Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

685 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3x83j39s31/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor België 5 centiemen, voor Sedsrland 5 cent liet nummer VIJFTIENDE JAAR Dinsdag: 21 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Bussel ABONNEMENTEN : 4,00 8,50 8.00 1 jaar 6 maand Belgii, vrachtvrij fr. f 4,007,50 Nederland, • > 20,00 10,80 Anderelanden > 52,00 16,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De inschrtfvers voor een jaar (14 frank), heében recht op eene gratis boehenpremu en een itttlustréerd ttehelijhtch bijvoegsel van S blad* , Vlaamse van BRUSSEL ftoofdopxtiiler-Eigenaar : JTJLITJB HOBTE, BRU8BEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK Gazet BESTUUR EN REDAOTIBi TELEFOe» MO Nr 111 Dinsdag- 21 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN i» Bladzijde, per kleine ref el . « »fr.0,30 i'Bladiijde .o>1,00 yiladiijde .« fr. ten»5,00 Rechterlijke eerherstelllncen.>w t09 EEN ELLENDIGE POLITIEK De verklaringen van den h. de Broqueville De Vlaamsche katholieke bladen zwijgen als een graf over de schandalige houding van fle Opstand in Epirus EEN HACHELIJKE MILITAIRE TOESTAND De berichtgever van een Belgisch dagblad, die zoo pas van een tocht door het dal van de den h. de Broqueville tegenover de Waalscne Drijn is teruggekeerd, schildert den militairen kandidaten dé Crawhez en Braconnier, die wegens de beloften van den minister hun kandidatuur ingetrokken hebben. Wij hebben bewezen dat de h. de Broqueeen onaantastbare stelling.Hij heeft villezich niet alleen schuldig maakte aan een gemeene kiespraktijk, maar ook door zijn hou- DE MEXIKAANSCHE KRISIS Luerta verwerpt de Amerikaansche voorwaarden Washington, 20 April. — President Huerta weigert de Amerltoaansche vlag on voor waargroeten, zooals door de VereenigdeS ta ten was gevraagd. Hij stelt nieuwe voorwaarden voor. De overheden alhier verklaren echter dat deze voorwaarden niet zullen aangenomen worden en dat het program van optreden in al zijn omzal worden nageleefd. Generaal Huerta heeft nog tijd om zich tebedenken tot Dinsdag. Dan zal namelijk de Amerikaansche vloot bij Tampico vereenigd zijn en wordt de toestand heel wat anders. Vermoedelijk zal hij echter voor dien tijd wel toegeven, want op een blokkade van de kust van Mexiko kan hij bet moeilijk laten aankomen, temeer daar de regeering der Vereenigd e Staten verklaard heeft zich eventueel te zuiden meester maken van Tampico en Vera Cruz. En laatstgenoemde stad is voor Huerta van te groot belang in verband met zijn strijd met de rebeillen dan dat hij het daarop aan zou laten komen. Weliswaar zou Huerta zijn gezag bij zijn aanhangers verhoogen door zich tegen Amerika te blijven verzetten, daartegenover echt>er staat het raadsel, dat hij alsdan de Vereenigde Staten haast zou noodzaken tot itregelen, waarvan het gevolg zou zijn, dat hij vermoedelijk ten spoedigste van het staatstooneel zou verdwijnen. De boodschap van president Wilson 1 — in de : n in het kongiresvoorl.boelaitóng om de gewa- pende macht te gebruiken3 eer : der natiete doen eerfttèedigen-. NochiiieriJkaansc/he ■vOoot naai' 0ilk)aûnis3h.e wateren is zonden onnop alle moigelafilohteden geen formeel e oorlog#verMaring, om de eenvoudige 1t (\,eVer- eenilgde Staten zmislce veitfkllaring niet kunnen doen aan een regeering diie door hen niet erkend is. De kaMneitsraad' heefit zich heden bc-zigge-houden met het program van 40 vreedzamehl o kk eer ing dtr Mexikaanscho havens. President Wlilson Z30U voornemens zijn aan de mogendheden kenfoaar te maken dat de Vereenigde Staten, om reden van dien toestand inxi'ko, niet meer kiunnen waken over de veüiigheid der Iaders aldaar. De houding der opstandelingen New-Yorte, 2« — Een telegram uit El Paso, 19 A-ilt diat, naar in de toon- aangHd-er opstandelingen te JuarèS" ve»opstandelingen zich zuâlen rustig hode Vereenigde S zich bepalen bij een blokkeering dei' havensTamp1 ; zoodia echter van de zijde 1men een kanonschot wordtzulten de Mexikianen al hun ouderliinge veeten ter zij .schuiven om eensgezind die -Vaneirilkanen te bevechten. Zwakke Aard Een Vlaamsch dorpsonderwijzer ZIEKTE VAN DEN KEIZER VAN OOSTENRIJK Ik 'had de keus feu&sdhen twee: mijn jongens met hun onderwijzersdip!oma laten 'koeboer •worden op Ret klein goedje, dat hun vader geërfd heeft van hun moeder zaiiger, ofwel ze naar hun bekwaamheid pTaatsen. Ik heb het beste dee!, .het laatste vertaen. Ik heb de Tijdens de Paasohdagen, te midden van laatste wapens neergelegd. Ik heb eerst beden wonderbaren bloei van zijn' pracht i-gen joofd te zwijgen en stil te wezen. Later heb kersenboomgaard, trof ik een ouden vriend!, ik den pastoor geholpen, die mij helder leerseden een vijftal jaar rustend onderwijzer, de begrijpen dat op óe meeste deppen van Ik weet niet hoeveel jaren hij op zijn Lim- ons iland en overal in Limburg de katholieken burgseh dorp b weriozaam geweest om de alïe macht in kinden hebben, over al tie kinderen te leeren. Doch hij heeft het stfiliüg kleine gemeenten, en in 't '-.iind over de regeesteeds goed gedaan, eerst alDeen voor een ring beschikken en dnt mijn twee zonen . bevolkte scjhool, in de jongste jaren met den geplaatst worden... Da.t is thans geeen hulponderwijzer,schied. Meer dan i/k verwachtte is geschaad.Toen hiji (heenging, 'betuigden de ouders Mijn oudste legde zijn examen af aJs kandiibemi hun dank (Jour een prachtig feest, met d'aatinspekteur en hij slaagdie. De schoolop-muziek-, zang en redevoeringen. Ken aanzien- ziener had hem derfialve voorspeld dut hijlii'k en nuttig geschenk werd hem uit naam slagen zou. Thans i,-. Rij ziedf opziener!van al de inwoners door den gemeenteraad, tweede is hoofd van een aanzienlijke aangenoburgemeeste_r aan 't hoofd, aangeboden. men school in firussel én verdient mild zijn yóór nieeT jaren, in zijn jongeren tijd. toen brood. De nieuwe schooàvet zal hem nog vermijn vriend beslist liberaal was, genoot hij betering aanbrengen, Ik zeilf, ge merkit hettoch achting en wel vriendschap bij de groo- welf, zit hier in de bloemen. Mijn rijk is klein,te meerderheid, al droeg de pastoor hern niet doch ik' ben er koning. Ik laat elkeen metin zijn hart. Later echter, teen hij, naar zijn vrede, leef met elkeen in vrede. Mijn lot isneggen, rijper had overwogen, nog wel zijn liniet te verwisselen. beraa!' geloof bewaarde, doch zijn meening — Man, zei ik, er staat geschreven: « Ikdiep in zijn binnenste begraven, hield, verloor ben de goede Herder. Een goede herder kentihij. daarom' niet de genegenheid van de sterke zijn schapen... Er is meer vreugde dn den Heminderheid vrijzinnigen op 't dorp cdoch won mei voor één verloren schaap, dat wordt temeer het vertrouwen van hen, die hem vree- nuggevonden, dan voor negen-en-negentig anger noch zochten noch naderden. Hij kwam dere, die geen boetveci"ITgheid noodig hebin omgang met dien geestelijke, in wiens huis ben ». Ik zal uw Je'kiker leventje vertellen. Dehij toegang kreeg.vrijzinnige partij, waartoe, ge vroeger belhoor- _ — Vriendi, zei ik hem, een paar vroeger det, zal er nut uit halen. Hij zweeg... doch de merel zong in een bloeienden onder honderd! bloeiende kerseboomen. vijanden Van u herinneren nog isteecfo uw Scherp vrijzinnig leven van voor dertig jaar.... Toen tocihi waart ge een echte starmer. S. L. Prenau. Hi£ glimlachte. Zijn gelaat werd helder. Hij sprak traag en met nadruk: ->-«•♦« NEDERLAND Toen spuwde ik op den paap, thans beni'k de vriendi van den pastor. De tijden zijnveranderd. Hebt ge niet bij de jongste gemeenteverkiezingen geijverd! voor de klerikalen? Niet° uw greoten invloed gebruikt, om die (ijst van Terugkeer van prof Kraus. den pastoor er door te halen?zijnindruk over Curaçao KEIZER FRANS-JOZEF Een ^■-r- 'k Zal u zeggen, sprak hij. weder, de Het liberale Eerste-Kamorlid prof. DrJ. lijst van den pastoor, was de lijst van het volk. Kraus, oud-minister van Waterstaat, die gedüDe andere waren eerder twiistzoeikers en twist- r ,eildovier maanden maanden in Peru vertoef - telegram uit Weenen meldt dat de geneesheer-enzer Frans-Jozef verzorgen, -ut Kogzl, en prof. Ortner, in hun . .ij,^ Ti,,, . ,, , , . • ,de, waar hij door de regeering geroepen was stoken». Ik meen dat het beter is-op ons dorp voortoezicht over de havenwerken, is Zatermet elkaar in vrede te leven; het aftredend dagavond in Den Haag teruggekeerd,bestuur, met onzen braven burgemeester aan °P z'Jnterugkeer bracht prof. Kraus een't hoofd, deed steeds de zaken goed en za,l ze l JG7/0elf ?an - Cu™f™- N ,., , deze kolome ondervraagd, verklaarde de oud- Aoortaan nog wel best verzorgen. De liberalen minister dat men zich over 't aJgemeen een te met^ra^^™" zijn derhalve met meer zooals in mijn tijd, groote voorstelling maakte van den omvan-van „.%Î^Vf K K1 ^.^ig houden en de toen ze den pastoor gerust, lieten. Er zijn er ^ eiland on van het aantal zijner bewonen. 7Jf v^fS^ «1 F*n Uwtf«*r hen, £ „iet meer „aar ^ mis ^XöT USftt^ & ^^SeT gaan. Dat is te betreuren,en do hoofdstad Willemstad 15,000. De ekono- m-~■^MMM|BMBMMM1«B^-_■—_■__— _^__^^_ DÜITSCHLAND AMERIKA Nochtans, beste Vriendi, ge zegdet zoo mische beteekenis ervan is dan ook naar verffgW?*Wg—^—mmu even: toen spuwde ilk op den paap...! houding. Van belang is de gevloöhten-hoeden- Me heeft in ziin leven oofa mVr wn* nf ï1?01181-1*'6 » welke^door het arme deel der bevolvvae neett m zijn leven oom niet eens ot kmg, voornamolajk negers, als liuisarbeid wordt een tijdje gedwaald ?uitgeoefend. Die nijverheid is inderdaad van HET AFSCK-iù VAN WOU WEDEL IN ELZAS-LOTHARINGEN Grootsche feestelijkheden te Straatsburg Straatsburg, 20 April. — Straatsburg en Elzas-Lotharingen hebben een roerende hulde ehracht aan den aftredenden stadhouder, — Is er ook geen verschil tusschen den toenemende beteekenis, de kwaliteit der hoedenpastoor van vroeger en den jongen nerder ïf ze?r2°ed€? d ,en - Kraus gewaagde met waarvan vandancr? Kwam dip noid« 7nn Hil-uiiknk deenn" van de bemoeiingen van den leider delan feiüjk voor te .lezen en hem daarna uit te leg- JLregIlr\e +ntJag nrs ,J ' f' Wae?®-\ HiJ wasin oen nacht van Donderdag op Vrijdag te 3 uur ge, er, te beSpveke„? Moest «dereen toen ^ Den Ha^ v^okk^^T lidf dlnlf^nd Iranfvön Wedeï Een fakkeltocht was ingeric/ht, waaraan ruim 300 maatschappijen met meer dan 10,000^ man deelnamen. Uit alile standen der bevolking en uit de verstaf gelegen gemeenten van het Rij-ksland waren afgevaardigden opgekomen. De fakikelstoet zette zich rond half negen in beweging; hij omvatte ió groepen en duurde twee uren. De laatste groep werd gevormd door 36 zangmaatschappijen uit Straatsburg en omstreken. Nti door verscheidene straten getrokken te zijn, schaarde de geheele stoet zich op het plein voor het paleis, terwijl de niet dikwijls een treffende vergelijking maken Den Haag-Arnhem, 125 kü., geheel te voet af, tusschen hem en Kiistus, toen deze de berg- dra binnen 24 uur. De h. Wagner werd bege- preekt hield of met vergehijke nissen tot de u^™r*™sf 5>fÇcf ren per rijwiel. Hij kwam ! • .,• ,^ J . _r"buitengewoon frisch te Arnhem aan. luisterende menigte sprak...? En nochtans, gij herinnerdet zoo even zelf, giji veracihtet - ?m^mc dien man. FRANKRIJK EEN VISSCHERSBOOi' VERGAAN Negen Bretoensche visschers verdronken Douarnenez, 20 April. — De visschersboot Olaude Bernard », van Douarnenez, enkele groep dei zangmaatschappijen naar voren trad hebt het huikje lekker naar den wind gehan- dagen geleden met negen man aan boord op de en ter eere van het stadhouderspaar een sere- .gs-t mWaren, is met man en muis nademtvoerdeen o. Juist ! Hij stichtte tegen de mijne een katholieke schooi', en de gemeenteschool, waarin niets veranderde, werd slecht van den eersten dag af, waarop die nieuwe openging. En thans... ?—■ Is die gemeenteschool de eenige, en zij is goed. gen; uw twee zonen fijntjes geplaatst gekre gen. Ligt daar niet de oorzaak van... — Ik ben verp'licht geweest, antwoordde deman, bijna bitiig en met klem in den toon. —> Verplicht geweest ? Mijn twee zonen waren onderwijzer. Zekwamen onder de eersten uit de bisschoppelijke normaalschool van Sint-Truiden.. Zoo!... de bisschoppelijke)... In Limburg is toch geen andere. En nu? — Beste vriend, Iaat het me u ■zeggen: ge op 18 mijlen" ten zuiden van het eiland'Sein ve'^naueUJlvoeraeen• ™- . — Het doel wettigt de middelen.ten. bestaande uit 'k Begin te begiijpen... Schipperen.schappen, uitKroatië naar garnizoenen in Oos- Om 't even. Doch Luister. Vrijzinniget€n,rWk en Hongarije over te piaatsen, teneindebesturen, die mij afwezen, omdat mijn jongens^^n1,lvloe;d middelen — hoe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes