden de regimentskoîonels, die in. aanmerking komen voor den graad van gene-raal-majoor, v.erzocht zich aan te bieden voeu* het examen dat in 't kamp van Beverloo zou al'genomen worden. Xaar gezegd wordt, zouden vier kolonels ge-weigerd hebben zich aan dit examen te onder-werpen.De minister van Oorlog zal nu uit te maken hebben in hoeverre die houding strookt met de tuoht. Schoolkoloniën. — De liefdadige kringen van Brussel hebben van het Paaschverlof gebruik gemaakt om de kinderen der gemeentescholen van Brussel en voorsteden naar hunne school-villa's te sturen : De « Marçunvins » stuurden 110 scholieren naar de villa's van Hastière en Oostende, terwijl het «Werk der Gezonde Lucht », een h on do rd tal kinderen naar zijne vilïa van Blankenberghe zond. Voor de bouwmeesters. — Het gouwbestuur . van Brabant moed'igt de kunst aan onder al hare uitingen. Thans komt de bestendige depu-| tat.ie een wed;strijd uit te schrijven voor het ; ontwerpen van een telefoonmast, te plaatsen> ' op een openbare plaats of in een square. Aile 'bouwmeesters mogen hieraan deelne-( men : er woirdt een premie uitgeloofd van | 2,000 fr. Belgische Wielrijdersbond. — Wij ontvingen . vanwege de « Ligue Véliocipédique Belge » ter . opname een uitsluitend in 't Fransch ge&ted-t den omzendbri'ef, om aan de toegetreden kringen het Bondsfeest te Namen ter kenniis te - brengen. Zijn er dan bij die « Ligue » geen t Vlaamsche maatschappijen aangesloten ? Zoo-5 ja, waarom dan aan een Vlaamsch dagblad een Fransche mededieeling gestuurd ? Immers, dit getuigt geenszms van overdreven beleefd-' heid en is tevens zeer onverstandig, want ons I* reda.kt.ie/kantoor is geen vea^aalbureel en der-î gel.ijke Fransche omzendbrieven vliegen dan ook de scheurmand in ! Het Natiepaieis. — Nu de Kamerleden voor " eenige weken verwijderd zijn, zal men den -- linkervlcugel van het paleis der natie, waar a het eentonig en stil is geworden, wat opknap-it pen... Dit paleis was een oud gebouw vooraleer het a in 1883 in asch werd gelegd. Onder den Oosten-:- rijker noemde men de vergaderplaats d'or openbare ambt.bekleeders : het paleis van den Raad) a van Brabant. Onder de Fransche heersaha.p-î- pij werd het gebouw gebruikt als GerecJitsliof. n Onder den Hollander heette het Paleis der Staten-Generaal en na 1830 noemde de voorloo-i- pige Regeering het gebouw : Paleis der Natie. e ij Trcepenverplaatsing. — Op 8, 9 en 10 April e zullen niet minder dan 25 bijzondere treinen in omloop worden gehracht, die de troepen thans in het kamp van Beverloo verblijvend, )_ naar hunne bezettingsteden zullen brengen. P Vlaamsche kolonisten voor Australië. — Het n Bataviaseh « Nieuwsblad » meldt dat de heer ^ A. J. van den Brenk te Melbourne in opdracht t der Australische regeering naar Nederland en [e België zal vertrekken, voor de werving van 3t Xederlajidsche en Vlaamsche kolonisten voor j- Victoria. Het Australische gouvernement heeft i- voor hen een gebied van 10,000 hektaren be-' schikbaar gesteld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes