Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

495 0
03 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Januari. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 24 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bn9x05z41h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

£a%@rdas S Januari 1114 S cenfïsiBSSS « 20 centïemem per neeék T8* Jaargang « wa——wiiiiii—i \m vsaas H» 134 ABONNEMENTEW $êt.!aar : 10 f». — 2bs maanden : 5 fh ™ Drie maanden : 2 tr. 50 80 Gentlemen Per aa" hu" *«'«'* Voor 't huitenland, mot bijToeging der veraendingskoston. Abonneinenten worden aangonomen in ouBe bureelen, Baron Joosîensstraati £ Auiwerpen, en in aile postkantoren. TELEFOON 4301 UITGAAF © © Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden IRedactîe en A-dminlsti-atie s Baron Joostensstraat, S, A.Mrsr^WEfÊlaIfiPW AANKONDIGINGEN 4'« bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (ondar stidnltuws) den regel 1.00 Staduieuws, den regel . . . . 2-03! Begrafenisbericbt • • • « « • 5«00 Voor aankondigingen zich la wenden tôt orne bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwsrpen TBXEFOOX 4L 3 91 Uitgaaf 2a' Uitgaaf Dit nu m mer bestaat uit 6 bladzijden Brieven uit Brussel (Bijzondere corrcspondentie) Het iokort van de tentoonsielling van Geat " La plus franche cordialité n'a cessé die fégn<-T". Met dit cliché eindigtl een reporter van een fransch biad elk banket, d&t hij biJiwoonfi. Dtazelfde woorden echreef hij oo-k neder na het banket, wûlic de tentoonstellers van die woiid's fair van Gcnt, mànister Hubert hebben aan^eboden. Nocjb|lans spraiken de beiangincbbenden tuswchen kan en g'ias, voor-U na den tbourgon^e over de eeheuren in de beurs, wëlke die tentoonsielling had) verwekt-irLet telkort bedraagt minimum o millioen. £rank. jUiit tfeivovvt zai moeten gedelgd worden door d€ aaudeoltioujdcrs der maatsoliappij, docli dan zal nogi eene som von 2 millioen moeten ge-vonden worden. En waar ? Toch niet in on-aen zak. Het is al veel te veel dut de Staat î miSfioen aan de onderneming> heeit besteed. Wij tAv'ijleien er aan of hij die zal terug-gevondeii hebben in de meerdere înkometen van den staatsspoorweg. Do etad Geiit zal wuansoJi^il.ijk de kaarsjes moge niv^bla^en. Aldus zullen die Genteuaars ondervinden wat gr o o theida wo,anzân kan kosten. Nu imimors is ledereen het eens om te zeggen dat Oient de stad niet was die eene wereldtentoons-teîiing kon dloen leven. Dit ailes verkoolde de : : fraai/3lïie cordialité" tôt vHesipunt.De diiie be-etuurders van de fcentoonstellingi zaten voora] te dirujpneuzen. Die uiodelbeshiurders zijn in derdaad een deel verantwoordelijja voor hel fiasco. Zij hebben voorzoker aile mogeUjk* ûwa-ze stoekcn uitgemeten om de ondernemàn^ te beuadeeïigen. Die nuenschen moeten eene slechte maag hebben, want andera zouden ai. de per», d'e Vlamuigen en de congireeteder zoo niet getergid en beseliampt hebben. He verwondert one dan niet dat die maagiijder* voor de traditioneele eer van het bankel hebben bedan^t. De gasten zouden ihun mis schiein met v manda-rienen, oranjen, bananen er rofcue appelen begroct hebben. Uit de lentoonstelling van Gent kunnen d( andero steden kostbare lessen trekken. Haasl en sipoed is zeldon goed ook voor het in-ïichten van tentoonsielliingen. In Belgjfè mo Ijon zi.j giedurende verscheidene jaren weg-blijven. In 1916 en na l' iu hebben ■wi.iBirue sejschie iJmg«zetonen ondervonden wat «eene ten toonstelling! rechltstrceke1 en onrechtstreekf kosit. De levensmiddelcn bereikten eene onge wone hoogto, de knechten en vooral de mei ien vroegien ongewone prijzen. De inwonerî zeil haddon gewoonten van weelde en uitga ven afgekieken en aangeleerd hoe^vel zij niel stiookten met hun staat, de huishuren wavor gestegien en er bleef hier een verdacht volk]< over dat de politie vee] spel beroklcende. Ir Gent, zoo we hooren.heeft men dlezelfde ver Bcliijnseilen aangestipt, hoewel Geut op \€rr< na niet over die inkomsten van Brussel be schikt. Het^ bos!u5t van dît ailes is dat enkelei aut uit eene tentoonsielling1 trelikfen, maar da groote massa ohvel er geen voonleel ni l'tt of er door lijdt. In aile geval zijn dt Ç^°pte gpuden bergen sleohts hersenschiui men. De Senaat Nog nooH ig de nutteioostieid van den hui Wgen Benaat v^eer gebleK.cn dan op de laat e vergadering vaar de linkerztij door iiari wwezigijicid schittcu<ie. De leden van rechu vonden dit niet aardig. Ook was he Wecinitï uit partijiucht ûat zij zich de moeiU goda an naar ttet Nati^a'eh te ko on\v er te luiikJcen.i^och de welspre^end ûm d^àn hertog van Urscl, noch dtz< van paswnrjK.ee8en verunochwn wat leven îr ae bi*ouwenj te brengje<n. Ailes liep dus g!a< van stnpel ^n de Sonaat bewees dat lui we , ^ ra\ vaT^ den wagen was. De libe raie l^ea-zaA die de parle\neiataire &takin{ M voorgeçtea au doorgedroven heelt «e, voorbedd gpge«\ dat men elders enop cei uidw g«lled ook «u navoigen. Tïifcns d, oeepreking van de ,clioolwet heeft mieta vee tvffl e^e par emenUîre staking g^sprokeD Itm W * raùWii tôt het uiterst " A19 de oudje» vto to Sonaat Zioh » aaJ%« lien toonen dan ^ jong^en va, le K&mer, dan moalen deaen hun voorboall volgai of andera daken zij zic. beiaohol i!< En ais een deel vaai den Semaat ©c, politiek slakûig zijner leden wettlgt en er ^|fs ^ aieedoet d)an hebben de libéral en ook n* recj niet eone poKtieke staking van \v«rklMe te keuren aooajs '/jj het hobben^edaan» yjoorgedaan is nochtans nageleerd. Van de Antillen terug Hedea onfcmoette ik in de "Wetsltraat, dM bij ziine woning), sitaatsminister De Sadeiee. ^ oudy-voorzitter vaii de Kauier, die als sdieid rechler naar Ha'ti waô gereisd1. Wij had'de ^, ??n?tor vo0r Aalst geliend, peper en zoi aij is zestiger — doch nu was zïj haar aoo wit aAs de anoeuw die do etra; bedoll. De kortgean^en ba&rd on d® knev< W^ren d'aarentegen pik zwa.rt on vormdjpn a ffue een soae«p ko^rasj met het haar. il f&m waa steonrood ^ 0kergieel. De d0l kere oogion Çoeidon ^ den kop. ] frœgi hejn o* hij wfts over ®ij] •eis diie zich «g*lftr^ tôt bet Pati naîrtmaal, koloniën en ^.YoÀ Over t canaal zegde do mVnister ^ ^ iji zou auvea vooraleer 1 auto kVwmen bevaren- en ^ terwiillo vi 'e ja|rond&izakMog®n-Hd.ti voad bu ««ne *«^1,1^ de negeffs met hunne fransche en romcànsdlie na^iDon vieze kwasten. Nu, Haïti bezat eens zwarte keizers», voor dait de moiia'non zich d<e wtelde van eene repufaîiek g^troostten. M. De Sadfeleer, die h'et versohii kentl fcue-sohen eene mooie en eene Jecîijike vrouw. roemde de kapitjetuze sdioonhiedd der Kreool-sohe holde weîblieheit. Dat willen wij geioo-ven. Van zi|ne baron|nij;e waarvain een Brus-selsch avoncCblad' had gesiprokfen, Wist hij niets. " Het land van Aalst k^ioeûlt van Sa-deleeirs, zegde hij, en als m^n van mij een baron maakt dan is men vèrpiitlit al die vSadîeleers in scnildl^napen en jonkhieorefci tie veranderon. îvCjn vader wae een brouwer m een dtorpeling en ik ben zoo troteoh op imâjp oorsproiLg àls die prine de Ligne op den zijne. Ik heb als pohtiete pian het hoogete bea-eM wat een poliïtiiete kian diroonnien en daarmee punclum. " M. me Sadeleiea* siprongi nog vîug op d^n tram, dif hem naar het paleda des koninge moest leid'en, wfaalp hâj met de andere imànisters zi]ne nieuwjaars-op^vachting ging maken. Nieuwjaar aan het Hof De koning, dlite ni'ot van m!uilentjr$tkteï& houdt, heeft ondaniiB het overli'nden vanzijno moei1, de weduiwé van prins Leopold van Ho henzoilera-fcjiganairingen —. een, rouw te meer in de familie — d>e gefNvonc onitvaing. sten gehouden : dezen van de màïiistei-s en nog andere -hooge amhtenaars. op oudejaanp-avond en deze van .andere overheden op nieuwjaarsdag. Vbor ons, brusselsche peœs-mannen is het een aûedaagscMieîd die lui in u:nifonnen te ^en deMceren. Menii'g ver-guld ezel kan zich in zijn blinkend nak een genie wanen. Ook de vrouwen van de amb-tenaren wordfe» ontvangetn niet door den koning, maar door do koningin. Gowezen naais-Lertjes en jnodïfeten, magazijjnjuffers en boe-rinnekene, die met ïeanand ' waren getrouwd welke de kans had! latei- a^nlbtenaar te worden, meenen dat zij waatrlijk 's keizers kat zijn geworden, steken zich in de sohuld om de vereiscdite witOe tojlet te kfjnnen koopen waarin' zjj voor <te eerSte maal aan de ko-' ningi]n moet wordten voorgestcldi. Over die : gevailon en gebeuAcnissen zjj^i blijsipelen ta : schrijven, gekte dlan de famiilie Beuiemaais. Acht dagetn voor die optvangst ten hOve loo-pen de kmid'eren reects in de school of op etraat rond met het nieuweje dat vader of inoeder dOoa* den koning of de konfingin za) worden ontwangem. De gansol^al " Sîppe " van af d'en aartsvader tôt den kleuter mot valhoed en klotospoan is er mede bekotm*-merdi. En wannoer irwjoheer de fondtonriaris in gala dienstkleeddj met den dOigcn aan de zij en den steek op het gepomma(ïeeir|l liaar, of mevrouw de fonotionnaris in haar tioilet den landau née».ni), slaat die ganeche buurl te gapen... aohter de gordi|ntjes. De tongen gaan los. Men zogt dat de toilet van madame gekocht is -met de op boter bespaardei soliii,-ven... want men eot ei margarine. — Mm beklaagt het dMistimeiSsje dat zoo bleek is als een pannekoek en geene and)oi-e marga-rinaboterhammfân mag etejn dan dtegenen, die mevrouw niet aohter slot aiet ; men beiam-mert met veel zegigende tronie dV> kindei-en, die slochts soldekileertjes aan hebben en 05 straat moeten sipelen omdat hunne moedei het te druk heeft met hare theekransijes er de man met zijn gelaioei om boven do ka meraden te epringen. Vergrolde ejll'ende ! Gaaientrofô ! Ziedaar wat men znet. En d'e-zelfde lui die slechts door kruipeni, liegen, ' bedrfegen, vleion en jakn&kken hun b'rood kunnen verdienen, aijn dan de hardvochtig-sten wanneer zij voor de minderen staan. Is het dan te venvonderen dat de koning, die . dit voikje kent, het naar den duivel wonschi en liever do vermoeiende en huichelende oeTe ; moni'e zoo kort mo'geiijk trekt?' i Leopold II, die een metneohenkennier was 1 vertachtte het offi'cieel gedoe uit het diepste 1 van zd|n hart. Beursschulmers ■ In een anfij/ner laatste brieven wees ik1 oj 1 de nauwe botrekkîngen va|i de mag'isKtraltuua [ met de finantie en vond1 zulkg bedeniiùelijk. [ Het dlreigend sehandaa-1, dat wel in de 'Beurs - van Brussel zou kunnen, uitbars^en, mfrakl ; die gezegdens aotueel. Men noemt namen var 1 hooggeplaaAste en aanzienâijjke lui behoorenc i tôt aile politieke giroepen, wat bewijpt dtaJtdo > zucht naar geld in onze da.gen vani genol 1 en weelde buitenge^voon is en naa|r| geenc . niiddelen omziet om de spaarpenningenj vai 3 het ifn finantiën onwetend voile wog te sehe ren. Zal men er in slagen de zaak dOof . potten ? Moixelijk ten waa*e de gelkozenien de; 1 WerJcl iedenpar tij zoo luid in de Kaaner ha 1 rnerden dat het giereoht gedwonigen word< . handeJend op te tredon. Wat er ook van zij e men vraagt zich af indien de tâjd niet geko t men is dat de eerlijke lied'en zich vereeni it gen om alsi een kudde door wolven ver 1 volgdei paarden, door veroende kxaohten di< gelddîeven op afstand te houden en eendgy ♦tinke hoefijtzers te toonen. "^ie reactie, dit verweer vaU. gîepluimdei zou *vel eerder lounn^a gebeuren dan 'mei it denkfc. ZaH iieb ik gelhoord dat eene groe] r, jonge acfv^aten,, boekhouders, wistselagenteji ? en (^a^bladiscxwijvers wel een blad zouden n uitgetven welk Gandiieten d'er Bcurs be it vechten en aile vu'Ae finanti'eeîe zaken ont, n raaskeiren zouden. Men eisoht Ook dat he it donr den minister van îustft&e neerg^legt wetsvoorstel betrel^kedij^ d)e beursv^rrichtin |. gen veel radikaletr zou zijn. Thans laat he ît den^ BeurssehH.iâmei*e d© deur open. ora on t- gehinderd te blijven plunderen. Men hfuef k goed to zegigen dat het publiek ondei'stelt w wor*it te woten wat in ert rond d'en tempe van MS&mmon omgaat. Dft te niet -\vaar, eOo €tlaiig het niet waar is dat ieder^n de wc atlkent. Bovendien zulke redleneering in etirtii '^tlmet die eocfcMe sh-ekking» de zwakken en d ^einen te besohermen dioor wetten, die som ^enge strafbepaïlngen bevatten. De minjste banan iumitte fa eu- od uit de kinàsheid te ix sediermen. Het is ecsn lof- en prijzenswaar-dige daad, doch de spaaîders z-ijn op finan-tie<^ aebied niet befeer dan kinderen. ^Vaarom ze dan feitelijk overgelaten aan de ondeif,-nemi'ngea van l^nanlâeele ploerten ? SRUSSELAAR. h"1" .1. "• — 1 ■■■ " Ifasx Liauâ Hs ven lie weginy van Antwerpen ©edurende de maand December werd onze haven beaocht door 6Sj8 schepen, metende te samen 1,215,957 ton — tegen 621 sclwpen metende samen 1,186,818 Ion in December 19"12, zijnde dus voor Dec. l'913 eene vermindering van 18 schepen en eene vermeerdering van 20,13Ji ton. Voor de 121 maanden van het jaar be-droeg onze totale beweging 70j6 scsliepeu metende 14,1"13,647 ton, tegen 6973 sehe-pen, metende 13,761,591 ton in IW'12, zijnde in vergelijking met verleden jaar, eene vermeerdering van f~3 sebepon en eene vermeerdering van 3J2.056 ton. Voor de eerste maal overtreffen wij de 14 millioen ton. Wij bereikten de 5 millioen in 1894, de 10 millioen in l'.Oa ; de 11 millioen in 1907 ; de 12 miB!o»n in 1910 ; de 13 millioen in KIU ; ue 14 millioen in 19.18. Te Rotterddin kwamen gedurende het jaar 1913 10,459 schepen aan metende 13,086,1(94 ton, wat eene. verm)eerder<ng maakt van 173 schepen en van 785,691 ton, o£ meer dan het dubbel van Antwerpen.Wij overtreffen echter Rotterdam nog met l,107i,453 ton. De legersterkic voor 1919 In het Stas<!sblad verscheen de wet waarbij het kontingent van het léger op voet van vrede voor W14 wordt be-paald op 100,COO man. Het kontingent van de militielichting voor 1714 wordt bepaald op drie-en-deç-tig duizend man, die ter besehikking van de Regeering gesteld worden. Op het Belgisch spooi* Het vervoer van goederen op het Belgisch spoor hoelt gedurende het jaar 1913 een enorme daling gekend. Op 27 December 1913 telden de statistieken zoo maaa- 141,118 wagons minder dan verleden jaar. Daarin zijn begrepen 105,74-1 wagons kolen en 35,374 wagons andere noopwaren. Nog een kenmerk der slaple in de nij-verheid en don handel. Beheer van tetegraaf en telefoon Het nieuwe tarieî voor telefoongeeprek-ken o.p grooten afstand binnen hel land wordt toegepast van en meit 1 Januari 1914. De eenhoidsduur voor gesprekken met netten, d'ie niet totr de piaa|Eerlijke telefoongroep behooren, wordt, van dieu dalum af, eenvormiig bepaald op di'ie minuten, zooals voor gesprekken me! het buitenland. De prijs is voortaan : voor elk ge-sprek op grooten afstand, binnen eencn kring van 60 kilomefcers om het verbin dingskanKoor, vijftig oentiemen per een-heid van gesprek ; boven 60 tôt 12i": kilometers, 75 centiemen en boven 12E kilometers, 1 frank. Kolen De geleerden hebben nu weer eene berekening gedaan en ze hebben bevon den dat er nog 4000 milliard ton kolcr voorhanden zijn in de mi ut en van de Vereenigde Staten ; nog 1200 milliard ton in Azië ; nog 236 milliard ton ii Rualtand, zonder de mijnen van het ove. rige van Europa mede te rekenen. Daar'oij mag men ook verondersteller dat men wel eens koolmijnén &al ont denken in Congo en in Afrika, alsooii in Zuid-Amerika. Doch dat daargelaten, de voorraad be draagt nog 7500 milliard ton. Daar wi aile jaren maar 1 milliard ton kolen ver bruiken, zijn we nog vour 7503 jarei goed. Het is te denken dat er intusschen ii de ingewanden der aarde nieuwe kolen lagen,, g«vormd o! ontdekt zullen zijn zoodat wij gerust op onze twee oorei mogen slapen. De Koffie Gemiddeld wordt er elk jaar 18,500,0. < zakken kofJie van 60 kito verbruibti Oj deze hoeveelheid komen 12,00,000 zakei van Braailië en inzonderheid van dei Staat Sao-Paulo. De gansche bevolking van dezen Staa l leeft. van de koffieteelt. Het is maar ni i zeven jaar dat de koffieboom eene re ' gelmatige voortbrenget oplevert. Dan be 1 reikt hij eene hoogte van 3 tôt 3.5' [ meters. Hij brengfc voort van 25 tôt 3( I jaar. I In het district van RibeiraonPreti - brengt iedere boom gemiddeld 25 franl t 'e jaars op. De marktwaarde van vrouwen ; In een periodiek vinden wij den koop r prijs van vrouwen onder eenige barbaai i- sche Tolken opgegeven. Men betaalt il Kamschatka 3, in Kafferland van 4 tôt 8 rundoren overeenkomstig de bekoor-lijkheden van het exemplaar, in Oegan-da een pakje patronen en aes naalden, op de westkust van Australie het ge-wicht in... boter. De Tartaren in Jiur. kestan betalen met een doosje lucifers, weinig maar toch iets ten minste. In België... maar foe'i, haast eouden we onbesclieiden worden ! De oudste volksvertegenwoordiger der wereld De Hongaarsche volksvertegenwoordi-ger Jozef de Madarasiz vierde zijn geboorteverjaring. Hij is heic oudste Par-lementslid der wereld en werd in 1851 gekozen. Steede maakte hij deel uit d7r oppositie en bestreed al de regeeringen, die elkaar hebben opgevolgd. Sinds vier jaar wooiit hy de parlementaire debatten niet meer bij. Een kenmerk der heerschende krisis Dat het in België thans niet naar wensch moet gaan blijkt 'uit de statistiek nopens de bierbrouwerijen in.den land». In 't jaar 1912 hebben alweer 25 brou>-weri^en de zaakjes geschorst en de door de brouwerijen verbruikte hoeveelheid luu^' is gedaald van 2i4,039,218 kilo tôt 205,064,112. Vjlo, 't zij eene vermindering tian ruim 9 kilo. Men zal opwerpen dat de invoei. van vreema bier hiertegen komt opwegen. Geens'zins, want de invoer vanEngelsche bieren is in de laatste vijf jaren slechts aangegroeid met I0,\j031 hektoliter en die der Duitsche bieren met 7,000 hektoliter. Het blijkt dus duidelijk, dat er veel Blinder gedronken wordt dan vroeger en zulks blijlcbaar voor oorzaak heelt de bittere nood waarin sommige geHbeoigelE verkeeren. Billijk verlangen Hij kwam altijd en overal te laat — aelfs op zijn eigen trouwpartij.Maai hij liad de beleefdhoid zijn meisje een tele-gram te zenden : "Tôt mijn spijt trein gemist.Waoh» met trouwen tôt ik lcom." — In het Weldadigheidsbureel Het Bestuur van het Bureel van Wel-dadiglieid heeft besloten zijn bijzondere geneeskundige diensten te volledigen en er aan toe te voegen : een dienst vooi de maag-, lever- en darmziekten en een dienst voor de vrouwenziekten. De dagen en uren der bijzondere diensten, ingericht in het hoofdlokaal Biin-denstraat, zullen te beginnen van 2 Januari a.s. als volgt worden geregeld : Oog'/iekien : Dr. A. Van de Briel,dei: Dinsdag, den Donderdag en den Zater-dag, om 10 uren 's moi-gens. Keel-, neus- on oorziekten : Dr. J. Verbrugge, den Maandag, den Woensdag en den Vrijdag, om 10 uren 's morgens Ziekten der huid- en Geslachtsdeelen : Dr. P. Crahay, den Dinsdag en den Za terdag, om 11 uren 's morgens, der Donderdag om 7 uren 's avonds. Misvorm'ngen en massage-dienst: Dr Brandligt. Masseur Gaston Ide, aile da. gen om 9 uren 's morgens. Maag-, lever en darmziekten: Dr. W Tamm, den Maandag, den Woensdag ei den Vrijdag om 8 en half uren 's- mor-i gens. Vrouwenziekten : Dr. G. Rutten, dei Dinsdag, den Donderdag en den Zater. dag, om 9 uren 's morgens. Tandarts : M. Geismar, den Maandag den Woensdag, den Vrijdag en den Za terdag, van 11 en half tôt half een. Den Dinsdag en den Donderdag zetel de tandarts ten zijnent, PauluSbtraat,41 De gewone geneeskundige diepster zullen van af 2 Januari, aile dagen opei z<ijn : In het hoofdlokaal, Blindenstraat, 11 Dr. H. De Clercq, om 8 uren 's mer gens ; Dr. W- Van der Biest, om 9 u 's morgens ; Dr. De Praeter, om 9 uui 's morgens. / Dr. H. Royer, om 8 uur 's morgens - Dr. Jacobs, om 9 uren 's morgens. In het hulplokaal, Delinetraat : Dr.A L Leysen, om 8 uur 's morgens ; Dr. H Heylen, om 9 uren 's morgens ; Dr.Vai Deuren, om 9 uren 's morgens. , In het hulplokaal der Magdalenastr. : Dr. F. Dôckx, om 8 u. 's morgens. In het hulpkokaal der Broederminstr 1 Dr. H. Van Roy, om 8 uur 's morgens 1 Dr. J. Cavenaile, om 9 u. 's morgens Bovendien zullen raadplegingen vooi gewone ziekten 's avonds om 7 urei 1 worden gehouden voor de behoeftigei die in den loop van der dag door htm r nen arbeid weerhouden aijn, door Dr , |De Groof. In het hoofdlokaal Blindenstraalt, flei Woensdag en den Zaterdag. ' In het hulplokaal Delinstraat, flei 1 Maandag en den Donderdag. In hot hulplokaal der Broederminâtr. den Dinsdag en den Vrijdag. De raadplegingen van de heeren dok - ters Homeoepatben blijven vastgesteld i Voor Dr. Scnmitz. iederen Maandag Woensdag en Vrijdag, om 3 uren des namiddags in het hoofdlokaal der Blin-denstr.aat.Voor Dr. De Wilde, iederen Dinsdag en Donderdag om 3 uren 's namiddags, den Zaterdag om 11 uren 's morgens in het hulplokaal Delinstraat. De internationale oorlogs-kapitaiistenHot is niet meer al'leen in Europa dat de ooriogskapitaiisten samenzweren om oorlogen uit te lokKen, die hen veel geld zoud^i îacen verdtenen in den stroom van mensohenbloed... In Amerika staat mien voor hetzetfde afschu-w.elijjk vàrsoh.ijns'er, al is het daar nogi zoo ver niet gevorderd. Ziehier wat diez-er dagen iki den Senaat dei Vereenigde Staten gezegdj werd door den heer Thomas, die ei Colorado ver tegen woor-digt : "Wij bouwen maar ooriogiBîCîiepen oin voldoening te geVen aan de openbare opi-nie... Maac hier ook wordt de open-bare opinio bedrogen, opgezwoep/t door per-sonen die er op uit zijn zioh te verriik^n aan,, de millioenen die voor oorlogetuig uit-gegeven worden. Die heeren maken groot spektakel over' d'e ipternationale geschfilen» scliiideren oorlogsgevaren op de wanden en vergelijken1 de Ie-g^sierlîte der versohilteuide landen om hunne persoonlijke beiangen te dienen. De nationale ijverzuclit, d'e kw03li< van do gronu.c. allier v.iening, de godediensttwisten, de tNviteten der regt^I..^, wordt ui gebaat om te geraken tôt de uttbréiuiiiv den... ooiiogstrust. Die ti-ust fabrik^eurjt eu verkoopt reeds aile artiltels die er noodig zijn voor de slaehting in het groot van men-sehen, voox de vernieling in het ga-oot van ailes wat door d'e menschen gemaafc.lt is1. " Wij trachten oogsien van, goud naar onze schuren tebrengen en die afschuwelij^« ooi'logstrust tracht de wegein effon te leggeD voor oogsten van tramen en bloed d!er ar-beidemeusohen." Die oorlogstoust is een internationoal on-ding, een monster, dat in allé landen der wereld kanongieterdjien, gew-eerfaljiieken oorlogsarsenalen bezit van zoodira er een< zeekust of een staatsschat bestaan. " Vetrder wees de sonateur er op dat er b(i; elke opening van het Gongfjes met scihrik-aanjaging gesproken wordt over gevaren di( uit Japan dreigen, over de onvoldoende ver-sterling der aineril^aansche zeokusten, oveâ de tussch'jnloomet der europeesch-e machter indien de amerikaansche oorlog&vlooH iïi'ei aanzienlij^ versterkt enz.,, enz., en hijvoegd* er aan toe : " De am^l^anfiCfifâ oorlogsîtrust bedieni zich op beheendige ■wijze van den " haat tus schen Engeland en Duitseliland van de^ " wrok tussehen Frankrijik en Duitseliland ' om op het " bea^endig oorlogsge^ar te KUnnen wijzen — en nu mag hij voor Ar gentina eenige oorlogesohepen bouwen maaj de pjannen van twee diendnoughts die hi( voor ons gebouwd heeft. " Wat de sénateur daar allemaal verteldie i£ voor ons gieen nieuws niieer. Van vjoor eer paar jaren wet.otn wij dat de " moonl/patriot len f het over aile grenzen eens zîjjn om on tfer hon d'en aa.id'bol te deelen voo* wat he leveren van oorlogstuig be</reft en de, duit sehe Krupps zoo wel ais de fransche Sehnei ders en de engelsche ArmBKrongs stekien da niet eems meer onder de banken. De onthuJilingen van senaiewr Thomas maak ten dte profijtgieren woedend en de opsc-inid din,g in den lande werd nog gJ-'ootor als il de K aimer de afgevaardigde iHensley daa-i . bijvoegde : "Onze zoog)fJzogde natî'oniaile "Navy Leaguo' (vloo^ereenifeing) is niets andere dan eer ellendîg werktnig in de handen von der oorlogstrust, die een gevaar iâ voor dei vrede De anillipnnaiir Morgan, de 'vode: van d'en amerikoonschen staaftirust, was & • voorveehter van de " Naviy Lea'gue en hs heeft zich daaruit fceruggetrokken om achte: ; do schermen te gaan w'erken, als wij voo , een paair jaren bektend gcimaakt hadden wa zijne booze inz>chten wareti. " Zonder zich uit zijn lood te laten slaan beweee de moedfige Hensley verder dat di proPijfcpatriotten over de heele wereW naa. eenzelfde stelsel wer^en, dat de amea'i^aar " sche oorl'ogstlrust aile afgodank'ke of gtepen • sionneea*de mariine-ofticieren in zijn ' neemti en zo rij>k betaalt voor redevoerjmgoi die zij gaan houdOn in de liandelskamioi-s ei waarin zij met hunne bijtzondiere " keniûssen1 propagftnda maken teai voordeole van d» grootst inôgei:i]ke uitbreiding dier ameïikaan sche oorlogsvloot. Een andere afgevaardigde lewam Hiensle; 1 ter hulp met eene even scherpe redevoering waarin bfij bewees dat er alleen in Wa^iing i ton meer dan zievenhondetrd marwieoCficaerei verblàjven, d'ie allen door d)en ooriog6trus , bestoken woi-den om hunnen invîoed to doei wegeai op db congirfesdeden en ze to over halen tôt het streven naar eeno " sterki 1 amiertkaansche oorlogsvloot, die er weddlra za noodig zijn om de amerilcoansolie onafhankie 1 lijkheid te verdedigen. " 1 Ziedaar hoe de zoo " vadcrllandfeï ie.veiadfei ' ■ heeren het aan boord leggen oan gwarcn t . doon ontstaan en de maatregelen te doen ne men die hen veel geld zouden laten verdie i nen, al moeten die ren ten ook do,or een ba van mensohenbloed gesieept worden. Uit de Ârbeidsrswereld j Toenemende werkeloosheid io Duitschiand Van November tôt December zijn vo , gens de arbeidersbladen in Berliia wet 5000 werkloozen méér geteld. Alleen uit de houtbewerkers werden 1320 nieuwe werkloozen ingeschreven. Desgelijks is het over geheel Duitseliland gesteld,Van de bijna 2 millioen leden van 48 orga-nisaties waarover in November bericlit werd, waren 31 per 1030 zonder werk, tegen 28 in October en 27 in Seplemben November 1912 bedroeg dit getal niet meer dan 18 per duizend ; naar d'e _of-fic'i^ele beriohtgfevers verttegenwbot-digt het cijfer van thans "een zeer aanmer-kelijke toeneniing". Volgens de arbeids-beunzenstatistiek stonden tegenover 103 open plaatsen thans 219 aanvragen, bij 168 in October en 148 in November van het vorige jaar. Moeh deze officieele gegevens beletten de regeeringspersonen niet het bestaaq van buitengewonen nood te looehenen. Een waarschuwing voor de emigranisn In een eorrespondentie aan "Het Han-delsblad" van Amsterdam leest men : Ik schrijf met allen nadruk ter infor-matie van diegenen die er mogelijkerwij? ze over denken het volgende jaar naar Amerika te emigreeren : "Doet het niet. Wacht minstens een half jaar. Waeht-, zoo mogelijh een iaar. Want wij gaan hier slechte tijden tegemoet. Inderdaad, wij zijn al niidden in de slechlste der tij-den.Overai is stilstand in 't bedrijt. Het ge-tal werldoozcn zal dezen winier wel weer naar de vijf millioen loopen. Fa-brieken danken volk af. Ieder bekrimpt oieh vast In de banken kunnen de in-dustriOvîor geen duù loskrijgen. Het èouwbeduji begir; stiL te staan. Er wordt geen grond gel. -h of ver-kocht. Groote mai-techappijen bei&wn dezen wintti geen dividendi-ri. Op eil- ge-bied van den socialen b roitte'-' r, kome-dies, o]îera's restaurants jnerk men dat het een koude, g.ure wint-. worden wat betreft den algemeenen voprspoed. En wat voor Amerina geldt,gcldt ook voor Canada, want de twee landen zijn zoo nauw met elkaar verbonden, dat de stilstand in de Vereenigde Staten onmid-deltijk zijn terugslag doet gevoelen io Canada. Zieicievepzefcerinqswet De Z-witsersene ziekteverzekeringswet, bij referendum goedgekeurd, is met 1 dezer in werking getreden. De wet stelt de verzekering tegen de geldelijke gevol-gen van ziekte niet verplichtend, maar verleent aan het bestuur der kantons on gemeenten de bevoegdheid die verplich-ting te stellen. De ongevallenverzekering, die nog niel van kracht ib, zal wel verplicht zijn;^ De stahing in kqlenmïjnen in Zuid-Afriiia 1 De staking in de kolenmijnen van Oa. tal is nog niet algemeen. De arbeiders van enkele mijnen hebben geweigerd ta staken en verlangen nog eerst een stemw ming, maar de groote meerderheii der arbeiders heeft toch het werk neerge-legd. De machinisten echter werken nog door en met behulp van het hoogera teehmische personeel is men in staat de mijnen aan den gang te houden — de staking iminera betreft alleen het Etire-peetKîh, niet het inlandsche personeel. Van de zijde der werkgevers is een verklM'ing gegeven, waarin de staking uitsluitend wordt geweten aan dem in-vloed van agitators van den Transvaal-sehen mijnwerkersbond. De werkgevm;» zeggen, dat vôôr de komst ^Yn'Hie pi'o-pagandisten uit Transvaal \0 mijnwetr^ kers volkomen tevreden waren mét hun ar beids v o or waarden. De eigenlijke verschilpuntên, meiken t de werkgevers op, zijn van zoo weinig beteekenis, dat een staking ongerecht. • vaardigd is. ' De aanleiding der staking is de door. zending geweest van eenige arbeiders on-| der wie de plaatselijjke secretaris van 1 den Transvaalschen mjjnarbeidersbond, t Dit ontslag werd van arbeiderszijde aan-i zien als een poging om drt organisatw ' der mijnwerkers te bemoeilijken. Vakbelangen î OtAMANTBEWERKERSBELANGE» b BOORTPRIJZE!V 1 De boort staat he^en : Boort fr 5.75 ; Klovers» uitsehot : fr. 4.50 ; klateorsel : 3.90 ; brimât* ^ poeicr : fr. 1.75, S"*"A*KINGEM , Voor den heer Eckstein, Van ImmerReelsjraaJy Voor den heer Aronsfrau, Lge Van Ruusbro«* 3 straat, it. Voor het personeel Catz. i EEN GOED WERK Waarde Vakgenooten, Maanda^avond richt de r.ançvereeniginç «Onder linge Oeieniug » een Pracbtconcert m în de 2aal de zaal «El Burdo», ten voordeele van een onzer vakgenooten die al eenige maanden aan 'tzie^bed gekluisterd ligt. Dus kamer«den boschouwt 't als j plicht om daar in grooten g«t \le heen te s^tan, da^ï gil u zult amuzeeren en tevens een goed werk doeti r J. Van Loggem.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes