Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

950 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vd6nz81q22/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

foor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent het nummer VIJFTIENDE JAAR Donderdag- 23 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Bussel ABONNEMENTEN : 1 jaar S maandi m. België, trachtvrij Ir. i 4,00 7,SO4,00 Nederland, > » 20,00 10,508,30 Andere landen > 52,00 16,008,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijver* voor een jaar (14 frank), heiben recht op eene gratia ioeXenpremu en een ftWuitrard mUtyktch bijvoegsel van 8 blad* 0 loofdopstiller-Eigenair : jrXJX-IXJB HOBTE, BBU3BEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUR EN RB3D A.OTIB I TTEUEFOOW 190 Nr 113 Donderdag: 23 Apri! 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine recti 0. .£r.0,3t t« Bladzijde ..'.......»1,00 2* Bladzijde . ç • . . . . fr. * en>3,00 Rechterljic eerherstelliage» •i*,0f BERICHT. Donderdag — Bij dit nummer van behoort een bijblad. heden Het gewapend Optreden der Vereenigde Staten tegen MexikoDeEagelsche toto in Frankrijk ANTWERPSIM KIOMJK Wij ook. wij hebben, te Brussel namelijk, den betichte, neet door den reefhter zien ondervragen, maar door den officieelen vertaler, die vragen en antwoorden in : t kort en op goed' kome 't uit vertolkt;. Wij ootk, wij hebben lange vonnissen in 't Fransen hooren uitspreken, vonnissen, weibel door den vertaler aldus werden samengevat : « Drie maanden ! 26 frank'! Al.'ieie ! » Wij websukkels, hun Viijh'fs hun leven verbeurden, D© Am&rikaansche vloot voor Vera Cruz.» Na een hardnekkig-en weerstand geven ds Mexikanen de stad op. Vlaamsche Herinneringen Hoe Vlamingen en Indiërs elkaar niet veel te benijden hebben Tan onzen medewerker uit Londen : Ik heb zooeven in « Reynold's Newspaper » een artikel gelezen, dat mij op eens twintig jaar jonger heeft gamaakt. Geüjlki de held) van menig kinenia,>tuk zag ik droomen. uit het verleden, uit het begin der jaren '90. mijn oogen in bonte afwisseling zweven. Ik zag het bureel van « De Flamingant » met den braven, gemoede'.ijken en vasten Dr. Goffin aan 'het hoofdeinde der tafel. En rondom hem : AifieJ diej Smet, pittig, hekelziek en altijd grappig; Frans Heinhard;, den f linken rcd'enaarl en onver- raoeibaren werker; Theo. Coopman, den wijzen, praktischen man, met zijn Gentsdhen geest van organisatie; Maurits Josson, stil, ingetogen, met het vuur van ontembaren moed, van onwrikbare standvastigheid* in zijn oogen blinkend''. .. vele anderen nog. «** Ik herinner mij den BOtekeloozen veldtocht, die< ïnylrcdr-ndoor de wisselwerking dersoi- zoenen. Hot slaat munt uit de seizoenen en «aat er moe door. Het iaarlijksch« Feest der Afdeeüngen » zal plaats hebben op Zondag 2G April, om 7 1/2 u. S avonds, aks do bekroning der werkzaamln den van hot wintertijdvak. Doch dienselfden Zonangt voor de wakkere leden van het Van Cron-^ruggho-Genootschap het tijdvak d»*r bciioolwandelingen aan. . Op het T\i~, +°0n i wanéf ^ naarDesteibeVgen. OnTn aÏ^cdcJan -d ,rI,n -' naarGendbr. Op 10 Mei : naar Mariakerke. Op 17 Moi • ^ar Wonde^gjhem. Do kinderen kunnen zich al hl rhermhng aangeven ten lokale, de dagen dor andenng. n om l 1/2 Tl. Eerste vorejsebte : leor'lmg z.jn der gemeentescholen. Bijdrage • 1 frvoor het gansQhe tijdvak.h De leden van den Oostvlaamschen Bond der Giemeentesekretarissen vöneadenden ^iS-lrS! mioMag in hot Landbouworslnrs ^eSSrt" terschap yan den h. J. Van Mentor, omTunne rr^eKb L] rng0nto - ^PMken en bi zonder ho? genwoord.gors en rrovinoioraadsleden tï 0, ' de voor de gemeentesecretarissen de vennoé aeringen te bekomen, die verleend werden aar ^ntvang^ en aan de leden ,£« ^:,p,0V,m—« -at^hndVrgo^d)^: isb5"%iS 'E: sSft«B ;i£SS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes