Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

575 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 22 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4746q1t810/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

X mm QA istiaa» mpag^esJLf 7ie Jaarganj S' 223 abonnementen p. I»ar : 10 fr. — Zes maandon : S ffï Drie maanden : £ ir. 30 ,0 jntiemen per week aan huis besteli. Voot 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. yjonnementen worden aangenomen la Is j.mreelen, Baron Joostensstraat, 2 Antwerpen, eu in aile postkantoion. TELEFOON 4391 Volkstribuun Dagblad voor Onafharskelijke Vakbondsn Kedactiè ea Administratie : Baron Joostensstraat, 2. AMT'lVEIfclMKÏV aankondigingen 4d' bh.dzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (cnd.r itadnletiw») deu regel 1.031 Stadnieuws, den regel • . . • 2*63 Begrafenisbericl't ...«•• 5>00 Voor eenkondigingen zich fe vrenden toi onze hureelea Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TIÎLEFOOX 43S1 !"• UitgaaJ '? <8 2a« Uitgaaf ssssmui ■■iwimiiii «""«i" Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden —1————i Brieven uit Brussel , (Bijzondere correspondent) Vloot en geene vloot Dezcr dagen ont oette ik een oud b kende, den bestuurder van de "Belgique dk ritiiue et coloniale", die zeer bevoegd is i zaken van zeevaart en de koloniale poliiie 0p zijn duimpje kent. Ik vroeg hem wat e jm eigenlijk waar was van de tegenstrijdig geruchten over de belgische krijgsvloot. Vo gens hem had M. "Mechelynck de vraa, slecht gesteld en zoo kon M. de Broqut ville fijntjes nevens de zaak antwoordei : r is geene spraak eene krijgsvloot tôt star le brengen, zooals onze buren er eene, be zilteri, doch slechts eene flotilje van. torpi jagers en torpedobooten om Antwerpeâ lang het water tegen eene verrassing te beschei meu. Dit blijkt des te noodzakelijker daa île veste naar het Noorden open ligt en ht tort Vlissingen nog maar in aanbouw i£ Wclnu, dit fort moet de conventie van 190 desnoods met geweld beschermen. Volger die conventie gesloten tusschen Holland e België mag geen vreemd oorlogschip zoi der toelating de Wester-Schelde opvaren zo< wet in tijd van vrede als in tijd van ooi log. Die voorzorgen zijn genomen om i verhinderen dat eene vijandelijke vloot zic bij verrassing van Antwerpen zou meestt maken. Het is niet uitgesloten dat eenig oorlogsbodems dit waagstuk kunnen volbrei gen. Het lot lacht de stoutmoedigen toe. Dat de regeering van zin is eene flotil van kleine oorlogsschepen te laten bouwei eens de verkiezingen voorbij, ls stellig, ve mits reeds de noodige bemanningen voorzi( ziju door de militaire wet. Die wet stelt c zeclieden vrij — de zeeliedon oud geno< oju in het leger te dienen — wanneer : hun termijn aan boord' v&n Belgische vaa tiiigen volbrengen. Het spreekt vanzelf d die jongens zullen ingelijfd worden zood je /Jotilje zal gereed tfijn. Doch hier stu men op eene moeilijkheid. Oftn genoegen j itoen aan graat de Borchgrave d Altena, e< zeeofiicier die zijne opleiding in de Fra sche krijgsvloot heeft genoten, heeît de rr nister van oorlog eene commissie benoer om de zaak te bestudeeren. Voorzitteri vj die commissie is baron de Ryckel, onde overste van den algemeenen staf, die echt vlakaf vijandig is aan eene krijgsvloot < zelfs aan eene flotilje. Welnu, dà voorzitt i heeft nog de coqjmissie niet bijeengeroepe | Zij blijft dus op het papier bestaan. M zegt zelfs dat zoo de heer de Ryckel alg iteen overste van den staf van) het leg wordt, de torpedobooten nimi er zullen t steld worden. Dit is het gevoelen van | militaire partij, die vreest dat die koloi [ eens tôt dit ambt zou kunnen verheven wc I den. Ziedaar wat ik te weet ben gekowie [ Men heeft eenvoudig de militaristen een be [ te knagen gegeven om tijd te winnen | eene verdere agitatie te vermijden, die § I vaarlijk kon worden met het oog op [ aanstaànde verkiezingen. Men wil de. an I militaristen van rechts, die nu slapen niet we ker schudden en de katholieke partij n j verdeelen,} De schoolwef De lente, de zon en de ouderdom hebb meer verricht om de senators aan te zett gedaan te . naken met de bespreking en [ steimuing van de schoolwet dan welke î | denen- ook. Buiten is het een Paaschhof de zon is toch zoo koesterend voor oud I en jongen, dat het eene bovenmenschelij F taak voor de oude heeren van den Sena [ werd het langer uit te houden. Zij- hebb I de uiaat van hun weerstandsvermogen geg | \-en. Dat men lien mild oordeele na v I maanden discussie. De liberalen hadden gejioeg van en de klelne groep socialist kor. allecn niet veel verrichten. anne deze correspomlentie zal vërschijnen zal j Senaat de wet nebben gestemd. Niet veel t zal er mogen besfeed worden aan de d i cussie der sociale wetten zooals de wet 1 treffende de goedkoope woningen. Integend met hetgeen ik vroeger vernara zal, de { naat waarschijnlijk die wet ongewijzigd a nemen. Zulks is het verlangen van de ] geering en haar wil zal eene wet zijn vc de senators van rechts, die den tekst v de Kamer wilden wijzigen. Anders zou wet niet vôôr 1915 in voege kunnen 1 Iûen- De kiezers die reeds van nu af 1 | pen nut en voordeel uit die wet te trekk ! zouden kunnen mxsnoegd worden. De vr< Van don kiézer is het begin der1- wijsh< ook voor de- senators, die bewust zijn c net publiek hen als nuttelooze wezens 1 schouwt en zich boos zou kunnen i mak zoo die peekens seniel weerbarstig ble\ ws het geldt wetten die vooral de arb dende klas betreffen. Hel ea) een wonc ZlJ» zoo de achterstallige wetten vôôr Vo™-iezingen worden gestemd. Wat is nu dio retfon wiaairom linJcs zoo^aogi heeft doen besprekem? A wilflte tôt voor den avond! vaïi ôto veirk!iei2 gen goraken, om den koning toe te la of afkeuriag tôt na 24- Mtei uï 2? ? Zo° hôt tot 24 Mei bHi^t d&t de i * 0I1V€tt,an(3çirW blijft, dan hoeft niete ( , tortsîtand veranderd eD de koaiink^ike Krach!1^^ Volgt van zelf. Zoo echtor Wf fi Ine^ ^rie vier stejïipuen venrr teifll- Z0U ^ koning van zijn grondfv ro?'^ kunr.on gd>ruîk maken, om ^ waiSercn- Daarop miînûptwri* ir ln^^hieTi ontbîndtng van de n^eu-we algemeene ver^'lcy/iingen. steununetri vooa* rechts, zou liclt cnogVîliijjlc ziji een minisHerie van zaken tôt stand le bren gens waarin ztoudien zâtting nemen lialf libe raie leden- van rechts zooals Tibfoaufc, Théo B door, eji, àndiei«n diie men vooricopig nie ~ ïMxV'it en g«imatigde Rlbei-alen- zooals Moin vilke;, Braun, sterren van 4e grootte, die een. gema^ïgd.'e'r we»t zoud'ein voo^hiàreiden en te vene de herzieniing van de Gron,dwet.iDaaro] zouden de katibtolioken antlwDiorjieui atoet een veldi;ocht voor zuivor algi^meen steinreclit voO ifiannen etn vrouwen en niômand zou kunnei s. voorzihn wat uit die-n hutsepot zoiu ko men [. Voor vissehers in troebel water ware di n visch^ngs-t zQ&r> looiieiid. Zoo hocKide ik h eene gir.o^ parletoeniiers de toeikotnifiti be r sprwken. lemand deicd1 echVer nuchlier aanmer c ken dnt dit adiepen zijn die voorbiijvakien [. Leoipold' II bokrachtiigde zoo v, c'1 de schoolwe y van ÎS'TÔ alfe deze van 1895. Zi^n opvolge J due in lOljL d'en heer S.chiollaeri wand<?lei ^ zonid, wend toen d'oor die klerikal^n» 550101 liurv j gerdskaand dat hiij waarechtijnlijk geen lus . mecirj zal ge^-oolen om hetzeîvl'e "te doen me den h)9Qr de Biroqueiville, zelfs vv^-liest dez ^ ûwieiei di*io sterannen van zijno tiitecirderheid !. Hoenved koning Ailbart geen klérikaal is, oi v schoom pra^lili-reerend iiaith^Oiek, zal hij d ^ scsboolNvct ondletrteekenen. Dit lijit geen hvij fcl. Wïe het anders meent leeft in het rij' >) dei* ve»betolding. s D« feiten zullen dit weldta bewljzen. 11 De zendelingen en de Congo Het schijnt dat de zaak der missionnaris e&n in Congo nog niet verefffond is. Ko; steeds heeft pater Cambier, wiens aanstaand }e vertrek naao- Afrika werd gemeildi, " met den m'inister of met ziijn ka^iln^shooK :r den heer Denyn, een Meehelaar en een]'Via e ming. Otverigems bestaat het gaiiselie kai>inc l~ van dan heer Renkin uit Vlamingen, Zooals ik u vroeger heb gemielld ig de a |C dlanking van een aarntal bea)m5>ten van h< l' mâdidwibieetuur der koilonâën ^r van eene a: r" gedane yjaak. Zooals ik siolireef zet men 10 :n gemakk<4ijjk de rnensdien niet op strâat a] e de hleor Tibbaut het wil, want die vertegçi ;S wooii'dSgjer ts liet die den onnopizefliSnkindea 513 dag in de kolonjën eischt. Ik meen eerd< r" dat nuen d'ô zaken zal laten slopen en dat € at van do gedlrool-ud'e hervoirming weinig < niets zial I jomen. De koning is van înoenin it dat cr rekojimg uioet gehouc'en van de vej -e woirven rechten. Van de gedîroomdle B'çfvb] 11 |:ningen van helt spoor kom't er zeker 00 ?" wen% teroclit. Het mîdd'enbestuun is er (< 'l- gen en diit zegt genoeg, dat de heer Segei Kl g^» lu?fc heeft om als spelbreker opte tn in don. Licier stak hij zijnc hand in eoinve; r- pennest. Dût is de bevestig|ito.g van heigetn i 2r u verleden week mcldde. 2r De sociale verzekeringen n. Wc zMllen cens zien of men den bîok d< 2n sociale verzekjeiûnigen, die de Kamer thaï e- ondieirzoekt zal durven schenden, door allct cr de ondterdomisipeins/ijoenen tQ verhoogen m )e. doen steflnraem. Het gevaar bestaat. Mi-^ehic je i& het een pa.rlenventa.iipe talctieW c,m de &choo ,el wet in den Senaat œrder door te kri igej ,r. Zedcere kleri^alen zieggen.: de obstructie t n< gien do sehoohvet lueePc .5 miaanden geduuiM m Wij -zu'lden nu ook eens owze landten toonr m °n de werkKeidein zuilên het aan de opp. ;e- sitïe imoicrfe-n wijtr\n d'^t d»o bfllo oifde wèt ' t le later- w|p|pcBe Hçt w.tc^'-'oorF.^l va ti don Iieer Hubert i,? waa.Tlijk elletndig. Ve k- katholiieke ICamerleden wîllen ea- ni©i van "ho Let ren zonder van de antjikilorikalein tel spiroke: Wat wiilt go: het voerÈ celiner de verrpî.ichtilr fti en liet kjomi de zieken, d)n outdo^ingein en ( Vervroogdp. ^nivallidiTleit ter hinl,p. M' Hellepuite ie De heer TTollispuHte is hen^lield. JGiat^w e- wandielde hfij îin d'e Warande. Hji; wet 10 t m 1> dat do liberalen in Limburg hîuni 3n zetels oiet zullen terugwinnën. <^e BNTERSCVÎ. at s/SA/W- «j ¥ai ^lad eia In den Franschen schouwhurg en Binnen enkele dagen zal hel Scliepencollej er de bespreking hernemen over de veranderi de gen die in de zaal van^ den 'Fransch< ijd Schouwburg zullen gedaan worden voor < is- verbreeding der toegangen naar de stall >e- en de orkostzetels. Er rnoet een keus g îel daan worden tusschen twee voorstellen îe- twee of vier benedenlogiën afbreken, of - in- vôlgens de meenirig van deu heer slad :e- bouwmeester Van Mechelen — àl de benede or logiën wegnemen. an Men weet dat deze veranderingen gedae de worden tôt meerder gejmak van ontruimii :o- der zaal ingeval van paniek. Welnu, h 10- voorstel om, een gedeelte der benedenl en giën a te breken zou, volgensl den boiu :es meester, toelaten voldoende uitgîtngep te m sid ken, maar door die logiën allémaal weg iat breken zou men veel ruimer uitgangen ve je- krijgen, zooals dit in de Vlaamsche Ope: en het geval is. Dus het tweede voorstel is h en beste, de veiligheidsvoorzorgen kunnen no< ei- volledig genoeg zijn. ^ OntsJsg van den heer Max Rooses De heer Max Rooses, co'nservator van li ^ Plantijn-Muzeum, heeft bij het Stadsbestu [en Z1,'n ontslaS aangevraagd. Deze bekwaa . letterkundige en kunstkenner is 75 ja len oud- ; t'e Herinrichting der zeepolitie oe- flot S^aatsblad kondig^t een kon'mkhjk \ an sluit. af waarbij de zoepoilitie hetringefic be- wordifr. D>o formaliteilm, welke de vieem de ^hjpm itn de Belgische hayons le vei-v iin- len nebben, woirden vareenvoiifR-gd on tot 1 reifc- minimum gebraolit: de voorwaaxden van d]n aanmonstoiring woiden gewijzigd. liet woi den kapitein toegedaten,. in bijzondere o va- staneKg^iedon, nvits rekenimg fca houdien e 3e. jokere voorschrtftenv, zeelieden aan boord kom^missaris. Ho^t koninklijk feeeluit ïœat ver der toe. mâts belal in g van een bi vzohdereu takâ, Belgische bemanningen, zoowol bij da^ ajs bij nacht aan en af te mon£teren, het/X aan boord van de sohepenjaelve, het/.ii in d. kantox^a welke de reeders nabi.t de aanJeg plaatsén opgarroht hebben. Het- brengt dei gjeldagjhieidlsdKiur der. oioristerrol op één jaar het wij.zigt hiet tarief van de zeepolitie-tak.vei -alsojofe de bepalingen bejtroffende de zeemane taksen. Hoogere Landhouwraad De naaste algemeene vergadering van dea Iloogea-en Landljouîwraad zal gehuiidm wor den op 20 en 30 April aanstaande, in hc PaleiK der Akndemiën, te (Brussel. Zij za biJgeiwOffnd wordlsn door dien minister va] Landbouw StandpJaats der korpsen De ?taf, zondler het m'u$ekkorps, on he r 5e vesJtfingfcfltaJljon van het lQc linieregimet I zniJen van aif den lin Mei 1-114, te î%tnei t garnîizoetn houden. De tabel der sltandtplaat d varai de kjorpsen en inrichtinge®, vaai hfet le . ger zal, ini verbandi met b.et voorgaande, ge - wijzjgd worden. 3 Snelle reis van Brussel naar Londen 1 De heea- Pavison Dalz^el, e»n dfcr libéral loden van het Dagei-fhuiS en- toveins een wc] bekend financier, heeft verleden Dinsdlag; e,e: record geklopt. IT.i.'jiaioCst te Brufi&el in desn na,mîddag ee * lgemeK-jne vergadering bijwonen, maar zijn ' parlij. hadi hetin tevens dringend gennaan 2 aaawozig te zij_n bij de steiraoning over de \v< i' op de scheidâng van Kerk en Stfaat în AVa] , li'fs, die klokslag 10 uni* 's avond© zou plant - hefoben. t En de hfceir Dalziel h'eeift' zi.pi twee vei pliehitingm kunnen naleven; maar... hii, z« - wetten wat hem datgo'^os't heeft; men spreel :t van 8,750 Cr. ! Het vetrek oimi 3 u. 2b' met een sJpeciale 3 treân uit Brussel naar Calais, vond1 daa^- <1 s "Epigadïne" onder stoom liggen, was mito.de I- dan een uuir la,ter in Dover, waar een freir •- bcrôUaando uit locomotiof, tendeir en é6n ri, r tuig hem wachite en in vliegende veuart naa r Lolad'en botdo )f Om 9 u 15 was hij in Charing C-poss.vi 5 nitfnMt'en later zeftte eene auto hjc^n> af aa •- in.fitcr pal ois- en te 10 qpç namhijdei v aan die steimniing.Die reis», diie met ne'treiiie k 8 uren 15 min. vergt, was nju afgelcgd i !- 6 uren eu lialf s Alcoolverhruik în Engeîand Met de verbreiding van de hoogere b( •' schaving onder de arbeidende bevolkin neemt in het algetmeen gesproken het al koholisme af. Toch wordl nog steeds on zaggelijk veël sterke drank; verbruikt, en i r de dalende beweging in de alkoholstatistie is ver van konstant. Men moet daaruit 01 II maken dat de oorzaken die in het kapitt ;e lismede drankzucht wekken ontzaggelijk ster n zijn en steeds nieuwe kracht krijgen. Zo I. wordt tlians bekend gemaakt' dat in Eng< 1. land de totale som over 1913 aan alkoho ?- houdende vochten uitgegeven 13,500 millioe 1. frank hooger is dan het bedrag in L9-1Î n ni. 50 millioen aan gedistilleerd, 80 millioe )- aan bier en 3 millioen aan wijn. Het total >t enfer bereikt de duizolingwekkende hoogl ,11 van vier duizend millioen frank, of pe le hoofd 86 frank in 1913 tegen 8-1.90 in 191! 0- Geruimen tijd geledcn was hetj bedrag no t. veel grooter, zoo zou indien sedert 187 g liet verbruik niet verminderd was, 5500 mi le lioen zijn uitgegeven. Er waren in 191 ruim 110,003 huizen voor den verkoop va slerken drank, bovendien 9300 gelegenhede enkel voor leden toegankelijk (maatscha) J1 pijen, enz.). ^ Damestraktemenien in Engeîand Onder de vrouwen in Britschen staat: dienst zijn er verscheidene die blijkens eenig - getallen uit de la&tste begrooting getrokkei reeds zeer aardige salarissen genieten. . Ii spectrices in verschillende takken van dien ontvarigen 8 à ÎO.OOO frank of meer, b. ^ de hoofdopzichtsters van den Vrouwenarbei jr 10,800 frank, een dergelijke vrouwelijke b II- ambte van de arbeidsbeurzen eveneens 10,8( in frank, helf hoofd van hel vrouwelijk sclioo le toezicht zelfs 15,600- frank. Aclit inspectrice 2s van den gezondheidsdienst worden met e- tôt 12,000 frank betaald,. de lioofd-inspectri< : ontvangt 19,200' frank. | De dame die in c - administratie van de Verzekeringswet (. s- hoogste plaatst bekleedt geniet eer salar n- van 21!,000 franlî, evenveel als haar ma nelijke collega. In ongeveer aile takken v£ ,n openbaren dienst vindt men een menige am ig tenaren in hoogeren en lagercn rang Vf et sekse —■ welke de mannen der heerschem d- klasse' nog altijd wil uitsluiten van het p v• litieke recht, in een Staat bij de administr a- lie waarvan mon haar sinds geruimen ti te niet meer kan missen. l" Het ontsmettïngs ver mogen van mer a len Bij verschillende onderzoekingen is do geleerden bemerkt, dat metalen en hun 1 geeringen, zooals munten, Ijuitengewoon sr ziektekiemen vernietigen. Bij proefndniing. ef bleek ,dat Koper het sterkst deze eige schap vertoonde, vervolgens kwamen go en ail ver. Volgens prof. Q3itter doet li ^r volstrekt niets' ter zake of het metaal zuivercn of vuilen toestand verkeert îv het oog op 011s geld is dit een onscliatba ,e. eigerischap. Editer hebben zink, blik, stu . " en lin, waarvan juist veel cctgcreedsch j wordt gemaakt, veel minder ontsmettingsv< mogen, terwijl ook ijzer en epiaillQ niet v< lct desinfecteeren. ^ Hooge prijzen ■dv VV)i0{r do Opieriavp0îVtol'ililng îu Covenl <«. m- Sep te Londen, die ook <loo> don koning iet de komingiin van DienetnRirken bi.jge-voond te worden, moet mon record prijzen Irftaloto.l ■ loge 900 fr een tweede rangplog.e 450' fr. Et 1 plaate op déni eers^en rang kost 180' fr. < ç voor 6ein staanplaats van 5u fr.. betaald mo | ten wOTden. ; Een lange telefoonlijn ' Onlangs is de telefoonverbinding Berliji , Rome voor het publiek verkeer geopend e ' daarmee ie de langste lijn tot stand geki 1 men, die in Europa bestaat : niet miinde dan 2015 km. Gelijktijdig zijn aclit lti •iiaansche . steden bij deze lijn aangeslotei zoodat de Berlijners thans met ^ologm 1 Brescia, Genua, Pavia, Venetië, Bergar - Novara en Turijn kunnen spreken. Tôt ne t toe was de langste telefoonlijn diq va 1 Berlijn naar Marseille (1965 km.), terwi 1 de afstand tusschen Berlijn en Milaan l<3f km. bedraagl. Een gewoon gesprek van dr minuten tusschen Berlijn en Home kost t mark. t Electrische ovens voor ruw ijztr i In het te Pitsburg gevestig3 Carnegie II > slituut voor Technologie, hoeft voor h - eorst het maken van ruw ijzèr in een ele - trischen oven plaats gevonden. De proefneuïing geschiedde met goed g volg en uit erts van de Missal)eJmijnen i Miçhigan werd eeiie goede hoedanighed ru 3 ijzer verkregen. ^n streken waar cokes scliaarsch is, zo I als in het verre Westen /van de Ve eenigde Slaten, en in anderc streken waa II geen kolen zijn, schijnen deze electriscl 3 ovens voor ruw-ijzervoortbrengst wel to ^ komst te hebben. Chineesche wonderdokters 9 Wondteird'ok/ters houdlen e-r genvoonlijk ; heel zonderlinge gejieesir.oijhoden op na, ma. . do Chineesieliie wondendol<te-r in Sjan'toen 1 Tsjao, spant wel de kroon. Ben van 1 t T^jao's gèneo^i.vi.izen, d'ie -naar beweerd won mM gmot succès wordt coegopa3t, is -1 ' laiks^lthooirie". Ziin »n»* i;-4. dat pi.jn n e pijr. moet worden verdroven Kwam- een r - ti;;nt, van pijn zich wi-ing-end. bij den do t .-r, dan was di<:ns eerste vraag-, wat de n. r' al zoo aan medicij \e.n had gebruikt. Daar i- ?4elde dr. Tsjao de dfiegno^o vast on tr? icerde d-Pto lijder op een flinke M'aclit) s!agc rf De kuur s'chijnt bij vêler: zoo. g\oo»i le hpl !. n g«Mioipen, dal de j;]ders van heinde en vei j kom/en, om zich door dr. Ts^ao getzoïnd q I. ten raneelen. n Een andero van 's dokters gtjiefkooade f neesiwiî.zen is- al lieel onfriSeh1. Voor bepa. do ziekten gioeft hij namelijjc de voorkeur a e/'n thérapie, waa-rbiv die hoofdirol v'-e^vv wofrdt door een inWol, w.eil.k's naami in | ? zelscha-p niet geno<ya d wordt. De goede m: ' bondi een aanJal mantels, dfie wemeleh v dal onfristeh godierte in qllorlei vàrdëtedtein' s voorr3)ad. Ktomt er niu een lijdfer aan ee ^ der ziekton, die z.i. de^e behandeiliing v, eischleh, bii, liem, dan moet de ongélukki •" een gainsohen naaht in zooi'n welvoôrKien ^ ma-ntel dooa'brengien, ottn den volgenden m» 0 g«n als gien-ewHn uit lifôt ongecblerliei-sanalorit te worden ontelagen. On'zio Westersche geneeslcnnde is in dlelî ^ ste tienfcaHen van jaren hâ^l wat tbion-apic '' rijjk«r giewo-pdlen, zooals radio-, eieçtroithie. n pie, enz.; mtaar wSj hopen ton zeerste, ol e ten onze^it Tsjao's genôes'wSJize niiet vM ov ® neir.em. , Huwelijksmarkt g Hoor eens', jong anensteh, ik zou nu m" 4 niet verder aa.nlioud.en. Ik blijf bij, l'nfijp [. ginsel: mijn dosht-eis krijgen vijjftig diuize 3 frank mee ten huwëlijk en gâ-^n cent meer n — 't Is heel laHig. ZilPft ge, ik heb n mijn zaak beslist hondlerd dtuizend frank r )- — Nu, ge hébt ocli een comlpagnon? L) die dan de andeire mieid nemen ! ;; In de Kamer ZITTING VAN 24 APRID De zilling Tjeglnt ten 2 uur, M SCHO ^ liAERT zit voor j. De socia3e ves^ehering 0 M. PERSOONS is voor de verplichting 1- hij weidt breedvoerig uit over den gene :s kundigen dienst. rO Het stelsel van vrijheid is ontoereike :e gebleken en men moet wel bekennen dat e toekomst aan de verplichting behoort. [e Spreker zou belangrijke wijzigingen wil is zien aanbrengen aan den tekst der ko il- missie. ,n Het liuidig wetsontwerp wïjst op de c l> lutie, die AVij op het gebied der sociale v .n zekering ondergaan hebben. Na 20 jaar, le subsidiëerde vrijheid tellen wij slechts i o- duizend m'utualisten, waarvan nog geen' ' a duizend herverzekerd zijn. Doorgaans is jd alleen het meer •ontwikkelde deel der arl dersbevolking, dat in mutualiteiten vereen: is. De verplichting in zake sociale verzeker is een noodzakelijkheid geworden. 5r Hij juicht het toe dat de huisarbeiders e' de bij wet voorgeschreven verplichting op nomen worden, doch den toestand van d 'n arbeiders kennend, is hij overtuigd dat [1" de vereischte bijdragen niet zullen kuni l(^ betalen, zoo de weldadigheidsbureelen ^ ip ruime mate bijspringen. in M. C. HUYSMANS. - Is de mini> el voorstander van de uitbreiding der verpli rc ting toi de huisarbeiders ? a' M. HUBElil, minisler van Nijverheid Arbeid. — -Ja. T" M. PERSOONS verklaart zicli voorstan !e^ van het kostcloos ouderdomspensioen. In geland is dat op voortreffelijke wijze ir richt en het is gebleken dat liet sparen vj de toepassing der wet met honderden on lioen is toegenomen. Toch vreest hij -.al /.ooals het Ihans wordt opgevat, het # ï en «ioen een al te groot wapen zou a ju ^ in n en daarom vraagt hij waarborgen van on ^n partijdige bedeeling. e- M. C. HUYSM'ANS — Met ons stelse zijn misbruiken oiKnogelijk. M. PWRSOONS. — Tegenover den tegen stand der rechterzijde kan uw stelsel ei nooit doorkomen. n Wat de mutualiteiten meestal bel et me hun bijdragen rond te komen, zijn de kos r_ ten van den geneeskundigen dienst. L" Het wetsonhverp zou den geneeskundigei dienst op beteren grondslag moeten inrich J' ten ; anders zullen, er altijd geschillen ont ' staan tusschen de mutualiteiten en de ge ® neeskundige korpsen. î[ Het is ook te belreuren dat het regee j; rings-ontwerp niet meer doet voor de be strijding der tering. Er^/ wordt niets gedaar ? in den zin van al het voortreffelijke, dat op dit gebied in Duitschland is tot stand ge braeht. De toegang tot de op te richten sa natoria is evenmin geregeld en naar allei i- scliijn zal dit van de willokeur der regeer ît ders afhangen. s- Wat de loongrens betreft, mag men nie uit het oog verliezen dat de toestanden ver 3- schillen. n Spreker besluit met de lioop uit drukker vr, dat; men tot een oplossing zal koçaen dit • de werklieden bevredigt en het land tot eer< 3- slrekt. (Zeer wel ! en. toejuichingen links.) Ordemotie l'" M. VANDERiVELDE doet opmerken da 10 de socialistische linkerzijde verleden weel e" voorgesteld; heeft het gctal der ingesclirevei sprekers- te beperken ; als men de -veerti£ siirekers wil liooren, die zich hebben latei aj inschrijven, zal er nooit een einde aankomen )a. Welke zijn in dit geval de inzicliten de: r, Kamer. J Ware het niet mogelijk een datum vas te stellCn voor de slulting der algemeen l0' bespreking. ct Na een lange woordenwiaseling, waaraai n de heeren W0E8TE, DE J AIRDIN, C. HUYS k. MANS, HYMANS en VANDîjJRVEL'DB deel -ln nomen, gedurende dewelke de tegenstreveri ia elkander hun gebrek aan rechtzinnigheid vei c_ wijVen, wOrden twee voorstellen ter stenmini n gelegd, een gedaan door den heer Vandei ?n velde, om een dag voor de sluiting der al gemeene bespreking te bepalen, en een doo te den heer Huy'smans, om morgenvîittingen t houden. ,e_ Het' voorstel Vandervelde wordl het eers (1er stemming gelegd, mit-s bepaling dat d ln algemeene bespreking Donderdag a. s. za plaats hebben. r0_ liet voorstel Vandervelde wordt aangenc ^ n men çuet 53 stemmen (links) tegen 41 (kathe w lieken) en 9 onthoudingen (id.) in De Ihemi'miRÇ) van het gerechteiijk ne onderzoek K. C'ARTON DE WIART dient een wets ^ onlwerp in tot licrvorming van de rechts ^, plegng die bij het gerechtelijk onderzoe ^ wordt gevolgd. Hea*svemsing «5er bespreking iat M. MANSART verheugt er zich over de ëai thans eindeïijk de verplichting in de wet zt «a. worden geschreven. z;î Wanneer hij kennis heeft genomen va ^ het; r-egeeringsontwerp, is het hem dadelij opgevallen dat het juist de armsten lu slechtst wilde behandelen, vermils het liulj geld werd verminderd met de helft voor d ar arbeiders met minder dan 15 frank weeklooi lC" Er is zelfs niet eens aan gedacht het vei nc* schil door de werkgevers te doen betalei liet ware dan ook le wensclien dat me in hierin de weldadigheidsbureelen deed bijpa! oo son. De lçeuze van den geneesheer »( '.at voorwerp moeten uitmaken van een bijzoï dere regeling met' de vrijheid als grondsla — Spreker dringt aan opdat in de wet ee arlikel zou worden opgenomen, dat een t: rief vaststelt van de toelagen voor bestuur kosten, hulpgelden, enz. Thans bestaat c dit gebied slechts wilîekeur, tôt groot voo ^ deel der katholieke mutualileiten, die son viermaal meer toelagen trokken dan socii jislische mutualiteiten met een veel groot en ledental dan de katholieke. ÎS. V'oorts klaagt spreker er over dat m h ontwerp niets wordt gedaan voor de w nd duwen en weezen. de De zitting wordt te 6.5 uur gesloten. ™ ln cSem Senaat ZITTING V!AN 24 APEIL •o- Do zittiuf! wordt ien 2 u. gcoi'^j, 3r" roorzittoischftp van M. DE li1 AVERE AU. =®0' Het Schooiwetsontwerp Î50 M. BKUNAKD zel Ojf» Domtordag ondî iet brolcen reâevoûring voori. In al de atfmgei ei mon en aaoin^^be,re scholcn zal de pries gcJ de meester zijp en de onderwijzer de ondi gesiahïjk'te; do priester zal in de sclioo 1 vt ing kondJigen wat hij soins teigen de liberalen socidlisten op den prediksioel zegt1. in De redenaai besluit met te vcirklarelti c ge- de li'betralen uit a) liunne kraohten do v î£e zullen tegeaiwerken. (Zee*1 wel! lifciks).' zij M Ff^EGHBT leest een verkiaring we] len den zin van zijn verslag weergcefl niet wet is nu in. strijd met het openba redit, maakt inbreuk op de vrijjiieid v«n : ter -rneeJite en provintie, terwijl van een an oh- ren kant de aangenomen en aanueambai^ < cterwijj'-ers de bopalingen van deai lee^-pli-en tot macihteloo®heid kunnen dloenven. etemt de wet besluit M. Fl'éebet, mftar der plee^t een onrechtvaardige ongrondwettoli Eii- en noodlotlige daad wel!:e overal twist en ' ;ge- e.enijgfheid'" zal -zaaien en mSsschien tot de na stuurlijke scheiding dirijven 1 (Wel links). nil- Mi. DtESNAI^UPS ontwikk'elt zijn lat, slagi ein feegt dat het ontwerp 't accooird1 en- met den gieosc der groudwet. de. De redten-iar nvaak't het liistoriek1 d'Or sch 1 t:_ -tQ.;rt Ordemotie M. II(i\NR[EZ vi-aagt dat men na de alg< meene bespreking de schoolwet onlcrbrek om dfe begroot'mgen te stemf;iion. MM. COPPlHr-ERS en LEKEU eteunen. M. POU'LJLET bekampt. M(M-. LEKEU en VINCK boklnibîljelen cl lioudiing' d©x meei-derheRd en vragon dat me nïotrgenzâttingon houde oi;n die soiCiale wette te bespitSketn. M, ViANDENPEEREBOOM bekampt. iBeide voors^elîen wprden biji zàtten en staa ver wor pen. Elernemietg der fisespreking mi EI-VGNETTE, IŒPPENE en VAN D; YENNE beka(mpen op hunne bcurt. het -svej ontw erp. Zij dOen er de partijdli^ueid, de 01 vfirïHraagzaaj'nlheid en de ongrondWCftteli^khei van uitschijnen. 'De adgel-nenre besfprekiiiig wfcrjdt geslote en die ziiting om 6 u. 20 goheven. Dit k Ârîjsiderswerelîl WerliGtaking bij de metaalbewerkers He4 konflikt tlisschen het bestuur de ateliers van Herenthals en den Provin eialen Metaalbeweckersbond van Antwei pen, is, op eene werkslaking uitgeloc pen, de werklieden geene voldoemirç hetibende bekomen in liunne reklaanati tegen de loonsvermindering. Ten getalle van 60 hebben zij don aj beid verlaten ; 53 slemden vôôr de sts king, 7 er tegen. Herenthals staat du- op den indetc Bericht aan de met a a 1 b e w er le e r s van Bel gië en eldersi. De uitsluiting dep schïlders te Rijsseï liet Rij^sielsche sjudikaat der Bouu werkers- had aan de schlldersbazen d herziemng van deu tariet van l90ô gj vraagd, die het loon op 48, 52 en 3 centieraeii per uur vaststelt. Deze herviening was des te meer noc ■ d'igi, daar de loonen - in den laatsten «j bijna 10 cent.iem.en hooger zijn da.n cl ' tarief bepaald, op dewelke zij nu 1 ' eentiemen vei-hooging vragen, dus een we^enlijke stijging van 5 eentiemen i | liet uur. De patroons hebben zooals wij reet gemeld hebben geantwoord floor d ■ schildersgasten uit te sluiten; maar ta • zelïdertijd doen zij naar het schijnt pi gingen in België, bijzonderlijj? te Brui sel en te Gent, om onderkruipers aa te werven. Bphiltlerfegasten, opgepast ! Maakt d . rnchtbaar ! Zorgt er voor dfu geeai e ; kel lataard gevonden worde die 't wei der Bijsselsche schildersgasten iimejn De «verkuren in ZwiïGei-Esaid ï Er is du» in Zwitèerland eene nie' we fabriekwet gestemd. De fabrieken m ! gen maar lp uren daags meer werke : en op de dagen die een teestdag voo t afgaan. negen uren. Dezen dio den Z - terdag namiddag niet werken, dut» c : E-ngelsche week toepassen, mogen ne • zevën jaar, 10]/2 uren daags arbeide He< optreden iegeci stakere in de ! Vereenigde Siaten Uit een nader telegram van den co . ressoudent van de "Times" te New-Yoi . omU-ent het gebenrde >n het district Ln , low in Colorado, waarover wij re& î gesproken hebben, blijkt dat er op wa-f lijk gruwelijke wijze hier is huisgeho - den. Reeds m&andenlang duuri de st P king van de arbeiders der Colorai Fuel and Iror Company voort, een g 3 volg van den eiseli der arbeiders, d alleen georganiseerden in dienst zuli> "worden genomen. Het bestuur van ,t ma-atschïippi.:, welker kapiiaal grootc s- deels in ha.nden is van den ouden B ckefellei-, den oliekoning, wil echtsr v geen toegeven weten. En dit langduv " conflict leidde onlangs alreeds tot e officieel onderzoek te Washington,wat bij toen door een »oon van Roekefell werd verklaard, dat- zijn vader liev 'l zijn heele bezit in deze onderneming z zien verloren gaan, dan aan den eis der sitaJcea-s toe te geven. Do vet-bii r- ring onder de stakers is groot, en m 3- mag dus wel gelooven, dat tot het bit r dige conflict van Dinsdag het optre.i r van de stakers aanleiding heeft gc-1 m ven- Maar de wijze, waarop de ongerege a,t he<len zjjn onderdrukt is toeh wel 1: et Àmerikaainsch- Zooals we mededeeldi zijn bij het gevecht tusschen de mili te en de stakers vijf-en^veertig mensci gedood, meerendeels vrouwen en kin> )r ren, terwijl nog een aanzienlijk groo e' aantal gewonden viel. En gruwelijjjt z ® de btjïonderhe^en, die de "Times"-C; l)t respondent meldt. De mijnwerkers h: den zich tegen de naderende troepen *ii hun buiten de stad opgeslagen lent ke kamp verschanst. n- Hierop opende de militie een krach ^ geweer- en mitrailleuseVuur, zoodat 200 tente® in liet kamp in brand jT raakten. Een verslaggever van een Ai rikaansch bjad seint, dat tal van vr )01 wen en kinderen in de kuilen, die hn/l/lon rU^tfrfi VATl nm fcich het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes