Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2798 0
08 november 1910
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1910, 08 November. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x5523j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

van BRUsseI* loofdopst«ll8i>-Elg»ntir : 1 KlotkanondarnMnlnt Heepengraeht, 100, Amstardam toliufl hobtb. brosbel VERSCHIJ N EN DE 7 MAAL Pi WEEK fraa» Coppeipondenca Bureau. 49 East, 130 Street, low-Tork Cltj ■ Em. Pelletier Charlotte street, 56, Fitzro» Sq. Londen (W.) ELFDE JAAR Dinsdag 8 November 191C Imtcci ut Rmcrii : — T«laf**a I 80, St-Fieterstraat 30, Brassai ABOtiNEMENTENî ljur • muad Im. MilfU, thuut tr. 14,00 7,80 «,00 Msllni, > > 10,00 10,80 B.8» Anitrt Itnin > M,00 16,00 *.00 len kan inschrijven op alie postkantorei D» 'éBonnemenUn per jaar, franki \cbbtn reeht op eene gratis boekenpremii (nie onte premên op de f bladztjde) en ke\ Êfillvitfêfr/f VMfitbhlnJ TlÀIAAn. ——i Nr. 812 Dinsdag 8 November 1910 ■iitsVB m itoactn : — TeleUva •• 1 80, St-Fieterstraat, 30, Braswl ÀÂNKONDIGINGEN é> llidiijde, pir Uelca ra(«l . . : tr. #,•• a* ; » i.o® tj »BUdziJd* » tr. Im » *,0® fteebtsrlijke MrlierittUlDfra • ■ i » 8,0* Staatstoelagen aan Letlerkunde en Knm Het aanctechtig onderzoek van de ibegro ting voor Wetensdiiap en Kunst biedt aJwe stoî aan voor vele fcescihcuwdngeni. Vcoreerst verdient de aandacht te ve tigen het bijgevoegd' crediet van 10,000 fran urleemci aan de Koninklijke Vlaamscihe Aci demie, om op waardige wijze in den loop vt . 1911, haar XXV-jarig bestaam te gedenken Hce dlie 10,000 fr. zullen wotrden aang wend is oins onbdcend, ck>clhi 't zoui ons t< zeerste venvfonderen maaikte de Aaademâe v; de ctmstandligiheid gefbrui'k dm een letterkunc gen wed^rijdi uit te sdhrij'ven. Het ibeet nui eetnnuaal, inderda&d, da.t < Vlaiarajsche Aaafcliemae is eene TaaJikamer, ge* letterkumdig gencofcscha.p dat er prijs op st€ len moet de zuihere Vlaaimscihe letterkunde de hand te werken. Thans is miisfccihien het oagenblik gekorrv om, tijdensi het verlcopen kwaart eeuiw, < werkang n'a, te gaan van onze V Laamsohe Ta® kamer en den invloed vaist' te stellen, dien . heeft uitgeoefend op den heropbloei der N derlandJscthe letteren in Betlgië. Voorsihan'ds ma,g dieze îitvlloed niet dconv L gend worden genoemid; iniderdaaK}, hadlde ti les te lande zidh bepaald' bij dieni spoorsk , * die vain de offiaieele inridhting moest uitgaa L het zou, inldardaad", diroef gestelid zijn gewec met onze letterkjunde. Geen steun, geene a«a; mœiîiginig, vindendi in België, hebben cxn ^ sr,hrij'\ev.s de oqgeni naar Holland gewend < H zijn begannen te schirij^eii voor de Hollandei niet vcor huinne Vl-aarnsche taa;l«g;encoten < 't miag vxDilmondig. worden 'bekemi dat, op> 0 op twee uitzonldle.ringiein na, het verdiensteli werk \«un zcovejle Vlamingen; voor ons vo toi a al is te loor gegta.an. *** In een der tijdsdhriften \-oor jongeren ke schetste dezer <ia(gen een rnedewerker zeer dfi de.lijk den toestand. Uit een amderzoeik, db hem ingesteld in Vlaïamsdhe miiiddens, bla dat bij 't \x>lflo sleohts twee of drie ortzer sc<h-r V( rs zijn bekend bij naaim en daft van 1 derti'g of veertrg perscnen, omdarvTaagidi ov hunne lectuur, 'gieen erfkele één werik v; , Vlaomsche mannetn an Hollandi uiitgegave had gelezen . Van hcogeT hand dierude er in eHk gev veraindering te komen. H.-t cmdî^t < v - .■ br ;rooting van Kunst « Wetensdhaip uitgetrokken vcor ini^cèiryfvifïg < en aankoop van werken onzar nationale scihr vers, bedraaigt 50,000 fTank. I^et zou moet< p mynisteris op 500.000 frank wordert gebrad" Indeità'aa,d., wanneer een werk door d< « le;zer » uit het mimistewe giUnstig wordit t sproken, sdhrijf.t het diepairtement in voor : of 50 exemplaren. Voor de vrienidjes uiit h ministerie gaat men wel eens tôt 100 ex. Do arideirzijds sdhrijft men in op 1000 en 2000 e van werken, die .geetn ziuiiiveire letterknntlii strekking hebben en zoo geraatkit het credl: nitgeput. De heer B-uyl heeft ter Ramer gevraaij da.t de lijst zou worden medegedeelid! der wc ken wa^op in de djrie laatste ja,ren de nuin: ter heeft inigesclhreven en 00k dlat het aariit exemplaren, die werdien aamtgiskociht, zou1 wc den bekerad gemaakt. Bij onze wete, is diie lijst ncoit versdhenie ailhoewel er zeer stiohtende bijizcnderhed' zouiden worden aan 't licht giebradht, werd eenis afjgekondiigjd. *** Er worden acovele duizendien weggeworp aan uitgavan, dâe geen naam hebben, dat vt hooging van crediet zonder het evenwicihit bre/ken, zou kunnen tœgestaan worden^. Waaroni, wamneer een schrij-ver een we voortfbremgt dat der aanmoed-igiirg waa blijkt, hem niet de midldelen aan de hand' dio om todh de kosten der uitgave te dekken? Er zijln zcowait 450 volksboekerijen in I laaid1. Waarcm niet minsitens voor elk de» een exemplaax van een nieuw werki aar^ kodht ? De kunst wordt bier wel on der haire ancHe vormen gesteunid! en aiangewiaikkerd. Voor den aankoop en die bestelling van w* Iken onzer sahîlders en beeldhouwers staat kapiittel VII dler begrootinçj eene eerste s< uitgetrokken van 235,000 frank. In de best< Lingen vinden wij nqg de volfjende cijfers geschilderd paneel voor de zitjtinigjzaa:l c Handelsirecihtbank te Brassai, aan M. Mel ry, 16,000 fr.; pocrtret van prinses Clemen na, aan M. Em. Wenotars. 40,000 fr. ; 1 denkmaial van den Arbeid, besteldi aan Avijl C. Meunier, 146,000 fr.; ets van het dtc Ghristus aan 't Kraxis, door Van Dyck, a M. Van der Veken, 5000 fr.; aankoop vam werken van wijilen Juliaian Dillens, 16,8 fr. ; wa.tersteirkplaat, naar de sdiilderij v De Vriend't : De Instellinjgi van 't Gulilen Vli 3000 fr. ; broanzen g;roep « Steigerende Pa« (ion »/. dbor gjraaf de Lalain'g, 50,000 f: branzen groep « Halla»li » van Geleyn, 10,0 frarrfk. *** Beeldhouwers, anderzijds, heibben de hr den vol te oordeeleni naar de « denkmailen di:e in de laatste ja.Ten wend'en opgericht nog niet betaald' zijn. Het lijst je daarvan, met de sommen die aan besteed1 werdtein, is niet van belanig a bloot. Ziefhier : Denkmaal Defreoheux, te Bergen, bee hicoiiweir Ruilot, 70,000 fr.; den.km. Thonis» te Hasselt, beeldh. Vinçotte, 30,000 frar Bocqvaillei, St-Jcost, Kem-merich, 47,000 f A. Clesse, te Bergjeo, Du Bois, 18,000 hairon Chaziail, te Be\-erloo, Desenfants, 25,0 fr.; StTijdlexs 1830, te Nikolaas, Horenba 28,000 fr.; Denaeyer, te Willebroerk. V çotte, 75,000 fr.; Wiertz, te Dinamt, De Ha 46,000; B;russel-Zeekiiven, te Molenbeek. Wever, 42,000; E. Hiiel, te Sohaarbeek, ? mur, 20,000; Scihoolsehip, te Bruss^l, ! nvuei, 45,000; J. Dupont, te Brassel, Duib: 25,000; Van Dorpe, te Dey.nze, Van Bi brœok, 6,000; Jnstus Lipskis, te Leuv 25,000; J. D'dlens, te Brusseil, Laigae, 18,9, Rodenbadi, te Roussel are, Lagae, 45,000 : Le jeune-Fouquet, Gembloux, 10,000 fr. Er is ruim gezor.gid vcor sdhii.lders en beeld-,t honwers, zooals men ziet. Nu ma© cok eetm fcle beurt koinen aan de letterkundiigen. Bij zijaie t rconsbek 1 irnimâ ng zeg/de Kcnin^ Albert, dat het zijne bezfcrgdheid zou weizer ?r de vadèrlandsdhe letteren voor te staan en aan te wakkeren. Er wordit nu gewaiciht dat zijne raad'gevers de konhiklijike gelofte in vervuil-^ ling doen gaan. I /. De Bock. ,v ^ Nederland De arbeidstijd der bakkers Naar « Het Volk » wmeemt, heeft minis-ter Talma het arbeidstoeziieht bela&t met het ]q .ten sjpoediigste vienzameren) van de geg|avenis, ïQ ! diie hij imeent noodig te hebfben voor de retgp-il_ ! ilng van den airbei-distijd) der bakkers, welke j,-j tijd 'bij van plan is in te voegen! in het omtwerp 1 der bajkkerswet. 'm Het te Scheveningen te gestrande vaartuif '1- De icnl an!gs in de :bultenhai\en te Schevemn-•ij gen gestrandla motorscihokker Helder 63, staat -- neg1 e\en igevaarlijk op de steenen glooiinlgi, Het is edhter gelukt >cÊen motor er uit te halen S- «n op te bergen. Een spoedbestelling ! ~ Na 99 jaren aan zijn adres bezorgc st Het « Aljg. Ha.ndelsbla,d » deelt de volgen-ru- de ivermiakelijfke historié mede : ze « l'k haïastte mij... » z<x> luidt de aanvang l'un van een sdhrij.ven, den 12 F.ebruari. 1811 doai s, graaf De Celles verzonden aan den presidenl m van het gjemeentebestuur in; de gemeenie An-mi keveen (Gooiland), waairin hij bericht, dat hr j,k d'en iiu dier maand heeft aanvaard ihet amlbl ik van prefeot van dé Zuiiderzee, wajartoe bij dopi den Keizer der Franschen Ibenoemd is. Die post bezorigjdia den brief evenwel oj) hel |7_ RechthiU'i's te Amstelveen, het hr.ofddorp d'ei j ttigen^woondlige gemieente Nieuwer Amstel . >r - D'aar schijinit men de vergiissinig niet bemerk' ^ te hebben. Ten miinste, het stulk werd da:ai • L i voor enkele daigan... gevendem en doorigezion-j'd ! den den 5° November 1910 aan den burge ^ meester van Ankeveen. Ongâtvvijfeld za-L dfazt I vreeimd apkijîken, d'at hem naj rneer dLam 95 | jaar ncigi iqndem gewordlen dbor een (prefec( ' va.-i Renier Napoléon I. ^ 1 De Nobelprijs toegekend aan een Nederlandsch geleerdi ' Een telegrarn uit Stockholm meldt dat d« Akademie der \Veten6chapi>en dit jaar den ne t- belprijs voor natuurkunde heeft toegekein >11, aan den heer professor Dr Va.11 den Waals e_ hoogleeraar aan de Universiteit van Amster ^ dâm, voor zijne werken over het g as in vloei :5 baren toestand. et Dit is nu reeds de vierde maal dat aan eei ^ Nederlandsch geleerde de Nobelprijs ten dee valt. De «Vulgarisateurs» en de hoogleeraren di-d^'tegen de stichting eener Vlaar.ische Hoogt et echool zijn, die de Nederlandisch-e geleerdei wegcijfei'en, evenals eene Nederlandscli-we x tenschappelijke taal, zullen zich wel wachtei het sprekende dezer l>ekroning te doen uit t- schijnen. s-1 Terecht mag men zfch ev-eneens afvragei ' waar hunne Jauweren blijven? j Zuid^Afrika 311 De partijvorhouding In den Senaat 26 j In den Senaat van de Zurdi-Afrikaanisclhit ! Unfie ZiU'l'len1 zitting krijgen : 23 Nationalisteni 8 Unicni&ten1, 8 Onafhankelijken en 1 lid die an Arbeiderspa,rtij. t-1 De Unie Herinnerings-Postzegel Pretoria» 11 Qkt. — Reuter's agentscibai heeft officieel \erninimen dat die! herinnerings ipostzegel, waLken het goevernfâment veiflerijig, r baar zal stellen op dén dag- vaim de openin^ 6111 van het Uniepartlement, te Fretoriai is ontvan geni. De pastzelgel is licihtblauw van kleur e« iet- heeft een waarde van 2 1/2 d. De tijd van gel ^ diig'heid van dezen postzagel is niet l^eperkt e" tboeiwed daarvian waarscihijin lijik igpen1 tweeds uit gitfte zal komen. Te De uitvoeringj van het gebeel is zeer aan trekkelijk. îr" Opmerkelijik in het cntwerp is, dat de oudi wapenschilden van den Oranje Vrijstaat ea ^ Transvaal dîaarop zijn aangeBradht. De 2 il2 d. zegel werd voor het doel geko : zen, omdat dit bedrag de eanheid! is vanl di ler Wereld- Postunie. ie- t-_ Snel groeiend annesburg let Johannesburg, /j Okt. — Uit de statistie en ken blijkt, dat Johannesbuing snel groote ek wordt. Gedurende de afgelcoiien 9 maandei an zijn er bijna 1000 hur zen gel: niiwd1, en. de kas 8 ten van die gedurende dat tijd'perk \'OltcKjidi 00 gdbo»uwen bedroegen 1,075,823 pond sterling m Ongeregeldheden te Wilhelmethal, s, in Duitrsoh Zuid-West-Afrïk; ir" Swakofimund, 8 Okt. — Vijiandelijikheden • ' welke te Wilhelmsta.l plaïaits vhmden, kwamei 00 op den 4n Oktober voor. Raffers aldaar had •den een lart^durig kontratkt met de firm, Baohstein en Ko]j[>el, de aan-legigers van di n- spoorlijn,. Zij had'den reoht op hurni looni ei )>, 'diiit zou hun op den daig in kwestie worden uit en betaald. Van bum lïon werd een bedrag voo Z'ond'agen en voor dagen ckit de kaffers we er gens ziekte niet g<ewerkt hadiden, afgetrokken it- Hiertegsn \erzetten de kaffers zich. Zij sta.ak ten hvi werk, waarop de kontrakteurs lur td- • geen wa.ter noch \ oedisel medr verschatften «n, Daar er in de buurt a an de lijn geen water t rk; ;k:riji,e.n \\\tî, trokken ru;:m 100 bunner naa r.; de naastbijigelegen plaatsen. De boeren gaive f. ; de kaffers terstonHI waiter en de kaffers ge 00 û'Yiegen zieth goed en rustiig. Iv'ir politiekon ut, stabel, die afjgezortd u vvas om de leiders val in)- deze bewqgting a-an te houdm, moe. ruiw l>s 3n, handeld zijin geworden, waarop rie 6e kiampa De .ginlie ondfer Haïuptmann Willeuk werd afg< ïa- i>Jo,n<len om de aanlrtenaren bij die uitoefenin 5 a- vain hun plioht te teschermen1. De kaffen âs, die m t k-nobkieries, stokken en looden pijne es- gew i pendi waren. werden toen, naar men zeg' en, woest en vielen de soldaten aan. Deze ware J7; toen gedwonigen zich te verdeoigen en gebruiil ten diaartoe 'bun bajonetten. Later -wiebdl ge- j j vuiuird met . het gevolg, dat 14 kaffers gedoudl, ' en \"ersobeiidlene ernstijg gewond werdien. De 1 11 veranbwoordelijlke offioier, HaïUiptmaann Wil- 1 I leck, sta,at 'beJkend als een -kailm en bekw aam ;| <ïfflicier en 'het gje;voelen i s, dat er vol doen de 1 rederc bestond om zulke anaaitregelen te redbt-1 j vaardiigen. I Duitschland Ontroering der gravin Fugger-Glôtt Op 28 October werd te Munchen de lGjai.ge' dochter van graaf Karel Ernst Fuggei-Glott ; door den 21jarigen student Fetzl geschaakt. Hij het grafelij.k huis liiekl tegen half aoht • 's avonds een auto stil. Het meisje werd met eenig reisgoed door den schaker in het, rij-tuig geibracht. In snelle vaart reed de auto bii een kleennaker en eene modemaakster waar overa'l bestelde kleederen en hoeden in ont-vanigst genomen werdien. in de KauLbachtstrasse werd de auto tegen eenen hnurautomobiel verwisseld. Van dan af miste men het spoor. Men dacht dat de auto naar Zwitiserland vertrokken was tôt de sporen der vluehtelin-gen te ïnnsbruck in Tirol ontdekt werden. In den naclit van Vrijdag tôt Zaterdag kwam al-i daar -een antomobiel aan en stond stil voor het Hôtel de l'Europe. Uit het rljtuig stapten twee jonge heeren en eene jonge daine die hunnen intrek in het gastihof nainen, Een der heeren gaf aan te heeten, : Roth, uit Weenen met zijne zu6ter en de andere : Weil, uit Weenen. 's Anderendaags reed «Roth», vergezeld van zijne a/.nster>' met den morgensneltrein voort, waarschij.nlijk naar Parijs, terwijl «Weil» met i den auto naar Munchen terugreed. Thans heeft men opnieuw aile spoor ver-loren.Nog over het bezoek van den Czaar aan keizer Wilhelm II Berlijn, 7 Nov. — Over dit bezoek schrijft de Nàrddeiitsclie Zcitung : « De ontmoetinj? van den Duitechien Kefeer en den czaar had, zoo-, als men er zich aan kon verwachten, een har-telij'k en vriendschaippelijk ikarakter. Het levei-de de gelegemheid tôt herhaalde gevsprekken tusschen de soevereinen en de Duitache en Kns-sische staatshoofden. Tussehen twee zoo groote Rijken als Hnsland en DuitscMand, zoo tal-rij'ke en Avdjdverbakte belangen iheibbenJ, kan er 00k somfi verschil in zienswijze ontetaan over bijzondere punten, maar dergelijkc vei'-deeldheid heeft igeen overwegende bediedenis op de Dnitsich-rii'ssische betrekkingen Het , hoofdzaikelijlvste ie dat moeilij^eden en mis-verstand worden vereffend door onmiddel-lij'ken persoonlijken omgang en door eene uit-leggîna- tu?ôcJhen .soevereinen en ihurme minis-ters. De ontmoeting van beide staatshoofden zal ha u1 weerklank hebben in de algemeene vredelievende ipolitâek. î Voor onze Viaainsehe opéra' — Een Verznekschrift tôt den Koning Het volaende ver/.oeksc -jft, vf-sitemd voor i den Koning, werd lewit-k maaiwien geledeit , aan verschilTende Ylaamsohe ku-nstenaars ter 1 - onderteekening aangeiboden. Wij denken het thans te mogen mededeelen : j Sire, 1 Ondergeteekenden, Vlaamsohe schrijveife en kun/stejiaars, uemen zeer eeilbiedig de vrij-î heid, l'we m a jesbeii<t te verzoâken, een oogen- - blik Uwe aandaoht te willen verleenen aan de , l volgende besahouwingen, alsook aan den j - vvenech, dien zij hieraan durven verbinden. 1 Uwe Majesteit kent de Vliaamsclhe Opéra te - Antwerpen, waar de 5(1" vertao«nLnig van « Qnin-ten Massijs» de hoo.,e«e eer igenoot, door Uwe i Majesteit te worden bij/gew.oond. Deze instelling vonnt de voltooiing, de ibe-kroning van het KoniiïklijU Vlaamscih GomiSer-vatorinm in dezelfde si ad, aangeizien zij de, volledigsite en hoogste uitinig is vain de inuzi-ka.le kunst in de Nederlandsdhie taal, ^esjpro-ken dooi* de overgroote meerdeiiheid der Bel-gen., Sire, de Vlaamse.he Opéra he.staat nog maar sedert 1893, en toah heeft zij reeds, op' die zeventien jaar tijd, veel oonspronlkelijke wer- • ken i-n 't leven geroepen, die onzen landaard tôt eer en roem verstrekken, zooal's : Urrberaprinsrs. De Bruid der Zcc, linldie en De Kapcl, van Nestor d'e Tiêre en Jan Blockx ; Quintcn Massys, van Rafaël Yerhulst, pu Emiel \Vambach ; Prinses Zonneschijn, vian pol de Mont en Paul Gilson ; Het Minnebrugje en Rozcmari/ntje, van Rafaël VerhuM en Van Oost ; \Yiiilernachtsdroom, van Du Catililon en De Roec3< ; Pinlcsternaeht, vain Miainriits Sat'be en Oscar Roieks ; Beinaert de Vos, van Verhulst en De Boeck. Herberoprinses en De Bruid der Zee, van , Jan Blookx, werden ieder nieer dian 1(m) maal . te Antwerpen opgevioerd,. wnder te reikenen de talrijke vertooningen in de .bijzonderste steden van ons land, terwijl zîj eene Eurojjeesdhe ■ faam verwierven op de groote schouwbnrgien van Nederliaind, Duiisolilaind;, Frankrijik en j Am erika. Bovendien iheeft de Opéra Ihet VLaamsche volk iilterst verzongde, ja soms uitetekendej vertolkinigen gesohomJken van de heerlijkste | - sciheppingen der EXiit.sc.he muizielk. ( Uwe Majesteit weet, dat het gemeentebest 1111 r der kunfitilievende Scihelde^tad aan de instel- j ling een grootsch gebouw 'heeft gesahonken te, zamen met, eene milde jaarlijkèdhe ^eldedijke i ondersteiiniiiu. Toch bli.ifi 'h 1 "den i ^stuu: • i noig moeilijk, de ont/r 1 jku kosrten te ^ r ken ; immers, -verzorgde muziikale opvoeringen ^ j versilinden kaipitalen. En hiermede, Sire, weze (het ons .u'eoorloofd den wen«:vi uit te spreiken, die on.s, Ylaatnsdhe kunstenaârs, verstout, on? zeer eerbiedig tôt . Uwe Majeateit te wienden! Sire, Gij sta>i.t 700 lïiild l we ho, ge beseher-mim-2- toe aan den Muntfidhouwhnrs- van Bnns- • sel, waar muziek in ons Iand hare grootste trlomfen vient in het Framsoh. de hoofdstad ' en iganscth het land zijn Uwe Majesteit, diaar ii zeer erkentelijk vonr. Allsenlijik Late z,ij ons - toe, aan u, die reeds zoo menigvuldige blij-i, Iken hdbt willen geven van Uwe liefde voor het , Vlaamsohe Volk, met den dlepsten eerbied te vragen; Uwen geldelij'ken steuiri 00k te willen 11 schenken aan de Vlaamsc/he Otpera te Antwer- - peu. den ^eerlijken tempel voor de Muziek in r de Maam=.fhe taal. Sire, mooht r.ij u gewaardigen deze sohoone en odelmoedige daad te plp-4eh, dan zonden de Vlamingen, de groote helft. rnver oinderda-,non, Uwe Majesteit in hun hart eene onein-y dige liefde toediragen, dfie, vieroorloof («ils dit uit te drukken, (het ware geluk der Vorsten uitmaakt. 9 In de -blijde hoop, Sire, u niet te vergeefs r gesméekt te hebben, bieden wij Uwe Maiesteit -j tle verzekering aan onzer ootmoedigiste en eer-hiedigste gevoelens. Hebben <1 i t verzoekschrift on der rneer ge-teekend : de iheeren Max Rooses. .fan Blockx, Pol de Mont, WanVJ>;irh, RafviëJ Verhulst, Maurits Saibbe, Emes.1 v in Dyc.k, i5 (ril.-on, - a. De Boerk. i'. .lôris; ,I11ltaa.il De \'riend.t, e. l-'ara<yn, -i. w. Se i,. i: •- i m-j, p \ ^ [r der Auderaa. !'. gitu'iis, \ Delà mniii'ir:].™ -■ d. Denaerts. i'. \ an Cuvek, k Moi lelmaïus • l Dëckeis, Verrouille. o Roels l'aul lie n dericii, a De Ceûleneer, \ ri Oeye, Baertsoen^ Slijn Streuvi l«, k. Ulatis, j. Lagae, a Struis, k. Van de Woestijne, ii. Verriost, prol \or-n riest en meer andere bekende geleerden en kunstenaars- Ae Grootsche Betooging te Charleroi I la a ï correspondent: we L" . iB.'-ing van Charleroi, om protegt aan zt': . Wn tegen tk-n partijaanslag dier t^egee- 11 nu ii«\ ei_K.rt de proviinciale Noimaalscno- me " 11 1 ■.Miegouw te erkenneri, is waardig eii 1 grootsWgewee^t ! rai ue ^L.eheen 'heer'lij'k wanneer te 2 1/2 uur ^ '!'d gevoirmd om zicthi te 3 uur in ze^ Vf T vaandeU gedragen der. ^ J uciat ie \ m Charleroi en van de x lie l ederatie d^L streek., gevolgd ^ i. .L. Vier volgen de Jeden van den provin- da] . ( U l llene_i)iiw, van den gemeenteraad ,p ÏJd vWleroi, d' 11m/iekkorpsen van Haine-f1"1 \(\ t-11 vin het \ olkshuis van Brussel, begeuj d(>01. j^iaroeniblazers. n komt de erndelooze stoet van m-gevaa me[ vaandelb en ijanieren. 'et er de studenten der hoogescholen ,,1 vau l\ ,^el en I/uik, der inijnschool van Bei-n. ^eu' " "Sijverheids^c.holen van de Henegouw, [[! , ( >i>scriften wisselen malkaar af en verkon-,r j"|\\ensdhon en de beitradhtingen dier i'o ^^e stedén en groote gemeenten zi]n af-er nJ igden toegest>roomd. mi „ ntsohe socialistische <?roep is touiten-iit ET talrijlk Uit de Henegouw ontbreekt 1.nkelr gemeente, mag men zeggen. Nain 11 f ^ 'i-e o 2011 veel Pkaats vergien. •1 u g5jn wij sledhts dat ae stiTet, op marsch-et f !' " uule, een uur en tien minuten noodiig1 air» <] voorbij te trdkken. r. 1 stoet werden 5G7 vaandels en banle* un?raffen. - (ieha,Uktal li)et00^er6 nm W.OOO worden 1.IJ)°i(,1:le voQrnaamste straten der^stad, waar II /il n<>J11 elk kuis de nataonale drieKleur ot || 1 ; en de roode vlag, wapperen, trekt do ^ * eue apeengepakte menigte, onder ,e w>a.^1gq van 'Strijdliederen, naar deAifl>eids-11 Jïl 'i bfiool, waar 68 parlement.sleden op het ge 0-1 aankorstiaan Sesc^;iiard, wanneer de stoet er te L" 1 ?,nt'dondereiid,e ovatie valt aan de Kamer- zij 11 o an h ' ' Senatoren te beurt, die zioh d-aarna ne s" d,L hoofd van den stoet stellen om de te ' ''X-^ ceiken. de L- Tr gi n De meeting in de Beurs ai n xjp.* ; di r- 4 12 uur wanneer de Ibetoogers in net is ;?. vikt lokaal der Beurs aan-liiomen. et , V t verhoag helblhen ,plaa.ts genomen de s- ' ''l'iliite, voorzitter, omringd door MM. De-1 merlM' 1)e^tl'L'e» Vandeirvelde, M,asson, Ka- rj s-1 iq^M'I'S leidt de meeting; in met eene korte ^ 'n /^ik ie Lr.n|,,n|J het voorzitterschap van deze ver- * dw'lt M aanvaard, is het dat hij oor- d ctueele. België met langer toestajid op onderwijsgebied mag , .liikheid do.» t onbewimpeld ' r fW*-ha.î. I i> 'inzt1 scholen j J, 'I' zelfregeering van provincie en ge- , 'n U - j , W " »•!r geschonden, toont dat zij tôt al- a, , r : len1' 1 • ste n-iet tevreden met aile voordee- J . ' n oonfessioneele sdholen te schenOcen en % '■ , 'igering de Normaalsdholen der Hene-1 yptter,,e erkennen, wil de kroon op zijn werk cm ' trwhi en officieel onderwijs den doodslag n h^d-M lgen WiJ hopen dat de betooging van 1 dip h de oogen zal openen van aile burgers , 1 inn«i 1 wel meenen met de toekomst van het . Lle n met den vrede in het rijk. sn, * Rede van M. Nlasson te n- j, '. î^nerlid voor Bergen, M. Masson, komt 0 ve 1 ' , aan de spreekbeurt. De redenaar be- s< norm 111 €en,e gloedvolle rede de kwestie der oj ie" hmtorllschol€n en maa,kt tegelijkertijd het d. ■r- vpi^k van het onderwijs in België. ci wj tr reenvolgens bespreekt hij de schlool- n: 'i- i., van 1842 tôt 1879, komt daarna tôt de i€ o- ' 'le wetten om er de strekking en ge- litini» j v.nn fln#>n nit.sehiinpn n M. F. Masson. edenaar neemt een overzicht van het-'• thans in de normaalscholeii en de uni-1 ^ j ten gebeurt waar men den katholieken ^'v'11 drukt op leeraars en geleerden, wel-, 'Mt aanwerven van ondenvi.izers, in onzij-\ ■•l.'ileii/opgeleid, onmogelijk makend. vi)lian koml hij tôt de oprichting der pro->- lscholen in de Henegouw, be- overeenkomstig de wet en de Hnt ferieele voorschriften zijn ingericht en vnirl en eiukeie wettelijke reden kan a ange-in ri worden om te weigeren deze te erkennen , ' lnina's te laten afleveren. , r\ 1 lenegouw, zegt spreker, wordt door de vi?, , ng als een paria behandelt. Terwijl in 1. ' ici en, waar ailes op den steun der re-°,'1 : lekent, de kloosters en de seminaries 5 , , ddestoelen uit den grond ri j zen, heeft " , . t'egouw eene Arbeidshoogeschool opge-7 lie aan de arbeidersbevolking de eemte fv i;r 1 /al doen winnen onder de wereldar-ÎjJ; s Betooging houden helpt tôt niet veel; iet feewerkt worden 0111 aan de klerikale 'ing het bewind te ontrukken waarvan nij1,1 sohandig misbruik maakt. — ^ îichingen). l ! Rede van M. Vandervelde vn 'edenaar vvi jst er op hoe de groote zaak v! n?t onderwii> tegenstrevers van gister en < îoryen heeft bijeengebracht omdat ze \ at de onderwi iszaak in gevaar is ge-,'pj en het volk den aatislag tegen deze ^ ni geph 1 gd. niet onbeantwoord wil laten. t.. ( \ nidervelde schetst het oi^komen en op-.. n der maatechappelijke werken in de t gouw en toont aan dat de zoogezegde mi-1 'i van arbeid niets heeft overgehad voor j. verken door de liberalen en socialisten in gouw tôt stand gebracht, ja zelfs wei-® 1 <le minste toelage toe te kennen aan de -. idingsschool voor verminkten, een der nut- rrf.êe instellingen in de laatste tijden tôt stand - ■ -en er on- tan verwachten in de nw'er minister Scho'la; rt te zien opduiken , ni w ontwerp \ an schoolwet, waar zelfs de katholieke meerderheief is ver-• II. doch waaraan baas Woeste onverwijld ' i goedkeuring heeft gehecht. Dit alleen ; \ ons mets goeds, doch zij zullen ons in Kamer op hun weg \ nden Wij drukken s de hoop uit dat eindelijk de christen* werklieden in opstand zullen komen tegen d< zen die ze hebben verkocht. Wij, socialisten en liberalen, hebben op on programma hervormingen staan die wij gez^ menlijk verdedigen, Tegenover de verdeeldheid in de klerikal rangen zullen wij de eendracht stellen op d banken der oppositie om onze idealen te doe zegevieren. De betooging van heden weze <1 eerste schermutseling van den langen strij die tegen de klerikalen wordt aangevangen, Wij willen vooreerst algemeen stemrecht gij weet nog allen hoe wij hebben moete strijden om het streepstemreoht te bekome dat men ons toegeworpen heeft. .ar ! 4' g( ot: hi de i\[, Emile Vandervele. rc 1er v. Is- Wij zijn bereid den strijd terug aan te van- 01 iet gen om volledige gelijkheid voor de stembus er te verkrijgen. Om dit te verkrijgen moet het vplk bereid di er- zijn de Kamerleden te volgen zooverre dat zal w na noodig worden geoordeeld. (Toej.) v. de Overal, in de wereld, hebben de klerikalen b door hun machtsmisbruik en hunne uitda- d ging der openbare opinie het bewind verloren. h Alleen in België blijven ze nog meester. Wel- n dra 00k zullen ize van dit laatste eiland worden Let verjaagd. Dat ze er uit treikken! (Toej.) h ri de De dagorde z Als bekroning van de uitgesproken redevoe- H ringen en de verzuchtingen der aanwezigen, -,p stelt de heer Buis eene dagorde voor waar in ' wordt vastgesteld dat de provinciale nonmaal- 0 scholen der Henegouw zijn ingericht naar de s vereischen der wet, dat minister Descamps met d yf" de erkenning aan deze scholen te weigeren d eene daad van willekeur heeft bedreven en y p"{? derwijze eene provincie buiten de wet ge- d rr" plaatst, teekent de vergadering tegen dezen 11 aanslag hevig protest aan, verzoelu do vtsgee s ip ring opnieuw de kwestie der aaimeming van 1 ®de normaalscholen te onderzoeiken en maakt 1 aan het land bekend dat de handhaving der weigering een schandelijken partijaanslag zou \ vl daarstellen. «J ' ■ii' ne- Een tweede meeting <j Terwijl in de groote zaal der Beurs de eerste h f?? meeting jilaate had, vergaderden de talrijke e betoogers die daar geen plaats konden vin-^ den, in de zaal van ihet gelijkvloers, waar an-dere redenaars Ihet woord voerden. Rede van M. Destrée De socialistische redenaar verheugt er zich >mt over dat het volk eens te meer is wakker ge-be- sohud. Gansch het arrondissement Charleroi is der opgestaan om protest aan te teekeneri tegen het den aanslag der rageering ; gansch de provincie mag men zeggen is aanvvezig en nooit zag >ol- men op eene vergadering zooveel parlements-de îeden vereenigd. ge- De stem van het volk heeft geklonken en zal aan hooger hand worden aanhoord ; de dui-zenden betoogers hebben aan de regeering bekend gemaal^t dat zij nu verre genoeg is ge-gaan, dat het volk niet langer duldt getergd te • worden. De klerikalen bezitten de meerderheid niet | meer in het land en 't is in die omstandighe- . den dat ze de uitdagendste maatregelen nemen. i Wallonië zal zicli niet langer aldus laten be- ; i handelen. Als 't moet zal het volk bereid zijn ( om zijn wil op te dringen. Zoolang zij binnen } de païen der wettelijkheden zijn gebleveri heb- < , ben wij ons hunne tirannij laten welgevallen ; nu gaan ze te verre, want ze 6tellen de voor- \ naamste gouw van het rijk buiten de wet. t Wij zullen hooren wat de troonrede, die en- > i kel de uiteenzetting: van 't klerikale program- j ! ma zal zijn, ons laat verwachten. Doch van stonden aan mogen wij verklaren dat het beste 1 1 antrwoord liierop uit. te brengen zal zijn : Ont- , * binding der Kamers! ' Rede van M. Cuisse* Het liiberaal parlementslid is zeer verkoud, : doch hij doet moeite om zich te doen verstaan ! in de ruime zaal. 1 Spreker vraagt dat de vrijzinnige bevolking >pt_ <ie scholen zou verdedigen. Wij zullen kalm mi. I blijven zoolang kalinte past, docli blijft men keu ons tergen dan zullen wij 00k de keten ver- hrijzelen die men ons om de armen wierp. 7ji. ' Als 't moet zullen de steenen uit den grond komen 0111 recht te eischen en ontbinding der )ro. Kamers te vergen ten einde het. volk uitspraak be. te laten doen over zoovele rechtsmiskenning. ^ Rede van den heer Buyl îge- Het Kamerlid voor Oostende brengt aan de nen vergadering den groet. der Vlaamsche mede-strijders. Meer dan gij, Walen, zegt hij, lijden de wij in 't Vlaamsche land onder de klerikale i in verdriikkiug en de papenheerschappij. re- Neemt u in acht,. Waalsche vrienden, dat ries men u niet terugvoere tôt den toestand waarin eeft de onigelukkige Vlaamsche bevolking zucht. )ge- j De redenaar hàngt een tafei-eel op om te be-î-ste wijzen dat welstand en antiklerikalisme ge-iar- paard gaan. eel; Hij vergelijkt Wallonië en Vlaanderen om al taie het verschil tussehen beide te doen uitschij-van nen. Er zijn nog dorpen, roept hij uit, in 't — Vlaamsche land waar het aantal ongeletterderi Si ! GO p. h. bereikt ondanks al de toelagen die worden te grabbel geworpen. Zoo er eene wet op de aansprakelijkheid der ministers bestond, zouden de huidige raads-aak jjeeren der Kroon in beschuldiging moeten ge-en * steld worden. ze Zij zullen evenwel niet ontsnappen aan hun-ge" ne straf. Wij hebben bewezen dat ze de open-leze bare ]<a,SSen plunderen in 't voordeel van kle- : ten. rikal-e propagandawerken. °P"} Het land heeft hen formeel veroordeeld ; de | h^t is h00g ti jd dat een einde aan hunne heer- 1 ml" 1 schappij worde gesteld. : r°?r De redenaar doet ten slotte een warmen 1 'f1 oproep tôt de Walen oui in aile omstandighe- t wei" den de Vlaamsche bevolking die naar ontvoog-1 d<e ding iiunkert. tei'zijde te staan en te ontruk-nnjj ' ken aan de slavernij. Een - dei'dK meeting de De menigte was zoo talrijk dat eene derde iken'meeting in open lucht moest gehouden wor-aar- j den, waar insgelijks gloedvolle toespraken ver- werden gevoerd door MM. N. Souplit en .'iild Destrëe- leen 1 Te G en half uren gingen de betoogers mt-in ' ppn zeer voldaan over hunnen dag, die bij (ken anen die hem bijwoonden, groôten indruk heeft tene nagelaten. Ântwerpsclie Kronïjk Van onzen correspondent : Jubelviering van den Drukpersbond le-- Zoaidag ilierdacth't de Antweraisohe Aifdeeling i de 25* verjai iaig der stictvt.iing te Antwerpen ns van den Belgisichen di-ukpersbond. îa-i Te 11 uur 's morgtens werden het bestuur en i de leden ten stadhuize in de Leyszaal ont va n-ile gen, door den hr. Burgemeester, de heeren de scheipenen Van Kuyck en Strauss en versdhei-en dene .gemee.nteraadsleden. de De ihr. Van Memten, voorzitter der afdee-ijd ling, omringd door de hhn. Rotiers, voorzii-ter van den 'Drukpersbond, Pa.tris, voorzitter ; der Bru6selsche afdeeling, en Lybaert, idem en der Gentscihe, stedde al deze heeren voor aan en de stedelijke overtheden. in eene flânke redevoerinig maaMe ^iij het historiek van het ontstaaai van den Belgisch.en Drukpersbond, <.loor wijlen Arthur Goemaere, na uifloop der Weneldtentoonste-lling van 1885, en bedamkte ihet sohepenencoLliege en het stads-bestuur voor de goede en welwillende ibetrek-kingen, die Ihet altoos met de per.s onderhou-den heeft. De hir. (burgemeester De Vos sprak insgelijkg over deze goede verstandhouding tussehen de pers en de overlieid, die Itoij hoopte te zullen zien voortduren, en dronk d;ia,rna op den groei en den Ibloei der Antwenpsohe afdeeling. Na gedronken te hebben, «l>ood hij den lieer Van Menten de kristallen drinkscihaal met de wapens van Antwerpen, uit dewelke hij gedronken had, aan, als Iherinnering aan deze gebeurteniiS. Vervolgens had eene korte tfeestzitting plaats in dezelfde zaai, onder voonzittersc'haip van den hr. Van Menten, ihelbibende aan zijne zijdo de îiftm. FTitz Rotiers, voorzitter van. den Bond, Patris en Lybaert, idem der Rrusselsohe en Gentsohe afdeelingen, HeiJizmann-Savino, en renë Van der Schoepen, secretaris. De hr. Van Menten Ibetoogde welken weg de Drukpersbond sedert zijne stichting Jieeft af-gelegd en het nut door hem bewier.kt, en bracht hulde aan de stichters, waarvian versiciheidene reeds overleden zijn ; a.lsook aan de hthn. Jos. Van Hoorde en Paul Billiet, die sedert 24 jaren an- onafgebrokeii van het bestuur deel uitmaken. dus Zijne woord en werden wa.rm toegejuioht. in welsprékende bewioordinigen Iherinnerde eid de hr. Rotiers, dat Antwierpen de Ibialkermati zal wajs van den Drukpersbond, die de Ibandeai van achting en vrLendsChap tusisahen de dag-len bladschrijvers van tieel het land nauwer de-da- den worden, en hij maajkte den lof van den en. hr. Heinzmann-Savino, den stichter der inter-/el- nationale drulxperscongressen. ien Namens de iBrusselselhe confraters voerde de hr. Patris "het woord, en na nog eene puike re<levoering van den hr. Heinzmann werd de zitting geheven. roe- Het Feestmaal ;en, _ Lrin' Te 3 uur namkldaig. vereenigden zich een aal- ©Otal leden in het Hôtel de Londres, De Key-de serlei, aan een feestmaal, voongezeten door met den hr. Van Menten, aan wiens zij den zaten îen de hhn. 1 uit en a nt -gen e raal Van Sprang, bui-en gemeester De Vos, 60hepen Strauss, Pritsch, ge- deken van het konsulaire korps, Mallié, Her-izen mann Dumont, Patris, Edg. Castelein, Str.i pe<' scr, fcp^uurdor <lor Pptl Stf/r Line. kare.| 1 \ van baent, Bronne, voorzitter der Luiksche afdee-lakt lifling, enz. der Een eerste heildronk werd door den iheer zou Van Menten uitgebraaht aan den Koning en de Koninklijke Famille, wielke dronk per tele-graaf aan z. m. werd overgeseind. Daarna dironk ftiij op de gezond'heid van ganeraal Van rste Sprajug, van burgemeesiter De Vos, Strasser ijke en andere hoogergemelde î>ersonen, die op vin- hunne beurt antwoordden en dronken op hot an- heil der drukipers. Nog- dronk de hr. Van Menten op de gezond-heid der afdeelingen van Bru&sel, Gent en Luik, die op het feest door hunne voorzitters zich verte gen woordigd waren, en op die der hee-ge- ren Van Haesendonok en Billiet, de twee over-)i is blijven de stichtende leden der afdeeling, wier .gen namen warm werden toegejiuidbit. vin- Het woord werd nog gevoerd door de liee-zag ren Patris, Bronne, Timmermans, Billiet, en «nts- Bernard, waarna onder 't nemen eener tas kaf.fie en 't roaken eener Havamna en lust.ig, zal kouten het feest werd voortgeziet, dat opge-dui- vroolijkt werd door gezangen der hhn. Taey-be- mans en Villette, der Vlaamsdhe en Fransv ha ge- Opéra, kunstlg hegeleid op de piano door den d te hr. Cluytens, die grooten en welveŒTdienden bij val. verwierven. niet Galavertooning der Pers ghe- nen. Voor de galavertooning der drukpers, die be- a. s. Donderdag plaats heeft in de Vlaamsche zijn Opéra, zijn van nu ai geene kaarten meer te inen ivekomen, zoodat er zal gespeekl worden met heb- gesloten bureel. en ; Den avond der vertooning zal gansch de oor- voorgevel, van boven tôt beneden met elec-trisdhe gOoeilampen verlicht zijn en zulleji i en- voor de buitentrappen vier politieagenten te •am- paard post vatten. van de aanvang der vertooning zal van af het ■este buitenibalcon door .hazuingeschal worden aan-°nt" gekondigd, zooals te Bavreutth'. BrleTToIT 6enl 3ucl) Van een onzer. medewerkers s ;aan In het Willems-Fonds ^ing Ondanks het slecht weder had de eersite alm openbare volks\x>ordracht in het Lakennieters-men huis, die Zondat^ plaatis .greep, eene voile zaal ver- gelokt. )• Schepen Jan Lamipens woonde 'het feest b'ij. •ond Het programma was zeer goed saniemge-der steld, want als spreker trad op de heer (i. d. 'aak Minnaert, voorzitter en als medewerkers aan lg« het zanggedeelte Mejuftfrouw Bd. Bu yens, soliste van de Koninklijke Conservatorium6, van Brussel en Gent en de heeren Jan Vleurinok, de pi'. Caàumaei-t en' l. Duvosel. Allen kwelen ede- zich op uitstekende wijize yan hunne taak en jden werden meermalen terug geroejien, vooral kale Mej. Bu yens. De heer Minnaert had het « Over spreken » dat dsit bij het eerste zicht een dor ondenceriij arin schijnt alhoewel 'luet door den voerdraotugeva iî t. o.p de.îi o-enioedelijken toon, ^lie hem eigen, is. ^ be- op zeer fl>elanp,wekkende wijze ontwikkel<l ge- werd., Om i-iet feest te sluiten werd overgegaan tôt n al de prijsuitreiking aan de' bekroonden in de chij- prijska.mpen W illejn Bogghî\ K. L. Ledeganck n 't eu I. /'. Hercmans, uitgesproken door het Wil-rden lenis-Fonds. die Hier vôlgt de lijst der bekrooinden. l'rijskàmp Ledenancl, : i. Alice Seys, Sint-der Pie»ers Nieuwstraat ; 2. Suzanna Herrenian, ad s- An<l,riesschool : 3. Elyire De roo, Callierschool ; 1 ge- 4. Georgette De Pauw, Boeken. Frobelstraat. Prifskamp I. /•'. /. Heremans. — Weesjon-hun- gens. - 1. i; ni est Laey ; 2. Jan Ledewijn. pen- Weeslneisjes. — 1. Margaretha De Meyer ; kle- 2. mire Woedstad. Prijsliamp Iiogglié. — V prijs, JuMus De id ; Buok, school Godshuizenlaan : 2r prijs. Th«">-îeer- ffel Maselijne, school n i en wbegi j nho f si r ;u vt ; 3' prijs, Al<breieht Brienen, «ehool Geitesiraàt men Eenvolle vormelding : Theopiniel Matiju. ghe- school St-MacJhariuisstraat. 00g- -ruk- en het Knrtel ? Het 6chij nt ons toe dat de 'besipreikingen over het al of niet sluiten van hetrkartel qp de. erde lange haan geschoven worvlen. wor- Men he.grijpt moeilijk vvaa.rom het' zoo long iken moei duren eer een besluit geudinen wwide en en het lielangstellend publlek wensoht te we-ten Avaaraan zich te houden. bij Het Hooqer o^rl^rwijs voor het Volk aeeft wordt, nu 00k in de l>elangrijike gemeente st->Iaarten6-Laathem ^egeven. Verletdien jaar il Vâûï fieîoiS S eantlamen. voor S tmi wmw

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes