Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2338 0
18 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Januari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ww76t0jk73/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor Belgis 5 centiemen. voor ITederland 5 cent het nummer VIJFTIENDI; JAAR Zondag 18 Jetriuari 1914 30, St-Fieters^raat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i m. Belgtfi vrachtvrij t:. 14,00 7,50 4,00 Nederland, > p 20,0/) 10,80 J5,i50 Andtrelandcn » 32,00 16,00 8,00 len kan ins,chrijven op aile postkantoren De inichrij'rert voor een jaar (14 frank), Mien recht op eene gratis locXenprtmte en un fetlltuSretrd nelultpuch hijvoegiel van S iladi. Vlaamsche Gazet Hoofdopsteller-Eigenaar : JtTLITJS HOBTE, BHUS8EL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUR B3ST BEDAOTIB i TELEFOOH III Nr. 18 Zortdag1 18 Januâri 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ÀÀNKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine rej«I . . . fr. 0,50 I* Bladzijde . > 1,00 Bladiijde . e. . . • . (r. * «n > 5,00 Reetaterlijke eertaerstellimen . » *,04 BERICHT. —» Bij dit nummer van hede Zondag behoort een bljblad. ■■■«■■m———————— Ons Verstandelijk Vermogei Wanneer we beweren, dût de groote v& jfokkeirg meer doen voor een wetensoba.plijik nitlezing van (hum paardlen en hun koeien, da «die Regeeràngeri voor bet intzœken van de verstandelijiken schat der menschhcid, zegge we den grooten Engelschen wrjsgeer Spence maar na, die het reeds voor jaren verklaard in zijn wereildbeiroemd] boeikl: Over lic'hame lijikiQ, zedtelijke en verstandelijke opvoeding. Ondter dlen titeli « He.t recht op wetenschap gaven onlangs de <hh. E. Lamotte, bestuurde van die mddidJelbare sohool te Brussel, en E Van de Weyer, jee.raar aan de normaalschcs: •van Branbant, te T'hienen, een brochure uit waarin ze pLeiten tôt voordeeli van het recl" op volledig onderwijs van laag tôt hoog voo al de menschen, die'het bewijs Jeveren, dlaai toe aanleg te hebben. Heeft 'hiet volk recht op wetenschiap, o; de wetenschap? Zeker. Voile recht, Avant 't i een wraakroependle misdaad, een zelfmoord die het menschdlom begaat, zoo dikwijils i: zijn schoot tien mensch verloren gaat, dlie dtoo de maa.tschappaijke misstanden, dbor 'hen niet verwekt, b uiten zijn scihuld en tegen ziji wensch ontstaan, niet is kunnen komen to voil'le ontwilokeling van al de vermogens, di in lie m wointêL en kiem haddten. Door on\x>l koimen of onvoddragen verstandsont\vikke:ling door ihet stui'ten van deze ontwikkeling op hiin derpalen van allen aard., gaat voor de besoha ving, voor de menschelij'ke opvaart! naar hoo ger leven, een allerkostbaairste kracht verlc rem, vraa.rdoor de algemeene ontwikkeling wordit gieistremdi en waardoor het menschdon nood'zalk^Mjk zijn weg naar waa.rheid, goed1 hieid, schoonlheid) trager moet vcortzetten. De bezitters van ail wat in de maatschjappi m.ac.hit en gezag is, hebben tôt eersiten plich ook 'het geesteskapdtaal.tot zijn vô.lille opbrengs te laten komen en de wetge\rer is het, die hâe. baslisit opitreden moet. Wat een massa verstandelijk vermogen gaa niet bestend-ig in aile beschaafde Staten U loor, omdat het licht van kennis veel te vroeg tijd/ig van milliioenen zintuigen wordt wegge ruikt en miRiioenen menschen wandten gediwon g-en eerst naar' .lichameidjk brood te zoeken voora.l'ec!r naar dlit van den geeist te moger trachten ! De Staat, die uit den verstand'elijiken er uiit dlen lichàmelij'ken arbeidJ van het volik de middelen put om de samenleving maatschap lijk in te richten, dbet wel iets, soms vee om den behoeftige te laten deelachtig wor-den.aan het licht van die -kennis... Doeit hi genoeg ? Doet hij vo'ikomen zijn p|icht ? « 't Is ons niet onbewust diat er studiebeur zen zijn, zeggen de sohrijvers van hooger ver-mieT(de brochure, dioe'h deze beurzen zijn on voldoende in getail en in bedirag... Bijna a. de maatschappelijke hervormingen 'hebben ât verbetering van het stoffelijk bestaan tôt dbe gehad », doch die hervormmgen waren te ge ring. Zoo bestaat er geen enkele school, waai het zou; mogelijik zijn, buiten dten tijd aan vak werk 'besteedJ, een ondenvijls, zooniet van hoo geiren, dlan toch van middelbaren graad' te be reiken. « Er zijn, zal men ons antwoorden, ;hoo gere scholen voor vohvassenen en volkshoo-gescholen », doch worden ze naar wensch er mot vrucht bijgewoond, of is de geringe bij-u-onîng te diinken aan de dorre of de te inge-w.ikko'de wijze, waarop de iklennis wordit me degedjeeldl? Zoo zijn er te Brussel'. te Luik, te Chaderoii t>ei\vonderens\vaardiga ( !) nijver-heid's- en vakscho^n, diie voor den arbeidei ontegensprekelijk zeer nuttig zijn, tôt bevor dering van zijn vak kennis. Geen enkele opof-fering is op die plaaisen te veel om de vak kundige voorbereiding van den werkman ir die ihandl te wenken. Dpch namvelijkls zal deze er -hopend' aan de leertafel zitten of « 'hij; za' gewaar woirden dat twee zaken hem ontbre-ken: een goede voorbereiiddng. door midldel-bare studiën en gdd... veel gefld ». De 'hofogeschool neemt den welgesteilden buTgerszoon op, niet omdat hij verstand heeft; wel omdlat (hij gel<i' iheeft, doch den zcon-.var den minderen of onvermogenden vader, die voorl>ereidiing en ge'ld moeit missen, blijver de deuren van den Tempel der wetenscha^ gesloten. De dorpsbewoner kan zeer zelder meer dan lager ondierwijs genieten. En welk onderwijs d'an nog? De landibouwleeraar, de politieke leidier, de letterkundige komt naai de dbrpszaal met een volordiracht. een leer-garig. Tôt zijn allergrootste \-erbazing is de eers,te maaili de zaal vol, doch neemt bij elke volgende Jes telkens het getal toehoordters af, tôt <3at hij eindelijik"voor eerûge menschen èe reetes vcordlrachten si uit. Deze: eenigen vormet de ikleuirbende, welke op de kleine p^ts wl-<J,oende ondexllegd' is om uitgebreid1 onderwijf op te ncmen. Â De hier besproken verhandeling vraagt maaTi enkel dat uitsluitend! kracht en wil' hun weg tôt het einde zouiden mogen afleggen, opdat men niett zou kunnen otpaveVpen diat door aigemeen tœganikelijk onderwijs misbak-sefs zouden worden verwekt. De' 'h:. Edward Petit, algemeen besturuirdei van 't ondte'.nvijs in Fraiikrijk ziegt': « Geen en-ke.!e verstajideHjikheid, geen enkele nafcuur-Jijke gave zoui megen van haar weg dwa^en. bij gebirek aan dioel. Mon moest overvloedig putten aan hiet bekken van de vodkskraoht ». P2n de h. Brunot van de Sorbonne: « De hoo^eischooil kan in onze demokratie enkiel ha^r roi vervullen den dag, waarop ze zegger 7J : Laat de kinderen des volks tôt miji komen ». Xui is het al weinig gedaan leerpilicht uit te roepen, wanneer men in hetzelfde wets-vooirstjel verzachtende omstandighed'en moet aannemen, omdlat 'het vO'<k te arm is, omdal de steunmiddelen nîetîg of ontoereikend zijn, om<lat die leerkrachten ofwel on voldoende zijn, ofwel te weinig voorbereid, omdat er schoiler ontbre ken, omd'at er een dee;l der natie vijan,-c'ig aan bîijft. Dergelijke her\'orming blijfl maar een papderen. Zco ooit. zal het toch no* jaren duren eer zij volkomen doorslaande uit werkselen heeft. n Zijn de ondenvijzers, de leeraara van mid-delbaa.r onderwijs, van de athenea voldoende 5 voorbereid? Op deze vraag wordit door velen ontkJennend geantwoord. De .hh. Lamotte. en J Van die Weyer geven een hervormingsplan op, en vragen meteen hooger en zeer toereikend loon voor aile leeraars. î- Zij wenschen lager onderwijs) van 6 tôt 12 ^ jaar; vierde graad ondenvijls van 12 tôt 14 n jaar, verplichte volwassenenschool van 14 tôt n 19 jaar, en in deze laat^te een onderwijs dat n voor den leerling rechitstreeks naar zijn toe-ir komst leidt. e Waar onmogelijk een schoo'j per gemeente - of per wijik kan komen. stelilen zij voor ge-westelijke gestichten op te richten in een cen- ® traie gemeente, gemakkelijik te bereiken. Al-r tijd zu'Uen er nochitans dorstigen naar weten-• schap zijn, -kleurgeesten, dde het toppunt weit-^ schen te bereiken. Voor dezen zal de miiddel-» bare school, het atheneuan open staan, vol-:t gens hun behoefte. « De leerlingen zuli'en er r meermaals in de week he^eingaan, na verkort ■ dlagwerk, ». Nog één stap verder, wacht de hoogesicihooil) op die uitgellezenen, die foefste. 1 Alzoo wordt een beirekende keus gedaan en s het alilerbeste komt tôt zij.n 'hoogste recht. > « Zciui men dlurven t^weren, dat ihet thians 1 zoo is? Ziei de hoogescholen: wiat al dor hout, r wat al afval, wat al verdiwaalden ! De heer 1 Wlaixweifer 'had wel gelijk, toen hij1, in zijn 1 vOordracht owr « de hoogesohotol van mor-t gen » de trapswijze venvijdering voorstond! van 2 aile anpassende elementen ». We zijn misscihien nog ver van deze idealen » af, doch wie ldopt word't open gedaan en de - aanhouder wint. S. L. Prenau. "I NOTA D'ER REDAKTIE: Wiji kunnen. het oordee.1 van de h.h. Lamotte en Van de > Weyer niet bijtreden, waar zij beweren, d!at er 1 te Brussel « Bewondieren'swaarddgei » ( ! ?) nij- verheids- en vakschoilen bestaan. . Deze nijverheids- en vaksoholen zijn ontoe-' gamkielijk voor de 'hielft der Brusselsche be-t vol'king, vermits er de lessen naganoeg uitsiiiui-tend in 'het Fransch gegeven worden, terwijl de meerderheid' der Brusselsche werklieden-bevolking slecht's de V:laamscthe taaJ machtig • is. Wij 'hopen, dat die ih. Buysse, de nieuwe be-1 stuurder van het technisch cncîerwijs, aan die ongehoorde toestanden een einée za.l stellen. ! ! NEDERLAND De Surinaamsche begrooting in de Tweede Kamer Bij <le behandeling van de Surin.aamsche be-grooting; werd er door verschoidene sprekers en o.m. tloor dten soc. dem. JCIleerkoper over ge-klaagd, dat Sunâiiamo nopj altijd' parasiteert ; op Nederland. Er is g,ebi*ek aan energie en daaraan client verbetering gebraclit door hefi streng toepassen van den leerplioht en het uit-zeriden van jonge, djverige ambitenairen. Do h. Fock (unie-lib.) meent dat Suriname tôt bloei valt te brengen als het Nederlandecdie kapitaal zich maar niot terugfcrekfc. In zake de balvo venkultu u r is men misleid geweest; men had de proefneming moeten doordrijven. Verecheidene andore sprekers feetreu-ren dat bet voorete'l tôt oprichting eener kultuurbank yoct Suriname verworpen is. Daardoor blijft Suriname verstoken van het kapitaal, dat liet dringend noodig heeft. Studier&is van Zuidafrikaansche landbouwers In verband met liet feit, dat een 50-tal land-l>ouwers uit de Kaap, Natal, Oranje-Vrijstaat, "R>hodesië en Transvaal dit jaaf een bezoek zul-len brengen aan Engeland, besJoot de Konânik-lij.'ke Kederlandscho Land'bouwersvereeniging diit ge^elsehap ook tôt een bezoek aan Ned'er-land uit te noodigen. Deze uitnoodiging werd met zeer veel waardeering aangenomen. 1 De Nederlandisohe Laiidbouwersvereenigiing heeft daarin van vele zijden steun en medewer-king onden^onden. Zoo hebben de Spoorwog- en Stoomvaaçtmaatscbappijen in Nederland allô vrij vervoer van het gezolschap Zuidafrikaners toegezegd. Overlijden van Waling DijUstra De bekende Friesclie vollksscbrijver Waling 1 Dijkst.ra., is Vrij dag te Holwerk op 92-jarigen ouderdom overlcden. Tôt zijn dood :heeit bij s'beeds trou w gestreden voor 'fc be'boud van dfe Friesehe taail en den eehten Friesclien zin. Hij Meef d'an ook tôt op zijn ouden dag hoofdop-steller Ana-n het Friesehe « Rjncht en Sljudlit ». Hij heeft steeds gehandold naar zijn eigen . woord : « Mar ik soil sa lang ik sbride kin, » For Frylâns ta cl en frije Fryske sin. » Waling Dijkstra was, evenals Stijn Streuvels, 1 aanvankeiijk bakker van beroep ; hij was een ; 1 man met fijn taaigevoel, die veel liield' van 1 zijn moedertaal en daardoor juist tôt het sehrij-ven kwam. Zijn Friesolu' landgenooten zullen hem steeds met eerbied blijven gedeii'ken. Verduistering van zes duizend guldsn B... eene firma in brandstoffen aan den Ivats-hoek te Rotterdam is eene verduistering van ongeveer 6000 guidon va-stgesteld. De vermoe-dehjke dader is naar Ainenka uitgeweken. SlachtoC.'ôrs van het ijsvermaak Het ijsvermaak heeft Vrijdag weer eene reeks slaehtotl'ers gevergd Te Rotterdam verdronk i een 11-jarKge knaap; te Gouda verdronk een 6-jarig jongetje, te Maarssen een 19-jarige ar- ' beider, te Xeder-Asselt een 12-jarige scholier. Te Roerrnond schoten drie studonteji in de tiheo-logie bij het schaatseiirijden door het ijs; twee hunner verdronken. Do andere kon nog bijtijds gered gered worden. Ttalïe" De dief der « Gioconda » was een valschmunter Milaan, 17 Jan. — In een kinematograaf van Milaan werd een film gegeven, de Gioconda en haar dief, Vinzenzo Peru^gia voorsteliend. Gis-teren woonde een handelaar Carlo Capella de vooi-stellinir bij. Toen hij het beeld van Perug-gia zag, kreet hij : « Maar hij is 't! Daar is de man, die in ,1900 bij niij 500 frank kwam uitwis-selen en mij een val-solie bauknoot gaf. » Dade-lijk werd eene aa_nklacht tegen den dief d<er « Gioconda » ingediend. want gotuigen bevesti-gen het gezegde van Capella. _ SPÂ NJÊ Een lekort van 20 millicen op da begrooting Madrid, 17 Jan. — De nuim&terraad heeft I giisteren vea^cheidene uren beraadslaagd1' over het ontwerp begrooting voor 19*15. Dezo begiroo-ting wijst een tekort aan van 20 millioen. ; De koude in Katalcnië Cerbere, 17 Jau. — In geheeil1 IvataJonio iheerscRt, sedert versche/idene d'agcji een vinnigo : koude. To Cïirona stipte men giisteren 15 gra- : , den onder 0 aan. To Mata-ro zijn drie memschen t dcodgeiTOzen. Te Villafranoa een autobus : door de gladheid geslipt en omgesTagen-; elf per-sonen werden gekwetst. « DE AARDBEVTNGEN IN JAPAN . ( E£NE BRSJS DIE TEN GEVOLGE VAN AARDSCHOKKEN IN TWEE GEVALLEN IS Splaten in den grond I Jajpan is deaer dag-en weer door eene aard-| bovi n g-, gevoLgd door eene vulkaan-uitbarsting : geteisterd. Hoe he<vig de aardbeving was, kan i wel hlijken u:.t het feit dat de aardscholvken verleden Zaterdag bs?goninen en thans, acht dag» n later, nog voortduren, hoewe.1 in min-dere mate. De omvang van het onheil, door dez" ramp aangericht, is nog niet ;juist kunnen bepa-ald worden, doch het is zeker dat al de huizen aan de oevers van de Kagosjima-haai, tan getale van 30,000 beschadigd zijn. Bovi'ndien is het .vérités van o/itelbare men-1 schenlevens te betreuren. Japan wordt dikwijjè geteisterd door aard-bevingen. Dit komt doordat de Japansche ei-:ànjlen-archipel, evenals de Philippijnen en de Nederlandsch-Indisehe eilanden, van vo]-kan schen oi^rsprong is Vooral op de Zuid-Japansche eilanden komen dikwijls aardbevin-gen voor. De twee platon die.wij heden geven, tocxnen aan welike zonde-rlingen verschijnseJen egn vroegere aa.rdbeving in Japan teweegbracht. Er zijn minder slachtoffers dan men dacht I ragosjima, 16 Jan. — Volgens de laatste 1 iitingen zouden slechts 600 personen bij de 1 vKHjperguitbarsting zijn omgekomen. 30,000 ;nn:7.i.[i wtl'clen door ne aardnevmg'verriield 01 he«rhadied Het geweld der schokken neemt af 'on het cfevaar sch.int gewoken De ligging van het eiland Bruce Mittord, een niedewi'i ker van wij len den beroemden ^cismoloopr Milne, be^chrijft in een (1er I.ondensche. bladen den vulkaan op Sakoeivi-sjirpa, dien hij Kerstdag 1901 liezocht. Sakoria-sjima hetorkent Kerfi^boom-eiland. De ligginu van Sakoera is prachtig. De Golt van Kagosjima vernauwt zicli bij haar over-ganur in de zee tôt een nauw kanaal. De Golf zeîf is een ronde kom, in well<s midden Jiel vuikaaneiland zich verheft. i DU1TSCBLAND Geruchten over het aftreâen van den rijkskanselier Berlijn, 17 Jan. — Sedert gisteravond zijn hieid alilerlei geriichteii in omloop over 'het af- ; treden vari den rij;kskanse!âei\. De Vossische. Zeitung van Vrijdagavond schrijft: « In ern- j s tige dipilomatieke kiingen wordt hedeniux>n(l j bèsldst' verteld, dat von Bethmann Ho'.lweg. j d»e rijkskanselier, reeds een verzoek om ont-1 slag heeft ingediiend. Met hein zouden von Jagow, de staatssekretarb vaii buitenlandfsche zaken, em diokter Zimmermann, de onder-staaitssekretaris, den staatsdien'st verlaten.Als opvolger van von Bethmann Ho.llweg zou von Tirpitz, de staa.tssekretaiis van marine, als opvolger van von Jagow dokter Soilf. de staats-sekretaris van •kbi'oniën, optreden. » Er .wordt aar» toegevoegd, dat von Bet'h mann Hollweg als. opvciîg&r van graaf Wedel stad'houder van Elzas-Lotharingen zou worden. Deze geruchten worden van een zijde, die zich •herhaa.ldelij.k als zoo betrouwbaar en zoo degeliijjk bewezen heeft, medegedleeld'. dat wij ons venpilicht voelen er meldiing van te ma-ken zender voor de juistheicl te kunnen in staan ». A'dius de Vossdsche Zeitung. Verscheidene andere bladen geven gelijk-luidendle geruchten weer. De tegenspraak De Berlijnscbe berichtgever van de Kol-nische Zeitung spreekt <echter deze geruchten tegen. Juist in cezen tijd, sei'nt deze bèràeht-jever, nu zoo bela.ngrijkie gebeurtenissen in rie budtenland'sche politiek pJaats grijpen, kunnen zij er, niet aan denken hun taa.k aan an-:leren in handeiv te «even... O'ok, ô& geruchiten >vc.r onge.steldiheid van den. rij:kskan.se:lier zijn Dngegrondt De hertcg van Brunswijk aan het hof te Berlijn Berlijn, 17 Jani. ;— Gisteravond is in het keizerlijik paleis alhier een gasitmaail gegeven ter eere van he.rtog Ernst Atigust van Brunswijk; en zijne .gemalin. De hertcg gaf die ver-zekering van zijn trouw. aan het Duiitsche Rijk. Een nieuw procès KrupL Berlijn, 16 Jan. — Heden komt voor den krijgsraad een nieuw procès Krupp, wegens aan«reteekend beroep door de militaire veroor-3eoklen in het prooes van Augustus 1913. De getui.gen zijn meerendeels dezelfden als in het eerstè procès. De tercohtwijzing heeft plaats met .^gesloten deuren. De sneeuw in het Zuiden Berlijn, 16 Jan. — De sneeuw viel overvloedig te Breslau. l^en sneeuAvtompeest woe<lt over ! het. lîouzengeborgte, waar mon eeno^dikte van verscheidene meter vaststelfc. ENGELAND Engeland en zijn vloot I,onden, 10 Jan. — De h. Herbert Samuel, : i siéra v on ri te Carli.ngton in Yorkshire spre-^end, heeft verklaard dat de regeering in zake le vlool de politiek zou yolgen welke er toe itrekt aan Engeland eene'zeemachl le verze-<eren die 60 % hooger slaat of sterker is dan le tweede zèemacht. FRANKRIJK Het geschil tusschen priester Lemire en zijn bisschop Hazebroeck, 17 Jan. — De « Cri des Flandres » schrijft dat priester Lemire, zonder te kort te doen aan eer, waardigheid en gewe-ten, niet heeft kunnen antwoorden op den brief waarin de bisschop van Rijssel van hem verlangt zijn redevoeringen te verlooehenen, de uitgave van den « Cri des Flandres » te staken en afstand te doen van het recht om kandidaat te zijn voor het parlement. Gérant, de hoofdopsteller van het blad, heeft, voor liij in den ban werd geslagen, een brief aan den bisschop geschreven, waarin hij verklaart dat hij de taak die hij rechtvaardig acht, niet in den steek kan laten. Hij kan zich niet onttrekken aan een strijd, dien hij niet heeft gezocht. Nog een nieuwe parlementaire groep Parijs, 16 Jan. — Een aantal a.fgevaarddgden, bei'i 100 vende tôt verschillende groep em der lin-kerzijdie, hebben heden een vergadering gehou-den om een parlementaire groep te vormen, be-staandk^ uit afgevaardigden die niet tôt de « fédération des gauches » (Briandisten), noch tôt de radikale partij beliooren. De groep stelt zioli ton doel werkzaa'm te zijn in liet parlement en bij .erkàezingen. Een dertigtal afgevaardigden zijn reeds toegetreden. Een tekort van 42 millioen P;u i.j'S, 17 Jan. — Volgens de dagbladen zou een Parijsohe Bank een tekort hebben van 42 rmiMicen ongeveer, maar db belangbebbenden verklaren diat de partij nog niet verloren en rekenen steeds op madhtige tusschenkomsit om eene rainp te voorkomen. Ten slotte schrijtt ( Le Matin » dat nieuwe hulp aangeboden werd om het kapitaal opnieuw sainen te steillen. De Bjui'k heeft veel op de waarden eener belan^rij-ke Belgisohe groep verloren. Na de Beurszitt.ing van Donderdag was de Bank verplioht haar ba-lans in te dienen. De moordpoging op Chérit Pasja lien telegram uit Parijs meldt dat eene loge-menthoudster in het doodenhuis, het lijk van den man, die de moordpoging op Cherif pasja pleegde, heeft herkend als zijnde dit van een heersvhap, dat einde van 't jaar 1913 bij haar op logist was en zich Djevah Ali deed noemen. Den dag voor het drama had de vromv, die de kamer aan den Turk verhuurde, een telegram ontvangen, haar beric'htend dat hij voor verscheidene dagen t^ Versailles opgehouden \\erd Een hruszoeking wordt nu in de kamer van Ali gedaan. Hij was vooral te Parijs om Cherif pasja gade te slaan. De koude in Frankrijk Parijs, 16 Jan. — lîet blijft vinnig koud. In do Seine drijft reetls veeJ ijs. Geheel Frankrijk door- sneeuw t en vriest het bard. Te Toulouse ligt de sneeuw 40 centimeter dik, het verkeer van rijtuigen en trams is er gestremd. Te Be-ziers stortten foorkramen ouder de sneeuw-vraclir in. Te Cette blijven de treinën in de sneeuw steken. In.de Oostolijko Pvreneën zijn de bewohers van zekere dorpèn door de sneeuw inges'loten. ROEMENJE Spoorwegstaking Boekarest, 17 Jan. — Tweedm'zend werk-lieden en beambten der Roemeensuhe sporen zijn in staking gegaan als protest tegen het niet verleenen van de jaarlijksche gratifika-ties. PORTUGAL Drie bommen geworpen Lissabon, 16 Jan. — De eerste trein uit Por-jo is te Lissabon toegekomen, 20 soldaten en îenige reizi^ers vervoerend. De beambten moes-ten de wissèlnaalden en sporen vervangen. Een r( brein reed langs do lijn op Cascaes, welke door le soldaten was bezet. Tusschen Paco Daroes sn C'axas worden drie bommen geworpen. De soldaten vuurden: tôt drie aanhoudingen werd I, Dvergegaan. Er zijn eenige gekwetsten. B ÎÛJSLAND « a Zestien personen door wolven verslonden St-Petersburg, 16 Jan. — Nabij St-Petersburg ^ werden vijf boeren, die in slede recfen, door wolven aangeanallen. Na een hardnekklgen n strijd, izijn de ongeilukaûgon verslonden ge- v worden. s Bij Gvoidino werden eveneens acht ongewa- 'a pende lieden door de wolven verslonden. ^ ~AFRIKÂ f DE STAKING IN ZUID-AFRIKA h Aanhoudingen van leiders Johannesburg, 16 Jan. — De poiitie heeft vandaag een inval gedaan in het hoofdkwar-tier der arbeiderspartij, waar juist de afge- f. vaardigden der letterzettersvereenigingen ver- r gaderden. Aile 62 afgevaardigden zijn gevan- a gen genomen. wegens schending der wet op r den staat van beleg, dde vergaderingen zonder verlof van de overheid verbiedt. | De staking neemt steeds af Kaapstad, 16 Jan. — Hoewel de berich- ^ ten uit verschillende plaatsen gewagen van een geleidelijk verloop der staking, blijft de krijgs- ( wet van kracht en zal de regeering ze hand- l haven tôt de gewone toestand is hersteld. f Uit Durban, Braamfontein en Pretoria c wordt de gevangenneming van nog meer lei- ( ders der staking gemeld. In de mijnen op den Rand wordt nagenoeg ( niet gestaakt. In de meeste mijnen gaat het ( werk gewoon zijn gang. Bovendien, volgeais telegrammen vanoch- i tend uit aile deelen des lands ontvangen, 1 heerscht overal rust. De stakers hervatten den î arbeid. ' De Albaneesche Kwestie DrlM9 von Wied naar Albanlë Rome, 17 Jan. — Volgens de Tribuna zul-| len twee Italiaansche bataljons den prins van Wied naar Albanië vergezellen. | Het heet dat 800 kisten patronen uit Brin-disi naar den Italiaanschen konsul te Walona zijn gezonden. De toestand in Albanië Walona, 17 Jan. — Van bevoegde zijde wordt het bericht van de ontslagaanvrage van Tsmael Kemal bei, voorzitter der voorloopi-ge Albaneesche regeering, gelogenstraft. De Grieksche troepen beginnen Zuid-Al-banië te ontruimen. Kolonia. Wo.vkopeia en . Koritsa zijn reeds ontruimd. Een Engelsche Onderzeeër gezonken ELF ZEELIEDEN VER ON0-ELU KT I Devenpost, 17 Jan. — De Engelsche onderzeeër « A 7 » is tijdens een maneuver met I andere onderzeeërs in de baai van Cawsand, l op 6 mijlen van Plymouih gezonken. en- < kele stonden zag men dat de onderzeeëer i ontbra;k. 1 Een onderzeeër van hetzelfde type als de « A 7» gelukte er in om 5 uur in onderhoud me-t de zeeleden van het gezonken schip te < geraken. Allen waren toen nog levend. De be- ^ manning bestond uit 9 matrozen en 2 officie-ren. ■ ■ ^ Om acht uur 's avonds daalden de duike- ^ laars in zee, sloegen tegen het wand van den , onaerzeeër aan, en vernamen gerucht op hun \ kloppen. Later hoorde men niets meer. Daar l zeeliieden in een onderzeeër slechts 12 uren onder wat er kunnen blijven leven en Zatèr-dagmorgen nog niet een werd gered, zoo mag men het als zeker aanzien dat allen zijn omgekomen.Men vermoedt dat een gebrefc aan de pom- r «en, die de vergaarba.kken met water moesten 1 leegpompen, de ramp heeft, vcroorzaakt. n ANTmpffflKRONIJK ; Van pnzen beric.hloever : \ De brief uit Brazilië. 1 V\ ij hebben voor eenige dagen gemeld, dat f ten stadhuize een brief uit Brazilië werd ontvangen, waarin gevraagd werd op de gronden oiivier vestingomheining nog beschikbaar waren en, zoo ja dat iemand millioenen veil had { orn daar ee'ïe prachtstad op le richten. Er werd gevraagd door sommigen, of dit , schrijven iiitt zou voortkomen van een grap-peumaker. ifet schi.jnt neen en.zelfs zeer ernstig [ te wezen. Ook heeft dé h. Burgèmee.stpr géant- , woord, dat bedoehle gronden nog altijd geen F bepaalde bèstemming hadden gekregen en de omheining 110g onafgebroken daar stond. r Wat .het. vervolg van deze zaa.k wezen zal, moeten wij nu afwachten. In de Vlaamsche Opéra. ) De drie plafondschilderingen van Em. Vioors J zijn geplaatst en ailes werd in gereedheid ge-bracht om ze in te huldigen en eindelijk aan het publiek te laten zien. De dag der inhuldiging is nog niet vastge- c steld. doch dit kan nu niet lang mèer aehter wege blijven. Waar is de tijd ? Geen vlokje sneeuw mag er vallen of men 1 mag zeker zijn, dat twee onzer Fransche bla den, een liberaal en een klerikaa'., op onzen Reinigingsdien&t kloppen als de duivel on Gee-raard, als dU vlokje vijf minute 11 blijft liggen, en dan is de kleine garnaal der klerikale pers dadeîijk gereed om bij te springen en mede te kloppen Dertig/jaar geleden hoe overvloediger het snèeuwde hoe liever men liet zag, en hadde toen de reinigingsdienst, die verpacht was, er durv'en aan denken de sneeuw weg te ruimen, er ware protest opgegaan want niet zoodra lag de sneeuw er, of men zag ontelbare sneeuwsle-den, bespannen met rijk uitgedoste paarden en waarin bont gekleede dames zaten, de straten doorkrnieen tôt groote vreugde van ieder. Thans nleis meer van dit prachtvertoon ; men ziet- nog enfrel sneeuwsleden in muséums aïs eert voorwerp van oudlveidskunde. en men klaagt en protesteert als er een uui'tje sneeuw ligt ! Wat zijn de tiiden veranderd en de menschen ook I DAGKLAPPER Het Koninklijk gezin naar de Azuren Kust.— e Koning en de Koningin, vergezekl van jnne kinderen, zullen rond 15 Februari russel verlaten en naar de Azuren Kust af-izen, waar zij aan Kaap Antiles ongeveer >ne maand zullen verblijven. Liberale Volksbond. — Al de léden van den iberalen Volksbond van het arrondissement russel (afdeeîingen, onderafdeelingen en a.f-waardigden der aangesloten maatschapp:jen) orden dringend verzoeht de jaarlijksche xjcmeene vergadering bij te wonen, welke ehouden wordt heden Zondag, te S uur namiddags, in het hoofdlokaal, Groote arkt, 16, Brussel. De dagorde is zeer belangrijk en beheist amelijk : 1- Toespraak van den algemeenen oorzitter. — 2. Jaarverslag van het hoofdbe-,uur. — 3. Jaarverslagen der afdeeîingen en angesloten maatschappijen. — 4. De samen-■elling der afdeelingsbesturen (goed'keuring ?ner bestissing van het hoofdbestuur). — 5. [erkiezing der leden van het hoofdbestuur. - 6 De schoolavet. — 7. Voordracht van den . A. Woulff over « Wederkeerig Dienstbe->on ». Onze Prinsjes en dp V» intersport. — Op de harde sneeuw van het ravijn in Ter-[amerbosch deden de prinsen Leopold en Ka-el, tusschen de honderden kinderen die zich ldaar vermaakten Donderdagnamiddag, ool\ lede aàn wintersport. Hun slede gleed over de spiegelgladde vlak-e onder de bleeke stralen van de Januarizon. )n ongedwongen genoten de prinsjes, even is de andere kleinen, rijk en arm, v:v- het le'erîijke wintervermaak. Op zeker oogenblik kon pr us Lt-opo'bij eue al te snelle daling, zijn slede niet tegen-louden, en deze bleef haken aan de slede van en echt Brusselsch «kètjeo. Lachend stonden e tweè kinderen, die gevallen waren, weer p. en gaven zich opnieuw met hartstocht aan iun heerliike uitspanning-over. In de verte, op den weg, stonden twee offi-:ieren, die een wakend 00g " ield'n op Je )e i d e Koningskinderen Dank aan de sneeuw smaken de prinsjes ge-lurende enkele uren de onvermengde vreugde uinderen te zijn. HIRSCH & Cie, BRUSSEL. _ Nieuwe AfJag >p Pelterijen. Groote occasiën in Mantels, Etolen, Moffels. 1-aatst.e week van de buitengewone verkooping /an Rijke Zijden Stoffen. Bekwaamheidsdiploma vocr bouwmeesters.— Ce syndikale kamer der Brusselsche boi^w-neesters bei j vert zich sedert eenigen tijd, om i'an de wetgevende macht te verkrijgen dat het beroep van bouwmeester vvet.telijk zou ?rkend worden en "slechts worden uitgevoerd loor staatsburgers, d rager s van een bekwaam-"îeidsdiploma.De gil(3e der bouwkundigen doet terecht op-rnerken, dat zware aansprakelijkheid weegt ^p den bouwmeester en het dus maar zeer na-tuurlijk is dat dit beroep dezelfde wettelijke waa-borgen als de andene vrije beroepen îanbiede. Daarenboven betaamt liet de waardigheid to tiandhaven van hen die geroepen zijn den kunstschat van een volk te verrijken en op olijvende wijze de kunstopvatt.ing van hunne ?euw le uiten. Ailes wel, ingezien, staat dus niets de wettelijke regeltng van dit beroep n den wveg. De geldbelegging in Lijfrenten zijn de ze-œrste en de voordeeligste. Wendt u tôt de Al-;emeene Maatschappij van Levensverzekering m Lijfrente, 5 de Brouckereplaats, Brussel, de jrootste Hollandsche maatschappij ; soliditeit ;n geheimhouding verzekerd Zieke Schoolwet. — « Le Soir » deelt mede !at niet min dan acht dokters de voorgestelde "laanische amendementen zuJlen verdedigen. Dit blud voegt er bij : « /> lieI Vlaam.sch dan zoo zich? » Ja, «Soir», die schoolwet is zeer ziek in laain&ch opziçht en daaroni is het, hoogst, loodig, dat bevoegde geneesheeren die kranke i'et , polsen en haar de noodige zorgen ver-îen-en riamens de 4 millioen Vlamingen. Amer Picon. — Huis gesticht in 1337. De doodzwijgers. — In bijna al de Fraiîsche laden der hoofdstad' wordien de Vlaamsche edevoevingen der Kamer aan hunne lezers ledegedeeld door het volgende zin net je : « M. X... spreekt in. 't Vlaam.sch. » Punt, 't is Iles! In de Kamerzitting van Vrijdag sprak de Augusteyns breedvoerig over het amendement betreffende de voertaal in het lager onderwijs. Ziehier hoe de Eransch-Brusselsche bla-en die belangrijke redevoering weergeven : T.a Chronique : « M. Augusteyns a pris toute t. .fin de la séance par un grand discours en lahiand. » L'Etoile : « M. Augusteyns (en flamand) parle ans le même sens que le préopinant.. » La Gazette : M. Augusteyns défend ramen-ement en flamand. » tx Patriote : « M. Augusteyns (en flamand) éfend l'amendement Delbeke. » La Petit Bleu : « M. Augusteyns (en flamand.) ;a question des langues n'est pas une ques-ion politique' Je voterai les amendements qui. auvegarderont les droits d'u peuple flamand. » l,r Peuple .• « M. Augusteyns parle dans le nènie sens. » Ande'rc bladen zeggen iniets. En ziedaar hoe de Fransohe bladen hunne ezers inlichten over de beraad.slagi.ngen dier [amer, ailes doodzwijgen of afbreken wat, 'laamsch is. Gelukkig dat er Vlaamsche dagbladen be-taan, om dit kinderachtig werk van die samenzweerders » te keer te gaan ! Ze zien er van ail — De bestuurders van de jentsche Wereldtentoonstelling hebben laten veten, dat zij voor het ontworpen huldebetoon )edanken. Die lieerèn hebben ten voile gelijk. Na al wat îr op Vlaamsch gebied gebeurd is, zal men net iest achten, d-it een dergelijk huldebetoon ?eeh plaats griipe. Overlijden van een gewezen senator. — Uit Antwerpen komt het bericht van het overlijden aldaar van baron de Vinck ''1 Winnezele, die ook in den gemeenteraad van Antwerpen ze-t-elde.Het was een man van vriendelijken omgang. Nieuwe buurtspoorweg. — itet ontwerp bestaat de Romeinsche heirbaan van Laken op Meysse aan te si uiten op het buurtispoornet NYolverthem-Grimbergf'n-Londerzeel en te de-zer gelegenheid de elektrisclïe driifkracht op gansch het baanvak toe te passen. Het nieuwe spoor zou van Laken tôt achter het kasteel van prinses Charlotte te Bouchout, de groote iaan Brussel-Antwerpen volgen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes